Nav Kas Thuj thiab Tsoomfwv Cov Neeg Ua Haujlwm – Lwm Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Ntawm nplooj ntawv no:

Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Hom vixaj-A ib txwm raug muab rau raws li ib tug nav kas thuj tau qhia los ntawm chav lis haujlwm ntawm lub tebchaws tswvcuab lossis pawg neeg txawv tebchaws sawv kev mus ua haujlwm. Yog ib tug neeg thov hom vixaj A-1 lossis A-2 tabtom tuaj rau Tebchaws Meskas rau ibqho haujlwm, uas tsawg dua 90 hnub, qhov vixaj yuav raug muab sau ceebtoom ua "TDY." Thas mab das, tus kheej qhov xam phaj yuav tsum yog hom vixaj A-1 thiab A-2 tiag tiag uas yog cov neeg pej xeem ntawm cov neeg thov, lossis raug lees paub raws cai ntawm lub tebchaws ua tswvcuab raug zam. Txawm licas losxij, tej zaum nyob rau qee kis tus kws lis haujlwm hauv koos xum yuav thov xam phaj ntxiv.

Qhov no yog qhia txog lwmyam ntaub ntawv ntsig txog txhia hom vixaj nyob hauv theem no:

Vixaj A-3

Muab rau cov neeg mus kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm rau yus tus kheej nyob rau kis A-1 lossis A-2.

Vixaj G-1

Muab rau cov tswvcuab ntawm pawg neeg txawv tebchaws mus ua haujlwm rau ib tsoomfwv mus txog rau ib lub koom haum txawv tebchaws, uas tsis xav txog tias nyob rau qib twg, thiab lawv cov tswvcuab yuav txheeb ze tsev neeg npaum licas. Cov vixaj G-1 kuj raug muab rau pawg thawj coj tuav ntaub ntawv, cov kws tsav tsheb thiab neeg saib xyuas tsev raug txim, zam rau cov neeg ua haujlwm nyob sab hauv lub tebchaws uas yog cov twb tau muab cov vixaj G-5 rau lawm.

Vixaj G-2

Muab rau cov neeg sawv cev ntawm ib tsoomfwv muaj kev lees paub thiab cov tswvcuab txheeb ze ntawm lawv tsev neeg uas tuaj mus rau Tebchaws Meskas ib ntus rau qhov tuaj mus koom lub rooj ncauj lug sib tham ntawm ib lub koom haum txawv tebchaws. G-2 cov neeg lis haujlwm yuav sawv cev tam rau lawv tsoomfwv rau ntawm Xab Pha Koom Haum Sib Koom Haiv (UN) lossis yog TDY cov kws lis haujlwm rau pawg neeg txawv tebchaws mus ua haujlwm ntawm lub tebchaws ntawd rau lub koom haum txawv tebchaws. Tej zaum cov vixaj G-2 yuav raug muab rau cov neeg ua haujlwm tub-rog uas tau mus pab Lub Koom Haum UN saib xyuas kev thaj yeeb. Kuj tuaj yeem muab cov vixaj G-2 rau cov tswvcuab ntawm tsev neeg tau.

Vixaj G-3

Muab rau cov neeg sawv cev tam rau ntawm cov tsis yog tam rau tsoomfwv lossis tsis yog tam rau lub koom haum, uas tsis xav txog tias nyob rau qib twg, thiab lawv cov tswvcuab yuav txheeb ze tsev neeg npaum licas. Cov vixaj G-3 kuj yuav muab rau cov neeg sawv cev tam ntawm cov tsoomfwv xws li cov hais los no, yog li ntawd thiaj tuaj mus koom cov rooj ncauj lus ib ntus (xuaj qhaus) ntawm cov koom haum txawv tebchaws (xws li ib lub rooj ncauj lus ntawm Xab Pha Koom Haum UN thiab Xab Pha Kev Ruaj Ntseg).

Vixaj G-4

Muab rau cov neeg ntawm ib qib twg uas yog cov tabtom lis ntaub ntawv tuaj mus rau Tebchaws Meskas mus pib teem caij sib ntsib rau ntawm ib lub koom haum txawv tebchaws (suav txog Lub Koom Haum Koom Haiv). Cov tswvcuab ntawm lawv tsev neeg cov neeg txheeb ze kuj tuaj yeem tau cov vixaj G-4, zam rau lawv cov neeg ua haujlwm nyob sab hauv lub tebchaws, uas twb tau muab cov vixaj G-5 rau lawm. Cov kws lis haujlwm thiab cov neeg ua haujlwm ntawm lub koom haum txawv tebchaws, cov neeg uas tsis raug muab haujlwm rau ua rau hauv Tebchaws Meskas, tej zaum yuav raug pom zoo muab raws hom G-4 yog lawv xav hla Tebchaws Meskas mus rau lwm lub tebchaws. Kev thov vixaj raws cai nkag tebchaws yuav raug txwv tsis pub thov tau ntau. Cov vixaj G-4 kuj yuav raug muab rau cov neeg ntawm ib qib twg ntawm cov npas-xis npe ntawm ib lub koom haum txawv tebchaws uas sawv cev tam rau lub koom haum uas tabtom tuaj mus rau Tebchaws Meskas.

Vixaj G-5

Muab rau cov neeg mus kawm ntawv thiab cov neeg ua haujlwm rau yus tus kheej nyob rau kis G-1 txog kis G-4.

Ceebtoom: Yog ib Tug Neeg Muaj Chaw Nyob Ruaj Ntseg Raug Cai (LPR) raug ntiav ua haujlwm los ntawm pawg neeg txawv tebchaws nyob hauv Tebchaws Meskas, nws yuav muaj cai tau txais hom vixaj A yog nws txaus siab nyoo muab nws daim npav muaj chaw nyob ruaj ntseg xa rov qab.