Reliģisko darbinieku vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

R vīza ir jāsaņem tiem, kuri vēlas uz noteiktu laiku ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs, lai veiktu reliģiska rakstura darbu, kā noteikts Imigrācijas un pilsonības likuma 101. panta a) sadaļas 15) punkta R) apakšpunktā (101(a)(15)(R) pantā).

Kvalifikācijas

Reliģiskie darbinieki ir tie, kurus atzīta iestāde ir pilnvarojusi vadīt dievkalpojumus un veikt citus reliģiskos pienākumus, kas parasti tiek uzticēti attiecīgās reliģijas pilnvarotiem garīdzniecības locekļiem, kā arī tie, kuri veic reliģiskus amata pienākumus. Ja vēlaties pieprasīt reliģisko darbinieku vīzu, jums jāatbilst šādiem kritērijiem:

 • jābūt tādas reliģiskās konfesijas loceklim, kuru Amerikas Savienotajās Valstīs atzīst kā bezpeļņas reliģisko organizāciju;
 • attiecīgajai reliģiskajai konfesijai un ar to saistītajai organizācijai, ja tāda ir, jābūt atbrīvotām no nodokļiem vai jākvalificējas šādam statusam;
 • obligātās prasības jums:

a) jūs bijāt attiecīgās reliģiskās konfesijas loceklis vismaz divus gadus līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu reliģiskā darbinieka statusa iegūšanai;

b) jūs plānojat strādāt reģistrētā bezpeļņas reliģiskajā organizācijā (vai šādas organizācijas filiālē, kas atbrīvota no nodokļiem) kā reliģiskās konfesijas garīdznieks vai cita reliģiskā amata pārstāvis;

c) jūs vismaz vienu gadu līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu, dzīvojāt un fiziski atradāties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ja pirms tam pavadījāt piecus gadus šajā kategorijā.

Uz šo vīzu neattiecas prasība par to, ka jums jābūt dzīvesvietai ārzemēs, kuru negrasāties pamest. Tomēr jums ir jābūt nodomam izceļot no Amerikas Savienotajām Valstīm, kad beigsies jūsu likumīgais statuss, ja nepastāv apstākļi, kas pieļauj pretējo.

Petīcijas

Jūsu iespējamajam darba devējam ir jāiesniedz ASV Pilsonības un imigrācijas dienestam (USCIS) petīcija par neimigrējoša darbinieka statusa piešķiršanu jeb veidlapa I-129. Sīkāku informāciju par veidlapas I-129 aizpildīšanu un prasībām, lūdzu, skatiet USCIS tīmekļa vietnes lapā par R-1 kategorijas neimigrējošiem reliģiskajiem darbiniekiem.

Piezīme: Iespējamajam darba devējam jāiesniedz petīcija, cik vien iespējams ātri (tomēr ne ātrāk kā 6 mēnešus līdz piedāvātā darba sākuma datumam), lai pietiktu laika izskatīt petīciju un izsniegt vīzu.

Pirms jūs varat pieprasīt vīzu ASV vēstniecībā, par jums iesniegtajai petīcijai jeb veidlapai I-129 ir jābūt apstiprinātai. Tiklīdz petīciju apstiprina, jūsu darba devējs vai aģents saņem veidlapu I-797 jeb paziņojumu par lēmumu, kas kalpo kā apliecinājums šim faktam. Intervijas laikā konsulārais ierēdnis pārbauda Valsts departamenta Petīciju informācijas pārvaldības sistēmā (PIMS), vai petīcija ir apstiprināta.

Ierodoties uz interviju ASV vēstniecībā, jāņem līdzi informācija par I-129 petīcijai piešķirto numuru, lai varētu pārbaudīt, vai jūsu petīcija ir apstiprināta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apstiprinātā petīcija negarantē vīzas izsniegšanu, ja saskaņā ar ASV imigrācijas tiesību aktiem jūs neatbilstat prasībām par vīzas saņemšanu.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu reliģisko darbinieku vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 190 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • informācija par petīcijai I-129 piešķirto numuru. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veidlapa I-797 vairs nav jāņem līdzi uz interviju.

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās, iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas) un oriģinālais vīzas nodevas apmaksas čeks. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • jūsu darba devēja organizācijas konkrētās struktūrvienības pilnvarota pārstāvja izziņu, kurā apliecināts, ka jūs nemaz vai daļēji nezaudējat reliģiskās konfesijas locekļa statusu ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, ka abas reliģiskās organizācijas — gan jūsu mītnes valstī, gan Amerikas Savienotajās Valstīs — pieder pie vienas reliģiskās konfesijas un ka vismaz divus gadus līdz brīdim, kad iesniedzāt pieteikumu R vīzas iegūšanai, bijāt šīs konfesijas loceklis;
 • ja esat garīdznieks - apliecinājumu, ka jums ir ļauts vadīt attiecīgās reliģiskās konfesijas dievkalpojumus ar sīki aprakstītiem jūsu darba pienākumiem;
 • ja esat citas reliģiskais profesijas pārstāvis - apliecinājumu, ka jums ir vismaz bakalaura grāds vai līdzvērtīgs grāds un ka šāds akadēmiskais grāds ir vajadzīgs, lai strādātu reliģiskajā amatā;
 • ja strādājat darbu, , kas neprasa speciālu izglītību - apliecinājumu, ka jums ir vajadzīgās kvalifikācijas, lai veiktu šo darbu, ja tas saistīts tradicionāliem reliģiskajiem rituāliem;
 • informāciju par atalgojumu, piemēram, algas apmēru un finansējuma avotu, cita veida atlīdzību, piemēram, pārtika un dzīvesvieta, un citi labumi, ko var izteikt mantiskā vērtībā, kā arī paskaidrojumu par to, ka šis atalgojums pienākas par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Informāciju par reliģiskās konfesijas vai ar to saistītās konkrētās organizācijas struktūrvienības nosaukumu un adresi, kur strādāsiet;
 • ja strādāsiet organizācijā, kas ir saistīta ar kādu reliģisko konfesiju - skaidrojumu par saistību starp šīm abām organizācijām;
 • apliecinājumu par jūsu reliģiskās organizācijas finanšu līdzekļiem un darbības metodēm;
 • dokumentus par jūsu organizācijas uzņemšanu reliģiskajā konfesijā saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par reliģisko darbinieku vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.