Pinapalawak ng Embahada ng U.S. sa Pilipinas ang lahat ng nakagawiang serbisyo ng nonimmigrant visa upang bawasan ang mga oras ng paghihintay sa pakikipanayam at pangasiwaan ang dumaraming mga aplikasyon ng nonimmigrant visa. Simula sa Oktubre 2022, dinadagdagan ng Embahada ang bilang ng mga regular na appointment sa visa sa lahat ng mga klase ng nonimmigrant visa. Kung nagbayad ka ng visa application fee ngunit hindi nakapag-iskedyul ng appointment o nagkaroon ng appointment maraming buwan mula ngayon, mayroon ka na ngayong pagkakataon na mag-iskedyul o ilipat ang iyong appointment. Kung binayaran mo ang iyong visa (MRV) fee bago ang Oktubre 1, 2022, dapat mong iiskedyul ang iyong appointment sa visa o magsumite ng aplikasyon sa pagwawaksi sa panayam bago ang Setyembre 30, 2023.Simula sa Linggo, June 12 sa ganap na 12:01 a.m. EDT, inaalis na ng CDC ang utos na nagsasaad na lahat ng pasahero ng mga eroplano ay kailangang magpakita ng negative na COVID 19 na resulta sa test o ng dokumento na magpapatunay ng pag galing sa sakit na COVID 19 kung ang eroplano ay patungong Estados Unidos mula sa isang banyagang bansa. Mahalagang tandaan na kailangan pa rin maipakita ang dokumento na nagpapatunay ng pagpapabakuna ng isang banyagang mamamayan laban sa COVID 19 papuntang Estados Unidoes. Para sa karagdagang impormasyon, tumingin sa Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers.


Ang lahat ng bayad sa aplikasyon ng nonimmigrant visa (kilala rin bilang bayad sa MRV) na ginawa noong o pagkatapos ng Oktubre 1, 2022, ay may bisa sa loob ng 365 araw mula sa petsa na inisyu ang isang resibo. Ang mga aplikante ay dapat mag-iskedyul ng appointment sa pakikipanayam o magsumite ng aplikasyon para sa waiver ng pakikipanayam sa loob ng 365-araw mula sa petsa ng pagbabayad nito. Pakatandaan na ang mga aplikante ay dapat lamang mag-iskedyul ng kanilang pakikipanayam o magsumite ng kanilang aplikasyon sa waiver sa loob ng 365-araw. Hindi kinakailangan ang panayam ay dapat mangyari sa loob ng 365-araw. Ang lahat ng mga resibo para sa pagbabayad ng mga bayarin sa MRV na inisyu bago ang Oktubre 1, 2022, ay pinalawig hanggang Setyembre 30, 2023, at mananatiling may bisa hanggang sa petsang ito.