රැකියා වීසා බලපත්‍ර

මෙම පිටුව මත:


නිති අසන ප්‍රශ්න

සමාලෝචනය

ඔබට එක්සත් ජනපදයේ තාවකාලික සංක්‍රමණිකයෙකු වශයෙන් රැකියා කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ, ඔබට ඔබ කරන්නට යන රැකියාවේ වර්ගය මත පදනම් වෙමින් විශේෂිත වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. බොහෝ තාවකාලික සේවක කාණ්ඩවලට ඔබගේ අනාගත සේවායෝජකයා හෝ නියෝජිතයා විසින් පෙත්සමක් ගොනු කිරීම අවශ්‍ය වේ, එය එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය සහ සංක්‍රමණ සේවා (USCIS) මගින් අනුමත කර තිබිය යුතු අතර ඔබට රැකියා වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකිවීමට පෙරාතුව මෙම අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වේ.

H, L, O, P සහ Q වීසා බලපත්‍ර සඳහා සියලුම අයදුම්කරුවන්ට තමන් වෙනුවෙන් USCIS මගින් අනුමත කළ පෙත්සමක් තිබිය යුතුය. I-129 ආකෘතියෙන් වන මෙම පෙත්සම, එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේදී හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේදී රැකියා වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට හැකිවීමට පෙරාතුව අනුමත කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ. ඔබගේ පෙත්සම අනුමත කරනු ලැබූ අවස්ථාවේදී, ඔබගේ සේවායෝජකයා හෝ නියෝජිතයා ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ දැන්වීම, I-797 ආකෘතිය, ලබනු ඇත, එය ඔබගේ පෙත්සමේ අනුමැති දැනුම්දීම ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය අතරතුර දී, කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් ඔබගේ පෙත්සමේ අනුමැතිය රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙත්සම් තොරතුරු කළමනාකරණ සේවය (PIMS) මාර්ගයෙන් සත්‍යාපනය කරනු ඇත.

ඔබගේ පෙත්සමේ අනුමැතිය සත්‍යාපනය කරනු පිණිස එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලයේ දී ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ඔබගේ I-129 පෙත්සම් ලදුපත් අංකය රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ ඔබ වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා නුසුදුසු බවට සොයා ගනු ලැබිණි නම්, පෙත්සමක අනුමැතිය වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම වෙනුවෙන් ඇපවීමක් නොසපයන බව කරුණාකර සටහන් කරගන්න.

වීසා බලපත්‍ර විස්තර සහ සුදුසුකම්

H-1B (විශේෂත්ව රැකියා නියුක්තිය)

ඔබ කළින් කටයුතු පිළියෙල කළ වෘත්තීයමය රැකියාවක කාර්යසාධනය සඳහා එක්සත් ජනපදයට පැමිණෙන්නේ නම්, H-1B වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබ සේවානියුක්තිය සොයන විශේෂිත ප්‍රාගුණ්‍යය තුළ වන උපාධියක් හෝ පශ්චාත් උපාධියක් (හෝ සමාන උපාධියක්) දැරිය යුතුය. USCIS විසින් ඔබගේ සේවානියුක්තිය විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යය රැකියාවක් සංස්ථාපනය කරන බව සහ සේවා ඉටු කිරීමට ඔබ සුදුසුකම් ලබන බව තීරණය කරනු ඇත. ඔබගේ සේවායෝජකයා විසින් ඔබ සමගින් වන සිය සේවානියුක්ති ගිවිසුමේ නියමයන් සහ කොන්දේසි සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හා සමග කම්කරු තත්ත්ව අයදුම්පත්‍රයක් ගොනු කිරීම අවශ්‍ය වේ.

H-1B1 ගිවිසුම මත පදනම් තාවකාලික රැකියා වීසා

චිලී සහ සිංගප්පූරුව සමග අත්සන් කල නිදහස් වෙළඳ ගිවිසුම් මගින්, සුදුසුකම්ලත් චිලී සහ සිංගප්පූරු පුරවැසියන් හට යම් යම් තත්වයන් යටතේ එක්සත් ජනපදයේ තාවකාලිකව රැකියා කිරීමට අවසර ලැබෙනු ඇත. එමගින් චිලී සහ සිංගප්පූරු පුරවැසියන් පමණක්, ප්‍රධාන පුරවැසියන් ලෙස සුදුසුකම් ලබන අතර ඔවුන්ගේ කලත්‍රයන් හා දරුවන් අනෙකුත් රටවල ජාතිකයන් විය හැකිය.

H-1B1 වීසා බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් හට එක්සත් ජනපදය තුල තමන් තෝරාගත් රැකියා ක්ෂේත්‍රයක සේවා යෝජකයෙකු මගින් දැනටමත් රැකියා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වී තිබිය යුතු නමුත් සේවා යෝජකයා මගින්, සංක්‍රමණ නොවන සේවකයෙකු සදහා පෙත්සම වන, ආකෘතිය I -129 ගොනු කිරීමට අවශ්‍ය නොවන අතර, අයදුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර අයදුම්කරු විසින් ක්‍රියාමාර්ගය පිලිබඳ දැන්වීම, I -797 ආකෘතිය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නොවනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, වීසා බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙර පෙත්සම්කරු විසින් විදේශ කම්කරු සහතිකය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තුමේන්තුව වෙත අයදුම්පතක් ගොනු කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම H-1B1 වීසා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html වෙබ් අඩව්යට පිවිසෙන්න.

H-2A (කාලීන කෘෂිකාර්මික සේවකයන්)

එක්සත් ජනපද සේවකයන් ලද නොහැකි අවස්ථාවලදී තාවකාලික කෘෂිකාර්මික රැකියා අවස්ථා පිරවීමට විදේශීය ජාතිකයන් එක්සත් ජනපදය වෙත ගෙන ඒමට H-2A වීසා බලපත්‍රයක් මගින් එක්සත් ජනපද සේවායෝජකයන්ට ඉඩ ලබා දෙයි. ඔබ කෘෂිකාර්මික කම්කරු හෝ තාවකාලික පදනමක් මත එක්සත් ජනපදයේ තාවකාලික හෝ කාලීන ස්වභාවයේ රැකියාවක කාර්යසාධනය සඳහා සොයන්නේ නම්, H-2A සංක්‍රමණ නොවන වර්ගීකරණය ඔබ වෙනුවෙන් අදාළ වේ. එක්සත් ජනපද සේවායෝජකයෙකු විසින් (හෝ බද්ධ සේවායෝජකයෙකු ලෙස නම් කළ එක්සත් ජනපද කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදකයන්ගේ සංගමයක් විසින්) ඔබ වෙනුවෙන්, I-129 ආකෘති පත්‍රය, සංක්‍රමණ නොවන සේවකයෙකු සඳහා පෙත්සම ගොනු කරනු ලැබිය යුතුය.

H-2B වීසා බලපත්‍රය (කුසලතා සහිත සහ රහිත සේවකයන්)

එක්සත් ජනපද සේවකයන්ගේ හිඟයක් පවතින අවස්ථාවලදී තාවකාලික හෝ කාලීන ස්වභාවයේ රැකියාවක කාර්යසාධනය සඳහා ඔබ එක්සත් ජනපදයට පැමිණෙන්නේ නම්, මෙම වීසා බලපත්‍රය අවශ්‍ය වේ. ඔබගේ පෙත්සම පදනම් වන සේවානියුක්ති වර්ගය සඳහා සුදුසුකම් ලබන එක්සත් ජනපද සේවකයන් නොමැති බව තහවුරු කරමින් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු සහතිකයක් ලබා ගැනීම ඔබගේ සේවායෝජකයා වෙතින් අවශ්‍ය කෙරේ.

H-3 (පුහුණුලාභියා)

උපාධි අධ්‍යාපනය හෝ පුහුණුව හැරුණු කොට, වසර දෙකක් දක්වා කාලයක් සඳහා, උනන්දුවක් දක්වන කවර ක්ෂේත්‍රයක හෝ සේවායෝජකයෙකු වෙතින් පුහුණුවක් ලැබීමට ඔබ එක්සත් ජනපදය කරා පැමිණෙන්නේ නම්, H-3 වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. ඔබට ඔබගේ අනුමත පුහුණුව සහ “අත්දුටු පළපුරුද්ද“ සඳහා ගෙවීමක් ලැබිය හැකිය. ඵලදායී සේවානියුක්තියක් සපයනු පිණිස පුහුණුව භාවිත කළ නොහැකි වන අතර ඔබගේ මව්රටේ සිට ලද හැකි වන පරිදි සකස් කළ නොහැකි වනු ඇති ද වේ.

H-4 (යැපෙන්නන්)

ඔබ වලංගු H වීසා බලපත්‍රයක මූලික ධාරකයා වන්නේ නම්, ඔබගේ කලත්‍රයාට සහ අවිවාහක දරුවන්ට (වයස 21 ට පහළ) එක්සත් ජනපදය කරා ඔබ සමග පැමිණීමට H-4 වීසා බලපත්‍රයක් ලබනු හැකිය. කෙසේවෙතත්, ඔබගේ කලත්‍රයාට/දරුවන්ට එක්සත් ජනපදය තුළ රැඳී සිටින අතරතුර රැකියාවක නියුක්ත වීමට අවසර නැත.

L-1 (සමාගම් අභ්‍යන්තර මාරු අවස්ථාලාභීන්)

ඔබ අන්තර්ජාතික සමාගමක සේවානියුක්තිකයෙකු වන අතර එය ඔබ තාවකාලිකව එක්සත් ජනපදයේ පිහිටි මව් සමාගමේ ශාඛාවකට, අනුබද්ධයකට, හෝ පාලිත සමාගමක ශාඛාවකට මාරු කරයි නම්, L-1 වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වේ. අන්තර්ජාතික සමාගම එක්සත් ජනපද හෝ විදේශීය සංවිධානයක් විය හැකිය. L-1 වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබ කළමනාකරණ හෝ විධායක මට්ටමේ නිලයක සිටිය යුතුය, හෝ විශේෂිත දැනුමක් දරමින් මේ නිල මට්ටම් දෙක අතරින් කවරක හෝ පිහිටුවන බවට නිශ්චය කරනු ලැබ එක්සත් ජනපදයට පිවිසීමට සිටින අයෙකු විය යුතුය, එනමුත් කළින් එම තනතුර දරා තිබීම අවශ්‍ය නොවේ. ඊට අතිරේකීව, ඔබ එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීමට අයදුම් කිරීමට පෙර වර්ෂ තුන ඇතුලත අඛණ්ඩ වර්ෂයක කාලයක් එම අන්තර්ජාතික සමාගමේ එක්සත් ජනපදයෙන් බැහැර පිහිටි ස්ථානයක සේවානියුක්තව සිටියෙකු විය යුතුය. ඔබට L-1 වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ එක්සත් ජනපද සමාගම හෝ අනුබද්ධය විසින් එක්කෝ “පොරොවන“ නැතිනම් තනි පදනමින් වන අනුමත පෙත්සමක් USCIS වෙතින් ලැබීමෙන් පසුව පමණකි.

L-2 (යැපෙන්නන්)

ඔබ වලංගු L වීසා බලපත්‍රයක මූලික ධාරකයා වන්නේ නම්, ඔබගේ කලත්‍රයා හෝ අවිවාහක දරුවන් (වයස 21 ට පහළ) මෙම ව්‍යුත්පන්න වීසා බලපත්‍රය ලබනු හැකිය. මෑතකදී සිදුවුණු නීති වෙනසක් නිසාවෙන්, ඔබගේ කලත්‍රයාට සේවානියුක්ති අවසරය සොයනු හැකිය. ඔබගේ කලත්‍රයා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ L-2 වීසා බලපත්‍රය මත එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් විය හැකි අතර ඉක්බිතිව සම්පූර්ණ කළ I-765 ආකෘතිය (USCIS වෙතින් ලබා ගත හැකිය) ඉදිරිපත් කළ යුතුය, ඒ සමගම අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. ඔබගේ දරුවන්ට එක්සත් ජනපදය තුළ රැකියාවක නිරත වීමේ අවසරය නොලැබේ.

O

O පන්තියේ වීසා බලපත්‍ර විද්‍යාත්මක, කලා, අධ්‍යාපන, ව්‍යාපාරික සහ ක්‍රීඩා අංශවල අතිවිශේෂ හැකියාවන්ගෙන් යුත් පුද්ගලයන්, හෝ චලන චිත්‍ර සහ රූපවාහිනී නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවල අතිවිශේෂ අත්කර ගැනීම් ඇති පුද්ගලයන්, සහ ඔවුන්ගේ අත්‍යවශ්‍ය සහායක පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.

P (කලාකරුවන්, විනෝදාස්වාද සපයන්නන්)

P පන්තියේ වීසා බලපත්‍ර එක්සත් ජනපදය තුළ සාධන කාර්යය පිණිස පැමිණෙන නිශ්චිත ක්‍රීඩකයන්, විනෝදාස්වාද සපයන්නන්, කලාකරුවන් සහ අත්‍යවශ්‍ය සහායක පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.

Q

Q වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඔබ අන්තර්ජාතික සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩ සටහනක ප්‍රායෝගික පුහුණුව සැපයීම, සේවානියුක්තිය, සහ ඔබගේ මව්රටේ ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය, සහ සාම්ප්‍රදායයන් හුවමාරු කිරීම යන අරමුණු සඳහා සහාභාගිවීමට එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කරන්නේ නම්ය. ඔබට ඔබ වෙනුවෙන් වැඩ සටහනේ අනුග්‍රාහකයන් විසින් ගොනු කරන ලද පෙත්සමක් තිබිය යුතු අතර එය USCIS මගින් අනුමත කර තිබිය යුතු වේ.

අයදුම් කළ යුතු අවස්ථාව

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය විසින් ඔබගේ H, L, O, P හෝ Q වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍රය සැකසුම් කරනු ඇති අතර ඔබගේ I-797 මත සටහන් කර ඇති පරිදි සේවානියුක්ති තත්ත්වය පටන් ගැනීමට කළින් දින 90 ක් දක්වා ඊට ගනු ඇත. කෙසේවෙතත්, ඔබගේ සංචාර සැලසුම් සකස් කරද්දී, ප්‍රාන්ත රෙගුලාසි හේතුවෙන්, ඔබගේ I-797 මත සටහන් කර ඇති පරිදි අනුමත තත්ත්ව කාලපරිච්ඡේදය පටන් ගැනීමට දින 10 කට කළින් ආරම්භ වන එක්සත් ජනපදයට ඇතුල්වීම සඳහා අයදුම් කිරීමට පමණක් වීසා බලපත්‍රය භාවිත කළ හැකි බව කරුණාකර සටහන් කරගන්න.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

ඔබ H, L, O, P, හෝ Q වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර (DS-160) ආකෘතියක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ඩොලර් 190 ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක්. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • ඔබ පොරෝනා පෙත්සමක් මත L-1 අයදුම්කරුවෙකු වන්නේ නම්, ඔබ විසින් වංචා වැළැක්වීමේ සහ අනාවරණය කිරීමේ (මෙම ගාස්තුව පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙහි වේ) ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය.
 • ඔබගේ අනුමත I-129 පෙත්සම මත මුද්‍රිත ලදුපත් අංකය. I-797 කඩදාසි පිටපත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී අවශ්‍ය නොවේ.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

ඔබ පළමු වරට වීසා බලපත්‍ර අයදුම් කරන්නෙක් නම්, ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ඒමෙන් කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට ඔබට හැකිවේ:

 • කවර හෝ විශ්ව විද්‍යාල ඩිප්ලෝමා ද ඇතුළුව, ඔබගේ රැකියා සුදුසුකම් ස්ථාපනය කරන සාක්ෂි.
 • ඔබගේ නිලය සහ ඔබ වැඩ කළ ව්‍යාපෘති සහ සේවායෝජකයන් සමග කොපමණ කාලයක් ඔබ වැඩ කළේදැයි විස්තර කරන වර්තමාන හා පෙර සේවායෝජකයන් වෙතින් ලබාගත් ලිපිවල මුල් පිටපත්.
 • ඔබ දැනට රැකියාවක නියුක්ත නම් සහ H-1B තත්ත්වය දරන්නේ නම්, කරුණාකර ඔබගේ වර්තමාන ලිත් වර්ෂයට අදාළ වේතන තුණ්ඩු ඉදිරිපත් කරන්න, සහ ඔබ එක්සත් ජනපදය තුළ සේවානියුක්තව සිටි සියලුම වර්ෂවලට අදාළ ප්‍රාන්ත බදු වාර්තාකරණ ආකෘති (IRS ආකෘති 040 සහ W-2) ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබ රැගෙන ආ යුතු දෑ:
  • ඔබගේ වර්තමාන සහ වඩාත් මෑත සේවානියුක්ති ස්ථානයට දආළ වේතන තුණ්ඩු
  • ඔබගේ වර්තමාන සහ පෙර සේවානියුක්ති ස්ථානවල මානව සම්පත් කළමනාකරුවන්ගේ නම් සහ වර්තමාන දුරකථන අංක
  • ඔබගේ ජීවදත්ත සාරාංශය

යැපෙන්නන්

ඔබගේ යැපෙන්නන් විසින් කවර හෝ සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලුම ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ, ඊට:

 • අදාළ පරිදි, විවාහ සහතිකයේ මුල් පිටපත (කලත්‍රයා සඳහා) සහ/හෝ උප්පැන්න සහතිකය (වයස 21 ට අඩු අවිවාහක දරුවන් සඳහා)
 • ඔබගේ අඛණ්ඩනය කෙරෙන සේවානියුක්තිය තහවුරු කෙරෙන සේවායෝජකයාගෙන් වන ලිපියක්
 • ඔබගේ කලත්‍රයා H1-B වීසා බලපත්‍රයක් මත වර්තමානයේ එක්සත් ජනපදයේ සේවය කරන්නේ නම්, වර්තමාන ලිත් වර්ෂයට අදාළ ඔහුගේ/ඇයගේ වේතන තුණ්ඩු සහ ඔහු/ඇය H-1B වීසා බලපත්‍ර මත එක්සත් ජනපදයේ සේවය කළ සියලුම වර්ෂ සඳහා අදාළ ප්‍රාන්ත බදු වාර්තාකරණ ආකෘති (IRS ආකෘති 1040 සහ W-2). ඇතුලත් වේ.

වැඩිමනත් තොරතුරු

H, L, O, P සහ Q වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ තාවකාලික සේවක වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.