වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්න

මෙම පිටුව මත:

සමාලෝචනය

කරුණාකර ඔබට වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන හෝ නොකරන බව තහවුරු කරන්න. ඔබ සතුව දැනටමත් වලංගු වීසා එක්සත් ජනපද බලපත්‍රයක් ඇත්නම්, හෝ වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහනේ සහභාගික රටක ජාතිකයෙකු වන්නේ නම්, ඔබට නව එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය නොවිය හැකිය.

ඔබට සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය කර ඇත්නම්, කරුණාකර පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කරන්න.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් සඳහා:

පොදු සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර ගැන කියවීමෙන් ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර වර්ගය තීරණය කරන්න. එක් එක් වීසා බලපත්‍ර වර්ගය සුදුසුකම් සහ අයදුම්පත්‍ර අයිතම පැහැදිලි කරයි. ඔබගේ අවස්ථාවට අදාළ වන වීසා බලපත්‍ර වර්ගය තෝරන්න. වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහන ගැන සමාලෝචනය කිරීමට ද නිසැක වන්න. ඔබගේ රට වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහනට සහභාගි වන්නේ නම්, ඔබ ව්‍යාපාරික හෝ විනෝදාස්වාද සඳහා දින 90 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටින්නේ නම් පමණක් ඔබ වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ.

2 වන පියවර

ඊළඟ පියවර වන්නේ DS-160 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමයි. DS-160 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා මෙහෙයුම් නිර්ණායක ප්‍රවේශමෙන් කියවීමට නිසැක වන්න. සියලුම තොරතුරු සත්‍ය සහ නිවැරදි විය යුතුය. වරක් ආකෘතිය ඉදිරිපත් කළ පසු, ඔබ කවර හෝ වෙනස්කමක් කිරීමට නොහැකි වේ. ඔබට සහාය අවශ්‍ය නම්, කරුණාකර සංක්‍රමණ නීතීඥවරයෙකුගෙන් හෝ භාෂා පරිවර්තකයෙකුගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. ඔබට DS-160 ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීමට උපකාර කිරීමට ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානයට නොහැකිය. ඔබගේ හමුවීම වෙන් කරවා ගැනීමට ඔබට ඔබගේ DS-160 ආකෘති අංකය අවශ්‍ය වනු ඇත.

3 වන පියවර

ඔබ නිවැරදි වීසා බලපත්‍ර වර්ගය තීරණය කළ පසු සහ DS-160 සම්පූර්ණ කළ පසු, ඔබ විසින් වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු පිටුව වීසා බලපත්‍ර වර්ග සහ සහසම්බන්ධිත වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ලැයිස්තුගත කරන අතර ඒවා එක්සත් ජනපද ඩොලරයෙන් සහ දේශීය මුදලින් දක්වයි.

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීමට, බැංකු සහ ගෙවීම් විකල්ප පිටුව කියවන්න. මෙම පිටුව ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ගෙවීම කරන ආකාරය පැහැදිලි කරයි. ඔබ පැතිකඩක් නිර්මාණ කරනු ඇත්තෙහිය, තවද ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර හමුවීම වෙන් කරවා ගැනීමට ඔබගේ ලදුපත් අංකය ළඟ තබා ගැනීම කළ යුතුය.

4 වන පියවර

දැන් ඔබ ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීමට භාවිත කරන ලද අක්තපත්‍ර සමගින් ඔබගේ පැතිකඩ කරා ඇතුල් වීම අවශ්‍ය වනු ඇත. ඔබ පද්ධතියට පිවිසි වහාම, ඔබට හිමි පාලන පුවරුව දකින්නට ලැබෙනු ඇත.

වම් අත්පස මෙනුවෙන් හමුවීම උපලේඛනගත කරගන්න මත ක්ලික් කරන්න.

මෙයින් ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කිරීම සඳහා වන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කෙරෙනු ඇත. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ:

  • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය.
  • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතෙන් ගත් ලදුපත් අංකය. ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමට උපකාර අවශ්‍ය වන්නේ නම්, මෙහි ක්ලික් කරන්න.
  • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක දහයේ (10) තීරුකේත අංකය.

ඔබ ක්‍රියාවලියේ ඉදිරියට යත්දී ඔබට ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර වර්ගය තෝරා ගැනීමට, පෞද්ගලික දත්ත ඇතුල් කිරීමට, යැපෙන්නන් එක් කිරීමට, ඔබගේ ලේඛන බෙදාහැරීමේ ස්ථානය තෝරා ගැනීමට, වීසා බලපත්‍ර ගෙවීම තහවුරු කිරීමට, සහ ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

5 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය වෙත පිවිසෙන්න. ඔබගේ හමුවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ලේඛන සඳහා මගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න පිටුව පරීක්ෂා කිරීමට සහතික වන්න.

6 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍රය අනුමත කර ඇත්නම්, එකතු කර ගැනීම සඳහා තානාපති කාර්යාලයේ සූදානමින් තැබෙනු ඇත.