බැංකු සහ ගෙවීම් විකල්ප/මගේ වීසා බලපත්ර ගාස්තුව ගෙවන්න

මෙම පිටුව මත:

සමාලෝචනය

බොහෝ අයදුම්කරුවන්, දරුවන් ද ඇතුළුව, ඔවුනගේ එක්සත් ජනපද වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍රය ආරම්භ කිරීමට යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව (MRV) ගෙවීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම එක්සත් ජනපද රජයේ අධිකාරි ලත් ගාස්තුව වීසා බලපත්‍රය නිකුත් කළේ වුවද නැතද ගෙවිය යුතු වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව වේ.

යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව යනු ආපසු ගෙවීමේ ඉල්ලීමකට යටත් නොවන සහ මාරු කළ නොහැකි එකකි. තමන්ගේ අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමට පෙරාතුව එක්සත් ජනපදයට සංචාරය කිරීමට ඔවුන්ට වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය කරන්නේ දැයි හෝ නැතිදැයි අයදුම්කරුවන් විසින් පළමුව තීරණය කළ යුතුය.

වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවිය හැකි පුද්ගලයන්ගේ ගොන්නට ඇතුලත් විය හැක්කේ, එහෙත් ඊට සීමා නොවී:

  • නිල සංචාරයක් සඳහා ඔබ A හෝ G වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ
  • එක්සත් ජනපද රජයේ අනග්‍රහය ලබන වැඩ සටහනක (G-1, G-2, G-3, G-7 සමගින් ආරම්භ වන වැඩ සටහන) ට සහභාගි වීම සඳහා J වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කරන්නේ නම්, ඔබ යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ.
  • ඔබගේ අදහස් කෙරෙන අරමුණ වෙනුවෙන් සංචාරය සඳහා ඔබ වලංගු වීසා බලපත්‍රයක් දරන්නේ නම්, ඔබට වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවිය හැකිය.
  • ඔබ කැනඩාවේ හෝ බර්මියුඩාවේ පුරවැසියෙකු නම්, (නමුත් A, E, G, K හෝ V වීසා බලපත්‍රයක් දරන්නේ නම්), ඔබට වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය නොවිය හැකිය.

ඔබට වීසා බලපත්‍රයක් අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය කරන්නේ නම්, කරුණාකර පහත සඳහන් ගෙවීම් උපදෙස් අනුගමනය කරන්න. අයදුම්කරුවන්, තමන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය උපලේඛනගත කිරීමට අවසර ලැබීමට පෙරාතුව සාර්ථක ගෙවීමක් කළ යුතුය. තමන්ගේ නිවැරදි වීසා බලපත්‍ර වර්ගයට අදාළ නිවැරදි ගෙවීම නොකරන අයදුම්කරුවන්ගේ අයදුම්පත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීමෙන් සීමා කරනු ලැබිය හැකිය.

වරක් මූලික සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කළ පසුව, හමුවීමක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීමට හැකි වාර ගණන අයදුම්කරුවන් කෙරෙහි සීමා කරනු ලැබේ. ඔබගේ උපලේඛනගත හමුවීමේ කාලය ඔබට මගහැරුණේ නම්, තවත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීම පිණිස ඔබට යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව නැවත ගෙවීම අවශ්‍ය විය හැකිය. කරුණාකර ඒ අනුව සැලසුම් කරන්න, එවිට ඔබ අතිරේක වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුවක් ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ. වීසා අයදුම් පත්‍ර ගාස්තු ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවේ.

මතක තබාගන්න: තමන්ගේ හමුවීම් නැවත උපලේඛනගත කරවා ගැනීමට ඔවුනට හැකි වාර ගණන අයදුම්කරුවන් කෙරෙහි සීමා කරනු ලැබේ. කරුණාකර ඒ අනුව සැලසුම් කරන්න, එවිට ඔබ තවත් වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුවක් ගෙවීම අවශ්‍ය නොවේ. වීසා අයදුම්පත්‍ර ගාස්තු ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවේ.

නිකුතු ගාස්තුව (පරිපූරකතා)

ඔබගේ පුරවැසිභාවය සහ ඔබ අයදුම් කරන වීසා බලපත්‍ර වර්ගය අනුව, ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු ගාස්තුවක් හෝ “පරිපූරකතා“ ගාස්තුවක් ගෙවීමට යුතුව ඇත. මෙම ගාස්තුව යාන්ත්‍රානුසාරයෙන් කියවිය හැකි වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුවක් නොවන අතර හමුවීමක් උපලේඛනගත කිරීමට භාවිත කළ නොහැකිය. කරුණාකර ඔබ කල්තියා පරිපූරකතා ගාස්තුව ගෙවන ලද බවට නිසැක වන්න, ඔබ එසේ කළ යුත්තේ ඔබ ඔබගේ කළින් අයදුම් පත්‍රය නැවත අළුත් කරන්නේ නම් සහ ඔබගේ අයදුම් පත්‍රය interview-waiver නාලිකාව හරහා ඉදිරිපත් කරන්නේ නම්ය. ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්නේ නම්, ඔබගේ පරිපූරකතා ගාස්තුව කල්තියා නොගෙවන්න; ගාස්තුව ගෙවිය යුතු වන්නේ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය අවස්ථාවේ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයේ/කොන්සියුලර් ජෙනරාල් කාර්යාලයේ දීය.

කරුණාකර, අයදුම්පත්‍ර පරිපූරකතා ගාස්තු ගණන් සොයා ගැනීමට මෙම පිටුව පරීක්ෂා කරන්න.

ඔබගේ වීසා බලපත්රත ගාස්තුව ගෙවීම සඳහා උපදෙස්

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ඔබ ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව පෞද්ගලිකවම DFCC වර්ධන බැංකුවේ කවර හෝ ශාඛාවකින් ගෙවීම කරනු හැකිය. ඔබ පළමුවෙන් අයදුම්කරු අඩවියේ ලියාපදිංචි විය යුතු අතර ගෙවීම් විකල්ප විස්තර කරා ප්‍රවේශය ගැනීමට “ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න“ තේරීම කළ යුතු වේ. පියවර සඳහා පහත බලන්න. ඔබගේ සමීපතම DFCC ශාඛාව සොයා ගනු පිණිස, කරුණාකර, ක්ලික් කරන්න.

1 වන පියවර

විද්‍යුත් මාර්ගගත අයදුම්කරණ පද්ධතියට ඇතුල් වන්න, සහ පැතිකඩක් නිර්මාණය කරන්න. මෙමගින් නියම ගණන ගෙවන ලද බවට සහතික කරන අතර, කාලීන ආකාරයකින් සක්‍රියකරණය කරන බවට සහතික කෙරේ. වටිනාකම් ගෙවනු ලබන්නේ එක්සත් ජනපද ඩොලර්වලිනි; කෙසේවෙතත්, ශ්‍රී ලංකා ඔබ සිට ගෙවීම කරන්නේ නම්, ගාස්තුව ගෙවීම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් විය යුතුය. වෙනස් වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු පිළිබඳව වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම පිටුවේ අඩංගු වේ.

2 වන පියවර

ඔබගේ තිරයේ වමත පැත්තේ මගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න, මත ක්ලික් කරන්න. වීසා බලපත්‍ර, තනතුර, වීසා බලපත්‍ර කාණ්ඩය සහ වීසා බලපත්‍ර පන්තිය සම්පූර්ණ කරන්න.

3 වන පියවර

ඔබ ගෙවීම් තිරයේ පසුවන්නේ නම්, ගෙවීම් විකල්ප මත ක්ලික් කරන්න. DFCC ශාඛා පිහිටුම කරා ස්ථානගත වනු පිණිස, ඔබ ඔබගේ CGI තැන්පතු තුණ්ඩුව මුද්‍රණය කරගන්න. තැන්පතු තුණ්ඩුවේ පිටපත් වැඩි ගණනක් මුද්‍රණය නොකරන්න. ඔබගේ පවුල හෝ කණ්ඩායම සඳහා වීසා බලපත්‍ර එකකට වැඩි වීසා බලපත්‍ර සංඛ්‍යාවක් අයදුම් කර සිටින්නෙහි නම්, අවශ්‍ය කෙරෙන්නේ එක් ගෙවීමක් පමණකි.

LKR වටිනාකම් එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කරන පරිදි කොන්සියුලර් මුදල් අනුපාතය මත පදනම් වේ. තම වීසා බලපත්‍ර වර්ගය සඳහා නිවැරදි ගාස්තුව ගෙවනු නොලබන අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීමෙන් සීමා කරනු ලැබිය හැකිය.

4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීමට DFCC බැංකු පිහිටුමක් කරා පිවිසෙන්න. DFCC තැන්පතු තුණ්ඩුව සම්පූර්ණ කරන්න, සහ ගාස්තුව මුදල් අයකැමි වෙත ගෙවන්න. ඔබ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්නේ නම්, මෙය, අයදුම්පත්‍රයක් සැකසුම් කිරීමේ මූලික අවශ්‍යතාවක් ලෙස අවශ්‍ය කෙරෙන ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන වීසා බලපත්‍ර අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුවක් වන බව ඔබ පිළිගන්නෙහිය. අයදුම්කරු සමග ගිවිසුමක් පවතින බව එයින් අදහස් නොකෙරෙන අතර අයදුම් පත්‍රය සාර්ථක එකක් වන බව ද ඉන් අදහස් නොකෙරෙයි. මෙම අයදුම් පත්‍රයේ ප්‍රතිඵලය පිළිබඳව නොසලකා ආපසු ගෙවීමේ හැකියාවක් නොපවතී.

5 වන පියවර

ඔබ වීසා බලපත්‍ර අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසුව, ඔබගේ වාර්තා සඳහා DFCC බැංකු අයකැමි ලදුපත් ලඟ තබාගන්න. එය අහිමි වුණි නම් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනයක් කළ නොහැකිය. ඔබගේ CGI යොමු අංකය නොමැතිව ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කරගත නොහැකි වේ.

6 වන පියවර

වරක් ඔබ ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තුව ගෙවූ පසු, පසුව වහාම එළඹෙන ව්‍යාපාරික දිනයේදී පෙරවරු 1.00 ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් උපලේඛනගත කරවා ගැනීමට ඔබට හැකි වේ. ඔබගේ පැතිකඩ කරා ඇතුල් වන්න, උපලේඛනය සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබගේ හමුවීමේ පියවර ඔබගේ CGI යොමුව සමගින් වේ.

ගාස්තු ගෙවීම් විකල්ප

DFCC බැංකු ශාඛාවලදී මුදලින්:

ඔබට ඔබගේ සංක්‍රමණ නොවන වීසා අයදුම් පත්‍ර ගාස්තුව කවර හෝ DFCC බැංකු ශාඛාවකින් ගෙවිය හැකිය. ගෙවීම් පිහිටුම කරා යාමට පළමුවෙන් ඔබ විසින් ඔබගේ පැතිකඩ කරා ඇතුල් වීමෙන් පසුව අදාළ එක්සත් ජනපද වීසා ගාස්තු රැස්කිරීමේ තුණ්ඩුව මුද්‍රණය කරගත යුතු වේ.

තැන්පතු තුණ්ඩුවේ පිටපත් වැඩි ගණනක් මුද්‍රණය නොකරන්න. ඔබගේ පවුල හෝ කණ්ඩායම සඳහා වීසා බලපත්‍ර එකකට වැඩි ගණනක් සඳහා ඔබ අයදුම් කරන්නේ නම්, එක් ගෙවීමක් අවශ්‍ය වේ. එක් CGI තැන්පතු තුණ්ඩුවක් පමණක් අවශ්‍ය වේ. ඔබගේ ගාස්තුව ගෙවනු පිණිස, මුද්‍රිත තැන්පතු තුණ්ඩුව ඔබ සමග රැගෙන එන්න. තැන්පතු කුණ්ඩුවේ සඳහන් නියම මුදල පමණක් ගෙවන බවට නිසැක වන්න.

DFCC ශාඛාවේදී, “යොමු අංකය“ යටතේ යොමු CGI ඇතුළුව, කරුණාකර DFCC තැන්පතු තුණ්ඩුව සම්පූර්ණ කරන්න. CGI යොමුව මග නොහරින්න . ඔබගේ ගෙවීම ලැබුණු පසුව, DFCC අයකැමිවරයා ඔබට ලදුපතක් දෙනු ඇත.

ඔබගේ CGI යොමු අංකය සමගින් ඔබගේ ලදුපත සුරකින්න. එය අහිමිවූයේ නම්, ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි වේ. ඔබගේ යොමු අංකය නොමැතිව ඔබට හමුවීමක් උපලේඛනගත කළ නොහැකි වනු ඇත.

ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය උපලේඛණගත කිරීම

ඔබ ඔබගේ හමුවීම මාර්ගගතව උපලේඛනගත කරන්නේද නැත්නම් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය හා සම්බන්ධ වන්නේද, ඔබට ඔබගේ මුද්‍රිත තැන්පතු තුණ්ඩුවේ CGI යොමු අංකය අවශ්‍ය වේ.

DFCC ලදුපත

Deposit Slip_sample - New

සටහන: කරුණාකර “යොමු අංකය“ ක්ෂේත්‍රයේ, ඔබගේ CGI යොමු අංකය ඉදිරිපත් කරන්න.

DFCC බැංකු පිහිටුම් වල මුදල්

ඉකිහාස පථය සැකසීමේ සඳහා පහත සඳහන් වගුව බලන්න

වීසා බලපත්ර් ගාස්තු ගෙවීම් සැකසුම් ඉතිහාස පථය - DFCC බැංකුවේ ඇති මුදල්
ගෙවීම කරන වේලාව සම්මුඛ පරීක්ෂණ වෙන් කිරීම
දේශීය වේලාවෙන් ප:ව: 3:00 ට පෙර ගෙවන්න ඊළඟ ව්‍යාපාරික දිනයේ පෙරවරු 1 ට පෙර.
උදාහරණ: ඔබ සඳුදින 3 ට පෙර, ඔබගේ ලදුපත අඟහරුවාදා පස්වරු 1:00 ට පෙර ලැබෙනු ඇත.

සටහන:සංක්රමණ නොවන වීසා (NIV) බලපත්ර අයදුම්පත් සඳහා ගාස්තු ගෙවීම් සියළු ම DFCC බැංකු ශාඛා වලදී සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පෙ.ව. 9:00 සිට ප.ව. 3:00 දක්වා භාර ගැනීම සිදු කෙරේ. NIV අයදුම්පත් සඳහා ගෙවීම් සති අන්තයන් හීදී හෝ දීර්ඝ බැංකු කාලය තුළ පිළිගනු නොලැබේ.