කණ්ඩායම් හමුවීම්

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

වර්තමානයේදී කණ්ඩායම් හමුවීම් ක්‍රියාකාරිත්වය කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ නොමැත. අයදුම්කරුවන්ට සාමාන්‍ය හමුවීම් සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර එකට ගමන් කරන පුද්ගලයන් යැපෙන්නන් වශයෙන් එකතු කළ හැකිය.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

පත්කරන ලද කණ්ඩායම් සමායෝජකයෙකු විසින් හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීමට හා එකට ගමන් කරන අනිත් පුද්ගලයන් යැපෙන්නන් වශයෙන් එකතු කිරීමට විද්‍යුත් මාර්ගගත හමුවීම් පද්ධතිය භාවිත කරයි. කරුණාකර වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යද නැද්ද යන්න තහවුරු කරන්න. ඔබ දැනටමත් එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් දරණවා නම් හෝ වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහනට සහභාගී වන රටවල ජාතිකයෙක් නම් ඔබ නව එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ. ඔබට සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යනම්, කරුණාකර 'වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න' පිටුවෙහි සඳහන් කළ පියවර අනුගමනය කරන්න.

2 වන පියවර

සෑම කණ්ඩායම් සාමාජිකයෙක්ම යන්ත්‍රයෙන් කියවිය හැකි වීසා (MRV) අයදුම්පත් ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. විශාල පරිමාණයේ ගාස්තු ගෙවීමක් සම්බන්ධ කාරණයේදී, එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා ඔබට එක් ලදුපත් අංකයක් පමණක් ලැබෙනු ඇති අතර මෙම ලදුපත් අංකය එක් එක් වලංගු MRV ගාස්තු ගෙවීමක් සඳහා භාවිත කරනු ඇත.

වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ප්‍රමාණ - වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව වර්ග කර ඇත
වීසා බලපත්‍ර වර්ගය විස්තරය ගාස්තු ප්‍රමාණය (එ.ජ.ඩොලර්) ප්‍රමාණය තෝරන්න
B ව්‍යාපාරික/සංචාර $185
C-1 සංක්‍රාන්ති $185
C-1/D සංක්‍රමණය සහ ගුවන් සේවක පිරිස $185
CW සංක්‍රාන්ති සේවක CNMI $205
D නැව්/ගුවන්යානා කාර්ය මණ්ඩල $185
E සම්මුති වෙළෙන්දා/ආයෝජක, ඕස්ට්‍රේලියානු වෘත්තීය විශේෂඥයන් $315
F ශිෂ්‍ය (අධ්‍යයන) $185
H තාවකාලික/වාර සේවකයන් සහ සේවානියුක්තිය. පුහුණුලාභීන් $205
I ජනමාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය $185
J හුවමාරු ආගන්තුකයින් $185
L සමාගම් තුළ මාරු කරනු ලැබූවන් $205
M ශිෂ්‍ය (වෘත්තීය) $185
O අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයන් $205
P ක්‍රීඩකයන්. කලාකරුවන් සහ විනෝදාස්වාද සපයන්නන් $205
Q අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරුව $205
R ආගමික සේවකයන් $205
T මානව අර්බුදවල වින්දිතයන් $185
TN/TD NAFTA වෘත්තිකයින් $185