එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය

මෙම පිටුව මත:


පිහිටි ස්ථානය සහ සම්බන්ධතා තොරතුරු

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පහත ලිපිනයේ පිහිටා ඇත:

කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය
ලිපිනය: 210 ගාලු පාර
කොළඹ 3
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථන අංකය: 94-11-202-8500
ෆැක්ස්: 94-11-202-8590
වෙබ් අඩවිය: https://lk.usembassy.gov/