ການນັດໝາຍເປັນກຸ່ມ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:

ສະພາບລວມ

ກູ່ມທີ່ມີ 25ຄົນຫຼືຫຼາຍຄົນ, ໄປທ່ຽວນຳກັນ ແລະມີຈູດປະສົງຄືກັນ, ສາມາດຂໍຮ້ອງນັດສຳພາດເປັນກູ່ມຢ່າງພິເສດ. ຕົວຢ່າງຄືບັນດາກູ່ມສາມາດປະກອບມີຄະນະນັກສີລະປະ ຈະໄປທ່ຽວຊົມແລະສະແດງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ບັນດາກູ່ມນັກກິລາ, ນັກບິນ ຫຼືພະນັກງານທີ່ຊຳນິຊຳນານເຂົ້າຮ່ວມການຟືກອົບຮົມ, ຫຼືກູ່ມນັກຮຽນ. ເວລາທີ່ສົ່ງຄຳຮ້ອງຂໍນັດສຳພາດເປັນກູ່ມ, ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈຈະບອກລະອຽດກ່ຽວກັບແຜນການການເດີນທາງ ແລະມື້ທີ່ທ່ານຢາກໄດ້ນັດໝາຍສຳພາດເປັນກູ່ມ. ຖ້າທ່ານມີມື້ຈະແຈ້ງ, ກະລຸນາບອກລະອຽດເຂົ້າໃນບ່ອນ ເຫດຜົນຂອງການເດີນທາງ, ສະຖານທູດ/ກົງສູນຈະພິຈາລະນາເວລາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງກູ່ມຂອງທ່ານ. ຖ້າກູ່ມຂອງທ່ານມີຄົນນ້ອຍກ່ວາ 5ຄົນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດນັດໝາຍເປັນກູ່ມ.

ວິທີການຍື່ນຂໍສະໝັກ

ຂັ້ນຕອນທີ 1

ຜູ້ປະສານງານທີີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈະໃຊ້ ລະບົບການນັດໝາຍອອນໄລ໌ ໂດຍ​ກົດ​ລີ້ງ ການ​​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການນັດ​ໝຍ​ເປັນ​ກຸ່ມ ແລະ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ການ​ນັດ​ໝາຍເປັນກຸ່ມ. ທ່ານບໍ່ສາມາດສົ່ງຄໍາຮ້ອງດັ່ງກ່າວຜ່ານທາງຕົວແທນຕ່າງໆ. ເມື່ອທ່ານສົ່ງຄໍາຮ້ອງແລ້ວ, ກະລຸນາຖ້າຄຳ​ຕອບທາງ​ອີ​ເມວຈາກສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ຂັ້ນຕອນທີ 2

ຖ້າສະຖານທູດ ຫຼື ກົງ​ສຸນ​ຕອບ​ຮັບ​ການ​ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ, ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບອີເມວໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າເວ​ບ​ໄຊ໌​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຄືນ​ເພື່ອ  ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ນັດ​ໝາຍສຳ​ລັບ​ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນໃນກຸ່ມ. ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນບໍ່ສາມາດກຳ​ນົດ​ນັດ​ໝາຍສຳ​ພາດໃຫ້ກຸ່ມໄດ້, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາສາມາດຊ່ວຍຕອບ​ຄຳ​ຖາມທ່ານໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງ​ສຸນປະຕິເສດການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ນັດ​ໝາຍ​ເປັນ​ກຸ່ມ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງການ​ທາງ​ອີ​ເມວ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ສະມາຊິກແຕ່​ລະ​ຄົນໃນກຸ່ມຈະຕ້ອງກໍານົດນັດໝາຍ​ສຳ​ພາດສຳ​ລັບ​ຕົວ​ເອງ.

ໝາຍເຫດ: ອີເມວທີ່ຕອບ​ຮັບ ຫຼື ປະຕິເສດການຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານຈະມາຈາກ no-reply@ustraveldocs.com. ບາງໂປຼແກມອີເມວມີກົດລະບຽບການກັ່ນຕອງອີ​ເມວ​ຈາກຜູ້ທີ່​ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ເຂົ້າ​ໃນໂຟເດີຂອງສະແປມ ແລະ ​ເມວຂີ້​ຫ​ຍື້ອ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອີເມ​ວແຈ້ງການ, ກະລຸນາຊອກເບິ່ງອີ​ເມວດັ່ງກ່າວທີ່ໂຟເດີຂອງສະແປມ ແລະ ເມວຂີ້ເຫຍື່ອ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຊໍາລະ ຄ່າທໍານຽມຍື່ນຂໍວີຊາ. ໃນກໍລະນີທີ່ຊຳ​ລະ​ເປັນກຸ່ມ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເລກທີໃບຮັບເງິນພຽງ​ເລກ​ດຽວ​ຕໍ່​ຄັ້ງ ແລະ ສາມາດໃຊ້ເລກທີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເພື່ອຢັ້ງຢືນການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມໃບຄໍາຮ້ອງຂໍວີຊາ (MRV) ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກແຕ່ລະຄົນ.

ປະເພດວີຊາ ແລະ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງຂໍວີຊາ - ຈັດຮຽງຕາມປະເພດວີຊາ
ປະເພດວີຊາ ລາຍລະອຽດ ຈຳນວນເງິນຄ່າທຳນຽມ ເລືອກປະລິມານ
ປະເພດ B ທຸລະກິດ/ທ່ອງທ່ຽວ 160 ໂດລາ
ປະເພດ C-1 ການເດີນທາງຜ່ານ 160 ໂດລາ
ປະເພດ C-1/D ຜູ້ເດີນທາງຜ່ານ ແລະ ພະນັກງານເຮືອບິນ 160 ໂດລາ
ປະເພດ CW ຄົນງານປ່ຽນຜ່ານ CNMI 190 ໂດລາ
ປະເພດ D ລູກເຮືອ/ເຮືອບິນ 160 ໂດລາ
ປະເພດ E ນັກທຸລະກິດຕາມສົນທິສັນຍາ/ນັກລົງທຶນ, ຊ່ຽວຊານພິເສດຂອງອົດສະຕາລີ 205 ໂດລາ
ປະເພດ F ນັກຮຽນ (ການສຶກສາ) 160 ໂດລາ
ປະເພດ H ຄົນງານຊົ່ວຄາວ/ຕາມລະດູການ ແລະ ການວ່າຈ້າງ, ຄົນເຝິກງານ 190 ໂດລາ
ປະເພດ I ນັກຂ່າວ/ສື່ມວນຊົນ 160 ໂດລາ
ປະເພດ J ຜູ້ຢ້ຽມຢາມແລກປ່ຽນ 160 ໂດລາ
ປະເພດ K ຄູ່ໝັ້ນ ຫຼື ຄູ່ສົມລົດຂອງຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ 265 ໂດລາ
ປະເພດ L ພະນັກງານທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍສາຂາພາຍໃນບໍລິສັດ 190 ໂດລາ
ປະເພດ M ນັກຮຽນ(ວິຊາຊີບ) 160 ໂດລາ
ປະເພດ O ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ 190 ໂດລາ
ປະເພດ P ນັກກິລາ. ສິນລະປິນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງ 190 ໂດລາ
ປະເພດ Q ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງປະເທດ 190 ໂດລາ
ປະເພດ R ຄົນງານທາງສາສະໜາ 190 ໂດລາ
ປະເພດ T ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ 160 ໂດລາ
ປະເພດ TN/TD ຜູ້ຊ່ຽວຊານ NAFTA 160 ໂດລາ
ຂັ້ນຕອນທີ 4

ສະມາຊິກໃນກຸ່ມແຕ່ລະຄົນຕ້ອງປະກອບ ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຍື່ນຂໍວີຊາຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຊົ່ວຄາວທາງເອ​ເລັກໂຕ​ຣນິກ (DS-160)  ແລະ ພິມໜ້າທີ່ຢັ້ງຢືນການປະກອບ​ໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງດັ່ງກ່າວ.

ຂັ້ນຕອນທີ 5

ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຈະເຂົ້າໄປທີ່ໜ້າ​​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເວັບ​ໄຊ໌ ລະບົບນັດ​ໝາຍອອນໄລ໌ ແລະ ​ກົດ​ລີ້ງກໍານົດນັດ​ໝາຍ​ເປັນກຸ່ມເພື່ອກໍານົດເວ​ລາ​ນັດ​ໝາຍ​ຂອງ​ກຸ່ມ. ຜູ້​ກ່ຽວຕ້ອງສະ​ໜອງຂໍ້ມູນສາມຢ່າງກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໃນ​ກຸ່ມຄື:

  • ໜັງສືເດີນທາງຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມພ້ອມດ້ວຍຊື່ເຕັມ, ເລກທີໜັງສືເດີນທາງ, ວັນເດືອນປີເກີດ, ວັນໝົດອາຍຸຂອງໜັງສືເດີນທາງ, ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນໜ້າຊີວະປະຫວັດຂອງເຈົ້າຂອງໜັງສືເດີນທາງ.
  • ເລກທີໃບຮັບເງິນຄ່າທໍານຽມຍື່ນຂໍວີຊາຂອງສະມາຊິກໃນກຸ່ມ. ກົດ ບ່ອນນີ້ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາເລກ​ທີດັ່ງ​ກ່າວ.
  • ເລກບາ​ໂຄດ 10 ຕົວເລກຈາກໃບຢັ້ງຢືນຂອງໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160 ຂອງທ່ານ.
ຂັ້ນຕອນທີ 6

ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຕ້ອງເລືອກຄໍາຮ້ອງການນັດສໍາພາດຂອງກຸ່ມທີ່​ຖືກ​ຮັບ ໃຫ້ກົງກັບກຸ່ມຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ຜູ້ປະສານຂອງກຸ່ມ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເລືອກ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໃຫ້​ຖືກ​ຕ້ອງ ຫາກ​ຜູ້​ກ່ຽວນັດໝາຍສໍາພາດສຳ​ລັບຫຼາຍໆ​ກຸ່ມເປັນປະຈໍາ.

ຂັ້ນຕອນທີ 7

ສະມາຊິກແຕ່​ລະ​ຄົນພາຍໃນກຸ່ມຈະຖືກໝາຍ​ເປັນ "ຜູ້​ຕິດ​ຕາ​ມ" ໃນ​ໜ້າ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວຂອງຜູ້ປະສານງານ. ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມສາມາດເລືອກ​ໃຫ້​ຕົນ​ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມ ຫຼື ບໍ່ ກໍ​ໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ 8

ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຕ້ອງໄປສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໃນວັນ​ທີ ແລະ ເວ​ລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້​ຮັບ​ການນັດສໍາພາດຂໍວີຊາ. ສະ​ມາ​ຊິກ​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ໃນ​ກຸ່ມຕ້ອງເອົາ ສຳ​ເນົາໜັງສືການນັດໝາຍສຳ​ພາດ, ໜັງສືຢັ້ງຢືນໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160, ຮູບໃບໜຶ່ງທີ່ຖ່າຍພາຍໃນຫົກເດືອນ, ໜັງສືເດີນທາງສະບັບທີ່ໃຊ້ປະຈຸບັນ ແລະ ສະບັບເກົ່າທັງໝົດໄປ​ນຳ. ການຍື່ນຂໍວີຊາທີ່ບໍ່ມີເອກະສານຕາມລາຍການເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

ຂໍ້ສໍາຄັນທີ່ຄວນເອົາ​ໃຈ​ໃສ່
  • ເມື່ອຄໍາຮ້ອງຂອງກຸ່ມຖືກ​ຮັບ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີເວລາຈໍາກັດໃນການດໍາເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງຮອດ​ຂັ້ນ​ຕອນທີຫົກ. ຕາມປົກກະຕິ, ຂອບເຂດເວລາດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນເຈັດມື້, ​ແນວ​ໃດ​ກ​ກໍ​ຕາມ ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຄວນອີງຕາມເວ​ລາ​ໃນອີ​ເມວຢັ້ງຢືນທີ່ໄດ້ຮັບ. ໃນກໍລະນີທີ່ຄໍາຮ້ອງໝົດອາຍຸ, ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຕ້ອງເລີ່ມຂັ້ນ​ຕອນຄືນໃໝ່ ແລະ ສົ່ງຄໍາຮ້ອງໃໝ່.
  • ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຄວນດໍາເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນທີ 1, 2, 3 ແລະ 5 ສຳ​ລັບສະມາຊິກໃນກຸ່ມ. ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງປະກອບໃບ​ຄຳ​ຮ້ອງ DS-160 ດ້ວຍຕົວເອງ.
  • ຖ້າສະມາຊິກໃນກຸ່ມຜູ້ໃດໄດ້ນັດໝາຍສໍາພາດແລ້ວ, ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະບໍ່ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໃດ​ໜຶ່ງ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ຜູ້​ກ່ຽວ​ຕ້ອງເຂົ້າສໍາພາດຂໍວີຊາຜູ້ດຽວ.
  • ຖ້າຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາພາຍໃນກຸ່ມຍື່ນຂໍ​ວີ​ຊາພາຍໃຕ້ຄໍາຮ້ອງ I-797 ທີ່ຖືກ​ອະ​ນຸ​ມັດແລ້ວ, ເຊັ່ນ ໃບຄໍາຮ້ອງ​ຂໍວີຊາ​ປະ​ເພດ H2A, H2B, ຫຼື H3, ໃນຂັ້ນຕອນທີໜຶ່ງ ຜູ້ປະສານງານຂອງກຸ່ມຕ້ອງອັບໂຫຼດໃບຄໍາຮ້ອງ I-797 ທີ່ຖືກ​​ອະ​ນຸ​ມັດຊຶ່ງເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງໃນຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການຮ້ອງຂໍ.