Studentu vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

Citu valstu pilsoņi var doties uz Amerikas Savienotajām Valstīm, lai mācītos vai studētu. Pirms studentu vīzas pieprasīšanas visiem pieteikuma iesniedzējiem jābūt uzņemtiem un apstiprinātiem attiecīgajā skolā vai programmā. Ja tas ir izdarīts, izglītības iestādes nosūta ikvienam pieteikuma iesniedzējam visus vajadzīgos apstiprinājuma dokumentus, kas jāiesniedz, pieprasot studentu vīzu.

Vīzu apraksts un prasības

F-1 vīza

Šis ir visbiežāk sastopamais studentu vīzas veids. Ja vēlaties uzsākt akadēmiskās studijas kādā no Amerikas Savienoto Valstu atzītām skolām, piemēram, akreditētā ASV koledžā vai universitātē, privātā vidusskolā vai atzītā angļu valodas mācību programmā, tad jums ir vajadzīga F-1 vīza. Šī vīza ir vajadzīga tad, ja mācības notiek vairāk nekā 18 stundas nedēļā.

M-1 vīza

Ja jūsu mērķis ir profesionālās studijas vai apmācība profesionālā ASV mācību iestādē, jums ir vajadzīga M-1 vīza.

Sīkāka informācija par katru vīzas veidu un mācību iespējām Amerikas Savienotajās Valstīs pieejama Education USA tīmekļa vietnē.

ASV valsts skolas

Saskaņā ar ASV tiesību aktiem audzēkņi no citām valstīm nedrīkst mācīties valsts pamatskolā (no bērnudārza līdz 8. klasei) un valsts finansētā pieaugušo izglītības programmā. F-1 vīzu neizsniedz, lai mācītos šāda veida skolās.

F-1 vīzu var saņemt, lai mācītos valsts vidusskolā (9.–12. klase), taču ne ilgāk kā 12 mēnešus. Turklāt skolai jānorāda veidlapā I-20, ka studējošais ir sedzis nesubsidētu maksu par izglītību, minot arī šīs maksas apmēru.

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par F-1 vīzas juridiskajām prasībām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.

Piezīme: A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 un citu neimigrācijas vīzu veidu turētāji drīkst mācīties valsts pamatskolās un vidusskolās bez ierobežojuma.

Palīdzība studentiem, ASV skolas meklēšana

Studentiem, kuri vēlas iestāties ASV izglītības iestādē, ieteicams sazināties ar Education USA Rīgas biroju:https://educationusa.state.gov/centers/educationusa-latvia

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu F vai M vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • veidlapa I-20, ko apstiprinājusi attiecīgā ASV skola vai programma;
 • aploksne, uz kuras pielīmēta Jūsu dokumentu piegādes adreses lapa (sūtījuma uzlīme).  Šo aploksni vēstniecība izmantos Jūsu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Rakstiet e-pastu uz velokurjers@velokurjers.lvvai zvaniet uz tel. +371 – 200 00041, lai izprasītu adreses lapu dokumentu atgriešanai (atpakaļ nosūtīšanai).  Sūtot e-pastu, temata ailē norādiet -  ASV vīzas pieprasījums;
 • papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī apstiprinājums par pierakstīšanos vīzas intervijai, kas veicams, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, kas, jūsuprāt, apliecina, ka Jūs izpildiet prasības vīzas iegūšanai.

Kā pieprasīt vīzu

 

Nospiediet šeit, lai iepazītos ar soļiem, kas veicami ASV vīzu pieprasītājiem.

 

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • finanšu un citus dokumentus, kas, jūsuprāt, sniegtu pamatojumu jūsu pieteikumam un kuri kalpo kā skaidrs pierādījums tam, ka jums pieder pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas izmaksas pirmajā mācību gadā, un ka jūsu rīcībā ir pietiekami daudz līdzekļu, lai segtu visas paredzamās programmas izmaksas. Pieteikuma iesniedzējiem, kuri pieprasa M-1 vīzu, jāapliecina līdzekļu pieejamība uzreiz visam mācību periodam;
 • bankas konta izrakstu fotokopijas netiek pieņemtas, izņemot gadījumu, ja varat uzrādīt arī bankas konta izrakstu oriģinālus vai krājgrāmatiņu oriģinālus;
 • ja jūs finansiāli nodrošina kāda cita persona, jāņem līdzi dokumentārs apliecinājums jūsu radniecībai ar šo personu (piemēram, jūsu dzimšanas apliecība), sponsora jaunāko nodokļu deklarāciju un krājgrāmatiņu oriģināli un/vai fiksētā depozīta sertifikāti;
 • akadēmiskos dokumentus, kas apliecina sagatavotību mācībām. Šeit var lieti noderēt tādi dokumenti kā sekmju izraksti (ieteicami dokumentu oriģināli), valsts eksāmenu sertifikāti, standartizēto testu rezultāti (SAT, TOEFL u.c.) un diplomi.

Ģimenes locekļi/saistītās personas

Jūsu sievai/vīram un/vai neprecētajiem bērniem (vecumā līdz 21 gadam), kuri vēlas doties jums līdzi uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ir jāsaņem atbilstoša F vai M veida vīza. Jūsu vecāki nevar saņemt F vai M vīzas, kā jūsu ģimenes locekļi.

Ģimenes locekļi, kuriem nav nodoma dzīvot Amerikas Savienotajās Valstīs kopā ar galveno vīzas turētāju, bet kuri vēlas ciemoties brīvdienu laikā, var pieprasīt viesošanās vīzu (B-2) vai ceļot bez vīzas.

Jūsu sieva/vīrs un bērni nedrīkst strādāt Amerikas Savienotajās Valstīs, ieceļojot ar F vai M vīzām. Ja jūsu sieva/vīrs vai bērns vēlas strādāt, tad viņam/-ai ir jāsaņem piemērota darba vīza.

Papildu dokumenti ģimenes locekļiem

Vīzu pieprasītājiem, kuri ceļo kopā ar ģimenes locekļiem, jāiesniedz arī šādi dokumenti:

 • apliecinājums studenta radniecībai ar savu sievu/vīru un/vai bērnu (piemēram, laulību un dzimšanas apliecība);
 • sievai/vīram vai katram bērnam ir jābūt savam veidlapas I-20 oriģinālam;
 • ģimenēm ieteicams vienlaicīgi pieprasīt vīzas, taču, ja sievai/vīram un/vai bērnam nākas to darīt atsevišķi, viņam ir jāņem līdzi uz interviju studenta vīzas turētāja pases un vīzas kopija, kā arī visi pārējie vajadzīgie dokumenti.

Cita veida informācija

Papildu prakse (OPT)

F-1 vīzas turētāji var saņemt atļauju papildu praksei, kas ilgst ne vairāk kā 12 mēnešus, ja ir izpildītas visas prasības mācību pabeigšanai, izņemot diplomdarbu vai līdzvērtīgu gala darbu, vai pēc tam, kad ir izpildītas pilnīgi visas prasības. Papildu prakse neietilpst studenta akadēmiskajā darbā, un tajā pavadītais laiks parasti netiek atspoguļots studenta akadēmiskajā programmā un neietekmē mācību pabeigšanas datumu. Studenti, kuri pieprasa F vīzu papildu prakses nolūkā, drīkst iesniegt veidlapu I-20, kurā norādītais mācību beigu datumu var arī būt pagātnē. Tomēr izraudzītās skolas pārstāvim ir jāanotē veidlapa I-20, lai tādējādi apstiprinātu papildu prakses programmu, kas norisinās ilgāk nekā tradicionālais mācību laiks. Studentam ir jāuzrāda darba atļaujas karte, tādejādi apliecinot, ka USCIS ir apstiprinājis attiecīgo prakses programmu, vai arī veidlapa I-797, apliecinot, ka pieteikums papildu prakses programmai atrodas izskatīšanā.

Studentu vīzu derīgums pēc mācību pārtraukuma

Studentiem, kuri pārtraukuši mācības ilgāk nekā piecus mēnešus, var nākties pieprasīt jaunu F-1 vai M-1 studentu vīzu, lai atsāktu mācības pēc prombūtnes ārzemēs, kā izklāstīts tālāk.

Studenti, kuri uzturas Amerikas Savienotajās Valstīs

Saskaņā ar imigrācijas tiesību aktiem students (F-1 vai M-1 statuss) var zaudēt šo statusu, ja neatsāk mācības piecu mēnešu laikā no brīža, kad mainījis skolu vai programmu. Ja students zaudē statusu, F vai M vīza kļūst nederīga atkārtotai ieceļošanai Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien USCIS neatjauno šo statusu. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par to, kā pieprasīt statusa atjaunošanu, skatiet USCIS tīmekļa vietni un norādījumus par veidlapu I-539 Application to Extend/Change Nonimmigrant Status (Pieteikums neimigrācijas statusa pagarināšanai vai maiņai).

Studenti, kuri atgriežas Amerikas Savienotajās Valstīs pēc prombūtnes ārzemēs

Studenti, kuri mācību pārtraukumā izceļo no Amerikas Savienotajām Valstīm uz laiku, kas pārsniedz piecus mēnešus, var zaudēt F-1 vai M-1 statusu, ja vien nodarbošanās ārzemēs nav saistīta ar mācību programmu. Neskaidrību gadījumā pirms izceļošanas studentiem ieteicams sazināties ar izraudzītās skolas pārstāvi un noskaidrot, vai nodarbošanās ārzemēs būs saistīta ar mācību programmu.

Ja students, pēc prombūtnes atgriežoties ASV, robežkontroles punktā uzrāda iepriekš izmantotu F-1 vai M-1 vīzu, kuras derīguma termiņš nav beidzies, bet šim studentam vairāk kā piecus mēnešus nav bijis studenta statusa, imigrācijas ierēdnis var neļaut studentam ieceļot ASV, lemjot, ka studenta rīcībā nav derīgas neimigrācijas vīzas. Tāpat Muitas un robežu aizsardzības dienests var anulēt šo vīzu pēc tam, kad ceļotājam ir atļauts atteikties no sava pieprasījuma ieceļot ASV. Tādējādi, ja persona ir uzturējusies ārpus ASV ar mācībām nesaistītu iemeslu dēļ ilgāk kā piecus mēnešu, bet vēlas atsākt mācības ASV, viņai ir nepieciešams pieprasīt jaunu vīzu ASV vēstniecībā.