මගේ ගමන් බලපත්‍රයේ ගමන් මග හඳුනා ගැනීම හා ලබා ගැනීම
ගමන් බල පත්‍රය/වීසා ලබා ගත හැකි ස්ථාන

මෙම පිටුව මත:


දළ හැඳින්වීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර එකතු කිරීමේ වේලාවන් පිළිබඳ නවතම තොරතුරු සඳහා කරුණාකර වෙබ් අඩවි රතු බැනරය පරීක්ෂා කරන්න.

බොහෝ අයදුම්කරුවන්ට සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් පසු දිනයේදි තම ගමන් බලපත්‍රය ලැබේ. කෙසේ වෙතත් සමහර තත්වයන් වලදි අතිරේක ක්‍රියාවලියක් අවශ්‍ය වන අතර එමගින් ප්‍රමාදයක් ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් ඔබගේ වීසා ලැබීමට පෙර ගමන් ටිකට්පත් මිලදී ගැනීමෙන් වැලකිය යුතුය. වීසා නිකුත් කිරීම ස‍ඳ්හා තීරණයක් ගත් විට සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් පසු දින ප.ව.3.30 ටතානාපති කාර්යාල පිවිසුමෙන් එය ලබා ගත හැකි අතර සිකුරාදා දිනකදි නම් එය පෙ.ව.10.00 ට ලබා ගත හැකිය. වීසා එදිනම නිකුත් කරනු නොලැබේ. තම වීසා ගබා ගැනීමට අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදි ලබා දුන් ටිකට් අංකය රැගෙන ආ යුතුය. කණ්ඩායමක් සඳහා අයදුම් කරන්නේ නම් එක් පුද්ගලයෙකුට පැමිණ වීසා ලබා ගත හැකිය. අයසුම්කරුවන් වෙනුවෙන් අයදුම්කරුවාගේ අත්සන සහිතව ලිපියක් රැගෙන එන තැනැත්තාට වීසා රැගෙන යා හැකි නමුත් එම පුද්ගලයා ඔහුගේ/ඇගේ ගමන් බලපත්‍රය හෝ ජාතික හැඳුනුම් පත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

ඔබගේ වීසා අයදුම් පත් තත්වය පරීක්ෂා කරන්න

ඔබ සංක්‍රමණික නොව වීසා අයදුම්කරුවකු නම් ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ස්ථානය හා ඔබගේ DS- 160 තීරු සංකේතය ඇතුළත් කර DS- 160 වීසා අයදුම්පත් තත්වය මාර්ග ගතව මෙහිදී පරික්ෂා කර ගත හැකිය.

ස්ථානයන් සහ කාල ප්‍රාන්තරයන්

ඇ. එ.ජ. කාර්යාලය සතියේ දින වේලාව
කොළඹ සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා පැය 15.30
සිකුරාදා පැය 10.00