කණ්ඩායම් හමුවීම්

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

වර්තමානයේදී කණ්ඩායම් හමුවීම් ක්‍රියාකාරීත්වය කොළඹ ස්ථානයේදී ලබා ගත නොහැක. අයදුම්කරුවන්ට සාමාන්‍ය හමුවීම් සැලසුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර එකට ගමන් කරන පුද්ගලයන් යැපෙන්නන් වශයෙන් එකතු කළ හැකිය.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

පත්කරන ලද කණ්ඩායම් සමායෝජකයෙකු විසින් හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීමට හා එකට ගමන් කරන අනිත් පුද්ගලයන් යැපෙන්නන් වශයෙන් එකතු කිරීමට විද්‍යුත් මාර්ගගත හමුවීම් පද්ධතිය භාවිත කරයි. කරුණාකර වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යද නැද්ද යන්න තහවුරු කරන්න. ඔබ දැනටමත් එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් දරණවා නම් හෝ වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහනට සහභාගී වන රටවල ජාතිකයෙක් නම් ඔබ නව එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවේ.

ඔබට සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍යනම්, කරුණාකර 'වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න' පිටුවෙහි සඳහන් කළ පියවර අනුගමනය කරන්න.

2 වන පියවර

එක් එක් කණ්ඩායම් සාමාජිකයා විසින් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. විශාල පරිමාණයේ ගාස්තු ගෙවීමක් සම්බන්ධ කාරණයේදී, එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා ඔබට එක් ලදුපත් අංකයක් පමණක් ලැබෙනු ඇති අතර මෙම ලදුපත් අංකය එක් එක් වලංගු MRV ගාස්තු ගෙවීමක් සඳහා භාවිත කරනු ඇත.

වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ප්‍රමාණ - වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව වර්ග කර ඇත
වීසා බලපත්‍ර වර්ගය විස්තරය ගාස්තු ප්‍රමාණය (එ.ජ.ඩොලර්) ප්‍රමාණය තෝරන්න
B ව්‍යාපාරික/සංචාර ඩො160
C-1 සංක්‍රාන්ති ඩො160
C-1/D සංක්‍රමණය සහ ගුවන් සේවක පිරිස ඩො160
CW සංක්‍රාන්ති සේවක CNMI ඩො190
D නැව්/ගුවන්යානා කාර්ය මණ්ඩල ඩො160
E සම්මුති වෙළෙන්දා/ආයෝජක, ඕස්ට්‍රේලියානු වෘත්තීය විශේෂඥයන් ඩො270
F ශිෂ්‍ය (අධ්‍යයන) ඩො160
H තාවකාලික/වාර සේවකයන් සහ සේවානියුක්තිය. පුහුණුලාභීන් ඩො190
I ජනමාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය ඩො160
J හුවමාරු ආගන්තුකයින් ඩො160
L සමාගම් තුළ මාරු කරනු ලැබූවන් ඩො190
M ශිෂ්‍ය (වෘත්තීය) ඩො160
O අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයන් ඩො190
P ක්‍රීඩකයන්. කලාකරුවන් සහ විනෝදාස්වාද සපයන්නන් ඩො190
Q අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරුව ඩො190
R ආගමික සේවකයන් ඩො190
T මානව අර්බුදවල වින්දිතයන් ඩො160
TN/TD NAFTA වෘත්තිකයින් ඩො160