මාධ්‍යවේදී සහ මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

මාධ්‍ය (I) වීසා බලපත්‍රය, සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍රයක් වන අතර එය තම මව් කාර්යාලය විදේශ රටක පවත්වන විදේශ මාධ්‍යවල නියෝජිතයන් සඳහා තම වෘත්තියේ කාර්ය ඉටු කිරීමට තාවකාලිකව එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කිරීම පිණිසය. සංචාරකයාගේ මව් රටේ සහ ප්‍රතිචාර වශයෙන් එක්සත් ජනපදයේ අනුගමනය කෙරෙන අප “පරිපූරකතාව“ යනුවෙන් හඳුන්වන ප්‍රතිපත්ති සමග සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ සමහර පරිපාටි සහ ගාස්තු සම්බන්ධත වේ. අදාළ විහේෂිත රටක මාධ්‍ය නියෝජිතයන්ට මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර සැපයීම සඳහා වන පරිපාටි මගින් වීසා අයදුම්කරුගේ රජය එක්සත් ජනපද මාධ්‍ය/පුවත්පත් නියෝජිතයන් වෙත සමාන වරප්‍රසාද ප්‍රදානය කරන්නේද යන බව, හෝ පරිපූරක වන බව, සලකා බලයි.

සුදුසුකම්

මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, අයදුම්කරුවන් සපුරාලිය යුතුව පවතින එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නීතිය මගින් පනවන ලද ඉතා සුවිශේෂී අවශ්‍යතා පවතී. මාධ්‍ය (I) වීසා බලපත්‍රය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට අයදුම්කරුවන් විසින් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලැබීම පිණිස තමන් නියමාකාරයෙන් සුදුසුකම් ලබා සිටින බව ඔවුන් විසින් පැහැදිලි කර සිටිය යුතු වේ.

මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රය පුවත් පත්, ගුවන් විදුලිය, චිත්‍රපට හෝ මුද්‍රණ කර්මාන්ත වල සාමාජිකයන් ඇතුළුව, සිය ක්‍රියාකාරකම් වාර්තාකරුවන්, චිත්‍රපට කණ්ඩායම්, සංස්කාරකවරුන් සහ සමානා මට්ටමේ වෘත්තීන් හි නියුතු පුද්ගලයන් වැනි, විදේශ මාධ්‍ය හ්‍රිතයන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන, එක්සත් ජනපද සංක්‍රමණ නීතිය යටතේ, තම වෘත්තීන් හී නියැලීමට එක්සත් ජනපදය කරා සංචාරය කරන “විදේශ මාධ්‍ය නියෝජිතයන්“ සඳහා ය. අයදුම්කරු තම මව් කාර්යාලය විදේශ රටක පවත්වා ගෙන යන මාද්‍ය සංවිධානයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබා දෙන ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතව සිටීම යුතුය. මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම ලබා ගැනීමට, ක්‍රියාකාරකම අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තොරතුරුමය, සහ පොදුවේ ප්‍රවෘත්ති එක් රැස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය හා ආශ්‍රිත, සත්‍ය ප්‍රවර්තන සිද්ධි වාර්තාරණය හා බැඳි විය යුතුය. කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් යම් ක්‍රියාකාරකමක් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේද නැත්ද යන්න තීරණය කරනු ඇත. ක්‍රීඩා ඉසව් වාර්තාකරණය සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රය සඳහා යෝග්‍ය වේ. අනෙකුත් උදාහරණවලට ඇතුලත් වන්නේ, එහෙත් මීට සීමා නොවී, පහත සඳහන් මාධ්‍ය සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරකම් වර්ගයන් වේ:

 • ප්‍රවෘත්ති සිද්ධියක් හෝ වාර්තා චිත්‍රපටයක් රූපගත කිරීමෙහි නියැලි විදේශ තොරතුරු මාධ්‍ය ප්‍රාථමික සේවානියුක්තියන්.
 • චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයේ සහ බෙදාහැරීමේ නියුක්ත මාධ්‍ය සාමාජිකයන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ රූපගත කෙරෙන ද්‍රව්‍යමය තොරතුරු හෝ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රචාරය සඳහා භාවිත කෙරෙන්නේ නම් පමණකි. අතිරේකීව, ප්‍රාථමික අරමුදල් මූලාශ්‍රය සහ බෙදාහැරීම එක්සත් ජනපදයෙන් බැහැර විය යුතුය.
 • ගිවිසුමක් යටතේ වැඩ කරන ජනමාධ්‍යවේදීන්. වෘත්තීය මාධ්‍ය ශිල්ප සංවිධානයක් මගින් නිකුත් කළ අක්ත පත්‍ර දරන පුද්ගලයන්, ප්‍රාථමික වශයෙන් වාණිජ විනෝදාස්වාදය හෝ දැන්වීම්කරණය සඳහා අදහස් නොකෙරෙන, සහ තොරතුරු හා ප්‍රවෘත්ති බෙදාහැරීම පිණිස විදේශ තොරතුරු හෝ සංස්කෘතික මාධ්‍යයක් මගින් භාවිත කරනු ඇති නිෂ්පාදනයක ගිවිසුමක් යටතේ වැඩ කරන්නේ නම්. වලංගු සේවානියුක්ති ගිවිසුමක් අවශ්‍ය කරන බව කරුණාකර සටහන් කරගන්න.
 • ඔවුන් වෘත්තීය මාධ්‍ය ශිල්ප සංගමයක් මගින් නිකුත් කළ අක්ත පත්‍රයක් දරන අවස්ථාවකදී ස්වාධීන නිෂ්පාදන සමාගම් සේවානියුක්තිකයන්.
 • මාධ්‍යවේදියා තනිකරම විදේශ ශ්‍රාවකයන් සඳහා එක්සත් ජනපද සිද්ධි වාර්තා කිරීමට යන්නේ නම්, එක්සත් ජනපද ජාලයක, පුවත්පතක, හෝ වෙනත් මාධ්‍ය ප්‍රභවයක එතෙර ශාඛා කාර්යාලයක හෝ පාලිත සමාගමක කාර්යය වෙනුවෙන් වැඩ කරන එබඳු විදේශ ජනමාධ්‍යවේදීන්.
 • සම්පූර්ණයෙන් හෝ කොටසක් වශයෙන් විදේශීය රජයකින් පාලනය කෙරෙන, මෙහෙයවන, හෝ ආධාර ලබන සංචාරක කාර්යාංශයක සම්මාන ලාභී නියෝජිතයන්, එම රට පිළිබඳ සාධකමය සංචාරක තොරතුරු බෙදාහැරීමේ ප්‍රාථමිකව නියැලි, සහ A-2 වීසා බලපත්‍ර වර්ගීකරණය සඳහා අයිතියක් ඇතිව නොසිටින අවස්ථාවලදී.
 • තාක්ෂණික කර්මාන්ත තොරතුරු. තාක්ෂණික කර්මාන්ත තොරතුරු බෙදාහරින එක්සත් ජනපද කාර්යාල සහ සංවිධාන වල සේවානියුක්තිකයන්.

නිදහස් ජනමාධ්‍යවේදීන් I වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සලකා බලනු ලබන්නේ පහත සඳහන් සියලුම උපමාන සපුරාලන්නේ නම් පමණකි, එනම්:

 • වෘත්තීය මාධ්‍ය ශිල්ප සංවිධානයක් මගින් නිකුත් කළ අක්ත පත්‍රයක් දැරිය යුතුය
 • මාධ්‍ය සංවිධානයක් සමග ගිවිසුමක් යටතේ පසුවිය යුතුය
 • ප්‍රාථමිකව වාණිජ විනෝදාස්වාදය හෝ දැන්වීම්කරණය සඳහා අදහස් නොකරන තොරතුරු හෝ ප්‍රවෘත්ති බෙදාහැරීමේ නියැලියෙකු විය යුතුය.

තත්කාලීන ඡායාරූප ශිල්පීන් ඔවුන් එක්සත් ජනපද මූලයකින් ආදායම් කිසිත් නොලබන බවට යටත්ව, ඡායාරූප ගැනීමේ අරමුණ සඳහා එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීමට B-1 වීසා බලපත්‍ර සමගින් අවසරය ලබන්නේය.

සීමාකිරීම්

සිය මාධ්‍ය හෝ ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තියක නිරත වෙමින් විදේශ මාධ්‍ය නියෝජිතයන් ලෙස තාවකාලිකව එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීමට අවශ්‍ය කර ඇති, වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහනේ සහභාගිත්ව රටකින් එන පුරවැසියන්, එක්සත් ජනපදයට පැමිණීමට පළමුවෙන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගත යුතුය. ඔවුනට වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහන යටතේ වීසා බලපත්‍රයක් රහිතව සංචාරය කිරීමට නොහැකි වනවා මෙන්ම ආගන්තුක (B වර්ගය) වීසා බලපත්‍රයක් සමගින් සංචාරය කිරීමට ද නොහැකි වේ. එසේ කිරීමට උත්සාහ කිරීම පිවිසුම් තොටුපළේදී දේශීය ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ රේගු සහ දේශසීමා ආරක්ෂණ නිලධාරියෙකු විසින් ඇතුල් වීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමකින් අවසන් වනු විය හැකිය. පහත සඳහන් ලැයිස්තුව ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රය හෝ වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍යතාවෙන් නිදහස් කිරීමේ වැඩ සටහන භාවිත කළ හැකි වන අවස්ථා විස්තර කරයි.

ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් සමගින් සංචාරය කිරීම

ඔබගේ සංචාරයේ අරමුණ පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වන්නේ නම් ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් භාවිත කළ හැකිය:

සම්මේලනයකට හෝ රැස්වීමකට සහභාගිවීම

සහභාගිකයෙකු ලෙස සම්මේලන හෝ රැස්වීම් වලට සහභාගි වීමට එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කරන මාධ්‍ය නියෝජිතයන්, එක්සත් ජනපදයේ සිටින අතරතුර හෝ සියරට යාමෙන් පසුව හෝ රැස්වීම පිළිබඳව වාර්තා නොකරන්නේ නම්, ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් මත සංචාරය කළ හැකිය. සංක්‍රමණ නීතියේ සුවිශේෂතාව වන්නේ ඔවුන් “තම වෘත්තියේ නියැලීම“ කෙරෙන්නේද යන්නයි.

අධ්‍යයන ක්‍රියාකාරකමක නියැලි කථික, දේශක අමුත්තා

සම්බන්ධිත හෝ අනුබද්ධ ලාභ අරමුණු කර නොගත් පැවැත්මක, ලාභ අරමුණු කර නොගත් පර්යේෂණ සංවිධානයක, රාජ්‍ය පර්යේෂණ සංවිධානයක, හෝ අයදුම්කරු ප්‍රසාද දීමනාවක් ලබනු ඇති උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක ආරාධිත කථාවක හෝ දේශනයක හෝ වෙන් සාමාන්‍ය අධ්‍යයන ක්‍රියාකාරකමක අරමුණින් එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කරන අවස්ථාවකදී මාධ්‍ය නියෝජිතයෙකුට ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් දැරිය හැකිය. කෙසේවෙතත්, එක් ආයතනයක කථික ක්‍රියාකාරකම දින නවයකට වඩා දිගු නොවිය යුතු අතර පසුගිය මාස හය තුළ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් ආයතන හෝ සංවිධාන පහකට වඩා වැඩි ගණනකින් ගෙවීම් ලබා ගැනීමට කථිකයාට නුපුළුවන.

මාධ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීම

විදේශ මාධ්‍ය ස්ථානවල සේවානියුක්තිකයන්ට එක්සත් ජනපද මාධ්‍ය උපකරණ හෝ විකාශන අයිතීන් මිලදී ගැනීමට, හෝ විදේශ මාධ්‍ය උපකරණ හෝ විකාශන අයිතීන් සඳහා ඇණවුම් භාර ගැනීමට, මෙම ක්‍රියාකාරකම් සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික සංචාරකයන්ගේ විෂයය පථය තුළට වැටෙන බැවින් ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් භාවිත කළ හැකිය.

නිවාඩු

ඔහු හෝ ඇය ප්‍රවෘත්තිමය වටිනාමක් ඇති සිද්ධීන් වාර්තා නොකරන තාක් කල්, විදේශ මාධ්‍යවේදියෙකුට ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක් භාවිත කරමින් එක්සත් ජනපදයේ නිවාඩු කාලයක් ගත හැකි අතර මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොකෙරේ.

තාවකාලික රැකියා වීසා බලපත්‍රයක් සමගින් සංචාරය කිරීම

නිශ්චිත ක්‍රියාකාරකම් අන්තර්ගතයෙන් තොරතුරුමය සහ ප්‍රවෘත්ති එක් රැස්කිරීම සම්බන්ධ වන බැවින් ඒවා පැහැදිලිවම මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් ලබන අතරතුර බොහෝ ඒවා එසේ නොවේ. සෑම අයදුම්පත්‍රයක්ම එහි සුවිශේෂ කාරණාමය අගයෙන් පූර්ණ සංදර්භය තුළ සලකා බැලේ. අයදුම්කරුවෙකු මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේද යන්න තීරණය කරනු පිණිස, කොන්සියුලර් නිලධාරියා සංචාරයේ අරමුණ අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම තොරතුරුමය වන්නේද යන බව, සහ එය සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති එක් රැස්කීරීමේ ක්‍රියාවලිය හා ආශ්‍රිත වන්නේද යන බව පිළිබඳව අවධානාත්මක වෙයි. පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුව I වර්ගයේ ජනමාධ්‍යවේදී/මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් වෙනුවට, H, O, හෝ P වර්ග වැනි තාවකාලික සේවක වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය වන අවස්ථා විස්තර කරයි.

ඔබගේ සංචාරයේ අරමුණ පහත සඳහන් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වන්නේ නම්, තාවකාලික රැකියා වීසා බලපත්‍රයක් භාවිත කළ හැකිය:

වාණිජ විනෝදාස්වාදය හෝ දැන්වීම්කරණය සඳහා චිත්‍රපට ද්‍රව්‍යමය

තම සංචාරයේ අරමුණ චිත්‍රපටය රූපගත කිරීම, චිත්‍රපටයක් මක වැඩ කිරීම, වාණිජ විනෝදාස්වාදය හෝ දැන්වීම්කරණ අරමුණු වෙනුවෙන් ප්‍රාථමිකව අදහස් කරනු ලැබෙන විටක, මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් භාවිත කළ නොහැකිය. තාවකාලික සේවක වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය කෙරේ.

සෝදුපත් කියවන්නන්, පුස්තකාලාධිපතිවරුන් සහ කුලක සැලසුම්කරුවන් වැනි නිෂ්පාදන සහායක භූමිකා

සෝදුපත් කියවන්නන්, පුස්තකාලාධිපතිවරුන්, කුලක සැලසුම්කරුවන් ආදී වැනි ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් වල නියැලි පුද්ගලයන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් නොලබන අතර H, O, හෝ P වීසා බලපත්‍ර වැනි වෙනත් වර්ගීකරණයක් යටතේ සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය.

වේදිකා නාට්‍ය කතා, රූපවාහිනී සහ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක සංදර්ශන

යථාරූපී රූපවාහිනී සංදර්ශන සහ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක සංදර්ශන වැනි, නිර්මාණාත්මක සහ වේදිකා ඉසව් හා බැඳි කතා, රචනය නොකර ඇති විටදී පවා, ප්‍රාථමිකව තොරතුරුමය නොවන අතර සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍යවේදය හා බැඳී නොපවතී. සමාන අයුරින්ම, නළුවන් යොදාගැනෙන වේදිකා ප්‍රතිනිර්මාණ හා බැඳි වාර්තා චිත්‍රපට තොරතුරුමය ලෙසින් සැලකෙන්නේ ද නැත. එවැනි නිෂ්පාදන මත කාර්ය නියැලි කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍ර සඳහා සුදුසුකම් නොලබනු ඇත. අතැති ව්‍යාපෘතියට ගැලපෙන විශේෂිත උපදේශයක් සඳහා රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි, සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදන සමාගම් විසින් මාධ්‍ය කාර්යය සම්බන්ධව විශේෂඥතාව ලබා සිටින සංක්‍රමණ නීතීඥයකුගේ ප්‍රවීන උපදේශනය පතනු හැකිය.

කලාත්මක මාධ්‍ය අන්තර්ගත නිෂ්පාදනය කිරීම

කලාත්මක මාධ්‍ය අන්තර්ගත (නළුවන් යොදාගැනෙන) නිෂ්පාදනයේ දී සහභාගි වීම පිණිස එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කරනු ඇති මාධ්‍ය නියෝජිතයන් මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා සුදුසුකම් නොලබනු ඇත. අතැති ව්‍යාපෘතියට ගැලපෙන විශේෂිත උපදේශයක් සඳහා රූපවාහිනී, ගුවන් විදුලි, සහ චිත්‍රපට නිෂ්පාදන සමාගම් විසින් මාධ්‍ය කාර්යය සම්බන්ධව විශේෂඥතාව ලබා සිටින සංක්‍රමණ නීතීඥයකුගේ ප්‍රවීන උපදේශනය පතනු හැකිය.

යැපෙන්නන්

එක්සත් ජනපදයේදී මූලික වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා හා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ රැඳී සිටින කාලය වෙනුවෙන් එක් වන්නට අපේක්ෂා කරන කලත්‍රයන්ට හෝ වයස 21 ට අඩු අවිවාහක දරුවන්ට ව්‍යුත්පන්න I වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍ය වේ.

මූලික වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා සමගින් එක්සත් ජනපදයේ පදිංචිව සිටීමට අදහස් නොකරන නමුත් නිවාඩු කාල සඳහා පමණක් පිවිසෙන්නට අපේක්ෂා කරන පවුලේ සාමාජිකයන් ආගන්තුක (B-2) වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය.

ව්‍යුත්පන්න I වීසා බලපත්‍රයක් මත එක්සත් ජනපදයේදී කලත්‍රයන්ට සහ යැපෙන්නන්ට රැකියා කළ නොහැකිය. ඔබගේ කලත්‍රයා/දරුවා සේවානියුක්තියක් සොයයි නම්, කලත්‍රයා විසින් යෝග්‍ය රැකියා වීසා බලපත්‍රය ලබා ගත යුතුය.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

I වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) ක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න.
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ඩොලර් 160 ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක්. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • සේවානියුක්තිය සනාථ කිරීම:
  • මාණ්ඩලික මාධ්‍යවේදියා: ඔබගේ නම, සමාගම තුළ ඔබ දරන තනතුර, සහ එක්සත් ජනපදය තුළ ඔබගේ රැඳී සිටීමේ අරමුණ සහ කාලයේ දීර්ඝතාව දක්වන ඔබගේ සේවායෝජකයා වෙතින් වන ලිපියක්.
  • මාධ්‍ය සංවිධානයක් යටතේ ගිවිසුම්ගතව සිටින නිදහස් මාධ්‍යවේදියා: ඔබගේ නම, සමාගම තුළ ඔබ දරන තනතුර, ගිවිසුම් කාලය, සහ එක්සත් ජනපදය තුළ ඔබගේ රැඳී සිටීමේ අරමුණ සහ කාලයේ දීර්ඝතාව දක්වන මාධ්‍ය සංවිධානය සමග වන ගිවිසුමේ පිටපතක්.
  • මාධ්‍ය චිත්‍රපට කණ්ඩායම: ඔබගේ නම, සමාගම තුළ ඔබ දරන තනතුර, රූපගත කෙරෙමින් පවතින වැඩ සටහනේ නම සහ සාරාංශගත විස්තරයක්, සහ එක්සත් ජනපදය තුළ ඔබගේ රැඳී සිටීමේ අරමුණ සහ කාලයේ දීර්ඝතාව දක්වන ඔබගේ සේවායෝජකයා වෙතින් වන ලිපියක්.
  • මාධ්‍ය සංවිධානයක් යටතේ ගිවිසුම්ගතව සිටින ස්වාධීන නිෂ්පාදන සමාගම: ඔබගේ නම, රූපගත කෙරෙමින් පවතින වැඩ සටහනේ නම සහ සාරාංශගත විස්තරයක්, ගිවිසුමේ ආයුකාලය, සහ එක්සත් ජනපදය තුළ රූපගත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන කාල පරිච්ඡෙදය දක්වන කාර්යය සඳහා බලය දෙන සංවිධානය වෙතින් වන ලිපියක්.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

උපයෝගී ලේඛන යනු ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් සලකා බලනු ඇති බොහෝ සාධක අතුරින් එකක් පමණකි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ:

 • මාධ්‍ය හැඳුනුම් පත්‍රය/අක්ත පත්‍ර
 • ඔබගේ ගමනේ අරමුණ, ඔබ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාලයේ දීර්ඝතාව, ඔබ ඔබගේ සේවායෝජකයා සමගින් වැඩ කරමින් පසුවන වර්ෂ ගණන, සහ ඔබ මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස පළපුරුද්ද ලබා ඇති වර්ෂ ගණන දක්වන ඔබගේ සේවායෝජකයා වෙතින් වන ලිපියක්.

යැපෙන්නන් සඳහා උපයෝගී ලේඛන

ඔබගේ කලත්‍රයා සහ/හෝ දරුවා පසුව එළඹෙන දිනකදී වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබගේ මාධ්‍ය වීසා බලපත්‍රයේ පිටපතක් අයදුම් පත්‍රය සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වැඩිමනත් තොරතුරු

මාධ්‍යවේදීන් සහ මාධ්‍ය සේවකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න.