මගේ ගමන් බලපත්‍රයේ ගමන් මග හඳුනා ගැනීම හා ලබා ගැනීම
ගමන් බල පත්‍රය/වීසා ලබා ගත හැකි ස්ථාන

මෙම පිටුව මත:


දළ හැඳින්වීම

බොහෝ වීසා බලපත්‍ර ඔවුන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් දින එකක් හෝ දෙකක් වැනි ඉක්මනින් අනුමත වේ; කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් අවස්ථාවලදී අමතර සැකසුම් අවශ්‍ය වන අතර, එය දිගු ප්‍රමාදයන් ඇති කළ හැක. එබැවින් ඔබගේ වීසා බලපත්‍රය ලැබෙන තුරු ඔබගේ ගමන් ටිකට්පත් මිලදී නොගත යුතුය. වීසා අයදුම් පත්‍රයේ තත්ත්වය වීසා නිකුත් කර ඇති බව පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, එය සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා පස්වරු 3:30 ට සහ සිකුරාදා උදේ 10:00 ට තානාපති කාර්යාල දොරටුවෙන් ලබා ගැනීමට සූදානම් වනු ඇත. එදිනම වීසා නිකුත් නොකෙරේ. අයදුම්කරුවන් ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ ලබා දුන් ටිකට් අංකය රැගෙන ආ යුතුය. කණ්ඩායමක් ලෙස අයදුම් කරන්නේ නම්, වීසා ලබා ගැනීමට එක් අයෙකු පමණක් පැමිණිය යුතුය. අයදුම්කරුගෙන් අත්සන් කරන ලද ලිපියක් ඇත්නම් යමෙකු අයදුම්කරු වෙනුවෙන් වීසා බලපත්‍රය ලබා ගත හැක, නමුත් එම පුද්ගලයා ඔහුගේ/ඇයගේම ගමන් බලපත්‍රය හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන ආ යුතුය.

ඔබගේ වීසා අයදුම් පත් තත්වය පරීක්ෂා කරන්න

ඔබ සංක්‍රමණික නොව වීසා අයදුම්කරුවකු නම් ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ස්ථානය හා ඔබගේ DS- 160 තීරු සංකේතය ඇතුළත් කර DS- 160 වීසා අයදුම්පත් තත්වය මාර්ග ගතව මෙහිදී පරික්ෂා කර ගත හැකිය.

ස්ථානයන් සහ කාල ප්‍රාන්තරයන්

ඇ. එ.ජ. කාර්යාලය සතියේ දින වේලාව
කොළඹ සඳුදා - බ්‍රහස්පතින්දා පැය 15.30
සිකුරාදා පැය 10.00