Pagkuha at Pagsumite ng 221(g)

Sa pahinang ito:

Pangkalahatang-ideya

Ang Embahada ng U.S./Konsulado ay maaring magbigay sa iyo ng 221(g) letter na nagsasabi na kailangan mong mag-submit ng karagdagang dokumento o impormasyon na may kaugnayan sa iyong visa application. Ang iyong application ay mananatiling nakabinbin sa Embahada ng U.S./Konsulado hanggang mai-submit mo ang mga dokumentong iyon.

Lahat ng mga dokumento at impormasyon na hinihingi sa 221(g) letter ay kinakailangang i-submit sa malapit na LBC document collection office sa loob ng isang taon simula sa araw na natanggap mo ang iyong 221(g) letter. Ang pagkabigo sa pag-submit sa mga hinihiling na impormasyon sa loob ng isang taon ay magdudulot ng pag-suspindi ng iyong visa application. Ikaw ay kinakailangang mag-submit ng panibagong visa application at bayaran lahat ng nakaugnay na mga bayarin upang maipagpatuloy ang pagproseso ng iyong visa application.

Paraan ng pag-submit ng 221(g) Dokumento

  Step 1

  I-download at i-print ang 221(g) submission slip. Kailangan mong dalhin ang slip sa LBC document collection office kung ikaw ay mag-papadala ng dokumento para sa delivery sa Embahada ng U.S./Konsulado.

  Step 2

  Pumunta sa malapit na LBC document collection office. Dalhin ang iyong 221(g) submission slip, 221(g) letter na binigay sa iyo sa Embahada ng U.S./Konsulado at lahat ng hinihinging dokumento sa iyong 221(g) letter.

  Step 3

  Ihatid ang iyong mga dokumento at ang 221(g) submission slip sa LBC document collection office. Ang LBC ay magbibigay sa iyo ng kopya ng iyong airway bill bilang resibo ng iyong mga dokumento.

  Step 4

  Ang LBC ang maghahatid ng iyong dokumento sa Embahada ng U.S./Konsulado.

  Step 5

  Ibabalik ng LBC ang iyong mga dokumento at ang iyong pasaporte sa pinili mong document delivery address. Kung mabibigyan ka, ang iyong pasaporte ay maglalaman ng iyong visa. Maari ka ding makatanggap ng bagong 221(g) letter.