ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ໌ນີ້

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບ CGI Federal Inc. (CGI Federal) ເພື່ອໃຫ້ CGI Federal ສະຫນັບສະຫນູນການເກັບກໍາແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍສໍາລັບການຂໍວີຊ່າ. CGI Federal ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເລື່ອງສ່ວນຕົວ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ຄວາມນີ້ ເພື່ອ ໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າພວກເຮົາສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຮັບຈາກທ່ານຜ່ານເວັບໄຊທ໌ນີ້ແລະຜ່ານການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ. ພາຍໃນຂອບເຂດສູງສຸດ, ພວກເຮົາສາມາດເກັບກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ໂດຍກົງຈາກເຈົ້າຂອງຂໍ້ມູນ, ລວມທັງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້, ແລະຂໍ້ມູນໄບໂອເມຕຮີກທີ່ໄດ້ເກັບກຳຜ່ານການຍື່ນຂໍ ວີຊ່າ. ການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ເກັບກໍາ, ລວບລ່ວມ, ນໍາໃຊ້, ເກັບຮັກສາ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານສະຫນອງໃຫ້ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຂໍວີຊ່າ. ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້, ທ່ານຍອມຮັບການສື່ສານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງລວມມີການຕິດຕໍ່ ຜ່ານລະບົບຕອບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຕິດຕໍ່ກັບສູນບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອການຍື່ນຂໍວີຊາ. ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ CGI Federal ຕິດຕໍ່, ກະລຸນາຢ່າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ນີ້. CGI Federal ຈະສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ເກັບຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃຫ້ແກ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອະເມລິກາ;

  •  ສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຫາ ສະຫະລັດອະເມລິກາ, ຫຼືແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບຕົວແທນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງ CGI Federal ເມື່ອຈໍາເປັນ ເພື່ອ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂອງທ່ານ;

  • ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບກົດຫມາຍ, ແລະ ກົດຫມາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນປະຈຸບັນ;

  • ປົກປັກຮັກສາສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພຫຼືສະຫວັດດີການຂອງຄົນອື່ນ;

  • ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງ CGI Federal ຫຼືປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມ; ຫລື

  • ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປະຕິບັດສັນຍາຂອງພວກເຮົາກັບລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ, ຫາກວ່າການນໍາໃຊ້ນັ້ນຖືກອະນຸຍາດຕາມກົດຫມາຍແລະສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກໍານົດອື່ນ ໆ ທີ່ມີຢູ່ນີ້

CGI Federal ພ່ຽງແຕ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຈັດການໃບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນໄວ້ຕາມໄລຍະເວລາດຳເນີນຂັ້ນຕອນການຈັດການວີຊາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໃນສັນຍາຂອງ ພວກເຮົາ ກັບ ກະຊ່ວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ. CGI Federal ຈະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ໂປໂຕຄອນອິນເຕີເນັດ(IP), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ, ລະບົບ ປະຕິບັດການ ແລະ ເວລາ, ວັນທີເຂົ້າເວັບໄຊຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບບັນດາຂໍ້ມູນອື່ນໃນການໃຊ້ເວັບໄຊ. ທັງໝົດຂໍ້ມູ່ນໄດ້ເກັບກຳໂດຍອັດຕະໂນມັດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການລາຍງານທາງສະຖິຕິ, ວິເຄາະ ປະສິດທິຜົນຂອງເວັບໄຊ ແລະ ບັນດາການລາຍງານອື່ນໆຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງໃນສັນຍາຂອງພວກເຮົາ.​ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ,​ CGI Federal ຈະປະຕິບັດທຸກວິທີການປົກປັກຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ ດ້ານການຈັດຕັ້ງ,​ ເຕັກນິກ, ແລະ ໂຄງສ້າງວັດຖຸພື້ນຖານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼືເ ປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. CGI Federal ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະດັບຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນໃນລະດັບດຽວກັນຈາກທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ ສາມທີ່ກ່ຽວຂອງກັບການສະຫນັບສະຫນູນການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເຊັ່ນ: ຜູ້ຮັບເຫມົາຊ່ວງແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກລັກສະນະຂອງອິນເຕີເນັດ, CGI Federal ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າ ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈະບໍ່ສາມາດປິດບັນດາວິທີປົກປ້ອງດັ່ງກ່າວ, ຈະບໍສາມາດເຂົ້າສູ່ນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໄປຜິດຈຸດປະສົງ. ເວບໄຊນີ້ໃຊ້ສຳລັບຄົນຜູ້ໃຫຍ່, ສຳລັບເຍົາວະຊົນຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ໃຫຍ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ. CGI Federal ສະຫງວນສິດ ທີ່ ຈະປ່ຽນແປງ, ແກ້ໄຂຫລືປັບປຸງແຈ້ງການ ຄວາມຮັກສາຄວາມລັບນີ້ ທູກໆເວລາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ support@ustraveldocs.com.

ກົດບ່ອນນີ້ ເພື່ອເບິ່ງ ຖະແຫຼງການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ (Privacy Shield Statement) ສະບັບເຕັມ