Darba vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

Ja vēlaties strādāt ASV noteiktu laiku neimigranta statusā, saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem, jums ir vajadzīga īpaša vīza atkarībā no veicamā darba veida. Lielākoties, pirms jūs varat pieprasīt darba vīzu, jūsu potenciālajam darba devējam vai aģentam ir jāiesniedz petīcija ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (USCIS) un jāsaņem tās apstiprinājums.

Visām personām, kuras pieprasa H, L, O, P vai Q vīzu, ir jābūt USCIS apstiprinātai petīcijai. Petīcijai jeb veidlapai I-129 ir jābūt apstiprinātai, pirms jūs pieprasāt darba vīzu ASV vēstniecībā. Tiklīdz petīciju apstiprina, jūsu darba devējs vai aģents saņem veidlapu I-797 jeb paziņojumu par lēmumu, kas kalpo kā apliecinājums šim faktam. Intervijas laikā konsulārais ierēdnis pārbauda Valsts departamenta Petīciju informācijas pārvaldības sistēmā (PIMS), vai petīcija ir apstiprināta.

Ierodoties uz interviju ASV vēstniecībā, jāņem līdzi informācija par I-129 petīcijai piešķirto numuru, lai varētu pārbaudīt, vai jūsu petīcija ir apstiprināta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apstiprinātā petīcija negarantē vīzas izsniegšanu, ja, saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem, jūs neatbilstat prasībām par vīzas saņemšanu.

Vīzu apraksts un prasības

H-1B (nozares speciālisti)

H-1B vīza ir vajadzīga tad, ja dodaties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai stātos darbā savā profesijā pie konkrēta darba devēja. Lai kvalificētos, jums ir jābūt vismaz bakalaura grādam (vai līdzvērtīgam grādam) konkrētajā specialitātē, kurā grasāties strādāt. USCIS izvērtē to, vai jūsu amats ietilpst nozares speciālistu kategorijā un vai jums ir vajadzīgās kvalifikācijas, lai veiktu darba pienākumus. Jūsu darba devējam ir jāiesniedz Darba departamentam iesniegums par darba nosacījumiem, kurā jānorāda ar jums noslēgtā darba līguma noteikumi un nosacījumi.

H-1B1 Īstermiņa darba vīzas saskaņā ar starpvalstu vienošanos
Saskaņā ar brīvās tirdzniecības līgumiem, kas noslēgti ar Čīli un Singapūru, kvalificētiem Čīles un Singapūras pilsoņiem, izpildot noteiktus kritērijus, ir atļauts īslaicīgi strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs.  Tiesības saņemt pagaidu strādnieka statusu ir tikai Čīles un Singapūras pilsoņiem, bet viņu laulātie un nepilngadīgie bērni, kas var pieteikties ģimenes locekļa vīzas statusa saņemšanai, var būt arī citu valstu pilsoņi. 

H-1B1 vīzu pieprasītājiem jāapliecina, ka viņiem izteikts daba piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs savā nozarē, bet darba devējam nav jāiesniedz I-129 veidlapa jeb petīcija/iesniegums par darbinieka neimigrācijas statusu (Form I-129, Petition for Nonimmigrant Worker), un vīzas pieprasītājiem nav iepriekš jāsaņem I-797 veidlapa jeb paziņojums par statusa apstiprināšanu (Form I-797, Notice of Approval).  Pirms vīzas pieprasīšanas ir nepieciešams ASV Nodarbinātībās departamentā (Department of Labor)  izprasīt ārvalstnieka nodarbināšanas sertifikāciju (Application for Foreign Labor Certification). Detalizēta informācija par H-1B1 vīzu lasāma šeit:https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (sezonas lauksaimniecības strādnieki)

Ar H-2A vīzu ASV darba devēji var nodarbināt Amerikas Savienotajās Valstīs citu valstu pilsoņus sezonas lauksaimniecības darbos, ja ASV ir līdzvērtīga vietējā darbaspēka trūkums. Ja vēlaties uz neilgu laiku doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai strādātu īslaicīgos vai sezonas lauksaimniecības darbus, jūs atbilstat H-2A neimigrācijas klasifikācijai. ASV darba devējam (vai ASV lauksaimniecības ražotāju asociācijai — vienotajam darba devējam) jāiesniedz par jums petīcija neimigrējoša darbinieka statusa saņemšanai jeb veidlapa I-129.

H-2B (kvalificētie un mazkvalificētie darbinieki)

Šī vīza ir vajadzīga tad, ja dodaties uz Amerikas Savienotajām Valstīm strādāt cita veida īslaicīgu vai sezonas darbu, ja ASV ir līdzvērtīga vietējā darbaspēka trūkums. Jūsu darba devējam ir jāsaņem Darba departamenta izdots apliecinājums, ka Amerikas Savienotajās Valstīs nav darbinieku, kuri ir kvalificēti tam darba veidam, par kuru ir iesniegta petīcija.

H-3 (praktikanti)

H-3 vīza ir vajadzīga tad, ja ieceļojat Amerikas Savienotajās Valstīs uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus, lai gūtu darba devēja apmācību jebkurā jomā (neattiecas uz praksi, kas ir saistīta ar studijām). Jūs drīkstat saņemt atalgojumu par apmācību un veikt praktisku darbu. Tomēr apmācības laikā nedrīkstat strādāt uzņēmumā kā darbinieks, kā arī līdzvērtīga apmācība nevar būt pieejama jūsu mītnes valstī.

H-4 (ģimenes locekļi)

Ja esat derīgas H-1 vīzas turētājs, jūsu sieva/vīrs vai neprecējušies bērni (vecumā līdz 21 gadam) drīkst saņemt H-4 vīzas, lai kopā ar jums dotos uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Sievai/vīram un bērniem nav ļauts strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs.

L-1 (darbinieki, kuri nosūtīti darbā uz saistīto uzņēmumu ASV)

L-1 vīza ir vajadzīga tad, ja esat starptautiska uzņēmuma darbinieks, kuru nosūta uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai uz laiku strādātu mātes uzņēmumā, filiālē vai meitas uzņēmumā. Starptautiskais uzņēmums var būt reģistrēts gan ASV, gan citā valstī. Lai kvalificētos L-1 vīzai, jums ir jābūt vienam no vadības vai administratīvā līmeņa darbiniekiem, vai arī jums ir jābūt specializētām zināšanām, un ASV uzņēmumā jums ir jāieņem atbilstošs amats kādā no minētajiem līmeņiem (amatam nav obligāti jābūt tādam pašam kā līdz šim). Turklāt pēdējo trīs gadu laikā, pirms jūs pieprasāt L-1 vīzu, jums ir jābūt bijušam šī starptautiskā uzņēmuma darbiniekam jebkurā valstī, izņemot ASV, vismaz vienu gadu bez pārtraukuma. L-1 vīzu drīkst pieprasīt tikai tad, ja ASV uzņēmums vai filiāle ir saņēmusi no USCIS apstiprinātu grupas (Blanket) vai individuālu petīciju.

L-2 (ģimenes locekļi)

Ja esat derīgas L-1 vīzas turētājs/-a, jūsu sieva/vīrs vai neprecējušies bērni (vecumā līdz 21 gadam) drīkst saņemt L-2 vīzas. Saskaņā ar pēdējām izmaiņām tiesību aktos jūsu sieva/vīrs drīkst pieprasīt atļauju strādāt, atrodoties ASV. Jūsu sievai/vīram jāierodas Amerikas Savienotajās Valstīs ar savu L-2 vīzu un pēc tam jāiesniedz aizpildīta veidlapa I-765 (to var saņemt no USCIS), kā arī jāsamaksā nodeva par atļaujas pieprasīšanu. Jūsu bērniem nav ļauts strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs.

O

O veida vīzas izsniedz tiem, kuriem ir izcilas spējas zinātnes, mākslas, izglītības, uzņēmējdarbības un sporta jomā vai kuri ir guvuši izcilus panākumus kino un televīzijas programmu producēšanas jomā, kā arī šo personu galvenajiem atbalsta darbiniekiem.

P (mākslinieki un izklaides industrijas pārstāvji)

P veida vīzas izsniedz atsevišķiem sportistiem, izklaides industrijas darbiniekiem, māksliniekiem un viņus pavadošajam personālam, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai uzstātos, piedalītos sacensībās u.tml.

Q

Q veida vīza ir vajadzīga, lai Amerikas Savienotajās Valstīs piedalītos starptautiskā kultūras apmaiņas programmā ar nolūku sniegt praktisku apmācību, strādātu un iepazīstinātu ar savas mītnes valsts vēsturi, kultūru un tradīcijām. Programmas sponsoram ir jāiesniedz par jums petīcija, kuru apstiprina USCIS.

Kad pieprasīt vīzu

ASV vēstniecība var izskatīt jūsu pieteikumu par H, L, O, P vai Q vīzas saņemšanu 90 dienu laikā līdz nodarbinātības statusa sākuma datumam, kas norādīts saņemtajā veidlapā I-797. Tomēr, plānojot ceļojumu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar federālajiem tiesību aktiem vīzu drīkst izmantot iebraukšanai Amerikas ASV tikai desmit (10) dienas līdz apstiprinātā statusa laikposma sākuma datumam, kas norādīts veidlapā I-797.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu H, L, O, P vai Q vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiemnav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapāir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 190 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapāir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • ja pieprasāt L-1 vīzu, pamatojoties uz grupas (Blanket) petīciju, jums būs jāmaksā krāpniecības novēršanas un atklāšanas nodeva (sīkāka informācija par šo nodevu ir pieejama šeit);
 • apstiprinātajai I-129 petīcijai piešķirtais numurs. Formas I-797 kopijas nav nepieciešamas vīzas intervijas laikā;
 • aploksne, uz kuras pielīmēta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme).  Šo aploksni vēstniecība izmantos Jūsu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Rakstiet e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lvvai zvaniet uz tel. +371 – 200 00041, lai izprasītu adreses lapu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas pieprasījums;
 • papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī apstiprinājums par pierakstīšanos vīzas intervijai, kas veicams, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, kas, jūsuprāt, apliecina, ka Jūs izpildiet prasības vīzas iegūšanai.

Kā pieprasīt vīzu

1.Solis

Iepazīstieties ar informāciju sadaļā Visbiežāk pieprasītās neimigrācijas vīzas, lai noskaidrotu, kāda vīza jums ir jāpieprasa. Iepazīstieties, kādas ir prasības dažādu kategoriju vīzu iegūšani, un ar vīzas pieprasīšanas kartību. Izvēlieties sava brauciena mērķim atbilstošo vīzas veidu.

 Iepazīstieties arī ar informāciju par Bezvīzu programmu. Ja jūs esat Bezvīzu programmas dalībvalsts pilsonis, jums nav vajadzīga vīza,  ja dodaties komandējumā vai atpūtas braucienā un  uzkavēsities Amerikas Savienotajās Valstīs ne ilgāk kā 90 dienas.

2.Solis

Nākamais solis ir aizpildīt DS-160 veidlapu. Rūpīgi izlasiet Ieteikumus par veidlapas DS-160 aizpildīšanu. Visai informācijai jābūt pareizai un precīzai. Pēc anketas iesniegšanas šo informāciju nevar labot. Ja jums ir vajadzīga palīdzība, konsultējieties ar juristu, kas var palīdzēt vīzu jautājumos, vai tulku. Zvanu centra operators nevar palīdzēt aizpildīt veidlapu DS-160. Piesakoties vīzas intervijai, jums būs jānorāda savas anketas DS-160 numurs.

3.Solis

Kad ir noskaidrots brauciena mērķim atbilstošais vīzas veids un aizpildīta veidlapa DS-160, jums ir jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu. Nodevas par vīzu pieprasīšanu lapā ir norādīts maksājuma apjoms katram vīzu veidam gan ASV dolāros, gan vietējā valūtā. Lai samaksātu nodevu, izlasiet lapu Bankas un maksājuma izvēles iespējas. Maksājuma vajadzībām jums ir jāizveido savs profils, kā arī jāsaglabā maksājuma apliecinājuma numurs, lai pieteiktos uz vīzas interviju.

4.Solis

Pierakstieties savā profilā ar tiem pašiem pieejas datiem, ko izmantojāt, lai maksātu nodevu par vīzas pieprasīšanu. Piekļūstot sistēmai, tiek atvērts vadības panelis. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz saites „Pieteikt vīzas interviju”. Tagad varat pieteikties vīzas intervijai saskaņā ar noteikto kārtību. Jums vajadzēs:

 • jūsu pases numuru;
 • CGI numuru vīzas nodevas maksājuma dokumentā. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kur to meklēt;
 • desmit (10) zīmju svītru koda numuru, kas norādīts anketas DS-160 apstiprinājumā.

 Datu ievadīšanas procesa ietvaros Jums būs iespējams norādīt vīzas kategoriju, personas datus, ģimenes locekļu informāciju, apstiprināt samaksu par vīzas pieprasīšanu un izvēlēties vīzas intervijas laiku. Ja Jūs plānojat atjaunot iepriekš izdotu vīzu, kuras derīguma termiņš beidzās pēdējo 24 mēnešu laikā, Jums, iespējams, tiks atļauts iesūtīt vīzas pieprasījumu vēstniecībai bez pierakstīšanās intervijai.

5.Solis

Izmantojiet SIA Velokurjers e-pakalpojumus vai sazinieties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību.  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas dokumentu piegādes pieprasījums. SIA Velokurjers Jūs informēs par dokumentu piegādes apmaksas iespējām un izsūtīs Jums e-pastu ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi). Jums šī adreses lapa jāizdrukā un jāuzlīmē uz tukšas aploksnes. Šī aploksne Jums JĀIESNIEDZ vēstniecībā kopā ar citiem dokumentiem vīzas pieprasīšanai.

Ja Jūs atjaunosiet iepriekš izdotu vīzu bez intervijas, Izmantojiet SIA Velokurjers e-pakalpojumus vai sazinieties ar SIA Velokurjers, rakstot e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lv vai zvanot uz tel. +371 200 00041, lai pieteiktu dokumentu nogādāšanu uz vēstniecību UN dokumentu atpakaļ nosūtīšanu uz Jūsu adresi.  

Ievērojiet!

 • VISIEM vīzu pieprasītājiem jāizmanto dokumentu piegādes pakalpojumi uz/no vēstniecības, ko sniedz SIA Velokurjers.
 • Katram vīzas pieprasītājam JĀIZPRASA SAVA INDIVIDUĀLA adreses lapa. Kurjerdienesta drošības prasības paredz atsevišķu izsekošanas numuru katra vīzas pieprasītāja pasei.
 • Vīzu pieprasītāju grupām un vienas ģimenes locekļiem NAV atļauts visiem izmantot vienu un to pašu aploksni, adreses lapu vai dokumentu izsekošanas numuru.

6.Solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā intervijas dienā un laikā. Skatiet lapu Pieteikšanās vīzas intervijai, kurā norādīti visi dokumenti, kas jāņem līdzi uz vīzas interviju.

7.Solis

Ja vīza ir apstiprināta, Jūsu dokumentus, tostarp Jūsu pasi, Jums nosūtīs uz piegādes adresi, kas norādīta uz aploksnes ar adreses lapu (sūtījuma uzlīmi), ko saņēmāt no SIA Velokurjers.

Papildu dokumenti

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda izdrukāts apstiprinājums par pierakstīšanos vīzas intervijai un citi papildu dokumenti, kas, jūsuprāt, var pamatot prasību izpildi vīzas iegūšanai.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegta iespēja saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Iesakām intervijas dienā sagatavot iesniegšanai zemāk minētos papildu dokumentus:

 • darbam atbilstošo kvalifikāciju apstiprinošus dokumentus, tostarp augstskolas diplomus;
 • visu to dokumentu kopijas, kas iesniegtas USCIS līdz ar jūsu petīciju I-129;
 • ja patlaban strādājat un jums ir piešķirts H-1B statuss, sagatavojiet algas izrakstus par šo kalendāro gadu un federālo nodokļu deklarācijas (ASV Ieņēmumu dienesta veidlapa 1040 un W-2) par pēdējiem diviem gadiem, ja tās pieejamas.

Ģimenes locekļi/saistītās personas

Jūsu ģimenes locekļiem jāpaņem līdzi visi neimigrācijas vīzai nepieciešamie dokumenti un oriģinālās laulību (jūsu vīram/sievai) un/vai dzimšanas apliecības (neprecētiem bērniem vecumā līdz 21 gadiem) radniecības pierādīšanai.

Ja jūsu ģimenes locekļi vīzas pieprasīs atsevišķi, pēc jūsu ieceļošanas ASV, viņiem ir papildus jāsagatavo iesniegšanai:

 • jūsu darba devēja izziņa, kas apliecina jūsu pastāvīgu nodarbinātību;
 • jūsu algas izraksti par šo kalendāro gadu un federālā nodokļa deklarācijas (ASV Ieņēmumu dienesta veidlapa 1040 un W-2) par pēdējiem diviem gadiem, ja ir pieejamas.
Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par H, L, O, P un Q vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa lapu ar informāciju par vīzām darbam uz noteiktu laiku.