වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

දරුවන්ද ඇතුළුව, වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් විසින්, සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙරාතුව, ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන, මාරු කළ නොහැකි වීසා බලපත්‍ර අයදුම් කිරීමේ ගාස්තුවක්, ඇතැම් විට MRV ගාස්තුව ලෙසින් හඳුන්වන්නට යෙදෙන ගාස්තුවක් ගෙවීම අවශ්‍ය වේ. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කළේ හෝ නොකළේ වුවද වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවා තිබිය යුතු වේ. ඔබ ගෙවිය යුතු ගාස්තු ප්‍රමාණය අයදුම් කර සිටින වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව තීරණය වෙයි. ඔබගේ පුරවැසිභාවය සහ ඔබ අයදුම් කරන වීසා බලපත්‍ර වර්ගය මත යැපෙමින්, ඔබ විසින් වීසා නිකුතු ගාස්තුවක් හෝ “පරිපූරකතා“ ගාස්තුවක් ද ගෙවා සිටීම යුතු වේ. මෙම වෙබ් අඩවිය එක් එක් සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව ඊට ආශ්‍රිත වීසා බලපත්‍ර අයදුම් පත්‍ර ගාස්තු ලැයිස්තුගත කරයි.

කරුණාකර මෙහි ලැයිස්තුගත කෙරෙන්නේ සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු පමණක් බව සටහන් කර ගන්න.

ගෙවීම් තොරතුරු

ගාස්තු එක්සත් ජනපද ඩොලර් වලින් ලැයිස්තුගත කර ඇතත්, දේශීය මුදල් භාවිතා කරමින් ගෙවීම් කළ යුතුය. ශ්‍රී ලංකා වැසියන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම DFCC බැංකු ශාඛාවකින් ඔවුන්ගේ ගාස්තු ගෙවිය හැකිය. ගෙවීම් විකල්ප පිළිබඳ වැඩි විස්තර මෙහි ඇත. DFCC ශාඛාවක් සොයා ගැනීමට, මෙහි ක්ලික් කරන්න. ගාස්තු ගෙවීමෙන් නිදහස් වන්නේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර දරන්නන් පමණි. මාලදිවයිනේ පදිංචිකරුවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු කෙටුම්පතකින් " UNITED STATES DISBURSING OFFICER, SYMBOL 8768" ලබන බැංකු කෙටුම්පත මගින් ගාස්තු ගෙවිය හැකිය. එක්සත් ජනපද ඩොලර් බැංකු කෙටුම්පත් වලින් කරන වීසා ගාස්තු ගෙවීම් එක්සත් ජනපදයේ බැංකුවකට ගෙවිය යුතුය​ (එක්සත් ජනපදයෙන් පිටත බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ලද​ එක්සත් ජනපද ඩොලර් බැංකු කෙටුම්පත් පිළිගනු නොලැබේ). මාලදිවයිනේ පදිංචිකරුවන්ට බැංකු කුවිතාන්සියක් නොමැතිව මෙම වෙබ් අඩවියේ සංක්‍රමණ නොවන වීසා පත්වීම් උපලේඛනගත කිරීමට හැකි වේ.

සීමාකිරීම්

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන අතර ඔබට එය අන් අයෙක් නමට මාරු කළ හැකි නොවේ. අයදුම් කිරීමේ ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසුව ඒ වෙනුවෙන් ඔබට ලදුපතක් ලැබෙනු ඇත.සියලුම සංක්‍රමණ නොවන වීසා අයදුම්පත් ගාස්තු (MRV ගාස්තුව ලෙසද හැඳින්වේ) 2022 ඔක්තෝම්බර් 1 දින හෝ ඊට පසුව කරන ලද ගෙවීම්, MRV ගාස්තුව ගෙවීම සඳහා රිසිට්පතක් නිකුත් කළ දින සිට දින 365ක් සඳහා වලංගු වේ. අයදුම්කරුවන් මෙම දින 365 කාලය තුළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීම හෝ සම්මුඛ පරීක්ෂණ අත්හැරීමේ අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. අයදුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය උපලේඛනගත කළ යුතු හෝ දින 365ක කාලය තුළ ඔවුන්ගේ අත්හැරීමේ අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. සම්මුඛ පරීක්ෂණය දින 365ක කාලසීමාව තුළ සිදු විය යුතු බවට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැත. 2022 ඔක්තෝම්බර් 1 දිනට පෙර නිකුත් කරන ලද MRV ගාස්තු ගෙවීම සඳහා සියලුම රිසිට්පත් 2023 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා දීර්ඝ කරන ලද අතර මෙම දිනය දක්වා වලංගු වේ.

වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම් කිරීමේ ගාස්තු ප්‍රමාණ

අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු පහත ලැයිස්තුගත කෙරෙන අතර එක් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අදාළ වේ. වඩාත් පොදු සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර වර්ග සඳහා අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව එ.ජ.ඩොලර් 160 ක් වේ. මෙයට සංචාරක, ව්‍යාපාරික, ශිෂ්‍ය සහ හුවමාරු වීසා බලපත්‍ර ඇතුලත් වේ. රැකියා සහ ආගමික කටයුතු වීසා බලපත්‍ර වැනි බොහෝ පෙත්සම් පදනම් වන වීසා බලපත්‍ර සඳහා එ.ජ. ඩොලර් 190 කි. K වීසා බලපත්‍ර එ.ජ.ඩොලර් 265 ක් පිරිවැය වන අතර E වීසා බලපත්‍රයක ගාස්තු ප්‍රමාණය එ.ජ.ඩොලර් 205 ක් වේ. වීසා බලපත්‍ර වර්ගවල සහ ගාස්තු ප්‍රමාණවල වඩාත් අවබෝධාත්මක ලැයිස්තුවක් පහත වගුවේ දැක්වේ.

වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ප්‍රමාණ - ගාස්තු පන්තිය අනුව වර්ග කර ඇත
ගාස්තු ප්‍රමාණය (එ.ජ.ඩොලර්) ගාස්තු ප්‍රමාණය (ශ්‍රීලංතා රුපියල්) වීසා බලපත්‍ර වර්ගය විස්තරය
$185 N/A B ව්‍යාපාරික/සංචාර
$185 N/A C-1 සංක්‍රාන්ති
$185 N/A D නැව්/ගුවන්යානා කාර්ය මණ්ඩල
$185 N/A F ශිෂ්‍ය (අධ්‍යයන)
$185 N/A I ජනමාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය
$185 N/A J හුවමාරු ආගන්තුකයින්
$185 N/A M ශිෂ්‍ය (වෘත්තීය)
$185 N/A T මානව අර්බුදවල වින්දිතයන්
$185 N/A TN/TD NAFTA වෘත්තිකයින්
$185 N/A U අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වල වින්දිතයන්
$205 N/A H තාවකාලික/වාර සේවකයන් සහ සේවානියුක්තිය. පුහුණුලාභීන්
$205 N/A L සමාගම් තුළ මාරු කරනු ලැබූවන්
$205 N/A O අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයන්
$205 N/A P ක්‍රීඩකයන්. කලාකරුවන් සහ විනෝදාස්වාද සපයන්නන්
$205 N/A Q අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරුව
$205 N/A R ආගමික සේවකයන්
$265 N/A K එ.ජ පුරවැසියකුගේ කලත්‍රයා හෝ විවාහ ගිවිස ගත් අය
$315 N/A E සම්මුති වෙළෙන්දා/ආයෝජක, ඕස්ට්‍රේලියානු වෘත්තීය විශේෂඥයන්
වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ප්‍රමාණ - වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව වර්ග කර ඇත
වීසා බලපත්‍ර වර්ගය විස්තරය ගාස්තු ප්‍රමාණය (එ.ජ.ඩොලර්) ගාස්තු ප්‍රමාණය (ශ්‍රී ලංකා රුපියල්)
B ව්‍යාපාරික/සංචාර $185 N/A
C-1 සංක්‍රාන්ති $185 N/A
D නැව්/ගුවන්යානා කාර්ය මණ්ඩල $185 N/A
E සම්මුති වෙළෙන්දා/ආයෝජක, ඕස්ට්‍රේලියානු වෘත්තීය විශේෂඥයන් $315 N/A
F ශිෂ්‍ය (අධ්‍යයන) $185 N/A
H තාවකාලික/වාර සේවකයන් සහ සේවානියුක්තිය. පුහුණුලාභීන් $205 N/A
I ජනමාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය $185 N/A
J හුවමාරු ආගන්තුකයින් $185 N/A
K එ.ජ පුරවැසියකුගේ කලත්‍රයා හෝ විවාහ ගිවිස ගත් අය $265 N/A
L සමාගම් තුළ මාරු කරනු ලැබූවන් $205 N/A
M ශිෂ්‍ය (වෘත්තීය) $185 N/A
O අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුතු පුද්ගලයන් $205 N/A
P ක්‍රීඩකයන්. කලාකරුවන් සහ විනෝදාස්වාද සපයන්නන් $205 N/A
Q අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරුව $205 N/A
R ආගමික සේවකයන් $205 N/A
T මානව අර්බුදවල වින්දිතයන් $185 N/A
U අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වල වින්දිතයන් $185 N/A
TN/TD NAFTA වෘත්තිකයින් $185 N/A

ගාස්තු අවශ්‍ය නොකරන වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ කොන්දේසි

  • A, G, C-2, C-3, NATO, සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වීසා බලපත්‍ර (22 CFR 41.26 හී අර්ථ නිරූපණය කර ඇති පරිදි) සඳහා අයදුම්කරුවන්;
  • J වීසා බලපත්‍ර දරන සහ එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුව මගින් අනුග්‍රහය ලබන නිශ්චිත නිල අධ්‍යාපනික සහ සංස්කෘතික හුවමාරු වලට සහභාගි වන අයදුම්කරුවන්;
  • මුල් වීසා බලපත්‍රය නියමාකාරයෙන් සටහන් කර නොමැති හෝ අයදුම්කරුගේ දෝෂයකින් තොරව වීසා බලපත්‍රය නැවත නිකුත් කිරීම අවශ්‍ය වන අවස්ථාවලදී වීසා බලපත්‍ර නිකුතුවෙන් එක් වසරක් ඇතුලත යන්ත්‍රයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය;
  • එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්මේලනය මගින් හඳුනාගන්නා ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානය වෙත නිරීක්ෂණ මෙහෙවර වල සාමාජිකයන් සහ කාර්ය මණ්ඩල ඇතුළුව, අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කරන ලද අයදුම්කරුවන්, සහ ඔවුන්ගේ ආසන්නතම පවුලේ සාමාජිකයන්;
  • නිශ්චිත පුණ්‍යාධාර සේවයන් සැපයීමට සංචාරය කරන අයදුම්කරුවන්;
  • නිල කටයුතු මත සංචාරය කරන එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන්; සහ,

රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී මරණයට පත්වන එක්සත් ජනපද සේවානියුක්තිකයෙකුගේ අවමඟුල් උත්සවය සහ/හෝ භූමිදානය අවස්ථාවට සහභාගි වීමට සංචාරය කරන සේවානියුක්තිකයාගේ දෙමාපියන්ගෙන් කෙනෙකු, සහෝදර සහෝදරියන්, කලත්‍රයා හෝ දරුවෙකු; හෝ රාජකාරියේ යෙදී සිටියදී තීරණාත්මක තුවාල ලබන එක්සත් ජනපද සේවානියුක්තිකයෙකුගේ හදිසි ප්‍රතිකාර හෝ උපසමනයේ සහාය සඳහා සහභාගි වීමට සංචාරය කරන සේවානියුක්තිකයාගේ දෙමාපියන්ගෙන් කෙනෙකු, සහෝදර සහෝදරියන්, කලත්‍රයා හෝ පුතා හෝ දුව.

වෙනත් ගාස්තු

සමහර කාරණාවලදී, ජාතික වීසා බලපත්‍ර මධ්‍යස්ථානය වෙත, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය වෙත හෝ අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඍජුව ගෙවන අතිරේක වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු.

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර නිකුතු (“පරිපූරකතා“) ගාස්තු

නිශ්චිත රටවලින් වන අයදුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ අයදුම්පත්‍රය අනුමත කළ පසුව වීසා බලපත්‍ර නිකුතු ගාස්තුවක් ගෙවීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. මේ ගාස්තු “පරිපූරකතාව“ (සමාන වර්ගයේ වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකුගෙන් වෙනත් රටක් අය කරන ගාස්තුව) මත පදනම් වේ. හැකි අවස්ථාවලදී වීසා බලපත්‍ර නිකුතු ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට එක්සත් ජනපදය මහන්සි ගනී, කෙසේවෙතත්, නිශ්චිත වර්ගවල වීසා බලපත්‍ර සඳහා එක්සත් ජනපද පුරවැසියන් උදෙසා මේ ගාස්තු විදේශීය ආණ්ඩු විසින් පනවන අවස්ථාවලදී, එක්සත් ජනපදය විසින් ඒ රටේ පුරවැසියන් උදෙසා නිශ්චිත වර්ගවල වීසා බලපත්‍ර සඳහා “පරිපූරකතා“ ගාස්තුවක් පනවනු ලබනවා ඇත. වීසා බලපත්‍ර නිකුතු ගාස්තු පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය මත පවතින අතර ඔබේ ජාතිකයන් උදෙසා නිකුතු ගාස්තුවක් අදාළ වන්නේදැයි තීරණය කරනු පිණිස ඔබට උපකාර වනු ඇත.

SEVIS ගාස්තු

ශිෂ්‍ය සහ හුවමාරු ආගන්තුක තොරතුරු පද්ධතිය (SEVIS) අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් පද්ධතියක් වන අතර ඉන් F, M, සහ J වීසා බලපත්‍ර සහභාගිකයන් (සහ ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයන්) ඔවුන් තම මූලික ලේඛනය (එක්කෝ I-20 ක් නැත්නම් DS-2019 ක්) ලබන අවස්ථාවේ සිට ඔවුන් උපාධිය ලැබීම/ විද්‍යාලය හැර යාම හෝ වැඩ සටහන සමාප්ත කිරීම/වැඩ සටහන හැර යාම දක්වා ලුහුබැඳීම කරයි.

F, M සහ J වීසා බලපත්‍ර ප්‍රධාන අයදුම්කරුවන්: ඔබේ තොරතුරු SEVIS වෙත ඇතුළත් කර ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමට ඔබේ එක්සත් ජනපද පාසල සමඟ පරීක්ෂා කරන්න. වීසා අයදුම් කිරීමේ ගාස්තුවට අමතරව ඔබට වෙනම SEVIS ගාස්තුවක් ගෙවීමට සිදුවේ. -20 ආකෘති පත්‍රය සහිත සංක්‍රමණ නොවන සිසුන් සඳහා සහ DS-2019 පෝරමය සමඟ බොහෝ හුවමාරු අමුත්තන් සඳහා, SEVIS ගාස්තු මුදල මෙතැනින් සොයා ගත හැක. ඔබේ හෝ හුවමාරු ආගන්තුක වීසා නිකුත් කිරීමට පෙර ශිෂ්‍ය ගෙවීමේ සාධනය අවශ්‍ය වේ. එක්සත් ජනපද කාර්යාලයේ හෝ කොන්සල් කාර්යාලයේ විය නොහැක. SEVIS ගාස්තු ගෙවීම සඳහා උපදෙස් මෙහි සොයා ගත හැක.

SEVIS ගාස්තු ව්‍යතිරේකය

එක්සත් ජනපද ආණ්ඩුවේ අනුග්‍රහය ලබන වැඩ සටහනක (සිය කේතය G-1, G-2, G-3, G-7 සමගින් පටන් ගන්නා වැඩ සටහන්) සහභාගික අයදුම්කරුවන් SEVIS ගාස්තුව ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ.

බ්ලැන්කට් L ගාස්තු(වංචා වැළැක්වීමේ හා හදුනා ගැනීමේ ගාස්තූ)

L තත්ත්වය සඳහා බ්ලැන්කට් පෙත්සමක් යටතේ ආවරණය වන පළමු වරට ප්‍රධාන අයදුම්කරුවන් වංචා වැළැක්වීමේ සහ හඳුනාගැනීමේ ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය. සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනයේ කොන්සියුලර් අංශයේ මුදල් අයකැමි වෙත මෙම ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. පසුකාලීන L-1 වීසා අයදුම්පතක් නව I-129S ආකෘතියක් මත පදනම් වී ඇත්නම්, වංචා වැළැක්වීමේ සහ අනාවරණය කිරීමේ ගාස්තුව නැවත අය කළ යුතුය