Mājkalpotāju vīza

Šajā lapā:


Pārskats

Privātie kalpotāji vai mājkalpotāji, kas dodas līdzi darba devējam uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai pievienojas tam vēlāk, var saņemt B-1 vīzu. Šajā kategorijā ietilpst pavāri, viesmīļi, šoferi, istabenes, sulaiņi, aukles, palīgi mātēm, dārznieki, algoti pavadoņi un citi.

Tie, kuri dodas līdzi darba devējam — citas valsts diplomātam vai valdības ierēdnim — uz Amerikas Savienotajām Valstīm vai pievienojas tam vēlāk, var saņemt A-3 vai G-5 vīzu atkarībā no sava darba devēja vīzas statusa.

Kvalifikācijas

Ja esat mājkalpotājs un vēlaties pieprasīt B-1 vīzu, jums ir jāapliecina, ka:

 • jūs ceļojat uz Amerikas Savienotajām Valstīm tāpēc, lai strādātu kā mājkalpotājs;
 • jūs plānojat uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs noteiktu, stingri ierobežotu laiku;
 • jūsu darba devējs atbilst noteiktām kvalifikācijām;
 • jūs varat pārliecinoši apliecināt ciešu sociālo un ekonomisko saikni ar citu valsti;
 • jūsu dzīvesvieta atrodas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, un jums ir cita veida saikne, kuras dēļ būtu jāatgriežas mītnes valstī, beidzoties līguma termiņam.

Došanās līdzi neimigrācijas vīzas turētājam

Ja esat mājkalpotājs un vēlaties doties līdzi darba devējam, kurš nav ASV pilsonis vai likumīgs pastāvīgais iedzīvotājs un kurš pieprasa atļauju ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs vai tur jau uzturas ar B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q vai R neimigrācijas vīzu, vai arī vēlaties darba devējam pievienoties vēlāk, tad jūs varat saņemt B-1 kategorijas vīzu, ja:

 • jums ir vismaz viena gada pieredze privātā kalpotāja vai mājkalpotāja amatā, ko apliecina ar iepriekšējo darba devēju izziņām, un jūs atbilstat vienai no šīm prasībām:
  • jūs strādājāt pie darba devēja ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vismaz vienu gadu līdz brīdim, kad darba devējs ieceļoja Amerikas Savienotajās Valstīs,
  • jums jau bija darba attiecības ar darba devēju līdz brīdim, kad darba devējs pieprasīja vīzu, un darba devējs var pierādīt, ka vairākus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas regulāri nodarbināja mājkalpotājus (visu gadu vai periodiski);
 • jūs nestrādāsiet citu darbu, un darba devējs bez maksas nodrošinās jums istabu, maltītes un aviobiļetes abos virzienos, kā norādīts darba līguma noteikumos.

ASV pilsoņa pavadīšana

 Darba ņēmēji/mājkalpotāji, kas pavada Amerikas Savienoto Valstu pilsoni 

 1. Darba ņēmēji/mājkalpotāji, kas pavada vai vēlāk pievienojas savam darba devējam, kas ir ASV pilsonis un norīkots strādāt ASV uz ierobežotu laiku, var pieteikties B-1 vīzai, ja:

(1)  Darba ņēmējam ir dzīvesvieta ārvalstīs, un viņš/viņa neplāno to pamest; 

 (2) Darba ņēmējs ir bijis darba attiecībās ar savu darba devēju ārpus ASV teritorijas (citā valstī) kā personīgais asistents vai mājkalpotājs vismaz 6 mēnešus pirms darba devēja došanās uz ASV, vai darba devējs var apliecināt, ka, kamēr darba devējs atrodas ārvalstīs, viņš/viņa regulāri algojis/-usi  asistentu vai mājkalpotāju līdzīgu darba pienākumu veikšanai kā vīzas pieprasītājam; 

(3) Darba ņēmējs var apliecināt, ka viņam/viņai ir vismaz viena gada darba pieredze mājkalpotāja vai personīgā asistenta pienākumu veikšanā, uzrādot attiecīgus iepriekšējo darba devēju rakstiskus apliecinājumus;. 

 (4) Darba ņēmēja rīcībā ir darba līguma oriģināls vai tā kopija ar autentiskiem darba devēja un darba ņēmēja parakstiem uzrādīšanai ASV robežkontroles punktā. 

 1. Darba devēja, kas ir ASV pilsonis, darba apraksts paredz biežus starptautiskus komandējumus, kas  ilgst divus gadus vai vairāk, ko apliecina attiecīgās organizācijas personāla nodaļa, un viņš/viņa dodas uz ASV uz termiņu, kas nepārsniedz sešus gadus. Darba devējs apņemas būt vienīgais mājkalpotāja darba devējs, kā arī appņemas nodrošināt darbiniekam bezmaksas dzīvesvietu un segt ceļošanas izdevumus, kas saistīti ar darba aprakstā minēto pienākumu izpildi; un  
 1. Darba līgums ir datēts, un to parakstījis gan darba devējs, gan darba ņēmējs, un papildus tam, kas minēts iepriekš punktā b, darba devējs apņemas maksāt darbiniekam vai nu minimālo vai vispārpirņemto atalgojumu par astoņu stundu darba dienu (Ja dotajā profesijā zināmajā ASV štatā minimālā darba alga atšķiras no vispārpieņemtā atalgojuma, tad darba devējam jāapņemas izmaksāt to atalgojuma apjomu, kas ir augstāks.). Darba līgumā jānorāda jebkādas citas darba devēja nodrošinātās garantijas, kas parasti tiek attiecinātas uz mājkalpotājiem, kas nodarbināti attiecīgajā reģionā. Darba devējam jāuzņemas informēt darba ņēmēju par līguma laušanu vismaz divas nedēļas pirms darba attiecību pārtraukšanas. Darba ņēmējam nav jāinformē darba devējs par līguma laušanu agrāk kā divas nedēļas pirms darba attiecību pārtraukšanas.

Došanās līdzi ASV likumīgajam pastāvīgajam iedzīvotājam

ASV likumīgie pastāvīgie iedzīvotāji (Zaļās kartes turētāji) nekādos gadījumos nedrīkst ņemt līdzi uz Amerikas Savienotajām Valstīm mājkalpotājus, kuri ceļo ar B-1 vīzām.

Līguma prasības B-1 vīzas turētājiem

Ja esat mājkalpotājs un pieprasāt B-1 vīzu, jums jāuzrāda darba līgums, kuru esat parakstījis jūs un darba devējs un kurā iekļauta šāda informācija:

 • Amerikas Savienotajās Valstīs veicamo darba pienākumu apraksts;
 • darba stundu skaits nedēļā;
 • oficiālo brīvdienu, atvaļinājuma un slimošanas dienu skaits gadā;
 • parasto brīvdienu skaits nedēļā;
 • algas likme, kas nedrīkst būt zemāka par prevalējošo vai minimālo algas likmi stundā (atkarībā no tā, kura ir lielāka), kas noteikta tā štata federālajos tiesību aktos, kurā pavadīsiet visu darba laiku. Pašreizējās minimālās algas likmes Amerikas Savienotajās Valstīs ir norādītas šeit un prevalējošās algas likmes var atrast šeit.
 • apliecinājums tam, ka jums bez maksas nodrošinās istabu un maltītes;
 • darba devēja apņemšanās rūpēties par to, lai jūs nepaliktu bez uzturlīdzekļiem, kamēr strādājat pie šī darba devēja;
 • apliecinājums tam, ka nestrādāsiet citu darbu, kamēr būsiet darba attiecībās ar darba devēju;
 • darba devēja apliecinājums tam, ka neaizturēs jūsu pasi;
 • abu pušu apliecinājums tam, ka apzinās faktu, ka no jums nedrīkst pieprasīt aizkavēties darbavietā pēc darba laika beigām, ja par to nesaņemat atalgojumu;
 • apliecinājums tam, ka darba devējs apmaksās sākotnējās ceļošanas izmaksas, lai jūs nokļūtu Amerikas Savienotajās Valstīs, un arī turpmākās izmaksas, kas saistītas ar došanos līdzi darba devēja uz citu valsti vai jūsu nokļūšanu atpakaļ savā mītnes valstī pēc darba līguma termiņa beigām.

Došanās līdzi A-1, A-2, G-1, G-2, G-3 vai G-4 vīzas turētājam (A-3 vai G-5 vīza)

Ja esat pavadonis, mājkalpotājs vai privātais kalpotājs personai, kurai piešķirts A-1, A-2, G-1, G-2, G-3 vai G-4 statuss, tad jūs varat iegūt attiecīgo klasifikāciju: A-3 vai G-5. Jums ir jāpierāda, ka atbilstat A-2 vai G-5 klasifikācijas prasībām (piemēram, uzrādot iepriekšējā darba devēja ieteikuma vēstuli, dokumentāru apliecinājumu par iepriekšējo darba pieredzi šajā nozarē u.c.). Konsulārajiem ierēdņiem ir jāpārbauda darba devēja oficiālais statuss un abu pušu nodoms nodibināt (vai turpināt) savstarpējas darba attiecības. Turklāt diplomātu mājkalpotājiem (A-3 vīza) un starptautisku organizāciju mājkalpotājiem (G-5 vīza) vispirms ir jābūt reģistrētiem Valsts departamenta Ārzemju misiju pārvaldības biroja informācijas sistēmā (TOMIS), pirms var pieprasīt vīzu. Lai uzzinātu sīkāku informāciju, kā reģistrāciju sistēmā TOMIS, lūdzu, sazinieties ar Valsts departamenta Ārzemju misiju biroju.

Konsulārajiem ierēdņiem ir jāintervē A-3 vai G-5 vīzu pieprasītāji. Šīm personām ir jāievēro standarta vīzu pieprasīšanas procedūra, izņemot vienu: A-3 un G-5 vīzu pieprasītāji nemaksā vīzu pieprasīšanas nodevu.

Konsulārajam ierēdnim ir jāgūst pārliecība, ka A-3 vai G-5 vīzas pieprasītājam tiek piedāvāta taisnīga alga, kas ir pielīdzināma attiecīgajā jomā nodarbināto algai, un ir pietiekami liela, lai nebūtu šaubas, ka vīzas pieprasītājs nenonāks situācijā, paliekot bez uzturlīdzekļiem. Pieprasot šāda veida vīzas, pieprasījumam ir jāpievieno darba līgums, ko parakstījis gan darba devējs, gan darbinieks.

Līguma prasības A-3 vai G-5 vīzas turētājiem

Ja esat mājkalpotājs un pieprasāt A-3 vai G-5 vīzu, jums jāuzrāda darba līgums, kuru esat parakstījis jūs un darba devējs un kurā iekļauta šāda informācija:

 • apliecinājums tam, ka jūsu alga būs vismaz valsts vai federālās minimālās vai prevalējošās algas apmērā (atkarībā no tā, kura ir lielāka). Pašreizējās minimālās algas likmes Amerikas Savienotajās Valstīs ir norādītas šeit un prevalējošās algas likmes var atrast šeit.
 • apliecinājums tam, ka pēc pirmajām 90 darba dienām visi algas maksājumi būs veikti vai nu čeka veidā, vai arī elektroniska pārskaitījuma veidā uz jūsu bankas kontu. Jūsu bankas konti nedrīkst būt pieejami ne darba devējam, ne tā ģimenes locekļiem;
 • ja darba devējs ir ārzemju diplomāts, tad saskaņā ar iedibināto praksi mājkalpotājiem, kuri dzīvo darba devēja dzīvesvietā, papildus algai jābūt nodrošinātai arī bezmaksas istabai un maltītēm;
 • apliecinājums tam, ka nestrādāsiet citu darbu, kamēr būsiet darba attiecībās ar darba devēju;
 • darba devēja apliecinājums tam, ka neaizturēs jūsu pasi, un abu pušu apliecinājums tam, ka apzinās faktu, ka no jums nedrīkst pieprasīt aizkavēties darbavietā pēc darba laika beigām, ja par to nesaņemat atalgojumu;
 • līgums ir būtisks šajā gadījumā, lai jums būtu juridisks pamatojums pieprasīt noteiktu darbinieka tiesību vai cilvēktiesību aizsardzību. Darba devējam ir jāapmaksā sākotnējās ceļošanas izmaksas, lai jūs nokļūtu Amerikas Savienotajās Valstīs, un arī turpmākās izmaksas, kas saistītas ar došanos līdzi darba devējam uz citu valsti vai jūsu nokļūšanu atpakaļ savā mītnes valstī pēc darba līguma termiņa beigām.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu B-1, A-3 vai G-5 vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama;
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • attiecas tikai uz tiem, kuri pieprasa B-1 vīzu: kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva;
 • jūsu darba devēja vīzas kopija vai dokumenta kopija, kas apliecina citu ieceļošanas veidu Amerikas Savienotajās Valstīs (Bezvīzu programmas dalībvalsts izsniegtas pases kopija vai ASV pilsoņa pases kopija);
 • darba līgums, kuru esat parakstījis jūs un darba devējs un kas atbilst visām iepriekš minētajām prasībām;
 • attiecas tikai uz tiem, kuri pieprasa A-3 vai G-5 vīzu: Diplomātiskā nota, ar ko apstiprina vīzas pieprasītāja nodarbinātības statusu, ceļošanas datumu, ceļojuma mērķi un uzturēšanās ilgumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šajā notā ir jānorāda darba devēja vārds un uzvārds, kā arī tituls vai oficiālais statuss. Tāpat ir jānorāda viņa ceļošanas datumu, ceļojuma mērķi un uzturēšanās ilgumu Amerikas Savienotajās Valstīs. Pieprasot A-3 vai G-5 vīzu, nav jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu.

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās, iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas) un oriģinālais vīzas nodevas apmaksas čeks. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja ir jāievēro konfidencialitāte, jums ir jāatnes dokumenti uz ASV vēstniecību Rīgā aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība Rīgā ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Paņemiet uz interviju tālāk minētos dokumentus:

 • apliecinājumu tam, ka darba devējs varēs samaksāt nolīgto algu. Piezīme: Ja pieprasāt A-3 vai G-5 vīzu, tad šī prasība uz jums attiecas tikai tad, ja darba devēja diplomātiskais rangs ir padomnieka vai zemāks;
 • apliecinājumu tam, ka Amerikas Savienotajās Valstīs uzturēsieties tikai noteiktu laiku;
 • sīkāku informāciju skatiet Valsts departamenta tīmekļa vietnē.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par A-3, B-1 un G-5 vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.