MAHALAGANG PAALALA:

 • Simula sa Hunyo 1, 2020, ang mga aplikante na magbabayad ng MRV fee ay kinakailangang magbayad sa Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) at hindi na sa Bank of the Philippine Islands (BPI). Maaaring humanap ng sangay ng RCBC sa www.rcbc.com/branch-finder.

  Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang https://www.ustraveldocs.com/ph/ph-niv-paymentinfo.asp

 • Noong Lunes, Hunyo 22, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang proklamasyon na nagsususpinde sa pagpasok sa Estados Unidos ng ilang mga imigrante na maaring makapagdulot ng panganib sa merkado ng paggawa ng Estados Unidos kasunod ng pagsiklab ng pandemya COVID-19. Ang proklamasyon ay epektibo kaagad at nagpapahaba ng pagsususpinde sa pagpasok ng ilang mga imigrante (Presidential Proclamation 10014) hanggang Disyembre 31, 2020. Ang mga bagong paghihigpit na ipinatupad ng proklamasyon ay epektibo mula 12:01 a.m. EDT Miyerkules, Hunyo 24 at mag-iexpire sa Disyembre 31, 2020, maliban kung ipagpapatuloy ito ng Pangulo. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga lehitimong permanenteng residente, at mga dayuhan na nasa loob na ng Estados Unidos o sa mga may hawak na wastong nonimmigrant o imigrant na visa sa epektibong petsa ay hindi napapailalim sa proklamasyon.

  Sinuspinde ng proklamasyong ito ang pagpasok ng mga nonimmigrant sa mga sumusunod na kategorya: H-1B, H-2B, J (para sa mga dayuhan na nakikilahok sa isang intern, trainee, guro, tagapagpayo ng mga camper, au pair, o summer work travel program) at L, kasama ang kanilang asawa at anak. Walang mga valid na visa ang ipapawalang bisa sa ilalim ng proklamasyon. Ang Proklamasyon ng Pangulo 10014 at ang proklamasyong ito ay nagbibigay exemption sa paghihigpit para sa iilang mga kategorya ng mga imigrant at mga nonimmigrant. Ang buong teksto ng proklamasyong ito ng pangulo ay makikita sa website ng White House sa: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/

 • Noong Abril 22, nilagdaan ni Pangulong Trump ang isang proklamasyon na nagsususpinde sa pagpasok sa Estados Unidos ng ilang mga imigrante na maaring makapagdulot ng panganib sa merkado ng paggawa ng Estados Unidos at sa pagrekober ng ekonomiya nito kasunod ng pagsiklab ng pandemya COVID-19. Ang proklamasyon ay epektibo simula 11:59 p.m. EDT noong Abril 23 at magtatapos sa ika 60 na araw, maliban kung ipagpapatuloy ito ng Pangulo. Ang mga mamamayan ng Estados Unidos, mga lehitimong permanenteng residente, at ang mga may hawak na valid immigrant visa sa epektibong petsa ng Proklamasyon, ay hindi kabilang sa nasabing proklamasyon.. Ang mga walang valid visa ay kakanselahin sa ilalim ng proklamasyong ito. Ang mga regular na serbisyo ng pagproseso ng visa ay pansamantalang nasuspinde sa mga post ng Estados Unidos sa buong mundo, ngunit kung mapahihintulutan ng mga mapagkukunan, ang mga embahada at konsulado ay magpapatuloy sa pagbibigay ng emerhensiya at mission critical visa services para sa mga aplikante na hindi napapailalim sa proklamasyong ito ng pangulo. Ang buong teksto ng pagpapahayag ng pangulo ay makikita sa website ng White House sa: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/

 • Simula Hulyo 15, ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ay nagpatuloy na ng serbisyo sa mga piling nonimmigrant visa kasama ang F, M, at piling kategorya ng J visa (alien physician, government visitor, international visitor professor, research scholars, short-term research scholar, specialist, secondary school student and college/university student), C1/D, E, I, O, at P na mga visa, at ilang immigrant visa katulad ng IR1, IR2, CR1, at CR2. Ang MRV (application) fee ay maaaring gamitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung mayroong mahalagang dahilan upang bumiyahe, sundan ang alituntunin na nakasaad sa http://cdn.ustraveldocs.com.ph/, o pwedeng tumawag sa call center sa +63 2 7792-8998 or 8548-8223 para mag-request ng emergency appointment.                                      

  Ang mga aplikante sa kategorya ng H1B, H2B, L1 at iba pang J kasama ng kanilang dependents na sakop ng Presidential Proclamation 10052 ay pwedeng mag-request appointment kung sa inyong tingin ay kuwalipikado kayo sa isa sa mga pagbubukod na nakalista sa Proklamasyon dito.

  Ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng mga dayuhang naroon sa ilang mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o pagtatangkang pagpasok sa Estados Unidos (Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996, at 10041) at ang Presidential Proclamation na nagsususpinde sa pagpasok ng ilang mga imigrante at nonimmigrante na nagpapakita ng kapanganiban sa labor market ng Estados Unidos kasunod ng pagsiklab ng coronavirus (Presidential Proclamations 10014 at 10052) ay mananatili ang bisa. Para sa mga detalye tungkol sa mga Presidential Proclamations na ito, mag-click dito.

 • Ang pagpasok ng mga dayuhan na nanggaling o nakapunta sa mga sumusunod na mga bansa sa loob ng 14 na araw bago ang kanilang pagpasok o planong pagpasok sa Estados Unidos ay suspendido, ayon sa Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996 at ng kasunod na proklamasyong inilabas noong May 24, 2020:

  • Brazil
  • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
  • The Republic of Ireland;
  • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland)
  • The Islamic Republic of Iran;
  • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau

  May mga pagbubukod naman sa mga maaring makapasok, kasama dito ang U.S. lawful permanent residents at ang pamilya ng mga U.S. citizens at lawful permanent residents, bukod sa iba pang mga nabanggit sa proklamasyon. Kung ikaw ay nakatira, kamakailang nakapagbyahe o nagpaplanong dumaan o pumunta sa mga nabanggit na mga bansa bago ang inyong pagpunta sa Estados Unidos, inirerekumenda na munang ipagpaliban ang US Visa interview appointment ng 14 na araw makalipas ng iyong pag-alis mula sa mga bansang ito. Bukod pa rito, kung nakakaranas o nakakaramdam ng mga sintomas ng trangkaso, o kung sa tingin ninyo kayo ay na-expose sa novel coronavirus, hinihikayat na ipagpaliban na muna ang appointment nang hindi bababa sa 14 na araw. Walang bayad ang pagpapalit ng appointment at ang visa application fee ay maaring gamitin sa loob ng isang taon sa bansa kung saan ito binayaran. Kung may mga tanong tungkol sa pagpapalit ng kasalukuyang consular appointment, maaring makipag-ugnay sa support-philippines@ustraveldocs.com.

 • Simula January 31, 2020, nag issue ng bagong Presidential Proclamation (“Presidential Proclamation 9983”) na nagsasaad sa pagdagdag sa pinapatupad na travel restriction ng P.P. 9645 sa anim pang mga bansa.  Ang restriction ay ipapatupad lamang sa immigrant visas at diversity visas, at hindi sa nonimmigrant visas.  I click ang link para sa karagdagang impormasyon.
 • Ang pagpasok ng mga mamamayang nangaling sa China sa loob ng 14 araw na nasa port of entry ng Estados Unidos ay hindi hahayaang makapasok ayon sa isang Presidential Proclamation. Hindi kasama ang mga galing sa Hong Kong at Macau. Kung ikaw ay nakatira sa China o nangaling sa China bago pumasok sa Estados Unidos, ikaw ay pinapayuhang huwag munang tumuloy sa iyong interview hangang makalipas ang 14 days pagkatapos mong umalis sa China.
 • Simula sa  ika-6 ng Oktubre, 2019, ang mga numero ng  Visa Application Services call center ay magiging  +632-85488223 and +632-77928988. Ito ay pagsunod sa NTC Memorandum Order 10-10-2017 na nagtatakda ng pag-convert ng 7-digit phone numbers sa 8-digit numbers.