FAQ sa Visa ng Imigrante

T.1 Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng imigrante at hindi migranteng visa?

Ibinibigay ang visa sa imigrante sa isang kwalipikadong tao na mayroong inaprubahang petisyon batay sa pamilya o kaugnay sa trabaho at nais na manirahan sa U.S. nang permanente. Ang visa na sa hindi imigrante na ibinigay sa taong magbibiyahe sa U.S. para sa isipisipikong layunin (bakasyon, pag-aaral, pagpapagamot na medikal, negosyo, pansamantalang trabaho) at aalis din sa U.S. pagkatapos na makumpleto ang layunin.

T.2 Ano pa ang maaaring maka-antala sa desisyon sa aking application?

Habang kinakapanayam para sa visa, ang opisyal sa konsulado ay inaalam kung kinakailangan ang karagdagang dokumento upang makatulong na mapagtibay ang iyong pagiging karapat-dapat na mabigyan ng visa. Hindi kinakailangan ayon sa batas ang mga sekondaryong mga dokumento. Gayunpaman, dapat na ipasa ng mga aplikante ang mga sekondaryong dokumento upang makatulong na mapagtibay ang kanilang kwalipikasyon. Kapag hiniling sa iyo na magbigay ng karagdagang impormasyon o mga dokumentong pangsuporta, ang application mo sa pangkalahatan ay tinanggihan ayon sa Seksiyon 221(g) ng Immigration and Nationality Act. Ibinibigay sa iyo ang consular sheet pagkatapos ng panayam na tinutukoy ang karagdagang dokumento na dapat mong dalhin at ipakita.

T.3 Ano pa ang maaaring maka-antala sa desisyon sa aking application?

Maaaring hilingin ng Embahada sa ahensya ng Pamahalaan ng Pilipinas na humahawak sa mga sibil na rekord o iba pang opisyal na mga ahensya na kumpirmahin o patunayan ang impormasyon tungkol sa aplikante. Ang hindi pa nagwakas na kasal sa isang tao maliban sa nagpepetisyon, halimbawa, ang magiging dahilan upang maging diskwalipikado ang aplikante na mayroong spouse o fiancé(e) na petisyon.

Maaari rin ang Embahada na magsagawa ng pagsisiyasat upang matukoy ang kwalipikasyon ng mga aplikante upang maging karapat-dapat para mabigyan ng visa.

Kapag isinasagawa na ang mga karagdagang hakbang, maaaring maantala ang pagbigay ng visa. Pinapayuhan ang mga aplikante na huwag munang gawing pinal ang kanilang mga gagawin sa pagbiyahe hangga’t hindi pa sila nabigyan ng visa.

T.4 Ang parehong opisyal sa konsulado pa rin ba ang makikipag-usap sa akin kung kailangan kong bumalik sa Embahada?

Walang kasiguruhan na ang parehong opisyal sa konsulado ang makikipag-usap sa iyo. Ang lahat ng mga opisyal ay mayroong access sa kaparehong impormasyon tungkol sa iyong kaso at dapat na irepaso ang iyong application batay sa kaparehong mga kinakailangan.

T.5 Maari ba akong humiling nang mas maagang appointment para sa panayam? O kung hindi ako nakarating sa aking naka-iskedyul na panayam, maaari ba akong humiling ng bagong appointment para sa panayam?

Kung nais ng aplikante na mag-iskedyul ng mas maagang appointment para sa panayam ng visa, kailangan niyang sumulat sa Embahada o makipag-ugnayan sa Visa Information at Appointment Service sa:

Contact Address

o online sa pagtawag sa (632) 982-5555. Ang mga tumatawag na nasa U.S. ay maaaring tumawag sa (214) 571-1600 upang humiling ng mas maagang appointment. Pinagbibigyan lamang ang mga hiling para sa mas maagang appointment kung mayroong mga slot.

T.6 Maaari bang isama ang mga anak ng aplikante para sa visa sa imigrante sa isang petisyon?

Ang mga anak ng mga mamamayan sa Amerika ay tinuturing na malapit na kamag-anak (Immediate Relatives [IR]) at dapat na magkaroon ng indibidwal na petisyon na ipinasa para sa kanila. Maaaring ipasa ang mga petisyon para sa malapit na kamag-anak (IR) nang magkakasabay sa USCIS.

Ang mga aplikante na may nakabatay sa pamilya na mga petisyon (kategoryang F) ay maaaring makakuha ng benepisyo sa imigrasyon mula sa parehong petisyon kung sila ay binata/dalaga at mas bata sa 21 taong gulang. Tinatawag ang mga batang iyon na “derivatives” para sa layunin sa imigrasyon. Tanging ang mga biyolohikal o legal na inampong mga bata ang karapat-dapat sa estadong derivative. Ang isang hindi ulilang inampong bata ay dapat na legal na inampon bago ang edad 16 at dapat na nasa pisikal at legal na kustodiya ng nag-ampong magulang nang hindi bababa sa dalawang taon.

Ang batang ipinanganak pagkatapos na maipasa ang petisyon at inaprubahan ay maaaring nakarehistro o naidagdag sa petisyon bilang derivative. Kailangang ipasa ng pangunahing aplikante ang sertipiko sa kapanganakan ng bata na naka-print sa papel ng NSO alinman sa NVC o sa Embahada at bayaran ang naayong bayad sa pagproseso ng visa para sa bawat karagdagang derivative.

T.7 Maaari ba ang aking anak, na malapit ng mag-21 taong gulang, mabigyan ng visa bago siya mag-21 taong gulang?

Kung may mga visa number para sa iyo (o ang iyong kaso sa visa ay naging kasalukuyan na sa pagproseso) at ang iyong anak ay “lumalampas na ang edad” (o magiging 21 taong gulang na), handa kaming pabilisin ang proseso ng application. Gayunpaman, responsibilidad pa rin ng aplikante na kumpletuhin ang mga kinakailangan sa application sa takdang panahon.

Kinakailangan ng batas sa imigrasyon sa U.S. na ang mga application sa visa ay mahigpit na iproseso ng naayon sa prayoridad na petsa dahilan sa limitadong bilang ng mga visa mayroon sa buong mundo. Nangangahulugan itong hindi ipoproseso ng Embahada ang mga application sa visa na may mga prayoridad na petsa na hindi sa kasalukuyan. Kung ang iyong kaso ay kasalukuyang ipinoproseso, maaari kang tumuloy sa St. Luke’s Medical Center Extension Clinic upang kunin ang iyong liham sa appointment.

Kung naniniwala kang ang lumampas na sa edad ay maka-aapekto sa iyong kaso, maaari kang makipag-ugnayan sa Embahada sa pamagitan ng fax sa (632) 301-2591 o sa pamagitan ng mail sa:

Mula sa Pilipinas: Operations Unit , Immigrant Visa Branch, United States Embassy, 1201 Roxas Blvd., Ermita, Metro Manila 1000.

Mula sa labas ng Pilipinas: Operations Unit, Immigrant Visa Branch, PSC 500, Box 26, FPO

AP, 96515-1000 USA.

T.8 Ano ang mangyayari kung ang petisyon ay ipinasa ng Ayon sa Batas na Pemanenteng Residente (Lawful Permanent Resident) (F2A o F2B) at ang nagpepetisyon ay naging mamamayan ng U.S. bago ang aplikante ay matawag para sa isang panayam?

Kapag naging mamamayan na ang nagpepetisyon, ang petisyon na F2A (asawa o wala pa sa hustong gulang na anak ng permanenteng residente) ay awtomatikong nagiging IR1 (asawa ng isang Amerikano) o IR2 (anak ng isang Amerikano) na petisyon. Hindi nasasailalim ang mga kategorya sa visa na ito sa quota system ng visa at palaging mayroong visa para sa paggamit ng mga benepisyaryo kung kwalipikado silang mabigyan ng visa.

Gayunpaman, dahilan sa walang mga benepisyaryo na derivative na pinahihintulutan sa mga petisyong IR1, ang mga anak na derivative na aplikante sa F2A application ng magulang ay dapat bawat isang magkaroon ng magkahiwalay na petisyong IR2 na ipinasa para sa kanila kung ang nagpepetisyon ay naging mamamayan ng U.S. Ang mga F2A na nagpepetisyon na naging mamamayan ay dapat na tiyakin na ipasa ang bagong petisyong IR2 para sa kanilang mga anak (kung hindi sila orihinal na nagpasa ng magkahiwalay na petisyon para sa kanila).

Para sa mga F2B na aplikante (walang asawang anak na lalaki/babae ng permanenteng residente), ang kanilang mga petisyong F2B ay awtomatikong nagiging F1 na kategorya na pinananatili ang orihinal na prayoridad na petsa kapag ang nagpepetisyon ay naging mamamayan na. Dahilan sa mga kakakaibang situwasyon, ang panahon ng paghihintay para sa F1 na kategorya ay mas mahaba sa F2B na kategorya sa Pilipinas. Gayunpaman, sa ilalim ng Seksyon 6 ng Child Status Protection Act (CSPA), ang aplikante (hindi ang nagpepetisyon) ay maaaring humiling ng eksempsiyon mula sa awtomatikong pagpapalit ng kategorya ng visa mula F2B papunta sa F1 sa pagpasa sa Department of Homeland Security/U.S. Ang Pagiging mamamayan at Mga serbisyo sa Immigration (DHS/USCIS) na nakasulat na pahayag na kanyang pinili na magkaroon upang mabawi ang pagpapalit. Maaaring ipadala ng aplikante ang nakasulat na hiling para sa pagpapanatili ng kanyang F2B na kategorya sa opisina sa Maynila ng DH/USCIS sa pamagitan ng fax sa 301-2208 (Attn: Field Office Director) o sa pamagitan ng pagpadala ng sulat sa: DHS/USCIS, U.S. Embassy, 1201 Roxas Blvd., Ermita, Metro Manila 0930.

T.9 Naging imigrante ako sa Estados Unidos bilang inampong anak ng nagpepetisyon. Ngayon na mamamayan na ako ng Estados Unidos, maaari ko bang ipetisyon ang aking mga tunay na (mga) magulang?

Hindi. Sa oras na mabigyan ka ng visa sa imigrante bilang inampong anak, hindi na maaaring magbenepisyo ang iyong mga biyolohikal na magulang sa petisyon na ipapasa mo.

T.10 Nagpalaki kami ng bata na hindi namin biyolohikal o inampong anak. Maaari ba siyang isama bilang derivative sa aming application sa visa sa imigrante?

Hindi. Ang isang bata ay maaari lamang maging derivative kung ang batang iyon ay alinman sa ipinanganak mo o natutugunan ang depinisyon ng isang inampong bata sa ilalim ng Immigration and Nationality Act. Kung susubukan mong magdala ng bata na hindi natutugunan ang anuman sa mga depinisyong ito, maaari kang tanggihan na bigyan ng visa sa imigrante at maaaring permanenteng ipagbawal na pumasok sa Estados Unidos. Tingnan ang Inampong Mga bata para sa mas marami pang impormasyon sa pag-ampon ng bata sa Pilipinas.

T.11 Pinetisyon ako ng isang kamag-anak ilang taon na ang nakaraan, ngunit bumalik na sa Pilipinas ang nagpetisyon sa akin. Maaari pa ba akong maging imigrante sa Estados Unidos?

Kinakailangan sa batas ng imigrasyon sa U.S. na ang nagpepetisyon ay dapat na nananatili o naninirahan sa Estados Unidos. Ang layunin ng visa na may isponsor para sa pamilya ay para mapagsama-sama ang mga miyembero ng pamilya. Para sa mas marami pang impormasyon sa usaping ito, pakitingnan ang seksyon sa Ano ang Kinakailangan sa Pananatili Para sa mga Nagpepetisyon (U.S. Domicile Requirement For Petitioners)?

T.12 Maaari ba ang batang ipinanganak sa labas ng Estados Unidos ng mga Ayon sa Batas na Mga permanenteng Residente (Lawful Permanent Residents) makapasok sa Estados Unidos?

Ang isang batang ipinanganak sa ibang bansa ng mga magulang na Ayon sa Batas na Mga permanenteng Residente (Lawful Permanent Residents) ay maaaring pumasok sa Estados Unidos na walang visa, kung ang anak ay kasama ng magulang, sa unang pagbalik ng magulang sa Estados Unidos sa loob ng dalawang taon mula ng ipinanganak ang bata. Ang magulang ay dapat magbigay ng mapagkakatiwalaang dokumento na nagpapakita ng kaugnayan ng magulang at anak.

T.13 Ang mga magulang na mga Ayon sa Batas na Mga permanenteng Residente (Lawful Permanent Residents) ay iniwan sa ibang bansa kasama ng mga miyembro ng pamilya at bumalik sa Estados Unidos. Ngayon, nais nilang dalhin ang kanilang anak sa U.S. Ano ang dapat nilang gawin?

Ang bata ay dapat na mayroong visa sa imgrante upang makapasok sa Estados Unidos. Ang mga magulang na Ayon sa Batas na Mga permanenteng Residente (Lawful Permanent Residents) ay dapat na magpasa ng F2A (wala sa hustong gulang na bata) o F2B (walang asawang anak na mas bata sa 21 taong gulang) preperensiyang petisyon sa U.S. Citizenship and Immigration Services. Para sa Pilipinas maaari itong umabot ng ilang taon.

T.14 Isa akong Ayon sa Batas na Permanenteng Residente (Lawful Permanent Resident) (may "Green Card") na umalis sa Estados Unidos ilang taon na ang nakaraan. Maaari pa ba akong bumalik sa Estados Unidos gamit ang aking Green Card?

Bilang Ayon sa Batas na Permanenteng Residente (Lawful Permanent Resident) maaari kang manatili sa labas ng Estados Unidos ng isang (1) taon lamang maliban na lang kung nakatanggap ka ng muling pagpasok na permiso mula sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago ang iyong pag-alis sa Estados Unidos. Kung hindi, itinuturing ka na nawala na ang iyong estado at dapat na alinman sa magpetisyon muli o mag-apply para sa Returning Resident Visa. Ang returning resident visa ay ibinibigay lamang kapag ang mga sitwasyon na wala kang kontrol ang nagpigil sa iyong bumalik sa iyong pananatili sa U.S. sa loob ng kinakailangang haba ng panahon.

T. 15 Paano ako makapapasok sa Diversity Visa o sa loterya ng green card?

HINDI kabilang ang Pilipinas sa programa sa diversity immigrant dahilan sa nakatatanggap ang mga Filipino nang malaking bilang ng mga visa sa pamagitan ng mga kategorya sa regular na imigrasyon.

T. 16 Maaari bang ang isang mamamayan ng U.S. o Ayon sa Batas na Permanenteng Residente (Lawful Permanent Resident) magpasa ng petisyon sa anumang foreign service post para sa isang kamag-anak?

Ang awtoridad na tumanggap ng petisyon ay para sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) lamang. Dapat na ipasa ang mga petisyon sa lugar na tinitirahan ng nagpepetisyon. Kung naninirahan sa Estados Unidos ang nagpepetisyon, dapat na magpasa ang nagpepetisyon sa USCIS na may hurisdiksyon sa kanyang lugar na tinitirahan. Kung naninirahan sa ibang bansa ang nagpepetisyon, dapat siyang makipag-ugnayan sa Embahada ng U.S. o Konsulado kung saan siya kasalukuyang nakatira o sa opisina ng U.S. Citizenship and Immigration Services, kung mayroon nito, sa Foreign Service post para sa impormasyon.

T. 17 Maaari pa rin ba akong maging kwalipikado para sa visa sa turista kung may nakabinbin akong petisyon para maging imigrante?

Ang pagkakaroon ng petisyon para maging imigrante na nasa file ay hindi dahilan ng awtomatikong pagtanggi para sa visa sa hindi imigrante. Ang opisyal sa konsulado na nagrerepaso ng iyong application sa visa para sa hindi imigrante ay nangangailangan ng katibayan na hindi mo binabalak na maging imigrante sa panahong ito at na ikaw ay babalik sa Pilipinas pagkatapos ng iyong nakaplano at pansamantalang pagbisita sa Estados Unidos.

FAQ sa Mga Bayad sa Visa sa Imigrante

 1. PANGKALAHATAN

  T.1 Bakit ninyo binabago ang mga bayad sa panahong ito?

  Upang matiyak na ang Department of State ay maibalik ang tunay na ginastos sa mga serbisyong konsular sa pamagitan ng mga bayad ng gumagamit, ayon sa kinakailangan ng batas. Ang mga pagbabago sa mga bayad sa amin ay mas tumpak na isinasalamin ang tunay na gastusin sa paggawa ng trabaho. Sa ganitong paraan, ang mga serbisyong direktang nakabebenepisyo sa mga indibidwal, organisasyon, o mga grupo ay binabayaran ng mga gumagamit sa halip na ng mga nagbabayad ng buwis sa pangkalahatan.

  T.2 Pinag-isapan ba ito nang mabuti ng Department og State?

  Inirepaso ng Department of State ang kasalukuyang mga bayad sa konsulado batay sa pag-aaral sa gastusin sa serbisyo na natapos noong Hunyo 2009. Ang pag-aaral na ito, na umabot sa dalawang taon na pananaliksik, ang pinakadetalyado, komprehensibomg pag-aaral sa mga bayad sa konsulado na natapos ng Estados Unidos.

  T.3 Ano ang bababayaran ng pagtaas ng singil?

  Ang mga pagbabago sa babayaran sa konsulado ay sasakupin ang mga aktwal na mga gastusin sa pagpapatakbo ng 301 consular post sa ibang bansa, 23 domestikong ahensya sa pagpapasaporte, at iba pang mga sentro na nagbibigay ng konsular na serbisyo sa mga mamamayan ng U.S. at banyang bansa. Tulad sa kaso ng lahat ng singil sa mga gumagamit sa pamahalaan ng U.S., pinahihintulutan ng mga bayad sa konsulado na maibalik ang nagastos sa mga serbisyo kung saan ang ispisipikong gumamit – mamamayan man ng U.S. o banyaga – ay nagkaroon ng espesyal na benepisyo bukod sa naibibigay sa publiko. Ang mga serbisyong direktang nakabebenepisyo sa mga indibidwal, organisasyon, o mga grupo ay binabayaran ng mga gumagamit sa halip na ng mga nagbabayad ng buwis sa pangkalahatan.

  T.4 Bakit mas tumaas ang ibang singil kung ihahambing sa iba?

  Ang pag-aaral sa gastusin sa serbisyo na natapos noong Hunyo 2009 ang pinakadetalyado at kumpletong pag-aaral na naisagawa ng Department of State. Binigyan kami nito ng mas malawak na kalinawan ng aming aktwal na gastusin at pinahihintulutan kaming mapag-iba –iba ang mga ispisipikong mga serbisyo sa loob ng kategorya sa paggawa. Bilang resulta, at dahil ito ay makatuwiran, gumawa kami ng magkaka-ibang bahagdan ng babayaran para sa ilang mga kategorya ng serbisyo, (tulad ng mga bayad sa application sa visa para sa hindi imigrante at mga singilin sa pagproseso para sa mga imigrante). Mas malaki ang aming sisingilin para sa mga kasong nangangailangan ng malawak na pagpoproseso at mas mababa naman para sa mas simpleng kaso, na mas maayos na isinasalamin ang gastusin sa pagbibigay ng serbisyo.

  T.5 Mayroon bang mga bayad na bumaba?

  Oo. Ang bayad sa pagtukoy sa returning resident status ng isang Ayon sa Batas na Permanenteng Residente (Lawful Permanent Resident) ng U.S. ay bumaba mula $400 hanggang $380 dahilan sa ang mga pagpapabuti sa automated system ay nagawang mas madali na magbigay ng serbisyo. Ang bawat oras na halaga para sa oras sa konsulado, na inilalapat sa mga serbisyo na hindi madalas naibibigay upang makabuo ng mapagkakatiwalaang pagtatanya ng karaniwang oras na ginugol (tulad ng pangangasiwa sa mga deposisyon sa telepono), ay binawasan batay sa mga resulta ng pag-aaral sa gastusin sa serbisyo. Ang mga bayad sa proseso ng application para sa dalawang kategorya ng visa sa imigrante ay mas mababa rin sa nakaraang bayad (tingnan ang item 32(a) at 32(c) ng iminumungkahing Iskedyul ng Bayad).

 2. MGA BAYAD SA VISA NG IMIGRANTE

  T.1 Kailan magiging epektibo ang bagong bayad sa pagproseso ng IV?

  Ang bagong babayaran ay magiging epektibo sa Hulyo 13, 2010. Ang mga aplikante sa IV ay dapat na magsimula nang magbayad sa bagong babayaran sa pagproseso sa petsang iyon. Ang mga aplikante na nakatanggap ng singilin mula sa National Visa Center (NVC) na may petsa pagkatapos ng Hulyo 13 ay dapat na bayaran ang bagong bayad sa pagproseso.

  T.2 Paano kung nagbayad na ako sa lahat ng babayaran sa IV na nalalapat sa aking kaso?

  Ang mga bayad sa posts at sa NVC bago ang paglalathala ng pinal na alituntunin ay itinuturing na bayad ng buo sa kasalukuyang presyo, at ang mga aplikanteng ito ay hindi kailangang magbayad ng karagdagan upang masakop ang natira sa pagitan ng kasalukuyan at bagong babayaran. Ang mga aplikante na nasingil na ng NVC bago ang paglalathala ng pinal na alituntunin ay babayaran lamang ang siningil na kabayaran, nagbayad man sila bago o pagkatapos na ipatupad ang bagong mga babayaran.

  T.3 Paano kung nakatanggap ako ng singil mula sa NVC pagkatapos na maging epektibo ang bagong babayaran sa IV, ngunit may petsa ito na bago sa petsang iyon?

  Ang mga singilin ng NVC bago ang Hulyo 13, 2010 ay tatanggapin sa nakaraang halaga kung saan orihinal itong siningil. Ang mga aplikanteng ito ay hindi sisingilin sa mas malayong petsa para sa karagdagang mga bayad upang sakupin ang natira sa pagitan ng kasalukuyan at bagong babayaran, hindi alintana kung kailan sila man sila nagbayad.

  T.4 Mayroon bang mga eksepsiyon?

  Oo. Kung nagbayad ang aplikante ng kanilang mga babayaran sa pagproseso ng application bago ang Marso 2005, kailangan silang magbayad para sa surcharge sa seguridad.

MAKIPAG-UGNAYAN SA YUNIT NG VISA NG IMIGRANTE

SA PAMAGITAN NG FAX:
(632) 301-2591

 • Malinaw na tukuyin sa iyong pakikipagkomunikasyon ang iyong buong pangalan, ang iyong kasalukuyang address na padadalhan ng sulat, ang iyong numero ng telepono at/o numero ng fax, ang buong pangalan ng aplikante, ang numero ng kaso ng aplikante, ang kategorya ng visa ng aplikante, at ang prayoridad na petsa ng aplikante.
 • Pakilimitahan ang iyong mensahe sa 500 character o mas maikli pa.
 • Ipadala lamang ang pansuportang impormasyon tungkol sa kaso ng aplikante kung ito ay ispisipikong hiniling ng opisyal ng konsulado.
 • Huwag magpadala ng Sinumpaang Salaysay ng Pagsuporta (Affidavit of Support). Hindi balido ang mga ito kung ipinadala sa pamagitan ng fax, dahil kailangang laman ng mga ito ang orihinal na mga lagda.

SA PAMAGITAN NG E-MAIL:

support-philippines@ustraveldocs.com, Upang magawa naming ayusin ng elektronik ang mga mensahe at magbigay ng mas mabuti, mas napapanahong mga sagot, dapat mong sundin ang mga tagubilin sa ibaba.

 • Ang linya ng paksa ng iyong email ay dapat na tukuyin ang apelyido, una at gitnang pangalan ng aplikante (hal.) DOE, John James), numero ng kaso/numero ng resibo sa USCIS, kategorya ng visa at prayoridad na petsa.
 • Ang iyong mga mensahe ay dapat na limitado sa 500 character o mas maikli pa.
 • Hindi dapat mas mabigat sa 15 KB ang laki ng mail.
 • Huwag magpasa ng dokumento o kalakip kasama ng iyong mensahe dahil ang aming system ay hindi nagpapahintulot ng kalakip.
 • Huwag magpadala ng tanong nang higit sa isang beses dahil ang mga dobleng tanong ay nagpapabagal sa aming system at inaantala ang oras sa pagsagot.

Bago ipadala ang iyong mga tanong, pakirepaso ang aming website kung saan naroon ang mga sagot sa marami mong tanong tungkol sa proseso sa visa sa imigrante.

Kung HINDI ka aplikante o nagpepetisyon/abogado/itinalagang ahente, mag-click dito upang magpatuloy.  

SA PAMAGITAN NG SULAT:

Mula sa Pilipinas: Chief, Immigrant Visa Branch, United States Embassy, 1201 Roxas Blvd., Ermita, Metro Manila 1000

Mula sa labas ng Pilipinas: Chief, Immigrant Visa Branch, PSC 500, Box 26, FPO AP, 96515-1000 USA

 • HUWAG MAGPADALA ng registered mail.
 • Huwag ipadala ang sulat sa pangalan ng tao. Regular na Inililipat ang mga empleyado, kaya anumang sulat na ipinadala sa isang indibdwal ay maaaring maipasa sa taong iyon at hindi sa seksyon kung saan dapat ang iyong alalahanin.
 • Kung mayroon kang e-mail address, pakibanggit ito sa iyong liham.

SA PAMAGITAN NG TELEPONO:

Maaaring tawagan sa (632) 982-5555 ang Visa Information and Appointment Service. Ang mga tumatawag mula sa U.S. ay dapat na tumawag sa Call Center sa (214) 571-1600. Bukas ng Lunes hanggang Biyernes, mula 8:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi maliban sa mga piyesta opisyal sa U.S. at Pilipinas ang Visa Information and Appointment Service. Maaaring makipag-usap ang mga tumatawag sa operator sa Ingles, Tagalog, Ilokano o Cebuano.

Ang mga representante ng Visa Call Center Office ay makapagbibigay ng pangkalahatang impormasyon at kaugnay sa appointment na mga tanong lamang.

Tandaan:Ang National Visa Center (NVC) sa Portsmouth, New Hampshire ang nagpapasa lamang mga kaso ng visa sa U.S. Embassy sa Maynila kapag may slots para sa panayam. Ang NVC, hindi ang Embahada, ang nagtatakda ng panayam para sa visa ng imigrante. Para sa mga application sa K visa, ang NVC ay ipinapasa lamang ang mga petisyon sa Maynila pagkatapos na makumpleto ang paunang pagproseso sa mga kasong iyon. Kung nais mo na tingnan ang estado ng iyong kaso, maaaring tawagan ang NVC sa (603) 334-0700.

PAG-ULAT NG PANDARAYA

Ang pagsasagawa ng pandaraya sa visa o pagsisinungaling sa iyong petisyon, application sa visa o sa Opisyal ng Konsulado ay maaaring magresulta sa pagbawi ng iyong petisyon at/o permanenteng hindi pinapahintulutang pagbiyahe, pagtatrabaho, pagiging imigrante sa Estados Unidos. Kung naghihinala kang nandaya ang isang tao, hinihiling namin sa iyo na kaagad na i-ulat ito sa U.S. Embassy sa Maynila. Ang impormasyong ibinigay mo sa Embahada ay mananatiling kumpidensyal at titingnan lamang ng Mga opisyal ng Konsulado at ng iba pang mga empleyado ng Pamahalaan ng U.S. na nagtatrabaho sa kaso sa visa ng isang tao. Upang maisagawa ang pag-ulat ng pandaraya, gumawa kami ng elektronik na form na maaaring ipasa ng direkta sa U.S. Embassy sa Maynila. Pakitandaan na ang paggawa ng mga kwento tungkol sa mga aplikante sa visa ay hindi katanggap-tanggap. Hinihiling namin na maging tapat at maikli ngunit may laman ang iyong pahayag hangga’t maaari. Kung nais mo na i-ulat ang pandaraya, paki-click ang dito.