Simula Hulyo 15, ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ay nagpatuloy na ng serbisyo sa mga piling nonimmigrant visa kasama ang F, M, at piling kategorya ng J visa (alien physician, government visitor, international visitor professor, research scholars, short-term research scholar, specialist, secondary school student and college/university student), C1/D, E, I, O, at P na mga visa, at ilang immigrant visa katulad ng IR1, IR2, CR1, CR2, at E3. Ang MRV (application) fee ay maaaring gamitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung mayroong mahalagang dahilan upang bumiyahe at wala sa nakalista sa itaas ang visa class, sundan ang alituntunin na nakasaad sa http://cdn.ustraveldocs.com.ph/, o pwedeng tumawag sa call center sa +63 2 7792-8998 or 8548-8223 para mag-request ng emergency appointment.

Ang mga aplikante sa kategorya ng H1B, H2B, L1 at iba pang J kasama ng kanilang dependents na sakop ng Presidential Proclamation 10052 ay pwedeng mag-request appointment kung sa inyong tingin ay kuwalipikado kayo sa isa sa mga pagbubukod na nakalista sa Proklamasyon dito.

Ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng mga dayuhang naroon sa ilang mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o pagtatangkang pagpasok sa Estados Unidos (Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996, at 10041) at ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng ilang mga imigrante at nonimmigrante na nagpapakita ng kapanganiban sa labor market ng Estados Unidos kasunod ng pagsiklab ng coronavirus (Presidential Proclamations 10014 at 10052) ay mananatili ang bisa. Para sa mga detalye tungkol sa mga Presidential Proclamations na ito, mag-click dito.


Nauunawaan ng embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na maraming aplikante ng visa na nakapag bayad na ng application fee ang hindi pa nakaka schedule ng appointment. Tinitignan namin na maibalik ang operasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, i-extend ng embahada ang validity ng inyong MRV fee hangang Disyembre 31, 2021 para mapagbigyan ang mga hindi pa nakaka schedule ng appointment at yung mga hindi pa nakapag pa interview dahil sa suspension ng consular operations. Manatili lamang naka antabay sa iba pang impormasyon sa website na ito.


Simula sa Hunyo 1, 2020, ang mga aplikante na magbabayad ng MRV fee ay kinakailangang magbayad sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) at hindi na sa Bank of the Philippine Islands (BPI). Maaaring humanap ng sangay ng RCBC sa www.rcbc.com/branch-finder.

Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang https://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp.


Noong Lunes, Hunyo 22, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang proklamasyon na nagsususpinde sa pagpasok sa Estados Unidos ng ilang mga imigrante na maaring makapagdulot ng panganib sa merkado ng paggawa ng Estados Unidos kasunod ng pagsiklab ng pandemya COVID-19. Ang proklamasyon ay epektibo kaagad at nagpapahaba ng pagsususpinde sa pagpasok ng ilang mga imigrante (Presidential Proclamation 10014) hanggang Disyembre 31, 2020. Ang mga bagong paghihigpit na ipinatupad ng proklamasyon ay epektibo mula 12:01 a.m. EDT Miyerkules, Hunyo 24 at mag-iexpire sa Disyembre 31, 2020, maliban kung ipagpapatuloy ito ng Pangulo. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga lehitimong permanenteng residente, at mga dayuhan na nasa loob na ng Estados Unidos o sa mga may hawak na wastong nonimmigrant o imigrant na visa sa epektibong petsa ay hindi napapailalim sa proklamasyon.

Sinuspinde ng proklamasyong ito ang pagpasok ng mga nonimmigrant sa mga sumusunod na kategorya: H-1B, H-2B, J (para sa mga dayuhan na nakikilahok sa isang intern, trainee, guro, tagapagpayo ng mga camper, au pair, o summer work travel program) at L, kasama ang kanilang asawa at anak. Walang mga valid na visa ang ipapawalang bisa sa ilalim ng proklamasyon. Ang Proklamasyon ng Pangulo 10014 at ang proklamasyong ito ay nagbibigay exemption sa paghihigpit para sa iilang mga kategorya ng mga imigrant at mga nonimmigrant. Ang buong teksto ng proklamasyong ito ng pangulo ay makikita sa website ng White House sa: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


Ang pagpasok ng mga dayuhan na nanggaling o nakapunta sa mga sumusunod na mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o planong pagpasok sa Estados Unidos ay suspendido, ayon sa Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996 at ng kasunod na proklamasyong inilabas noong May 24, 2020:

  • Brazil
  • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
  • The Republic of Ireland;
  • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland)
  • The Islamic Republic of Iran;
  • The People‚Äôs Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau

May mga pagbubukod naman sa mga maaring makapasok, kasama dito ang U.S. lawful permanent residents at ang pamilya ng mga U.S. citizens at lawful permanent residents, bukod sa iba pang mga nabanggit sa proklamasyon. Kung ikaw ay nakatira, kamakailang nakapagbyahe o nagpaplanong dumaan o pumunta sa mga nabanggit na mga bansa bago ang inyong pagpunta sa Estados Unidos, kailangan na munang ipagpaliban ang US Visa interview appointment ng 14 na araw makalipas ng iyong pag-alis mula sa mga bansang ito. Bukod pa rito, kung nakakaranas o nakakaramdam ng mga sintomas ng trangkaso, o kung sa tingin ninyo kayo ay na-expose sa novel coronavirus, hinihikayat na ipagpaliban na muna ang appointment nang hindi bababa sa 14 na araw. Walang bayad ang pagpapalit ng appointment at ang visa application fee ay maaring gamitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung may mga tanong tungkol sa pagpapalit ng kasalukuyang consular appointment, maaring makipag-ugnay sa support-philippines@ustraveldocs.com