14ට අඩු හෝ වයස අවුරුදු 80 සහ ඊට වැඩි අයදුම්කරුවන් සඳහා වීසා

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

14ට අඩු හෝ වයස අවුරුදු 80 සහ ඊට වැඩි අයදුම්කරුවන් සඳහා වීසා

කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ අයදුම් කරන වයස අවුරුදු 14ට අඩු හෝ වයස අවුරුදු 80 සහ ඊට වැඩි B1/B2 අයදුම්කරුවන් සඳහා සංක්‍රමණ නොවන වීසා සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීමේ (ඩ්‍රොප්බොක්ස්) අවශ්‍යතා සඳහා කරුණාකර මෙම තොරතුරු සමාලෝචනය කරන්න.

B1/B2 ඉදිරිපත් කළ දින සිට වයස අවුරුදු 14 ට අඩු හෝ වයස අවුරුදු 80 සහ ඊට වැඩි අයදුම්කරුවන් කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීම හරහා සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබයි. එවැනි අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ වීසා අයදුම්පත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීම හරහා ඉදිරිපත් කළ හැක. වයස අවුරුදු 14ට අඩු හෝ වයස අවුරුදු 80 සහ ඊට වැඩි අය සඳහා අනෙකුත් සියලුම නීති, අවශ්‍යතා සහ ගාස්තු බලාත්මකව පවතී.

උපයෝගී ලේඛන

සියලුම අයදුම්කරුවන් තම අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේදී පහත සඳහන් ලේඛන ඇතුළත් කළ යුතුය:

  • අයදුම්කරුගේ වත්මන් සහ සියලුම පැරණි ගමන් බලපත්‍ර;
  • සම්පුර්ණ කරන ලද DS-160 තහවුරු කිරීමේ පිටුවක්;
  • වත්මන් වීසා අයදුම්පත සඳහා වීසා ගාස්තු කුවිතාන්සියක් (DFCC බැංකු තැන්පතු පත්‍රිකාව);
  • වයස අවුරුදු 14ට අඩු දරුවන් දෙමාපියන් දෙදෙනාගේම එක්සත් ජනපද වීසාවල පිටපත් මෙන්ම දරුවාගේ මුල් උප්පැන්න සහතිකය සහ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.දෙමාපියන්ට එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍ර නොමැති නම්, දරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීමට සුදුසුකම් නොලබයි;
  • සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීමේ තහවුරු කිරීමේ ලිපියේ එක් පිටපතක්; හා
  • ඡායාරූප අවශ්‍යතාඅනුව, පසුගිය මාස 6 ඇතුළත ගත් එක් වීසා ඡායාරූපයක්.

සටහන: වයස අවුරුදු 14ට අඩු දරුවෙකු සමඟ හමුවීමට නියමිතව සිටින දෙමාපියන් තානාපති කාර්යාලයේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන කාලය තුළ අවශ්‍ය ඉහත ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. පුද්ගලිකව පෙනී නොසිටින අය සඳහා වීසා නිකුත් කිරීම සහතික නොවේ. තානාපති කාර්යාලය සමහර අවස්ථාවලදී, අයදුම්පතක් සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු, දරුවා පෞද්ගලිකව පෙනී සිටීමට අවශ්ය විය හැකිය.