Mga Aplikasyong Nangangailangan ng Karagdagang Gawain

Sa pahinang ito:


Pangkalahatand Ideya

Pagtanggi sa ilalim ng Section 221(g) ay nangangahulugang ang mahalagang impormasyon ay wala sa aplikasyon o ang aplikasyon ay nailagay sa administrative hold. Ang opisyal ng konsulado ng nagpapanayam ay magsasabi sa inyo sa pagtapos ng panayam kung ang pagpatuloy sa inyong ay sinusupende sa ilalim ng 221(g) habang naghihintay ng karagdagang inpormasyon. Maaring sabihin sa inyo ng opisyal na ang kaso ay dapat sumailalim sa pagproseso ng pang administratibo, o hihilingin ka niya na mag sumite ng karagdagang impormasyon.

Kung karagdagang impormasyon ay kailangan, sasabihin ng opisyal sa inyo kung paano i-sumite ang impormasyon na iyon. Bilang bahagi ng prosesong ito, ang aplikante ay bibigyan ng sulat at bibigyan ng 12 buwan mula sa petsa ng aplikasyon upang i-sumite ang hinihinging mga dokumento nang hihingan ng bagong bayad para sa aplikasyon. Pagkatapos ng isang taon, ang isang aplikasyon na napigil sa ilalim ng Section 221(g) ay ihihinto ayon sa Section 203(e).

Kung ang Embahado/Konsulado ay humingi ng karagdagang impormasyon, i-susumite ninyo ito gamit ang 2Go document collection office. Paki-click ang Submission Process para sa karagdagang impormasyon.

Mahalagang Paalala:

Hindi tatangaping ang inyong mga documento kung walang kasamang document submission form. Maaarin itong i-download dito.

Karagdagang Impormasyon

Mayroong mga visa applications na kinakailangan dumaan sa administrative processing. Kapag kinailangan ang administrative processing, sasabihin ito ng opisyal pagkatapos ng interview. Ang haba ng administrative processing ay base sa bawat kaso. Maliban lamang sa emergency travel (halimbawa, grabeng sakit o pagkamatay ng isang kapamilya) bago magtanong sa status ng administrative processing, kayo ay pinapayuhang maghintay ng 180 na araw mula ng kayo ay ma-interview o pagkatapos ninyong ipadala ang mga hininging dokumento o kung alin sa dalawang petsa ang mas nahuhuli.

Kung ikaw ay isang nonimmigrant applicant, maaari mong malaman ang katayuan ng iyong visa at DS-160 application, online, i-click ang salitang "here" at ilagay ang lokasyon ng interview at ng iyong bilang ng DS-160 barcode. Kung ikaw naman ay isang immigrant visa applicant maaari mong ilagay ang iyong case number.

Visa Ineligibilities and Waivers

Kung ikaw ay sinabihang hindi maaaring makatangap ng visa, ngunit maaaring mag-apply para sa waiver of visa ineligibility, pumunta lamang sa website na ito http://manila.usembassy.gov/wwwh3023/waiver-applications.html o http://www.uscis.gov/i-601 Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa waiver application procedures.