Noong Oktubre 25, inihayag ni Pangulong Biden ang isang Presidential Proclamation na pinamagatang "A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-19 Pandemic." Ang proklamasyong ito, na nagkabisa noong 12:01 am Eastern Standard Time noong Nobyembre 8, 2021, ay nagtapos sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Presidential Proclamations (PP) 9984, 9992, 10143, at 10199 dahil ang mga ito ay nauugnay sa pagsususpinde ng pagpasok sa United States ng mga taong pisikal na naroroon sa Brazil, China, India, Iran, Ireland, Schengen Area, South Africa, at United Kingdom. Sa halip ng mga paghihigpit na ito, inihayag ng Pangulo ang isang pandaigdigang pangangailangan sa pagbabakuna para sa lahat ng nasa hustong gulang na dayuhang manlalakbay. Higit pang impormasyon tungkol sa pandaigdigang pangangailangan sa pagbabakuna, kabilang ang mga detalye sa mga pagbubukod at waiver dahil sa mga alalahanin sa makatao, ay makukuha sa Centers for Disease Control and Prevention website.

Alinsunod sa proklamasyon ni Pangulong Biden, simula Nobyembre 8, maaaring iproseso ng Kagawaran ng Estado ang mga aplikasyon ng visa para sa mga indibidwal na pisikal na naroroon sa mga apektadong bansa.

Pakitandaan na ang pagbawi ng mga P.P. na ito ay hindi nangangahulugang ang isang Embahada o Konsulado ng U.S. ay makakapag-iskedyul kaagad ng lahat ng apektadong aplikante para sa mga panayam sa visa. Mangyaring tingnan ang website ng embahada/konsulado para sa impormasyon sa kung anong mga serbisyo ang kanilang inaalok sa oras na ito at mga tagubilin kung paano mag-aplay para sa isang nonimmigrant visa dito.


Inaatasan ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ang lahat ng pasahero sa himpapawid na papasok sa Estados Unidos na magpakita ng negatibong pagsusuri sa COVID-19 (isang pagsubok sa pagtuklas ng virus para sa SARS-CoV- 2 na inaprubahan o pinahintulutan ng nauugnay na pambansang awtoridad), na kinuha sa loob ng isang araw bago ang pag-alis. Ang mga Airlines ay kailangang pigilang makasakay ang mga pasaherong hindi mag papakita ng dokumentong ito bago pasakayin. Itong dokumentong ito ay iba sa visa aplication process. Ang lahat ng Presidential Proclamations na nagpapatigil sa paglalayag sanhi ng COVID-19 ay hindi nagbabago at kailangang sundin ng mga pasahero kahit na ano man ang resulta ng test o ng status ng pagkabakuna. Ang mga byaherong nagtataglay ng National Interest Exception ay sasailalim din sa testing requirement. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa waivers para sa testing requirements mangyaring bisitahin ito.

Bukod pa rito, kung nakakaranas ka ng mga sintomas na tulad ng trangkaso, o naniniwala na maaaring nalantad ka sa Novel Coronavirus, mahigpit kang hinihikayat na ipagpaliban ang iyong appointment nang hindi bababa sa 14 na araw.


Nauunawaan ng embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na maraming aplikante ng visa na nakapag bayad na ng application fee ang hindi pa nakaka schedule ng appointment. Tinitignan namin na maibalik ang operasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, i-extend ng embahada ang validity ng inyong MRV fee hangang Setyembre 30, 2023 para mapagbigyan ang mga hindi pa nakaka schedule ng appointment at yung mga hindi pa nakapag pa interview dahil sa suspension ng consular operations. Manatili lamang naka antabay sa iba pang impormasyon sa website na ito.