Makatutulong na mga Link

Mga Karagdagang Website ng Pamahalaan ng Estados Unidos

Ang karamihan sa mga Resources sa pahinang ito ay nakasalin sa wikang Ingles. Kung nangangailangan kayo ng tulong, sumanguni lamang sa isang translator.

Polisiya ng US Visa
Ang batas ng immigration ng U.S. na isinabatas ng Kongreso ay nagbibigay kapangyarihan sa mga bagay sa immigration, kasama sa pagpasok at paglabas ng lahat ng mga manlalakbay sa mga ibayong hangganan ng bansa, nagpapasiya kung sino ang maaaring pumasok, gaano sila maaaring mamalagi, at kung kailan sila kailangang umalis. Ang Immigration at Naturalization Act (INA) sa Titulo 8 ng Kodigo ng Estados Unidos, ay nagbibigay ng pundasyon para sa batas sa immigration, kasama ang mga pagsususog nito. Sa karagdagan, mas maraming kamakailan lamang na mga batas sa immigration ay may epekto sa pagproseso ng visa, kasama, bilang halimbawa, ang USA Patriot Act ng 2001 at Pinabuting Kaligtasan ng mga Hangganan (Enhanced Border Security) at Visa Reform Act ng 2002. Alamin pa ang tungkol sa U.S. immigration laws and regulations

Ang mga website ng U.S. Department of State’s Bureau of Consular Affairs (http://travel.state.gov/) at ng Consular Post ay ang siyang tiyak na pinagkukunan ng mga impormasyon patungkol sa visa. Kung mayroon mang pagkakaiba sa nilalaman, ang mga website ng http://travel.state.gov/ and Consular Post ay masusunod.