Simula sa Enero 3, 2022, ililipat namin ang aming mga serbisyo sa paghahatid ng dokumento mula 2GO Express patungo sa LBC. Kasabay ng paglipat sa LBC, ipapatupad namin ang Premium Drop-off/Pick-up Service sa 99 na sangay ng LBC. Ang gastos sa pagbaba at pagkuha ng mga dokumento sa 99 na lokasyong ito ay Php440.00. Mangyaring tingnan ang lokasyon ng mga sangay ng LBC dito. Ang pick-up/drop off ng mga passport at dokumento sa LBC branch sa Mall of Asia ay mananatiling walang bayad. Magkakaroon din ng pagtaas sa premium delivery ng mga dokumento sa mga tahanan at opisina at ang halaga ay Php440.00.


Noong Oktubre 25, inihayag ni Pangulong Biden ang isang Presidential Proclamation na pinamagatang "A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-19 Pandemic." Ang proklamasyong ito, na nagkabisa noong 12:01 am Eastern Standard Time noong Nobyembre 8, 2021, ay nagtapos sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Presidential Proclamations (PP) 9984, 9992, 10143, at 10199 dahil ang mga ito ay nauugnay sa pagsususpinde ng pagpasok sa United States ng mga taong pisikal na naroroon sa Brazil, China, India, Iran, Ireland, Schengen Area, South Africa, at United Kingdom. Sa halip ng mga paghihigpit na ito, inihayag ng Pangulo ang isang pandaigdigang pangangailangan sa pagbabakuna para sa lahat ng nasa hustong gulang na dayuhang manlalakbay. Higit pang impormasyon tungkol sa pandaigdigang pangangailangan sa pagbabakuna, kabilang ang mga detalye sa mga pagbubukod at waiver dahil sa mga alalahanin sa makatao, ay makukuha sa Centers for Disease Control and Prevention website.

Alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Biden, simula Nobyembre 8, maaaring iproseso ng Kagawaran ng Estado ang mga aplikasyon ng visa para sa mga indibidwal na pisikal na naroroon sa mga apektadong bansa.

Pakitandaan na ang pagbawi ng mga P.P. na ito ay hindi nangangahulugang ang isang Embahada o Konsulado ng U.S. ay makakapag-iskedyul kaagad ng lahat ng apektadong aplikante para sa mga panayam sa visa. Mangyaring tingnan ang website ng embahada/konsulado para sa impormasyon sa kung anong mga serbisyo ang kanilang inaalok sa oras na ito at mga tagubilin kung paano mag-aplay para sa isang nonimmigrant visa dito.


Inalis ng Kagawaran ng Estado, hanggang Disyembre 31, 2021, ang kinakailangan sa personal na pakikipanayam para sa mga mamamayan ng mga karapat-dapat na bansang nag-a-apply para sa F, M, at akademikong J (mga mag-aaral, propesor, iskolar ng pananaliksik, panandaliang iskolar, o mga espesyalista) na visa , napapailalim sa ilang mga kundisyon. Ang mga prospective na F, M, at academic J visa applicants na dati nang nabigyan ng anumang uri ng visa, at hindi kailanman tinanggihan ng visa maliban kung ang naturang pagtanggi ay napagtagumpayan o nai-waive ay maaaring isaalang-alang para sa waiver ng in-person interview requirement. Ang mga first-time at nagre-renew ng F, M, at academic J visa applicants na mga mamamayan o mamamayan ng isang bansa na lumalahok sa Visa Waiver Program (VWP) ay maaari ding maka-avail ng interview waiver kahit na nag-a-apply sa labas ng kanilang consular district.

Para sa mga pamamaraan para mag-apply para sa waiver ng in-person interview para sa F, M, o academic J visa application, mangyaring mag-click here.

Tinutukoy ng mga opisyal ng konsulado kung ang isang aplikante ay kwalipikado para sa waiver ng panayam. Sa ilang mga kaso, ang mga karapat-dapat na aplikante ay maaaring kailanganin pa ring humarap para sa isang panayam. Hinihikayat ang mga aplikante na isumite ang kanilang aplikasyon hangga't maaga sa kanilang nakaplanong paglalakbay hangga't maaari upang bigyang-daan ang posibilidad na ang pinalawig na pagproseso kasama ang isang panayam sa visa ay kinakailangan sa kanilang kaso.

Ang mga tanong tungkol sa mga ito at anumang iba pang proseso ng consular ay maaaring idirekta sa aming form ng pagtatanong dito.


Matapos konsultahin ni Secretary Blinken ang Department of Homeland Security, itinakda nila ang pagpapalawig ng pansamantalang pagsuspinde sa in-person interview na kailangan ng isang aplikante ng nonimmgigrant visa. Sa nakaraan, ang mga aplikante lamang na mayroong mga dating visa na nag expire sa loob ng 24 na buwan ang pinapayagan. Sa ngayon, ito ay pinalawig ng Kalihim sa mga visa na nag expire sa loob ng 48 na buwan. Ang polisiya ay itinakda hangang December 31, 2021. Ang pagpapalawig na ito ay mangangahulugan ng pag proseso ng mga aplikante ng nonimmigrant visa habang nililimitahan ang pagpasok ng mga aplikante sa loob ng consular section upang mapanatili ang kalusugan ng ibang aplikante ant mga consular staff. Ang mga manlalakbay ay pinapayuhang magbasa ng website ng malapit na embahada ng US para sa karagdagang impormasyon sa mga serbisyong maaaring magamit at mga instruksyon na kailangan sa pag apply ng visa ng hindi dumadaan sa interview.


Inaatasan ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang lahat ng pasahero sa himpapawid na papasok sa Estados Unidos na magpakita ng negatibong pagsusuri sa COVID-19 (isang pagsubok sa pagtuklas ng virus para sa SARS-CoV- 2 na inaprubahan o pinahintulutan ng nauugnay na pambansang awtoridad), na kinuha sa loob ng isang araw bago ang pag-alis. Ang mga Airlines ay kailangang pigilang makasakay ang mga pasaherong hindi mag papakita ng dokumentong ito bago pasakayin. Itong dokumentong ito ay iba sa visa aplication process. Ang lahat ng Presidential Proclamations na nagpapatigil sa paglalayag sanhi ng COVID-19 ay hindi nagbabago at kailangang sundin ng mga pasahero kahit na ano man ang resulta ng test o ng status ng pagkabakuna. Ang mga byaherong nagtataglay ng National Interest Exception ay sasailalim din sa testing requirement. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa waivers para sa testing requirements mangyaring bisitahin ito.

Bukod pa rito, kung nakakaranas ka ng mga sintomas na tulad ng trangkaso, o naniniwala na maaaring nalantad ka sa Novel Coronavirus, mahigpit kang hinihikayat na ipagpaliban ang iyong appointment nang hindi bababa sa 14 na araw.


Nauunawaan ng embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na maraming aplikante ng visa na nakapag bayad na ng application fee ang hindi pa nakaka schedule ng appointment. Tinitignan namin na maibalik ang operasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, i-extend ng embahada ang validity ng inyong MRV fee hangang Setyembre 30, 2023 para mapagbigyan ang mga hindi pa nakaka schedule ng appointment at yung mga hindi pa nakapag pa interview dahil sa suspension ng consular operations. Manatili lamang naka antabay sa iba pang impormasyon sa website na ito.