Komandējumu un tūrisma vīza

Šajā lapā:


Bieži uzdotie jautājumi

Pārskats

B-1/B-2 viesošanās vīzas ir paredzētas tiem ceļotājiem, kuri dodas uz Amerikas Savienotajām Valstīm komandējumā (B-1 vīza) vai atpūtas vai medicīniskas ārstēšanas nolūkos (B-2 vīza). B-1 vīzu parasti izsniedz tad, ja ceļojuma mērķis ir tikšanās ar darījumu partneriem, brauciens uz zinātnisku, izglītības, profesionālu vai uzņēmējdarbības sanāksmi vai konferenci, darījumi ar īpašumu vai arī līgumu slēgšana. B-2 vīza ir paredzēta ceļotājiem, kuru brauciena mērķis pēc būtības ir atpūta, tostarp tūrisms, viesošanās pie draugiem un radiem, medicīniskā ārstēšana, kā arī dalība sabiedriska rakstura pasākumos. Bieži abas vīzas — B-1 un B-2 — apvieno vienā un izsniedz kā B-1/B-2 vīzu.

Kvalifikācijas

Ja pieprasāt B-1/B-2 vīzu, jums ir jāpierāda konsulam, ka saskaņā ar ASV Imigrācijas un pilsonības likumu kvalificējaties ASV vīzai. Šī likuma 214.  panta b. punktā noteikts, ka ikviens B-1/B-2 vīzas pieprasītājs jāuzskata par potenciālo imigrantu. Jums ir jāatspēko šī juridiskā prezumpcija, apliecinot, ka:

 • jūsu ceļojuma mērķis ir īslaicīga viesošanās Amerikas Savienotajās Valstīs, piemēram, komandējums, atpūtas brauciens vai medicīniskā ārstēšanās;
 • jūs plānojat uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs noteiktu, stingri ierobežotu laiku;
 • jūsu rīcībā ir finanšu līdzekļi, ar ko paredzēts segt izmaksas Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • jums ir dzīvesvieta ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm un cita veida saistošas sociālās un ekonomiskās saites, kuru dēļ būtu jāatgriežas mītnes valstī, beidzoties uzturēšanās laikam.

Privātie kalpotāji vai mājkalpotāji un apkalpes locekļi, kuri strādā uz kuģiem ārējā kontinentālā šelfa ūdeņos, pie noteiktiem apstākļiem var kvalificēties B-1 vīzai.

Saskaņā ar Imigrācijas un pilsonības likumu dažiem ārvalstu pilsoņiem var nebūt tiesības saņemt vīzas. Sīkāku informāciju par Imigrācijas un pilsonības likumu un aizliegumiem saņemt vīzas skatiet šeit.

Nodevas

Maksa $160 apmērā par vīzas pieprasīšanu un, iespējams, vīzas piešķiršanas nodeva, kas balstīta uz reciprocitātes jeb savstarpējības principu atkarībā no vīzas pieprasītāja pilsonības.

Latvijas pasu turētājiem, ieskaitot Latvijas nepilsoņu pasu turētājus, jāmaksā tikai viena nodeva $160 apmērā par vīzas pieprasīšanu.

Pieteikuma iesniegšanai vajadzīgie dokumenti

Lai pieprasītu komandējumu un tūrisma vīzu, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • elektroniskā veidlapa (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par veidlapu DS-160, apmeklējiet DS-160 tīmekļa lapu;
 • pase, ar ko drīkst ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs un kas ir derīga vismaz sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts pamest Amerikas Savienotās Valstis (ja vien saskaņā ar konkrētiem starpvalstu līgumiem nav noteikti izņēmumi). Ja jūsu pasē ir iekļautas vairākas personas, katrai no tām ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums vīzas saņemšanai;
 • jūsu vecā pase ar iepriekšējo ASV vīzu, ja jums tāda bija un ja pase ir pieejama.
 • viena (1) 2"x2" (5cmx5cm) fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta informācija par vajadzīgo fotogrāfiju formātu;
 • kvīts par vietējā valūtā samaksātu nodevu USD 160 apmērā par neimigrācijas vīzas pieprasīšanu, kas netiek atmaksāta. Šajā tīmekļa lapā ir sniegta sīkāka informācija par nodevas apmaksāšanu. Ja vīza ir izsniegta, atkarībā no jūsu pilsonības jums var nākties maksāt papildu reciprocitātes nodevu par vīzas izsniegšanu. Valsts departamenta tīmekļa vietnē varat uzzināt, vai jums ir jāmaksā nodeva par vīzas izsniegšanu jeb reciprocitātes nodeva un cik liela ir šī nodeva.

Papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jums ir jāuzrāda arī vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, lai apliecinātu, ka pieteicāties uz vīzas interviju, izmantojot šo pakalpojumu. Tāpat jūs drīkstat ņemt līdzi citus dokumentus, ar kuriem, jūsuprāt, var pamatot konsulārajam ierēdnim sniegto informāciju.

Kā pieprasīt vīzu

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu.

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju šajā tīmekļa vietnes lapā. Lai pieteiktos uz vīzas interviju, jums vajadzēs:

 • pases numuru;
 • samaksātās vīzas nodevas kvīts numuru (Noklikšķiniet šeit , lai uzzinātu, kur to meklēt.);
 • desmit (10) rakstzīmju svītrkoda numuru, kas norādīts DS-160 apstiprinājuma lapā.
4. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija (ja nepieciešams), kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas pašreizējās un iepriekšējās pases (ja jums iepriekš ir bijušas ASV vīzas). Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.

Papildu dokumenti

Papildu dokumenti ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, ko konsulārais ierēdnis ņem vērā intervijas laikā. Lai pieņemtu lēmumu, konsulārais ierēdnis individuāli izskata pieteikumu un ņem vērā profesionālos, sociālos, kultūras un citus faktorus. Tāpat ierēdnis izvērtē arī konkrēto ceļojuma mērķi, ģimenes stāvokli, kā arī ilgtermiņa plānus un ieceres jūsu mītnes valstī. Katru gadījumu izskata individuāli un saskaņā ar tiesību aktiem.

Uzmanību! Neiesniedziet viltotus dokumentus. Krāpjoties vai sagrozot faktus, jums uz mūžu var būt liegts saņemt vīzu. Ja kādi no iesniedzamajiem dokumentiem ir konfidenciāli, vīzas pieprasītājam tie ir jāatnes uz ASV vēstniecību aizlīmētā aploksnē. ASV vēstniecība ievēros konfidencialitāti un nevienam neizpaudīs šo informāciju.

Papildus sagatavojiet iesniegšanai intervijas dienā tālāk minētos dokumentus, ja tie uz jums attiecas. Vislabāk ir sagatavot dokumentu oriģinālus, nevis fotokopijas, turklāt dokumenti jums ir jāatnes personīgi uz vīzas interviju. Nesūtiet tos ASV vēstniecībai Rīgā pa faksu, e-pastu vai pastu.

 • Darba devēja izziņa par ieņemamo amatu, atalgojumu, nodarbinātības ilgumu un komandējuma uz ASV iemeslu, ja tāds ir.
 • Dokumentus par sodāmību, ja esat bijis arestēts vai apcietināts jebkurā valstī. Izziņa ir vajadzīga arī tad, ja sods ir izciests vai ir saņemta apžēlošana. Latvijas iedzīvotāji, kuriem ir bijusi sodāmība, var sagatavot iesniegšanai arī Izziņu par (ne)sodāmību Latvijā(noklikšķiniet uz saites, lai saņemtu instrukcijas).
 • Jūrnieki, kam nepieciešamas B-1 vīzas OCS darbam, jāuzrāda savas oriģinālais darba līgums vai vēstule ar darba piedāvājumu, kā arī ASV Krasta apsardzes vēstuli, kas pilnvaro attiecīgo kuģi OCS darbam.
 • Ārvalstīs dzīvojošo ASV pilsoņu un neimigrācijas statusā ASV ieceļojušo personu mājkalpotājiem ir jāuzrāda darba līguma oriģināls, kurš ir sastādīts viņu dzimtajā valodā un kuram ir pievienots tulkojums angļu valodā, kā arī apliecinājums par viņu darba devēja status, kas ļauj nodarbināt vīzas pieprasītāju ASV.

Neimigrācijas biznesa un tūrisma vīzu pieprasītāji var izvēlēties atnest informāciju par viņu ceļojuma plānu un citus dokumentus par darbu, ģimeni un citām saitēm Latvijā. Šie dokumenti var būt noderīgi, bet nav obligāti.

Papildu dokumenti pieteikuma iesniedzējiem, kuri ceļo medicīniskās aprūpes nolūkā

Ja vēlaties ceļot uz Amerikas Savienotajām Valstīm medicīniskās ārstēšanas nolūkā, tad jums ir jāsagatavo ne vien iepriekš minētie un citi dokumenti, ko konsulārais ierēdnis varētu pieprasīt, bet arī šādi:

 • vietējā ārsta izziņa ar slimības raksturojumu un pamatojumu, kāpēc vajadzīga ārstēšana Amerikas Savienotajās Valstīs;
 • Amerikas Savienoto Valstu ārsta vai medicīnas iestādes izziņa, kurā izteikta gatavība ārstēt konkrēto slimību un noteikts plānotais ārstēšanas ilgums un izmaksas (tostarp ārsta honorārs, hospitalizācijas nodevas un citas ar ārstēšanu saistītās izmaksas);
 • paziņojums par finansiālo atbildību no privātpersonām vai organizācijas, kas apmaksā jūs transportēšanu, medicīniskos izdevumus un dzīvošanas izmaksas. Personām, kuras garantē šo izdevumu apmaksu, jāpamato savas iespējas tos apmaksāt, iesniedzot apliecinājumu par līdzekļu pieejamību, piemēram, bankas konta izrakstu vai apstiprinātu ienākuma nodokļa deklarāciju kopijas.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par komandējumu un tūrisma vīzām, apmeklējiet Valsts departamenta tīmekļa vietni.