Piliin ito para sa mga bagong update sa mga aplikanteng gustong mag apply ng visa sa ilalim ng interview waiver.


Ang lahat ng mga Machine-Readable Visa (MRV) Fee na binayaran bago Oktubre 1, 2022, ay nag-expire noong Setyembre 30, 2023. Walang mga extension ng validity ng mga resibo. Ang mga aplikante ay dapat na nakaiskedyul na ng appointment o nakapagsumite na ng aplikasyon para sa Interveiw Waiver bago Setyembre 30, 2023 upang maiwasan ang pagbabayad muli. Kung binayaran mo ang MRV fee noong Oktubre 1, 2022, o pagkatapos ng October 1, 2022, dapat mo nang naiskedyul ang iyong appointment sa loob ng isang taon mula sa petsa ng iyong pagbabayad. Pakatandaan na ang mismong panayam ay hindi kailangang maganap sa loob ng isang taon, ngunit ang isang appointment sa pakikipanayam ay kailangang gawin sa system, kahit na ito ay naka-iskedyul sa mga buwan sa hinaharap. Higit pa rito, ang mga aplikanteng gumagamit ng mga MRV fee na binayaran bago ang Oktubre 1, 2022 para mag-book ng appointment ay panapaalalahanan na huwag baguhin ang kanilang mga petsa ng appointment pagkatapos o mula sa Oktubre 1, 2023. Ang paggawa nito ay magreresulta sa pagkawala ng parehong orihinal na appointment slot at ng MRV fee. Ang aplikante ay kailangang magbayad ulit at magsumite ng bagong pakete ng aplikasyon.


Ang lahat ng bayad sa aplikasyon ng nonimmigrant visa (kilala rin bilang bayad sa MRV) na ginawa noong o pagkatapos ng Oktubre 1, 2022, ay may bisa sa loob ng 365 araw mula sa petsa na inisyu ang isang resibo. Ang mga aplikante ay dapat mag-iskedyul ng appointment sa pakikipanayam o magsumite ng aplikasyon para sa waiver ng pakikipanayam sa loob ng 365-araw mula sa petsa ng pagbabayad nito. Pakatandaan na ang mga aplikante ay dapat lamang mag-iskedyul ng kanilang pakikipanayam o magsumite ng kanilang aplikasyon sa waiver sa loob ng 365-araw. Hindi kinakailangan ang panayam ay dapat mangyari sa loob ng 365-araw. Ang lahat ng mga resibo para sa pagbabayad ng mga bayarin sa MRV na inisyu bago ang Oktubre 1, 2022, ay pinalawig hanggang Setyembre 30, 2023, at mananatiling may bisa hanggang sa petsang ito.