නිවාඩු දින සහ වසා තැබෙන දින

මෙම පිටුව මත:


සමාලෝචනය

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය එක්සත් ජනපද සහ කාම්බෝජ නිවාඩු දින පිලිපදින අතර එම දිනයන්හී වසා තැබෙනු ඇත. වීසා බලපත්‍ර සේවා ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය ද එක්සත් ජනපද සහ කාම්බෝජ නිවාඩු දින පිලිපදින අතර එම දිනයන්හී වසා තැබෙනු ඇත.

එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය වසා තැබෙන දින

තානාපති කාර්යාලය වසා තැබෙන දින ලැයිස්තුව මෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇත. https://lk.usembassy.gov/holiday-calendar/