හමුවීම් පොරොත්තු කාලය

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

සියලුම අයදුම්කරුවන් වෙත හැකි උපරිම කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතුව සැකසීම් සේවයක් සැපයෙන අතර හමුවීම් සඳහා පොරොත්තු කාලය හැකි තරම් කෙටි එකක් ලෙස පවත්වා ගැනීමට එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මහන්සි ගනී. එයින් කියවෙන්නේ, ඔබ ඔබගේ හමුවීම වෙන්කරගන්නා කඩිනම අනුව ඔබට අවශ්‍ය කරන සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනය හා වේලාව ලබා ගැනීමට වඩාත් හැකියාවක් ලබා දෙන බවයි.

වීසා බලපත්‍ර සැකසීම් කාලය

දර්ශීය වශයෙන් වීසා බලපත්‍ර සැකසීම් කාලය වැඩ කරන දින තුනක් වන නමුත් අනන්‍ය කාරණා සහ වෙනත් විශේෂ අවශ්‍යතාවන් හේතුවෙන් විශේෂිත කාරණ සඳහා සැකසීම් කාලය වෙනස් විය හැකි වේ.

ප්‍රවර්තන පොරොත්තු කාලය සහ ලද හැකියාව

ශ්‍රී ලංකාවේදී ප්‍රවර්තන හමුවීමේ පොරොත්තු කාලය
ප්‍රවර්තන හමුවීම් ලද හැකියාව
හමුවීමක් උපලේඛනගත කරවා ගන්න