Frequently Asked Questions (FAQ)

On this page:


FAQ - General Visa Information

 1. Gaano katagal dapat ang bisa ng aking pasaporte upang makapag-apply para sa U.S. visa?
 2. Karapat-dapat ba ako para sa Program ng Pagsuko ng Visa?
 3. Magkano ang bayad para sa ESTA at sino ang kailangan magbayad nito?
 4. Kung ako ay magbibiyahe sa Estados Unidos ng walang ESTA, anong mangyayari?
 5. Kung ako ay isang mamamayan ng pangatlong-bansa (third-country) na nakatira sa Pilipinas, maaari ba akong mag-apply para sa isang nonimmigrant visa sa Pilipinas?
 6. Lahat ba ng aplikante ng nonimmigrant visa ay kailangang pumunta sa Embahada para sa panayam?
 7. Mayroon akong nonimmigrant visa na malapit nang mapaso at gusto ko itong i-renew. Kailangan ko bang dumaan ulit sa buong proseso ng aplikasyon ng visa?
 8. Ang passport ko ay nag-expire na, pero ang U.S. visa na nandoon ay valid pa. Kailangan ko pa bang mag-apply para sa bagong visa?
 9. Mayroon akong dual citizenship. Aling pasaporte ang dapat kong gamitin upang magbiyahe sa Estados Unidos?
 10. Paano ko mapapa-extend ang aking visa?
 11. Kailangan ko bang magsumite electronically ng aking aplikasyon ng visa?
 12. Ano ang “administrative processing”?
 13. Paano ko babasahin at maiintindihan ang aking visa?
 14. Ang aking visa ay mag-eexpire habang ako ay nasa Estados Unidos. Mayroon bang problema dito?
 15. Ano ang mangyayari kapag ako ay pumasok sa U.S.?
 16. Hindi ko naibigay ang aking I-94 noong ako ay umalis ng Estados Unidos. Ano ang dapat kong gawin?
 17. Mayroon akong katanungan ukol sa pagsumite at pag print ng DS-160. Saankomakukuhaangimpormasyongakingkailangan?
 18. Nagpalit ako ng pangalan. Maaari ko pa bang magamit ang aking lumang visa?
 19. Maaari na ba akong bumili ng plane ticket bago makakuha ng visa?
 20. Anong impormasyon ang kailangan sa pagsagot sa katanungan hingil sa social media kapag sinasagutan ang DS-160 form?
 21. Paano mag-report kung ang pasaporte ko na may visa ay nawala/nanakaw?
 22. Paano hihingi ng tulong kung ako ay may kapansanan (PWDs)?

Q.1 Gaano katagal dapat ang bisa ng aking pasaporte upang makapag-apply para sa U.S. visa?

Kailangan ninyong magkaroon ng pasaporte na may bisang hindi bababa sa anim na buwan lampas sa inyong balak na panahon ng pagbiyahe sa Estados Unidos (maliban sa mga kasunduang partikular sa isang bansa (country specific agreements) na nagbibigay ng mga exemption)

bumalik sa itaas


Q.2 Karapat-dapat ba ako para sa Program ng Pagsuko ng Visa?

Kung ikaw ay natatanging mamamayan ng bansa na sakop ng Program ng Pagsuko ng Visa, kailangan mong magmay-ari ng isang machine-readable e-passport, magbibiyahe lamang para sa pansamantalang pangangalakal o isang bisita na hindi hihigit sa 90 na araw, at makatugon sa ibang mga kailangan ng programa, at makakuha ng permiso sa Sistemang Elektroniko para sa Permiso sa Pagbibiyahe (Electronic System for Travel Authorization (ESTA)). Para sa karagdagang impormasyon sa ESTA, mangyaring mag-klik dito.

Kayo ay kailangang mamamayan ng isang bansa na sakop ng Program ng Pagsuko ng Visa upang magamit ang sistemang ito. Ang mga permanenteng residente ng bansa na may karapat-dapat na VWP ay hindi maaari para sa Program ng Pagsuko ng Visa maliban kung mamamayan din sila ng mga bansa na karapat-dapat na VWP. Minumungkahi naming bisitahin ang Program ng Pagsuko ng Visa website bago sa anumang biyahe sa U.S. upang malaman kung kayo ay karapat-dapat sa porgramang ito.

bumalik sa itaas


Q.3 Magkano ang bayad para sa ESTA at sino ang kailangan magbayad nito?

Ang pag-rehistro sa ESTA ay kailangan para sa lahat ng mga nagbibiyahe sa Estados Unidos sa ilalim ng Program ng Pagsuko ng Visa. May bayad na US $21.00 para sa rehistrasyon ng ESTA. Maaari itong bayaran online gamit ang credit o debit card ng Visa, MasterCard, American Express, o Discover. Ang ikatlong partido (ahente sa pagbibiyahe, miyembro ng pamilya, at iba ba) ay maaaring magbayad ng inyong ESTA para sa inyo kung kayo ay walang tamang uri ng credit card. Kung ang rehistrasyon ng ESTA ay hindi tanggapin, ang bayad ay US 4.00 lamang.

bumalik sa itaas


Q.4 Kung ako ay magbibiyahe sa Estados Unidos ng walang ESTA, anong mangyayari?

Ang mga nagbibiyahe sa ilalim ng Program ng Pagsuko ng Visa na hindi kumuha ng permiso sa ESTA ay umasang tatanggihang makasakay sa anumang sasakyang panghimpapawid patungo sa Estados Unidos. Kung kayo, sa anumang hindi inaasahan dahilan, ay pinayagang makasakay, asahan ninyong makararanas kayo ng pagkaantala at posibleng pagtanggi para sa pagpasok sa port of entry ng U.S. (halimbawa, pagdating sa paliparan). Ang pagrehistro ng ESTA ay nangangailangan lamang ng kaunting minuto para makompleto, ang permiso ay kadalasang dumadating sa loob ng mga segundo, at ito ay may bisa ng dalawang taon.

bumalik sa itaas


Q.5 Kung ako ay isang mamamayan ng pangatlong-bansa (third-country) na nakatira sa Pilipinas, maaari ba akong mag-apply para sa isang nonimmigrant visa sa Pilipinas?

Sinumang tao na legal na nakatira sa Pilipinas ay maaaring mag-apply para sa isang visa dito. Gayunman, kailangan magpasiya ng mga aplikante kung saan mag-aapply hindi lamang dahil mas madaling makakuha ng petsa ng interview o panayam sa isang Embahada o Konsulado. Isang bagay na dapat isaalang-alang, halimbawa, ay kung saang distrito may pinakamalakas na ugnayan ang aplikante.

Walang kasiguraduhan na isang visa ang maibibigay, at wala ring garantiya sa oras ng pagproseso. Kung hindi mabigyan ng visa, hindi na mababawi ang bayad sa MRV fee.

Ang mga aplikante ay karaniwang pinapayuhang mag-apply sa kanilang bansa ng pagkamamayan o kung saan sila residente.

bumalik sa itaas


Q.6 Lahat ba ng aplikante ng nonimmigrant visa ay kailangang pumunta sa Embahada para sa panayam?

Oo, para sa karamihan ng mga aplikante. Ang mga sumusunod na aplikante ay hindi kailangan magpakita ng personal:

 • Mga aplikante para sa A1, A2 (mga opisyal na magbibiyahe na padala ng gobyerno), C2, C3 (mga opisyal ng gobyerno na magbibiyahe ng opisyal) o G1, G2, G3, G4 ( mga opisyalgobyerno na may ugnayan sa isang pandaigdigang organisasyon, o mga empleado ng pandaigdigang organisasyon.)

bumalik sa itaas


Q.7 Mayroon akong nonimmigrant visa na malapit nang mapaso at gusto ko itong i-renew. Kailangan ko bang dumaan ulit sa buong proseso ng aplikasyon ng visa?

Oo, bawat aplikasyon para sa nonimmigrant na visa ay hiwalay na proseso. Kayo ay kailangang mag-apply sa karaniwang pamamaraan, kahit na kayo ay may dati nang visa at kahit na ang inyong kasalukuyang visa ay may bisa pa.

bumalik sa itaas


Q.8 Ang passport ko ay nag-expire na, pero ang U.S. visa na nandoon ay valid pa. Kailangan ko pa bang mag-apply para sa bagong visa?

Hindi na. Kung ang iyong visa ay valid pa ikaw ay maaaring mag lakbay sa Estados Unidos gamit ang iyong dalawang passports (luma at bago), dapat ang visa ay valid, walang sira, at angkop ang uri ng visa sa iyong kinakailangang paglalakbay. (Halimbawa: tourist visa, kung ang layunin ng paglalakbay ay turismo). Gayundin, ang pangalan at iba pang personal na data ay dapat magkatulad sa parehong passports, (maliban na lang kung ang dahilang ng pagpapalit ng pangalan ay dahil sa pag-aasawa). Ang iyong nationality, sa bagong passport ay dapat pareho sa iyong passport na mayroong visa.

Kung ang pagpapalit ng pangalan ay dahil sa pag-aasawa, ikaw ay maaaring maglakbay sa Estados Unidos dala ang parehong passports at ang iyong marriage certificate.

bumalik sa itaas


Q.9 Mayroon akong dual citizenship. Aling pasaporte ang dapat kong gamitin upang magbiyahe sa Estados Unidos?

Ang mga mamamaya ng Estados Unidos, kahit ang dual citizen/national, ay kailangang pumasok at umalis ng Estados Unidos gamit ang US na pasaporte. Hanggat isa sa inyong pagkamamamayan ay hindi U.S., maaari kayong mag-apply alinmang nasyonalidad ang gusto ninyo, ngunit kailangan ninyong sabihin sa inyong pormularyo ng aplikasyon sa Embahada/Konsulado ang lahat ng inyong nasyonalidad.

bumalik sa itaas


Q.10 Paano ko mapapa-extend ang aking visa?

Ang bisa ng isang visa ay hindi maaaring ma-extend ano mang uri nito. Kailangan ninyong mag-apply ulit ng panibago.

bumalik sa itaas


Q.11 Kailangan ko bang magsumite electronically ng aking aplikasyon ng visa?

Oo, kailangan ninyong punan ang DS-160 at dalhin ang kopya ng kompirmasyon ng CEAC kapag pupunta para sa inyong panayam sa Embahada.

bumalik sa itaas


Q.12 Ano ang “administrative processing”?

Mayroong mga visa applications na kinakailangan dumaan sa administrative processing. Kapag kinailangan ang administrative processing, sasabihin ito ng opisyal pagkatapos ng interview. Ang haba ng administrative processing ay base sa bawat kaso. Maliban lamang sa emergency travel (halimbawa, grabeng sakit o pagkamatay ng isang kapamilya) bago magtanong sa status ng administrative processing, kayo ay pinapayuhang maghintay ng 180 na araw mula ng kayo ay ma-interview o pagkatapos ninyong ipadala ang mga hininging dokumento o kung alin sa dalawang petsa ang mas nahuhuli.

bumalik sa itaas


Q.13 Paano ko babasahin at maiintindihan ang aking visa?

Kapag natanggap ang inyong visa, siyasatin upang masiguro na ang lahat ng inyong impormasyong personal na nakalagay sa visa ay tama. Kung anumang impormasyon sa inyong visa ay hindi tugma sa impormasyon sa inyong pasaporte, mangyaring kaagad makipag-ugnayan sa Embahada.

TAng petsa ng pagkakapaso (expiration date) ng inyong visa ay ang huling araw na maaaring magamit ang visa upang makapasok sa Estados Unidos. Hindi ito nagsasaad kung gaano kayo katagal maaaring tumira sa Estados Unidos. Ang inyong pagtira ay pagpapasiyahan ng U.S. Customs and Border Protection sa inyong lugar ng pagpasok (port of entry).

Ang karagdagang impormasyon sa pagpapaliwanag sa inyong visa ay makikita sa Mga Katanungan Tungkol sa Mga Visa

bumalik sa itaas


Q.14 Ang aking visa ay mag-eexpire habang ako ay nasa Estados Unidos. Mayroon bang problema dito?

Hindi. Ikaw ay maaaring manatili sa U.S. para sa panahon ng oras at kundisyong pinahintulutan ng opisyal ng Department of Homeland Security nang ikaw ay dumating sa US., na kung saan ay nakasaad sa iyong I-94, kahit na ang iyong visa ay mag-e-expire sa panahon ng iyong pamamalagi.

bumalik sa itaas


Q.15 Ano ang mangyayari kapag ako ay pumasok sa U.S.?

 

Ang iyong airline ay dapat magbigay sa iyo ng isang blangkong Customs Declaration form 6059B . Tanging isang Customs Declaration ay kinakailangan para sa isang pamilyang naglalakbay ng magkasama. Ang visa ay hindi ginagarantiya ang entry sa Estados Unidos, ngunit nagbibigay-daan sa isang banyagang mamamayan na nagmumula sa ibang bansa upang maglakbay sa isang US port ng entry at kahilingan ng pahintulot na pumasok sa Estados Unidos. Ang Department of Homeland Security, ang opisyal ng US Customs and Border Protection (CBP) ang may kapangyarihan upang pahintulutan o tanggihan ang admission sa Estados Unidos, at tinutukoy kung gaano katagal ang isang traveler ay maaaring manatili. Sa port ng entry, sa pagbibigay ng entry sa Estados Unidos, ang opisyal ng Customs and Border Protection magtutukoy ng haba ng pananatiling pinahihintulutan. Noong nakaraan, ang mga traveller ay nakakatanggap ng isang papel na tinatawag na I-94 (tala ng admission) kasama ang impormasyong ito. Ang prosesong ito ngayon ay awtomatiko. Ang manlalakbay ay pagkakalooban ng CBP admission stamp sa kanilang dokumentong gamit sa paglalakbay na nagpapakita ng petsa ng admission, klase ng admission, at kung hanggang kailangan manatili. Kung ang traveler ay nangangailangan ng kopya ng kanilang I-94 para sa pag-verify ng alien registration, immigration status o awtorisasyon sa pagtatrabaho, maaari itong makuha mula website na cbp.gov/I94. Maaari mong suriin ang impormasyon tungkol sa admission sa Website ng CBP. Ang Department of State Consular Affairs website ay may higit pang impormasyon tungkol sa tagal ng pananatili.

 

bumalik sa itaas


Q.16 Hindi ko naibigay ang aking I-94 noong ako ay umalis ng Estados Unidos. Ano ang dapat kong gawin?

Ang prosesong ito ay awtomatiko ngunit kung ikaw ay nakatanggap ng papel na I-94 at bumalik na dala ang iyong Form I-94 (puti) o Form I-94W (berde) Departure Record sa iyong pasaporte, posible na ang iyong pag-alis ay hindi naitala maayos

Kung ikaw ay bumalik sa iyong bansa na may I-94 form (puti) o I-94W form na nakakabit sa iyong pasaporte, ang iyong pag-alis ay maaaring hindi na i-record ng maayos. Huwag ibigay ang iyong I-94 o I-94W sa Embahada ng Estados Unidos o sa anumang iba pang opisina.

Kung ikaw ay umaalis lulan ng isang pampublikong sasakyang pang himpapawid o sasakyang pandagat (eroplano o barko), ang iyong pag-alis mula sa Estados Unidos ay maaaring mapatotohanan at hindi na kinakailangan gumawa ng iba pang aksyon kahit na hawak mo pa rin ang iyong boarding pass sa pagalis (mula sa U.S) ito ay makakatulong sa iyong susunod na pagpasok sa Estados Unidos.

Huwag itong ibigay sa Embahada o anumang ibang opisina. Kung hindi ninyo aayusin ng mabuti sa DHS ang inyong pag-alis kayo ay maaaring ituring na iligal na namalagi sa U.S. at hindi na magiging karapat-dapat na makapasok muli sa hinaharap.

Kung ikaw ay umalis sa pamamagitan ng sasakyang panlupa, pribadong sasakyang pandagat o panghimpapawid, bisitahin ang website ng Customs and Border Protection para sa karagdagang tagubilin.

bumalik sa itaas


Q.17 Mayroon akong katanungan ukol sapagsumite at pag print ng DS-160. Saan ko makukuha ang impormasyon aking kailangan?

Ang aming call center ay hindi makakapagbigay ng anumang kasagutan paukol sa DS-160. Ang lahat ng impormasyon paukol sa DS-160 ay matatagpuan sa https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html

bumalik sa itaas


Q.18 Nagpalit ako ng pangalan. Maaari ko pa bang magamit ang aking lumang visa?

Kung ang iyong pangalan ay nagbago dahil sa pagpapakasal, pagka divorce o kung merong kautusan ang korte, kailangan mong kumuha ng bagong pasaporte. Kapag meron ka nang bagong pasaporte, nirerekomenda na kumuha ka na ng bagong visa para di ka mahirapan makapasok sa Estados Unidos.

bumalik sa itaas


Q.19 Maaari na ba akong bumili ng plane ticket bago makakuha ng visa?

Hindi pinapayuhang bulili ng ticket bago mag apply ng visa. Ang mga biyahero ay hindi kailangang magtakda ng kanilang byahe o magbayad sa kanilang byahe hangang hindi nila hawak ang kanilang visa. Ang pagtakda ng anumang byahe ay hindi magiging basehan ng isang consular officer sa pag bigay ng visa.

bumalik sa itaas


Q.20 Anong impormasyon and kailangan sa pagsagot sa katanungan hingil sa social media kapag sinasagutan ang DS-160 form?

Simula May 31 2019, binago ng Department of State ang immigrant at non-immigrant application forms at idinagdag ang tanong ukol sa social media identifiers, sa halos lahat ng mga aplikante ng US visa sa buong mundo. Sa karagdagang inpormasyon,  click here.

bumalik sa itaas


Q.21 Paano mag-report kung ang pasaporte ko na may visa ay nawala/nanakaw?

Upang i-report ang iyong nawawalang passport na may US visa, mangyaring mag-sumite  ng isang notaryadong affidavit of loss o isang police report kung saan nakasaad ang pasaporteng nawawala. I-download ang online form dito.

Q.22 Paano hihingi ng tulong kung ako ay may kapansanan (PWDs)?

Kung kailangan mo ng tulong para sa iyong appointment, mangyaring humiling kaagad sa sandaling mai-iskedyul mo ang iyong appointment sa pamamagitan ng aming form ukol sa Immigrant Visas o Nonimmigrant Visas at pagkatapos ay piliin ang kategoryang “Reasonable Accommodation” sa paksa ng inquiry dropdown field.

Ginagawa namin ang lahat ng pagsisikap na magbigay ng mga kaluwagan sa mga taong may kapansanan at kondisyong medikal. Iba-iba ang mga makatwirang akomodasyon, depende sa sitwasyon at pangangailangan ng tao. Kasama sa mga halimbawa ng mga akomodasyon, ngunit hindi limitado sa:

 • Kung kailangan mo ng pribadong appointment dahil sa isang kondisyong medikal o kapansanan, maaari kaming mag-iskedyul ng alternatibong oras para sa iyong pakikipanayam.
 • Kung ikaw o ang iyong anak ay may mga espesyal na pangangailangan na nangangailangan ng pribadong appointment sa isang tahimik na lugar nang walang mga abala, maaari kaming mag-iskedyul ng alternatibong oras para sa iyo o sa iyong pamilya na pumasok para sa iyong pakikipanayam.
 • Kung hindi ka makapagsalita, maaari kang payagang tumugon sa mga tanong sa isang napagkasunduang paraan na hindi pasalita tulad ng paggamit ng panulat at papel.
 • Kung ikaw ay bingi o mahina ang pandinig, maaari kang magdala ng interpreter ng sign language upang magsalin sa panahon ng panayam kung kinakailangan.
 • Kung mahina ang iyong paningin, maaari kaming magbigay sa iyo ng mga komunikasyon sa malalaking print.
 • Kung hindi ka makapagbigay ng mga fingerprint dahil sa isang kondisyong medikal, kabilang ang mga depekto sa kapanganakan, mga pisikal na deformidad, o mga kondisyon ng balat, maaari kang maging kwalipikado para sa waiver ng fingerprint para sa ilang partikular na mga daliri.
 • Ang mga waiver sa panayam ay ibinibigay lamang sa mga matinding sitwasyon, tulad ng pagkakaroon ng kondisyong medikal na nangangailangan ng paglipad sa isang air ambulance.

Ang waiting room ng Consular Section at ang banyo nito ay naa-access sa wheelchair.


FAQ - COVID 19 Testing

 1. Magsisimula ba ang Kagawaran ng Estado na nangangailangan ng patunay ng bakuna or test sa COVID-19 para sa mga aplikante ng visa?

Q.1 Magsisimula ba ang Kagawaran ng Estado na nangangailangan ng patunay ng bakuna or test sa COVID-19 para sa mga aplikante ng visa?

Wala kaming mga pagbabago sa mga kinakailangan sa visa upang ipahayag sa ngayon. Ang impormasyon tungkol sa kinakailangang pagbabakuna para sa mga aplikante ng imigrante ng visa ay maaaring matagpuan dito:

bumalik sa itaas


FAQ - Visa Refusals

 1. Ano ang Seksyon 214 (b)
 2. Paano mapapatunayan ng isang aplikante ang “strong ties”?
 3. Permanente ba ang Pagkakait sa ilalim ng Seksyon 214(B)?
 4. Sino Ang Maaaring Makaimpluensiya Upang Mabaliktad ang Pasiya ng Opisyal ng Konsulado?

Ang Estados Unidos ay isang bukas na lipunan. Hindi tulad ng ibang maraming bansa, ang Estados Unidos ay hindi nagpapataw ng panloob na pagpipigil sa karamihan ng mga bisista, tulad ng rehistrasyon sa mga lokal na awtoridad. Upang masiyahan sa mga pribilehiyo na walang hadlang sa Estados Unidos, ang mga dayuhan ay may responsibilidad na patunayan na sila ay babalik sa pinanggalingang bansa bago maibigay ang isang visitor o student visa. Ang batas sa immigration ay humihiling sa mga konsul na tingnan ang bawat aplikante ng visa bilang isang nagbabalak na mamalagi sa Estados Unidos ng matagal na panahon hanggat mapatunayan ng aplikante na ito ay walang katotohanan.

bumalik sa itaas


Q.1 Ano ang Seksyon 214 (b)

Ang Section 214 (b) ay bahagi ng Immigration and Nationality Act (INA). Ito ay nagsasaad na:

Bawat dayuhan ay ipapalagay na isang “immigrant” hanggat kanyang mapatunayan ng katanggap-tanggap sa opisyal ng konsulado, sa panahon ng aplikasyon para sa visa, na siya ay may karapatan sa isang estado na nonimmigrant.

Upang maging karapat-dapat para sa isang visitor o student visa, ang isang aplikante ay kailangan makatugon sa mga kailangan ng Section 101 (a)(15)(B) o (F) ng INA. Ang hindi pagtugon dito ay magreresulta sa hindi pagbibigay ng visa sa ilalim ng INA 214(b). Ang karamihang basehan para sa hindi pagbibigay ng visa ay tungkol sa nararapat na pagkakaroon ng prospektibong bisita o estudyante ng sapat na patunay ng paninirahan sa bansang panggagalingan (o kahit abroad) na hindi balak iwan. Papatunayan ng mga aplikante ang pagkakaroon ng naturang paninirahan sa pamamagitan ng pagpapakita na sila ay may ugnayan sa ibang bansa o sa bansang panggagalingan na magtutulak sa kanila upang lumabas ng Estados Unidos sa katapusan ng pansamantalang pamamalagi. Ang batas ay naglalagay ng pasanin ng pagpapatunay sa aplikante.

Ang mga konsul ay may mahirap na trabaho. Kailangan nilang magpasiya sa napakaikling oras kung ang isang tao ay karapat-dapat na makakuha ng pansamantalang visa. Karamihan sa mga kaso ay napagpapasiyahan pagkatapos ng maikling panayam at pagrerepaso ng anumang mga katibayan ng ugnayan na ipinapakita ng aplikante.

bumalik sa itaas


Q.2 Paano mapapatunayan ng isang aplikante ang “strong ties”?

Ang malakas na ugnayan (strong ties) ay iba-iba mula sa bawat bansa, bawat lungsod, bawat indibidwal. Ilang halimbawa ng mga ugnayan ay trabaho, bahay, pamilya, o bank account. Ang mga “ugnayan (ties)” ay ang ibat-ibang mga aspeto ng inyong buhay na nagtitiyak sa inyo o sa inyong bansa ng paninirahan: inyong mga ari-arian, trabaho, ugnayang panlipunan at pampamilya.

Isipin ninyo ang inyong sariling ugnayan sa bansa kung saan kayo nakatira. Isasaalang-alang ba ng isang konsul ng isang taga-ibang bansa na kayo ay may tirahan na walang layong iwan? Malamang ang sagot ay “oo” kung kayo ay may trabaho, pamilya, kung kayo ay may sarili o inuupahang bahay o apartment, o kayo ay may ibang kompromiso na kakailanganin ninyong bumalik sa bansang iyon sa pagtatapos ng bisita sa Estados Unidos. Ang kalagayan ng bawat tao ay magkaka-iba.

Alam ng mga konsulang pagkakaiba-ibang ito. Sa panahon ng panayam para sa visa tinitignan nila ang bawat aplikasyon ng isa-isa at isinasaalang-alang ang propesyunal, panlipunan, kultural at ibang mga bagay. Sa mga kaso ng mga nakababatang mga aplikante na maaaring wala pang gaaanong oportunidad para magkaroon ng maraming ugnayan, maaaring tumingin ang mga konsul sa partikular na layon ng mga aplikante, kalagayan ng pamilya, at mga pang-mahabaang plano at mga inaasahang bagay sa kaniyang bansa ng tirahan. Bawat kaso ay isa-isang sinusuri at ginagawaran ng konsiderasyon sa ilalim ng batas.

bumalik sa itaas


Q.3 Permanente ba ang Pagkakait sa ilalim ng Seksyon 214(B)?

Hindi. Ang mga konsul ay nagsasaalang-alang muli kung ang aplikante ay makakapagpakita ng karagdagang kapani-paniwalang ebidensiya ng ugnayan sa labas ng Estados Unidos. Sa kasamaang-palad, ilang mga aplikante ay hindi magiging karapat-dapat para sa isang nonimmigrant visa, kahit makailang beses silang mag-apply, hanggat hindi tunay na magbago ang kanilang personal, propesyunal, at kalagayang pinansiyal.

Ang isang aplikante na pinagkaitan sa ilalim ng Seksyon 214(b) ay dapat magrepaso ng kanilang kalagayan at tunay na suriin ang kanilang mga ugnayan. Maaari nilang isulat sa papel ang mga katanggap-tanggap na mga ugnayan na sa palagay nila ay mayroon sila na maaaring hindi nasuri sa panahon ng panayam ng opisyales ng konsulado. Ang mga aplikante na napagkaitan ng visa sa ilalim ng seksyon 214(b) ay maaaring mag-apply muli ng visa. Kung gagawin nila ito, kailangan nilang magpakita ng karagdagan katibayan ng kanilang mga ugnayan o kung paano nagbago ang kanilang kalagayan mula noong panahon ng orihinal na aplikasyon. Maaaring makatulong ang pagsagot sa mga sumusunod na mga katanungan bago mag-apply muli. (1) Naipaliwanag ko ba ng tama ang aking kalagayan? (2) Mayroon bang hindi nakita ang konsul? (3) May karagdagan bang anumang impormasyon ang aking maipapakita upang mapatunayan ang aking pagtira at malakas na ugnayan sa ibang bansa?

Kailangan din isaisip ng mga aplikante na sila ay sisingilin ng hindi isasauling bayad sa aplikasyon sa bawat pag-aaply ng visa, kahit saan pa naissue ang visa.

bumalik sa itaas


Q.4 Sino Ang Maaaring Makaimpluensiya Upang Mabaliktad ang Pasiya ng Opisyal ng Konsulado?

Ang batas sa immigration ay nagbibigay ng responsibilidad sa pagbibigay o pagkakait ng mga visa sa mga konsul o opisyales ng konsulado sa ibang bansa. Sila ay may huling pagpapasiya sa lahat ng mga kaso ng visa. Sa regulasyon, ang Department of state ng Estados Unidos ay may kapangyarihan upang magrepaso sa mga pasiya ng Embahada, ngunit ang kapangyarihang ito ay limitado sa interpretasyon ng batas, bilang paghahambing upang malaman ang mga katotohanan. Ang tanong sa isyu sa gayong mga pagkakait, kung ang aplikante ay nagtataglay ng mga kailangang pagtira sa ibang bansa, ay isang katotohanan. Samakatuwid, ito ay ekslusibong nasa kapangyarihan ng opisyales ng konsulado sa bawat Foreign Service post para resolbahin. Maaaring lamang maimpluwensiyahan ng aplikante ang post upang baguhin ang naunang pagkakait ng visa kung makakapagpapakita ng bagong katanggap-tanggap na mga katibayan ng malakas na ugnayan.

Para sa impormasyon tungkol sa mga hindi katanggap-tanggap na visa maliban sa 214(b), mangyaring bisitahin ang website ng Department of State sa: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/waivers.html

bumalik sa itaas


FAQ - Business/Tourist Visa

 1. Gaano katagal ako pwedeng mamalagi sa U.S. gamit ang tourist or business visa?
 2. Ang aking visitor visa (B-1/B-2) ay napaso pagdating ko sa U.S. Kinakailangan bang magapply ng bagong visa bago ako umalis?
 3. Ang aking U.S.visa ay mapapaso sa sunod na anim (6) na buwan. Kailangan ko bang magapply ng bagong visa pagtapos mapaso ng kasalukuyan kong visa o pwede ba akong magapply bago pa ito mapaso?
 4. Sa ngayon ay mayroon akong valid B-1/B-2 visa, na nasa pangalan ko nung pagkadalaga. Gusto ko itong ilipat sa aking bagong passport, na nakapangalan nung ako ay kasal na. Paano ang proseso?
 5. Ang visa na hawak ko ngayon ay naissue sa akin nung ako ay nasa dati ko pang trabaho. Ngayon ay may bago na akong trabaho sa ibang kompaniya at ang bago kong employer ay gustong ako ay umattend sa isang conference sa Estados Unidos, nakaschedule sa susunod na buwan. Pwede ko bang gamitin ang parehas na visa o kailangan kong mag-apply ng bagong visa?
 6. Ang aking anak ay nag-aaral sa United States. Pwede ba akong manirahan kasama siya?

Q.1. Gaano katagal ako pwedeng mamalagi sa U.S. gamit ang tourist or business visa?

Ang U.S. nonimmigrant visa ay pinahihintulutan ka na bumiyahe sa isang Port of Entry (airport/seaport) sa Estados Unidos. Pagdating sa pupuntahan sa Port of Entry, ang U.S. Customs and Border Protection officer na nagpaprocess ng entry ang magsasabi kung gano katagal maaring mamalagi sa bansa. Maaari kang maglakbay sa Port of Entry sa loob ng validity ng iyong nonimmigrant visa hanggang sa huling araw ng validity nito. Ang visa duration ay hindi nagsasabi kung gaano ka katagal maaring mamalagi sa Estados Unidos; ang Customs and Border Protection officer ang magsasabi sa pagdating mo sa Estados Unidos.

bumalik sa itaas


Q.2 Ang aking visitor visa (B-1/B-2) ay napaso pagdating ko sa U.S. Kinakailangan bang magapply ng bagong visa bago ako umalis?

Pwede pumunta sa U.S. hanggang sa huling araw ng validity na nakalagay sa visa. Ang Customs and Border Protection officer ang magsasabi kung gaano ka katagal pwedeng mamalagi sa U.S. Ang iyong visa ay maaring magexpire habang nasa U.S. ka - siguraduhin lang na hindi ka lalagpas sa araw na ipinagkaloob ng officer sa iyo.

bumalik sa itaas


Q.3 Ang aking U.S.visa ay mapapaso sa sunod na anim (6) na buwan. Kailangan ko bang magapply ng bagong visa pagtapos mapaso ng kasalukuyan kong visa o pwede ba akong magapply bago pa ito mapaso?

Hindi kailangan maghintay na ang kasalukuyang visa ay mapaso. Pwede kang mag-apply ng bagong visa kahit ang iyong kasalukuyang visa ay valid pa.

bumalik sa itaas


Q.4 Sa ngayon ay mayroon akong valid B-1/B-2 visa, na nasa pangalan ko nung pagkadalaga. Gusto ko itong ilipat sa aking bagong passport, na nakapangalan nung ako ay kasal na. Paano ang proseso?

Ang U.S. visas ay hindi pwedeng ilipat mula sa isang passport papunta sa isa pang passport. Pwede kang maglakbay papuntang Estados Unidos gamit ang parehas na passports kasama na din ang iyong marriage certificate, o pwede ding mag-apply ng bagong visa.

bumalik sa itaas


Q.5 Ang visa na hawak ko ngayon ay naissue sa akin nung ako ay nasa dati ko pang trabaho. Ngayon ay may bago na akong trabaho sa ibang kompaniya at ang bago kong employer ay gustong ako ay umattend sa isang conference sa Estados Unidos, nakaschedule sa susunod na buwan. Pwede ko bang gamitin ang parehas na visa o kailangan kong mag-apply ng bagong visa?

Pwede kang maglakbay sa Estados Unidos gamit ang parehas na visa hangga't ang iyong visa ay valid para sa business and pleasure.

bumalik sa itaas


Q.6. Ang aking anak ay nag-aaral sa United States. Pwede ba akong manirahan kasama siya?

Habang pwede mong gamitin ang iyong B-1/B-2 visa (o maglakbay sa ilalim ng Visa Waiver Program, kung karapat dapat) para bisitahin ang iyong anak, hindi ka pwedeng tumira kasama ang iyong anak maliban na lang kung mayroon kang immigrant, work, or student visa.

bumalik sa itaas


FAQ - Work Visa

 1. Ano ang isang petisyon?
 2. Maaari ba ko makakuha ng visa para magtrabaho ng kaswal?
 3. Meron bang limit sa edad para mag-aplay ng isang temporary work visa?
 4. Maari bang ang mga U.S.-based kong kamag-anak ay mag-sponsor sa akin para sa isang work visa?
 5. Kailan ako maaaring pumasok sa Estados Unidos?
 6. Sino ang magbabayad ng Fraud Prevention and Detection fee at kailan ito babayaran?

Q.1. Ano ang isang petisyon?

Bago mag-aplay ng isang temporary worker visa sa U.S. Embassy, ikaw ay kailangan mayroong aprunadong Form I-129, Petition for Nonimmigrant Worker, mula sa USCIS. Ang petisyon na ito ay dapat i-sumite ng prospective na empleyado nde bababa ng 6 na buwan bago ang nais na simula ng trabaho. Ang iyong employer ay kailangan ipasa ang iyong petisyon sa lalong madaling panahon sa loob ng 6-buwang upang magkaroon ng sapat na oras para sa pagpoproseso. Kapag na aprubahan, ang iyong employer ay magpapadala ng Form I-797, Notice of Action. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa USCIS Temporary Workers webpage.

Paalala: Ang Form I-797 ay hindi na kailangan sa iyong interview. Ngunit, kinakailangan na i-verify ang approval ng petisyon ang embassy ay kakailanganin ang iyong I-129 petition receipt number. Dapat ay dalhin mo ito sa iyong interview.

bumalik sa itaas


Q.2. Maaari ba ko makakuha ng visa para magtrabaho ng kaswal?

Hindi. Walang visa para sa isang kaswal na trabaho. Lahat ng aplikante na may planong mag trabaho sa Estados Unidos ay kailanganmayroong aprubadong petisyon bago ang kanilang visa appointment.

bumalik sa itaas


Q.3. Meron bang limit sa edad para mag-aplay ng isang temporary work visa?

Wala

bumalik sa itaas


Q.4. Maari bang ang mga U.S.-based kong kamag-anak ay mag-sponsor sa akin para sa isang work visa?

Hindi. Tanging ang iyong employer ang makaka-pagsponsor sa iyo.

bumalik sa itaas


Q.5. Kailan ako maaaring pumasok sa Estados Unidos?

Ikaw ay hindi maaaring pumasok ng Estados Unidos hanging 10 araw bago ang simula ng iyong trabaho, na nakasaad sa iyong Form I-797 o sa iyong employment letter.

bumalik sa itaas


Q.6. Sino ang magbabayad ng Fraud Prevention and Detection fee at kailan ito babayaran?

Ang isang aplikante ng L-1 visa na maglalakbay sa isang blanket petition ay kinakailangan magbayad ng Fraud Prevention and Detection fee. Sa mga indibidwal na may petisyon na L, H1-B at H-2B, ang U.S. petisyoner ay ang magbabayad ng Fraud Prevention and Detection fee sa USCIS kapag ipinasa nag petisyon.

bumalik sa itaas


FAQ - Student Visa

 1. Ano ang isang I-20 at paano ako makakakuha nito?
 2. Gaano kaaga ako dapat mag-aplay ng aking student visa?
 3. Natanggap ko ang aking visa, kailan ako maaaring maglakbay?
 4. Maaari ba na ang isang tao na mayroong visitor visa ay maaaring magpalit ng kanyang status bilang student habang nasa Estados Unbidos kung siya ay nakakuha ng pagtanggap sa school at makakuha ng Form I-20?
 5. Paano kung ako ay makatanggap ng I-20 sa ibang paaralan?
 6. Ako ay nagtatrabaho bilang isang H-1B at ngayaon ay natanggap sa isang unibersidad bilang F-1. Kailangan ko ba na bumalik sa aking bansa para mag-aplay ng isang student visa?
 7. Maaari ba na ang F-1 student ay magtrabaho sa Estados Unidos?
 8. Ano ang SEVIS system at paano ito naka-apekto sa akin?

Q.1 Ano ang isang I-20 at paano ako makakakuha nito?

Ang form I-20 ay isang opisyal na form ng U.S. Government na sertipikado ng paaralan, kung saan ang isang prospective na mag-aaral ng nonimmigrant ay dapat upang makakuha ng F-1 o M-1 visa. Ang form I-20 ay nagsisilbing patunay ng pagtanggap at naglalaman ng impormasyon na kinakailangan para makapagbayad ng SEVIS I-901 fee, mag-aplay para sa visa o baguhin ang estado ng visa at makapasok sa Estados Unidos. Ang form I-20 ay mayroong numero para sa SEVIS identification, na nagsisimula sa titik N at sinusundan ng siyan na digit, ito ay nasa itaas na bahagi ng papel na may barcode.

bumalik sa itaas


Q.2. Gaano kaaga ako dapat mag-aplay ng aking student visa?

Ikaw ay hinihikayat na mag-aplay para sa iyong non-immigrant student visa sa lalong madaling panahon mula ng makuha ang I-20. Upang masiguro na makakakuha ka ng isang maaga at timely na araw ikaw ay maaaring mag-aplay kahit anong oras. Ngunit, ang isang student visa ay maaaring ma-isyu lang ng hindi hihigit sa 365 na araw bago ang petsa ng pagsisimula ng iyong kurso na pagaaralan.

bumalik sa itaas


Q.3 Natanggap ko ang aking visa, kailan ako maaaring maglakbay?

Ikaw ay maari lamang na makapasok sa Estados Unidos sa loob ng 30 na araw simula

bumalik sa itaas


Q.4 Maaari ba na ang isang tao na mayroong visitor visa ay maaaring magpalit ng kanyang status bilang student habang nasa Estados Unbidos kung siya ay nakakuha ng pagtanggap sa school at makakuha ng Form I-20?

Oo. Sa pangkalahatan, ikaw ay maaaring mag-aplay ng pagbabago ng iyong nonimmigrant visa kung ikaw ay lawfully na admitted sa Estados Unidos gamit ang isang nonimmigrant visa, kung ang iyong nonimmigrant visa ay valid, kung ikaw ay hindi lumabag sa mga kundisyon ng estado at hindi gumawa ng kahit ano na magiging dahilan ng pagiging hindi karapat dapat. Para sa mas higit na detalye, bumisita sa USCIS website.

bumalik sa itaas


Q.5 Paano kung ako ay makatanggap ng I-20 sa ibang paaralan?

Kung ikaw ay nakatanggap ng I-20 pagkatapos ng scheduling ng iyong appointment, maaari mong abisuhan ang U.S. consular officer sa iyong bagong I-20 noong araw ng iyong interview.

bumalik sa itaas


Q.6 Ako ay nagtatrabaho bilang isang H-1B at ngayaon ay natanggap sa isang unibersidad bilang F-1. Kailangan ko ba na bumalik sa aking bansa para mag-aplay ng isang student visa?

Hindi Sa sandaling ikaw ay makapasok sa Estados Unidos, hindi mo na kailangang mag-aplay para sa isang bagong visa dahil ang visa ay para lamang sa pagpasok sa Estados Unidos. Sumangguni sa USCIS upang matukoy kung kailangan mo mag-adjust ng estado. Kung aalis ka ng bansa, gayunpaman, ikaw ay manganagilangan na mag-aplay ng student visa upang muling makapasok sa Estados Unidos.

bumalik sa itaas


Q.7 Maaari ba na ang F-1 student ay magtrabaho sa Estados Unidos?

Ang isang fill time na estudyante sa F visa ay maaaring kumuha ng on-campus employment na hindi tataas ng 20 oras sa isang lingo. Makalipas ang isang taon na nasa student status, ang isang aplikante ay maaari ng mag-aplay ng trabaho off-campus na may awtorisado mula sa USCIS. Mangyari na kumontak ang iyong student advisor para sa mga iba pang impormasyon.

bumalik sa itaas


Q.8 Ano ang SEVIS system at paano ito naka-apekto sa akin?

Ang Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) program ay kailangan ng mga paaralan at exchange programs upang i-verify ang katayuan ng pagpapatala ng lahat ng mga bago at nagpapatuloy ng mga banyagang mag-aaral at mga exchange visitors. Ang SEVIS website ay may higit pang mga detalye.

bumalik sa itaas


FAQ - Exchange Visitor Visa

 1. Ako ay nakatanggap ng visa, kalian ako dapat bumiyahe?
 2. Ano ang SEVIS system at paano ito naka-apekto sa akin?
 3. Ano ang “two-year rule?”
 4. Maaari bang ma-waive ang “two-year rule?”

Q.1 I received my visa, when should I travel?

Ang Exchange visitors ay maaari lamang pumasok sa Estados Unidos sa loob ng 30 araw simula ng iyong programa, tulad ng nabanggit sa iyong Form DS-2019, kahit saan pa na isyu ang iyong visa.

bumalik sa itaas


Q.2 Ano ang SEVIS system at paano ito naka-apekto sa akin?

Ang Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) program ay kailangan ng mga paaralan at exchange programs upang i-verify ang katayuan ng pagpapatala ng lahat ng mga bago at nagpapatuloy ng mga banyagang mag-aaral at mga exchange visitors. Ang mga aplikante ng exchange visitors visa ay kailangang magbayad ng SEVIS bago ma-isyu ang visa. Ang SEVIS website ay may higit pang mga detalye.

bumalik sa itaas


Q.3. Ano ang “two-year rule?”

Ang “two-year rule”ang karaniwamg terminong ginagamit mula sa isang seksyon ng batas para sa US immigration na ino-obliga ang maraming exchange visitors na bumalik sa kanilang bansa at permanenteng mamalagi sa loob ng dalawang taon matapos ang kanilang exchange visit bago sila bumalik muli sa U.S. sa ilalim ng ilang uri ng visa, particular na ang H-1, L-1, K-1 at immigrant visas. Mahalaga na tandaan na tanging ang paunang findings kung ang “two-year rule” ay na-aangkop sa iyo ay gagawin sa iyong DS-2019 kapag ang iyong J-1 visa ay na-isyu. Ang huling desisyon ay gagawin lamang kung ikaw may balak na mag-aplay ng H-1, L-1, K-1, o imigrante visa.

Ang may mga hawak ng J-1 visa na sumailalaim sa “two-year rule”ay hindi pahihintulutan na manatili sa Estados Unidos at mag-aplay ng adjustment/magabago ng status sa mga ipinagbabawal na non-immigrant status (halimbawa, mula sa isang J-1 papuntang H-1 visa) o mag-aplay ng legal permanent staus (Green Card) na hindi muna bumabalik sa kanilang bansa at manatili ng dalawang taon o makakuha ng approved waiver. Kung ikaw ay nakabatay sa “two-year rule” ito ay nakabatay sa bilang ng kadahilanan, kabilang ang pinagmulan ng iyong pondo at ang « Skill list » ng iyong bansa. Ito ay hindi matutukoy sa pamamagitan ng oras na pinamalagi sa Estados Unidos.

bumalik sa itaas


Q.4 Maaari bang ma-waive ang “two-year rule?”

Pwede. Tanging ang visa office ng Department of State ang makakapagbigay ng waiver ng “two-year rule.”
Ang Visa Office ang may huling awtoridad kung ikaw ay subject to the rule, kahit anu pa ang annotation sa iyong passport. Kung ikaw ay subject para sa two-year rule, ikaw ay maaaring makakuha ng waiver. Kahit ikaw ay subject sa “two-year rule”, ikaw ay maaaring mag-qualify sa tourist visa o sa kahit ano mang nonimmigrant visa maliban sa mga nabanggit sa itaas.

bumalik sa itaas


FAQ – Transit/Ship Crew Visa

 1. Plano ko na tumigil sa Estados Unidos ng isang araw at kunin ang flight para sa ibang bansa sa susunod na araw. Kailangan ko ba na mag-aplay ng C-1 visa o ng isang B-1/B-2 visa?

Q.1 Plano ko na tumigil sa Estados Unidos ng isang araw at kunin ang flight para sa ibang bansa sa susunod na araw. Kailangan ko ba na mag-aplay ng C-1 visa o ng isang B-1/B-2 visa?

Kung ikaw ay nais na kumuha ng mga layover privileges para sa iba pang layunin maliban ang pag transit sa Estados Unidos, tulad ng pagbisita sa kaibigan o pamamasyal ikaw ay kinakailangan na mag-qualify at kumuha ng klase ng visa na kailangan para sa iyong layunin, tulad ng isang B-2 visa.

bumalik sa itaas


FAQ - Religious Worker Visa

 1. Ako ay nag-aaplay ng isang religious worker visa, ngunit walang aprubadong na petisyon. Ako ay nakarating na sa Estados Unidos gamit ang isang R-1 visa at hindi na kinailangan pa ng petisyon. Maaari ba akong mag-aplay ng R-1 visa kahit walang petisyon dahil ako ay nagkaroon na ng R-1 visa noon?

Q.1 Ako ay nag-aaplay ng isang religious worker visa, ngunit walang aprubadong na petisyon. Ako ay nakarating na sa Estados Unidos gamit ang isang R-1 visa at hindi na kinailangan pa ng petisyon. Maaari ba akong mag-aplay ng R-1 visa kahit walang petisyon dahil ako ay nagkaroon na ng R-1 visa noon?

Ang requirement para magkaroon ng aprubadong petisyon ay nasimula nooong November 28, 2008. Lahat ng aplikante na nais mag-aplay ng isang R-1 nonimmigrant visa ay kailangang mayroong aprubadong petisyon mula sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Para sa karagdagang impormasyon maaaring bumisita sa USCIS website.

bumalik sa itaas


FAQ - Track My passport

 1. Bakit isang pasaporte kada sobre? Bakit walang diskwento kapag pamilya?
 2. Paano ko makukuha ang passport ko pagkatapos ng interview?
 3. Ano ang kinakailangan kong ipakita o dalahin para makuha ang aking passport?
 4. Ano ang mangyayari sa passport kung ako ay wala sa bahay sa oras ng ito ay ihahatid ng courier?
 5. Kinakailangan ba na ideliber ang passport ko sa bahay?
 6. Ano ang dapat ko ipakita kapag ide-deliber na ang aking passport?
 7. Anong klase ng ID ang tinatanggap bilang pagkakakilanlan?
 8. Pwede ba na ibang tao maliban sakin ang kukuha o magrerecieve ng delibery ng passport ko?
 9. May kailangan ba akong bayaran para sa serbisyo ng courier?

Q.1 Bakit isang pasaporte kada sobre? Bakit walang diskwento kapag pamilya?

- Walang karagdagang bayad kapag ibabalik ang passport sa applikante. Lahat ng bayad ay kasama na sa binayadang visa application fee. Ang Courier ay may alituntunin para sa seguridad at kaligtasan na kinakailangang hiwalay ang bawat passport.

bumalik sa itaas


Q.2 Paano ko makukuha ang passport ko pagkatapos ng interview?

- kailangan mo kuhain ang passport mo sa lokasyon ng courier na pinili mo ng ikaw ay nagpaschedule ng interview. Kung gusto mo magpalit ng lokasyon maaari mo itong gawin hangang hating gabi ng mismong araw ng iyong interview. Kung ikaw ay nagpaplano ng madaliang pag-alis, ang lokasyon ng courier na may pinakamalapit sa lokasyon ng interview mo ay maaari na mas mabilis ang oras ng pagkuha. Ang bayad sa serbisyo ng courier ay kasama na sa binayadang visa application fee.

bumalik sa itaas


Q.3 Ano ang kinakailangan kong ipakita o dalahin para makuha ang aking passport?

- Upang masigirado na ang iyong passport at visa ay hindi maibigay sa hindi awtorisadong tao, kailangang magpakita ng kahit anong ID na may litrato na inisyu ng gobyerno na may picture. Kailangan mo din pumirma sa lahat ng dokumento na ibibigay sayo ng courier.

bumalik sa itaas


Q.4 Ano ang mangyayari sa passport kung ako ay wala sa bahay sa oras ng ito ay ihahatid ng courier?

- Ang courier ay susubukang ihatid ang passport sa address na iyong pinili o ibinigay ng ikaw ay nagpaschedule ng interview. Kung sakali na hindi maihatid ng courier, kung kunwari, dahil walang tao sa bahay, ang courier ay magiiwan ng notipikasyon ng ginawang paghatid. Kung makatangap ng ganitong notipikasyon, Magmadaling kontakin ang courier. Kung ang iyong passport ay hindi maideliber sa loob ng 10 business days, ito ay ibabalik sa embahada. Kung ito ay mangyari, kontakin ang aming call center para sa tulong.

bumalik sa itaas


Q.5 Kinakailangan ba na ideliber ang passport ko sa bahay?

- Hindi. Ang iyong passport ay pwede din ipa-deliber sa lugar kung saan ka nagtatrabaho o sa miyembro ng iyong pamilya. Kung ang passport mo ay i-deliber sa ibang tao maliban sayo, ang tatanggap ay dapat magpakita ng kahit anong ID na may litrato na inisyu ng gobyerno para sa iyong pagkakakilanlan upang tanggapin ang pag-deliber ng iyong passport.

bumalik sa itaas


Q.6 Ano ang dapat ko ipakita kapag ide-deliber na ang aking passport?

- Upang masigurado na ang iyong passport at visa ay hindi maibigay sa hindi awtorisadong tao, kailangan mo magpakita ng ID na may litrato na inisyu ng gobyerno para sa iyong pagkakakilanlan kapag kinuha ang passport. Kailangan mo din pumirma sa lahat ng dokumento na ipapasa sa iyo ng courier.

bumalik sa itaas


Q.7 Anong klase ng ID ang tinatanggap bilang pagkakakilanlan?

 • Tinatanggap na ID’s para sa Filipino Citizens.
  • valid philippine Identity Card
  • valid Philippine driver’s license
 • Tinatanggap na ID’s para sa mga third-country nationals (Mga taong nakatira sa pilipinas ngunit hindi citizen ng pilipinas)
  • kopya ng passport
  • valid philippine driver’s license
  • PR card
  • new photo work permit, “S” Pass o Dependent Card

bumalik sa itaas


Q.8 Pwede ba na ibang tao maliban sakin ang kukuha o magrerecieve ng delibery ng passport ko?

 • Oo, subalit ang representative o kung sakali ay miyembro ng pamilya – kailangang magopakita ng mga sumusunod para makuha ang passport:
  • orihinal nilang ID na may litrato na inisyu ng gobyerno para sa pagkakakilanlan.
  • kopya ng iyong ID na may litrato na inisyu ng gobyerno
  • sulat ng pagbibigay awtorisasyon, na binibigyan mo ng karapatan ang representative mo na kuhanin ang passport mo. Ang sulat ng awtorisasyon ay kailangang sinasaloob ang mga sumusunod na impormasyon:
   • buong pangalan ng iyong representative na makikita sa kanyang ID na may litrato na inisyu ng gobyerno.
   • ang iyong pangalan
   • numero ng resibo ng binayaran (kailangang isama ng immigrant visa applicant ang numero ng kanilang resibo sa sulat)
 • Kung ang applikante ay menorde edad at 16 na taon gulang pababa, ang mga sumusunod na dokumento ay kailangan para sa representative:
  • malinaw na kopya ng resibo ng visa fee ng aplikante.
  • orihinal na kopya ng pinirmahang sulat ng kahit sino sa magulang ng aplikante.
  • malinaw na kopya ng ID na may litrato na inisyu ng gobyerno ng magulang na pumirma sa sulat.
  • orihinal na ID na may litrato na inisyu ng gobyerno ng representative.

Pakitandaan: kung sakaling grupo/pamilya, isang sulat para magbigay ng karapatan na may kasamang mga kailangang impormasyon ng bawat aplikante ay maaari na din tanggapin.

bumalik sa itaas


Q.9 May kailangan ba akong bayaran para sa serbisyo ng courier?

Meron, kung ang pinili mong sangay ng LBC na kung saan mo kukunin ang iyong dokumento ay hindi ang sangay ng LBC sa Mall of Asia o kung pinili mo na ipa-deliver ang iyong dokumento sa iyong opisina o bahay.

bumalik sa itaas


FAQ – Application Profile

 1. Paano I-reset ang password?

Q.1 Paano I-reset ang password?

I-click ang Forgot Your Password link na nasa ibabang bahagi ng web page. Ilagay ang email address sa Username at i-click ang Submit. Ang email address na gagamitin ay dapat pareho ng email address na inyong ginamit nung kayo ay mag-umpisang mag-apply ng inyong visa. Ang bagong password ay ipapadala sa inyong email address.

Q.2 Ano ang dapat kong gawin kung lumipat ako sa ibang bansa pagkatapos ko iregister ang aking profile sa www.ustraveldocs.com at hindi pa nagaaply ng aking visa, o kung gusto ko magsumite ng bagong visa application sa ibang bansa maliban sa aking nakaraang application?

Hindi mo na kailangan gumawa ng isa pang profile kung ito ay sineserbisyuhan din nag CGI.  Ikaw ay maaring kumontak sa pamamagitan ng  Contact Us section ng website na ito  (http://www.ustraveldocs.com/ph/ph-main-contactus.asp ) at ibahagi ang iyong mga numero ng pasaporte, UID o email address upang maaari naming makuha at i-update ang iyong profile na may bagong bansa kung saan mo planong mag-aplay para sa iyong US Visa.  Kung ikaw ay nag-aaplay sa isang bansa na hindi saklaw ng CGI, ikaw ay inanyayahan lumikha ng isang bagong profile.  Bilang paalala, ang resibo ng MRV fee na binayaran sa isang bansa ay hindi maililipat sa ibang bansa.

bumalik sa itaas


FAQ – Immigrant Visas

 1. Ano Ang ipinagkaiba ng Immigrant at Non Immigrant?
 2. Ano ang maaaring maging dahilan para maantala ang desisyon sa aking application?
 3. Ano pa ang maaaring maging dahilan upang maantala ang desisyon ng aking aplikasyon?
 4. Parehong consular officer ba an kakausap sa akin kung kailangan ko bumalik sa Embahada ng Estados Unidos?
 5. Maaari ba ako humiling ng mas maaga na interview appoitnment? O kung hindi man ako makapunta sa aking scheduled appoitnment, maaari ba ako humiling ng bagong interview appointment?
 6. Maaari ba na isama ang mga anak ng visa applicant sa isang petisyon?
 7. Maaari ba na ang anak ko, na malapit na mag- 21 anyos, maisyuhan ng visa bago siya ay mag-21 anyos?
 8. Ano ang mangyayari kung ang petisyon ay i-File ng Lawful Permanent Resident (F2A o F2B) at ang petisyuner ay naging isa ng U.S citizen bago pa tawagan ang aplikante para sa interview?
 9. Ako ay magmamigrate sa United States dahil ako ay inampon ng petitioner. Ngayon na ako ay United States Citizen na, maari ko ba i-petition ang aking mga tunay na magulang?
 10. Kami ang nagpalaki sa bata na hindi naman namin tunay na anak o legally adopted. Maaari ba namin siya isama bilang derivative sa aming immigrant visa application?
 11. Ako ay na-petition ng aking kamag-anak maraming taon na ang nakalipas, pero ang petitioner ko ay bumalik na muli sa Philippines. Maaari ko pa rin ba ako ma-migrate sa United States?
 12. Maaari ba na ang pinanganak outside United States sa Lawful Permanent Residents ay makapasok sa United States?
 13. Ang Lawful Permanent Resident na magulang na iniwan ang anak abroad na kasama ang miyembro ng pamilya at bumalik sa United States. Ngayon, gusto nila dalahin ang bata sa U.S. Ano ang dapat nila gawin?
 14. Ako ay dating Lawful Permanent Resident ("green card" holder) na umalis sa Umited States for several years. Maaari ba ako bumalik sa United states gamit ang aking Green Card?
 15. Paano ako makakapasok sa Diversity Visa o green card lottery?
 16. Maaari ba na ang isang U.S citizen o Lawful Permanent Resident na mag-file ng petitionsa kahit saan na Foreign service post para sa kamag-anak?
 17. Maaari pa rin ba ako maging qualify na mag-apply ng tourist visa kahit ako ay may pending immigrant petition?
 18. Bakit mo baguhin ang mga bayad sa ngayon?
 19. Binigyan ba ito ng sapat na pansin ng Department of State?
 20. Ano ang mga bayarin na nagtaas?
 21. Bakit may mga bayarin na tumaas kumpara sa iba?
 22. Mayroon bang bayad na bumaba?
 23. Kailan nagging epektibo ang bagong IV processing fees
 24. Papaano kung sakaling nabayaran ko na lahat ng naaangkop na IV fees para sa aking kaso?
 25. Papaano kung sakaling ako ay nakatanggap ng bill galing sa NVC pagkatapos ng bagong IV fees ay naging epektibo pero ito ay pinetsahan bago ang araw na iyon?
 26. Meron bang anumang pagbubukod?

Q.1. Ano Ang ipinagkaiba ng Immigrant at Non Immigrant?

- Ang Immigrant visa ay iniisyu sa kuwalipikadong tao na mayroon aprobadong petisyon base kung ito ay sa pamilya, trabaho at sa mga gusto ng tumira sa Estados Unidos ng permanente. Ang Non Immigrant visa ay iniisyu sa mga tao na gusto pumunta sa Estados Unidos na may partikular na layunin (bakasyon, pag-aaral, rason pangkalusugan, negosyo, pansamantalang trabaho) at siya ring aalis ng Estados Unidos matapos ang layunin.

bumalik sa itaas


Q.2 Ano ang maaaring maging dahilan para maantala ang desisyon sa aking application?

- Sa araw ng iyong interbyu, ang consular officer ang magpapasya kung sakaling kailangan pa ng karagdagang dokumento upang matulungang mapakita ang iyong kakayanan na maisyuhan ng visa. Ang mga pang suportang dokumento ay hindi gaanong kinakailangan, subalit, ang aplikante ang dapat na mag-sumiti ng mga pang-suportang dokumento upang matulungang maipakita ang kanilang kwalipikasyon. Kung ikaw sabihan na magbigay ng karagdagang impormasyon o pang-suportang dokumento, ang iyong applikasyon ay pansamantalang sumasailalim sa section 221(g) ng Immigration at Nationality Act.Ang Consular sheet ay ibinibigay sayo pagkatapos ng iyong interbyu at nakasaad ang mga adisyunal na dokumento na iyong dapat ipakita.

bumalik sa itaas


Q.3 Ano pa ang maaaring maging dahilan upang maantala ang desisyon ng aking aplikasyon?

- Ang Embahada ng Pilipinas ay maaaring tanongin ang ahensya ng Gobyerno ng Pilipinas na namamahala ng mga civil records o iba pang opisyal na ahensya para mapatunayan o maberipika ang impormasyon patungkol sa aplikante. Ang hindi pa napapawalang bisa na kasal sa ibang tao maliban pa sa petisyuner, kung sakali, maaring madiskwalipika ang aplikante sa kanyang asawa o fiance(e) na petisyon. Ang Embahada ng Estados Unidos ay maaari ring magsagawa ng imbestigasyon upang mapagpasyahan ang pagiging kwalipikado ng aplikante na siya ay karapat dapat na maisyuhan ng visa.

Kung sakaling ginawa ang mga ganitong hakbang, ang pagisyu ng visa ay maaaring maantala. Ang mga aplikante ay hindi binibigyan ng payo na magplano ng pagsasa-ayos ng pagalis hanggang sa maisyu ang kanilang visa.

bumalik sa itaas


Q.4 Parehong consular officer ba an kakausap sa akin kung kailangan ko bumalik sa Embahada ng Estados Unidos?

- Walang kasiguraduhan na ikaw ay makikita ng parehong consular officer. Lahat ng opisyal ay may kakayahang makuha ang parehong impormasyon patungkol sa iyong case at kailangang irebyu ang aplikasyon ng kaparehong requirements.

bumalik sa itaas


Q.5 Maaari ba ako humiling ng mas maaga na interview appoitnment? O kung hindi man ako makapunta sa aking scheduled appoitnment, maaari ba ako humiling ng bagong interview appointment?

- Kung hiling ng aplikante ang mas maagang visa interview, siya ay kailang sumulat sa Embahada ng Estados Unidos para sa hiling na mas maaga na appointment. O kontakin ang Visa information and appoitnment service para sa tulong.

Hiling para sa mas maaga na appointment ay inaaprobahan kung may available slots.

bumalik sa itaas


Q.6 Maaari ba na isama ang mga anak ng visa applicant sa isang petisyon?

- Ang mga anak ng U.S citizen ay kinokonsiderang Immediate Relative (IR) at kailangang magkaroon ng kanya kanyang petisyon na ipa-file para sa kanila. Ang Petisyon para sa Immediate Relatives ay maaari i-filed na tuloy tuloy sa USCIS. Ang mga anak ng aplikante na may Family-based na petisyon (F category) Maaring makuha ang immigration benefits mula sa parehong petisyon hanga't sila ay wla pang asawa at 21 anyos pababa. Ang mga anak na ito ay tinatawag din na derivatives ng layunin ng immigrasyon. Para sa mga tunay o legal na inampon na mga anak ay may karapatan sa derivative status. Ang non-orphan na bata ay kinakailangang legal na ampunin bago na siya ay mag-16 na taon at kailangang na din na siya ay nasa physical at legal na pangangalaga ng umampon na magulang kahit dalawang taon. A bata na ipinanganak matapos mai-file ang petisyon at naaprobahan ay maaaring iparehistro o idagdag sa petisyon bilang derivative. Ang principal na aplikante ay kailangang magsumiti ng birth certificate printed on NSO paper ng anak sa NVC o sa Embahada ng Estados Unidos at magbayad ng kaukulang visa processing fee para adisyunal na derivative.

bumalik sa itaas


Q.7 Maaari ba na ang anak ko, na malapit na mag- 21 anyos, maisyuhan ng visa bago siya ay mag-21 anyos?

- Kung ang visa numbers ay available para sa'yo (o ang iyong visa case ay maging current para sa proseso) at ang iyong anak ay aging out (o mag-21 taon gulang), kame ay preparado para madaliin ang pagproseso ng application. Subalit, ito ay responsibilidad pa rin ng aplikante na kumpletohin ang application requirements sa tamang oras. Ang U.S immigration law ay kinakailangan na ang visa applications ay stirktong pinoproseso base sa priority date dahil sa limitadong numero ng visa sa buong mundo. Ang ibig sabihin ang Embahada ng Estados Unidos ay hindi ipoproseso ang visa applications ng may priority dates na hindi napapanahon. kung ang iyong case ay napapanahon upang iproseso, maari ka magproceed sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic para kuhanin ang iyong appointment letter. Kung sa iyong tingin ang ageing out ay maka-apekto sa iyong case, maari ka komontak sa Embahada maari sa fax (632) 301-2591 o maari din na mail sa:

kung nakatira sa Pilipinas

Operations Unit
Immigrant Visa Branch
United States Embassy
1201 Roxas Blvd.
Ermita, Metro Manila 1000

Kung nasa labas ng pilipinas

Operations Unit
Immigrant Visa Branch
PSC 500, Box 26, FPO
AP, 96515-1000
USA

bumalik sa itaas


Q.8 Ano ang mangyayari kung ang petisyon ay i-File ng Lawful Permanent Resident (F2A o F2B) at ang petisyuner ay naging isa ng U.S citizen bago pa tawagan ang aplikante para sa interview?

- Kung ang petisyoner ay ma-naturalisado na, ang petisyon para sa F2A(asawa o menor de edad ng permanent resident) ay awtomatik na mapapalitan ng IR-1(asawa ng US Citizen) o IR-2(anak ng US Citizen) petition. Ang visa categories na ito ay hindi subject to the visa quota system at palaging mayroong available na visa para sa mga makikinabang kung sila ay mag-Qualify para maisyuhan ng visa. Subalit, dahil wala derivative beneficiaries na pinapayagan sa IR petition, Ang mga anak na derivative ng aplikante sa magulang na F2A ang application ay kailangang magkaroon ng sari-sariling IR-2 petition na i-file para sa kanila kung ang petisyuner ay maging isang US citizen. F2A na petisyuner na naturalisado na ay kailangang siguraduhin na mag-file ng bagong IR-2 na petisyon para sa kanyang mga anak (kung hindi sila orihinal na nag-file ng hiwalay na petisyon para sa kanila). Para sa F2B na aplikante (hindi pa kasal na anak lalake/babae ng permanent resident), ang kanilang F2B na petisyon ay awtomatik na mapapalitan sa F1 na kategorya maiiwan ang orihinal na priority date kapag ang kanilang petisyuner ay ma-naturalisado. Dahil sa mga di magkakaparehong bagy-bagay, ang waiting period para sa F1 category ay mas matagal kaysa sa F2B na kategorya sa Pilipinas. Subalit, sa ilalim ng section 6 ng Child Status Protection Act (CSPA). Ang aplikante (hindi ang petisyoner) ay maaari humiling na hindi masama sa awtomatik na pagbabago ng kategorya mula sa F2B at maging F1 sa pamamagitan ng pagpasa ng written statement sa Department of Homeland Security/U.S. Citizenship and Immigration Services (DHS/USCIS) na siya ay hindi pumapayag, tulad ng pagbawi sa conversion. Maaari na ipadala ng aplikante ang kasulatan ng paghiling ng retention ng kanyang F2B category sa DHS/USCIS office in manila by fax sa 301-2208 (attn: Field Office Director) o by mail:

DHS/USCIS
U.S. Embassy
1201 Roxas Blvd.
Ermita, Metro Manila 0930

bumalik sa itaas


Q.9 Ako ay magmamigrate sa United States dahil ako ay inampon ng petitioner. Ngayon na ako ay United States Citizen na, maari ko ba i-petition ang aking mga tunay na magulang?

- Hindi. Kapag ikaw ay na-isyuhan na ng immigrant visa bilang adopted child, ang tunay mong mga magulang wala ng karapatan sa petition na ipa-file mo.

bumalik sa itaas


Q.10 Kami ang nagpalaki sa bata na hindi naman namin tunay na anak o legally adopted. Maaari ba namin siya isama bilang derivative sa aming immigrant visa application?

- Hindi. Ang bata na pwede mo lamang maging derivative ay ang bata na maaring nanggaling sa'yo o nameet ang definition ng adopted child under immigration ang Nationality Act. Kung susubukan mo na magdala ng bata na hindi nameet ang kahit ano sa definitions, ikaw ay nanganganib na madenied ang immigrant visa at permanente ng hindi makapasok ng United states. Tignan ang Adopted Children para sa karagdagang impormasyon sa Adopting in the Philippines.

bumalik sa itaas


Q.11 Ako ay na-petition ng aking kamag-anak maraming taon na ang nakalipas, pero ang petitioner ko ay bumalik na muli sa Philippines. Maaari ko pa rin ba ako ma-migrate sa United States?

- Kinakailangan ng US immigration law na ang petitioner ay nakatira sa United States. Ang layunin ng family-sponsored immigrant visas ay upang pagsamahin ang miyembro ng pamilya. Para sa karagdagang impormasyon, pakitignan ang section ng What is the U.S Domicile Requirements For Petitioners?

bumalik sa itaas


Q.12 Maaari ba na ang pinanganak outside United States sa Lawful Permanent Residents ay makapasok sa United States?

- Ang batang ipinanganak abroad na ang magulang ay U.S Lawful Permanent Residents ay maaari na pumasok sa United States ng walang visa, provided na ang bata ay sasamahan ng magulang, sa unang pagkakataon na ang magulang ay babalik sa United States sa loob ng dalawang taon simula ng kapanganakan ng bata. Kailangan maibigay ng magulang ang mga dokumento na magpapatunay ng parent-child relationship

bumalik sa itaas


Q13. Ang Lawful Permanent Resident na magulang na iniwan ang anak abroad na kasama ang miyembro ng pamilya at bumalik sa United States. Ngayon, gusto nila dalahin ang bata sa U.S. Ano ang dapat nila gawin?

- Ang bata ay kailangang may immigrant visa para makapasok sa United states. Ang Lawful Permanent Resident parent(s) ay kailangang mag-file ng F2A (menor de edad) o F2B (hindi pa kasal na anak 21 anyos pataas) preference petition with the U.S. Citizenship and Immigration Services. Para sa Philippines maaari na ito ay hintayin ng several years.

bumalik sa itaas


Q.14 Ako ay dating Lawful Permanent Resident ("green card" holder) na umalis sa Umited States for several years. Maaari ba ako bumalik sa United states gamit ang aking Green Card?

- Bilang Lawful Permanent Resident ikaw ay maaari mag-stay outside ng United States ng isang (1) taon lamang ngunit kung sakali na ikaw ay makareceive ng re-entry permit galing sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) bago ang iyong pag-alis sa United States. O kung hindi naman, Considered na forfeited na ang iyong status at kailangang muling ire-petitioned o nag-apply ng Returning Resident Visa. Ang returning resident visa ay binibigay lamang kung kung hindi mo kontrolado ang pagbalik sa United States sa loob na kinakailangang panahon.

bumalik sa itaas


Q. 15 Paano ako makakapasok sa Diversity Visa o green card lottery?

- Ang Philippines ay hindi kasama sa diversity immigrant program dahil ang Filipino ay nakakareceive ng malaking numero ng visa sa regular na immigration categories.

bumalik sa itaas


Q. 16 Maaari ba na ang isang U.S citizen o Lawful Permanent Resident na mag-file ng petitionsa kahit saan na Foreign service post para sa kamag-anak?

- Ang authority na tumanggap ng petition ay ibinibigay lamang sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Ang petition ay kailangang i-file sa lugar kung saan nakatira ang petitioner. Kung ang petitioner ay nakatira sa United States, ang petitioner ay kailangang mag-file sa USCIS office na humahawak ng jurisdiction ng lugar kung saan siya ay nakatira. Kung ang petitioner ay nakatira sa abroad, Kailangan niya kontakin ang U.S Embassy o Consulate kung saan siya ay kasalukuyang nakatira o sa U.S. Citizenship and Immigration Services office, kung ano ang naaayon, sa Foreign Service post para sa impormasyon.

bumalik sa itaas


Q. 17 Maaari pa rin ba ako maging qualify na mag-apply ng tourist visa kahit ako ay may pending immigrant petition?

- Ang pagkakaroon ng immigrant petition on file ay hindi basehan upang ang iyong nonimmigrant visa ay automatic na ma-refuse. Ang consular officer na magi-interview sayong nonimmigrant visa application ay kakailanganin ng matibay na ebidensya na ikaw ay walang intensyon na mag-immigrate sa panahong ito at ikaw ay muling babalik sa Pilipinas pagkatapos ng iyong temporary visit sa United States.

bumalik sa itaas


Q.18 Bakit mo baguhin ang mga bayad sa ngayon?

- Upang masigurado ng Department of State na marecover ang tunay na costs ng consular services sa pamamagitan ng user fees, as required by law. Sa pagbabago ng aming fee schedule ay magrereflect ang mas accurate at ang tunay na paggasta sa pagnenegosyo. Sa ganitong paraan, direktang serbisyo ng bawat indibiduwal, organisasyon, o grupo ang bayad mula sa mga gumagamit kaysa sa mga nagbabayad ng buwis na pang-karaniwan.

bumalik sa itaas


Q. 19 Binigyan ba ito ng sapat na pansin ng Department of State?

- Ang Department of State ay ni-review ang kasalukuyang consular fees base sa gastos ng service study completed noon June 2009. Ang pag-aaral na ito, sumasakop sa loob ng dalawang taon ng pananaliksik, ay ang pinaka ma-detalye, mas masusing pag-aaral ng consular fees na ginawa ng Department of State.

bumalik sa itaas


Q.20 Ano ang mga bayarin na nagtaas?

Ang pagbabago sa consular fees ay saklaw ang aktwal na gastusin para sa 301 na consular post sa ibang bansa, 23 na domestic na passport agencies, at iba pang centers na nagbibigay ng consular services sa parehong U.S at foreign citizens. Tulad ng lahat ng kaso sa lahat ng U.S.government user charges, consular fees ay nagbibigay daan sa amin upang mabawi ang mga gastos ng mga serbisyo mula sa isang particular na user – kung ang isnag mamamayan ng US o foreign – derives sa isang special benefit na lampas sa mga naipon na pangkalahatang publiko. Serbisyo ng direct benefit para sa indibidual, organisasyon o mga grupo ay binayaran para sa mga users sa halip kunin sa pangkalahatang tax.

bumalik sa itaas


Q.21 Bakit may mga bayarin na tumaas kumpara sa iba?

Ang mga gastos sa pag-aaral na nakumpleto sa Hunyo 2009 ay ang pinaka-detalyado at malawakang pag-aaral ng Department of State. Ito ay nagbibigay sa amin ng mas mataas na kalinawan sa aming mga aktwal na mga gastos at nagbibigay – daan sa amin ang pagkakaiba sa pagitan ng tiyak na serbisyo sa loob ng isang kategorya. Bilang resulta, at kadahilanang maging pataas, kami ay hindi nagtatag tiered fees para sa ibang categorya, (such as nonimmigrant visa application fees at immigrant visa processing fees). Kami ay sisingil ng higit para sa mga kaso na nangangailangan ng mas malawak na proseso at mas mababa para sa higit pang straight-forward na kaso, mas makakabuti ang pagpapakita ng mga halaha ng mga serbisyong ibinibigay.

bumalik sa itaas


Q.22 Mayroon bang bayad na bumaba?

Oo. Ang bayad para sa returning resident status para sa lawful permanent resident ay bumaba mula sa $400 naging $380 dahil sa improvement ng automated systems na ginawa para mapadali ang ibinibigay na serbisyo. Ang hourly rate para sa oras ng konsulado, na kung saan ay inilapat sa mga serbisyo na hindi madalas binibigyan ng sapat na pagtantya upang bumuo ng mas tamang estimated time na gugugulin (tulad ng panganagsiwa ng telephone deposition), ay nabawasan batay sa resulta ng pag-aaaral sa halaga ng serbisyo. Ang mga bayarin sa pagproseso ng application para sa dalawang kategorya ng mga immigrant visa ay mas mababa kaysa sa nakaraang flat rate (tingnan ang mga item 32 (a) at 32 (c) ng mga ipinanukalang iskedyul ng mga bayarin).

bumalik sa itaas


Q. 23 Kailan nagging epektibo ang bagong IV processing fees

Ang bagong bayad ay nagsimula noong Hulyo 13, 2010. Ang lahat ng aplikante ng IV ay kailangan magsimula ng bayaran ang bagong processing fees simula sa petsang yun. Ang mga aplikante na nakatangap ng bayarin mula sa National Visa Center (NVC) na may petsa pagkatapos ng July 13 ay dapat magbayad ng bagong processing fees.

bumalik sa itaas


Q. 24 Papaano kung sakaling nabayaran ko na lahat ng naaangkop na IV fees para sa aking kaso?

Ang mga bayarin na nabayaran sa post at sa NVC bago ang paglalalthala ng pangwakas na patakaran ay maisaalang- alang na nabayaran na ng buo base sa kasalukuyang rate at ang mga aplikante ay hindi na kinakailangang magbayad ng karagdagang bayarin para ma-cover ang pagkakaiba ng kasalukuyan at bagong fees. Ang mga aplikante na siningil ng NVC bago ang paglalathala ng pangwakas na patakaran ay magbabayad lamang ng sinisingil na bayarin, hindi alintana kung ang kanilang binayaran ay bago o pagkatapos ng bagong bayad ay ipinatupad.

bumalik sa itaas


Q. 25 Papaano kung sakaling ako ay nakatanggap ng bill galing sa NVC pagkatapos ng bagong IV fees ay naging epektibo pero ito ay pinetsahan bago ang araw na iyon?

Ang bayarin na siningil ng NVC bago ang July 13, 2010 ay kikilalanin na ito ay sa nakalipas na rate na kung saan sila ay siningil sa simula. Ang mga aplikanteng ito ay hindi na sisisngilin sa ibang araw para sa karagdagang bayarin para ma-cover ang pagkakaiba ng kasalukuyan at bagong fees, hindi alintana kung kelan sila nagbayad.

bumalik sa itaas


Q.26 Meron bang anumang pagbubukod?

Oo. Kung ang aplikante ay nagbayad ng kanilang visa application processing fees bago ang March 2005, sila ay kinakailangan na magbayad ng security surcharge.

bumalik sa itaas


FAQ - K Visas

 1. Paano mag-aplay ng isang K-1 visa?
 2. Ano ang mga dokumento na kailangan na i-submit ng isang K-1 na aplikante?
 3. Maaari ba na mag-request ang aplikante ng mas maagang visa appointment?
 4. Gaano katagal ang dapat ibigay upang makumpleto ang isang K-1 visa application?
 5. Ang K-1 visa ba ay nagbibigay ng immigrant status at ipinagkakaloob sa Filipino fiancé(e) ang isang green card?
 6. Ano ang dapat gawin ng Filipino fiancé(e) kapag nakapasok na sa Estados Unidos?
 7. Maari bang gamitin ang isang K-1 visa upang lumabas at pumasok muli sa Estados Unidos?
 8. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit na de-deny sa isang K-1 visa?
 9. Maari ba na ang kapamilya ng Filipino fiancé(e) ay maisama sa petisyon?
 10. Maari ba na magtrabaho ang Filipino fiancé(e) sa U.S. gamit ang K-1 visa?
 11. Ano ang mga bayad na kasama sa pagkuha ng K visa?
 12. Paano kung ang fiancé(e) ay kailangan i-delay ang kanilang pagdating sa U.S.?
 13. Saan ako maaaring kumuha ng karagdagang impormasyon?

Q.1 Paano mag-aplay ng isang K-1 visa?

Ang Filipino fiancé(e) ay kailangan na mayroong aprub na I-129F petisyon para makapag-aplay ng isang K-1 visa. Tanging isang U.S. citizen ang maaaring mag file isang fiancé(e) petisyon. Ito ay ginagawa sa the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) office na may jurisdiction kung saan nakatira ang U.S. citizen.

bumalik sa itaas


Q.2. Ano ang mga dokumento na kailangan na i-submit ng isang K-1 na aplikante?

Ang isang fiancé(e) ay kinukusiderang isang intend immigrant at dapat kailangan na mag-prisinta ng mga dokumento tulad ng iba pang immigrant visa applicant. Kasama dito ang isang valid Philippine passport; isang kopya ng birth certificate ng aplikante na na-isyu ng National Statistics Office (NSO) at printed sa NSO security paper; legal na dokumento na nagpapatunay ng pag-kansela ng dating kasal (kung mayroon); NBI clearance; police certificates mula sa lahat ng ibang bansang banyaga kung saan tumira ang aplikante na hindi bababa ng anim (6) na buwan mula sa edad na 16; ebidensaya ng relasyon sa petisyoner; ebidensya ng financial support; kumpletong medical examination mula sa St. Luke's Medical Center Extension Clinic at visa photographs. Ang ebidensya na ang magkasintahan ay nagkita na ng personal sa loob ng dalawang taon bago pa nai-aplay ang petisyon ay kinakailangan.

bumalik sa itaas


Q.3. Maaari ba na mag-request ang aplikante ng mas maagang visa appointment?

Kung ang aplikante ay nais ng mapaaga ang visa interview appointment, siya ay dapat sumulat sa U.S. Embassy para mag-request ng mas maaagang appointment o kumontak sa Visa Information and Appointment Service for magabayan. Ang mga requests para sa mas maagang appointments ay ibinibigay lamang kung mayroon pang available slots.

bumalik sa itaas


Q.4. Gaano katagal ang dapat ibigay upang makumpleto ang isang K-1 visa application?

Ang K-1 petisyon ay valid sa loob ng six (6) months mula ito ay ma-aprubahan from the date of its approval. But this may be revalidated by a consular officer provided that both parties are still legally free to marry. It is recommended to gather all the necessary documents for the visa interview appointment as soon as possible.

bumalik sa itaas


Q.5 Ang K-1 visa ba ay nagbibigay ng immigrant status at ipinagkakaloob sa Filipino fiancé(e) ang isang green card?

Hindi, ito ay hindi maaari. Ang K-1 visa ay isang nonimmigrant visa, na pinahihintulutan ang may hawak na manatili sa Estados Unidos na pansamantala lamang. Pagkatapos mangyari ang kasal ang alien spouse ay kinakailangan kumontak sa USCIS para kumuha ng conditional permanent residence status. Ang Filipino spouse ay maaaring mag-aplay ng matangal ang conditional status para maging isang lawful permanent resident makalipas ang dalawang taong kasal sa U.S. citizen spouse.

bumalik sa itaas


Q.6 Ano ang dapat gawin ng Filipino fiancé(e) kapag nakapasok na sa Estados Unidos?

Ang Filipino fiancé(e) ay mayroong 90 na araw mula ng makapasok sa Estados Unidos para pakasalan ang kanyang petisyoner. Ang K-1 visa ay hindi pinapahihintulutan ang may dala na magpakasal sa iba maliban lamang sa kanilang petisyoner. Pagkatapos ng kasal, ang mag-asawa ay dapat kumontak sa USCIS para i-tala ang conditional permanent resident status ng Filipino spouse. Kontakin ang USCIS sa Estados Unidos para sa iba pang impormasyon ukol sa K-1 visa bearer's status habang nasa Estados Unidos. Para sa karagdagang impormasyon i-click dito.

bumalik sa itaas


Q.7 Maari bang gamitin ang isang K-1 visa upang lumabas at pumasok muli sa Estados Unidos?

Hindi. Ang K-1 visa ay single-entry visa, ang ibig sabihin ang K-1 bearer na aalis ng Estados Unidos na hindi nagpapalit ng marital at immigration status ay hindi na papahintulutan na makabalik sa bansa gamit ang parehong visa. Isang bagong petisyon at visa ang kakailanganin.

bumalik sa itaas


Q.8. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit na de-deny sa isang K-1 visa?

Ang mga aplikante ng K-1 ay subject sa parehong standard review ng aplikasyon tulad ng isang immigrant visa applications. Ang pangunahing rason para sa visa refusal ay ang mga: kakulangan sa dokumento; kailangan i-review o i-verify ang mga ebidensya; kakulangan sa petitionable relationship; pagtatago ng katotohanan; kundisyong medikal; isyung kriminal at potensyal na public charge. Ang karaniwang basehan para sa refusal ay ang hindi pagkakaroon ng legal na terminasyon ng nakaraang kasal ng benipisyary at petisyoner. Walang divorce sa Pilipinas. Ang consular officer ay tatangap lamang ng isang death certificate o isang court ruling annulment o presumptive death bilang ebidensya na terminated na ang kasal ng Filipino marriag. Ang US Citizen ay maaaring i-terminate ang Filipino marriage sa pamamagitan ng U.S. divorce.

bumalik sa itaas


Q.9. Maari ba na ang kapamilya ng Filipino fiancé(e) ay maisama sa petisyon?

Tanging ang unmarried, minor na anak (below 21 years old) ng Filipino fiancé(e) ang maaaring makasama sa petisyon ng K-1. Sila ay maaaring mag-apply ng K-2 visa. Kung sila ay hindi makaalis sa kanilang Filipino parent, ang mga anak na napangalanan sa petisyon ay mayroong isang (1) taon (mula sa oras na na-isyu ang K-1 visa) na ma-isyu ang K-2 visas. Sila ay dapat mag-aplay ng mga visas sa tamang panahon na nagbibigay oras para ma-isyuhan ng visa. Kundi ang mga anak ay hindi na maaari pang mag-derive sa kahit anong bebepisyo mula sa parent’s K-1 visa at kailangan ng bagong immigrant visa petisyon para sa kanila.

bumalik sa itaas


Q.10. Maari ba na magtrabaho ang Filipino fiancé(e) sa U.S. gamit ang K-1 visa?

Oo. Kapag ang fiance(e) ay nakapasok na ng estados unidos siya ay maaari ng mag-apply ng permiso sa USCIS upang makapagtrabaho.

bumalik sa itaas


Q.11. Ano ang mga bayad na kasama sa pagkuha ng K visa?

- Mayroon $265 na hindi refundable na application/processing na kabayaran para sa bawat K visa applicant. Ang bayad na ito ay maaaring bayaran ng dolyar o sa karampatang equivalent sa peso. Ang Kailangang Medical examination na bayad ay $213.35 para sa matanda (15 anyos pataas) at $185.35 para sa mga bata (15anyos pababa). Para sa karagdagang impormasyon patungkol sa pagbabayad ng Visa application fee, paki pindot dito.

bumalik sa itaas


Q.12. Paano kung ang fiancé(e) ay kailangan i-delay ang kanilang pagdating sa U.S.?

Ang K1 ay valid sa hindi hihigit na anim (6) na buwan. Kung ang may hawak ng visa ay hindi kaagad makakaalis papuntang Estados Unidos at ang visa ay nag-expire, maaaring maisyuhan ng bago kung ito ay irerequest sa pamamagitan ng pagsulat sa sa Estados Unidos at babayaran ang kaukulang at panibagong application fee na $265.

bumalik sa itaas


Q.13. Saan ako maaaring kumuha ng karagdagang impormasyon?

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa K1, K2, K3, K4 or IR1 visas, bisitahin ang web page na ito. makakakuha ng karagdagang impormasyon dito:

 • The U.S. Department of State's Bureau of Consular Affairs website.
 • The U.S. Department of State's National Visa Center (NVC) website. Maaari kang tumawag sa NVC sa Estados Unidos sa numerong (603) 334-0700. Ang NVC ay humahawak ng petisyon bago ito ipadala sa Embahada ng Estados Unidos sa Manila.

bumalik sa itaas