Cov Nqi Vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Cov neeg thov vixaj, suav txog cov menyuam yaus yuav tsum tau them tus nqi thov vixaj ua ntej yuav thov vixaj nkag tebchaws ib ntus uas tus nqi no yog thim tsis tau cov nyiaj rov qab, pauv hloov tsis tau, qee lub caij kuj yog tus nqi MRV. Tus nqi ntawm daim ntawv thov vixaj yuav tsum tau them txawm hais tias yuav muab vixaj rau lossis tsis muab vixaj rau losxij. Tus nqi thov vixaj yog xam raws li hom vixaj koj thov. Nces raws li koj haiv neeg thiab hom vixaj koj tabtom thov, tej zaum koj yuav them tus nqi muab vixaj lossis tus nqi “them pauj”. Lub webpage no muaj cov nqi ntawm daim ntawv thov vixaj ntsig txog txhua hom vixaj nkag tebchaws ib ntus.

Thov nco ntsoov tias tsuas yog cov nqi ntawm daim ntawv thov rau cov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiaj li muaj npe nyob rau ntawm no xwb.

Cov Ntaub Ntawv Kev Them Nqi

Txawm tias cov nqi no sau ua nyiaj daus las Meskas, kev them nqi yuav tsum siv hom nyiaj hauv lub tebchaws. Koj tuaj yeem them koj cov nqi rau ntawm qhov chaw Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. Muaj cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog hom kev xaiv them cov nqi nyob rau ntawm no. Yuav nrhiav ib lub chaw ncaus ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA nias ntawm no.

Kev Txwv

Tag nrho txhua daim ntawv them nqi vixaj (MRV) uas tau them ua ntej hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 yuav tas sij hawm siv rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023. Yuav tsis muaj qhov toj txuas ntxiv rau cov nqi no. Cov qhua thov vis xaj yuav tsum teem sij hawm xam phaj lossis xa cov ntaub ntawv thov uas tsis tas mus xam phaj ua ntej hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023 kom thiaj tsis tau mus them tus nqi tshiab. Thov nco ntsoov hais tias hnub xam phaj ntawm tus qhua thov vis xaj yuav tsis yog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023, tiam sis hnub teem caij xam phaj yuav tsum tau teem ua ntej hnub ntawv rau hauv lab npov, txawm tias lub sij hawm teem tseg yuav yog rau ntau lub hlis tom ntej. Tsis tag li ntawv, cov qhua thov vis xaj uas siv daim ntawv them nqi MRV tau them ua ntej rau hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2022 coj los teem caij xam phaj tau ceeb toom kom tsis txhob hloov pauv hnub teem caij xam phaj rau hnub los sis tom qab hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2023. Yog tias koj ua li ntawv yuav poob lub sij hawm teem xam phaj ua ntej ntawd thiab cov nqi MRV. Tus qhua thov vis xaj yuav tau them dua tus nqi tshiab thiab xa cov ntaub ntawv thov dua tshiab.

Hom Vixaj thiab Cov Nqi Ntawm Daim Ntawv Thov

Cov nqi ntawm daim ntawv thov muaj npe nyob hauv qab no thiab siv tau rau ib daim ntawv thov vixaj. Tus nqi daim ntawv thov vixaj rau hom vixaj nkag tebchaws ib ntus thas-mab-das yog US$185. Tus nqi no suav txog cov vixaj neeg mus ncig tebchaws uasi, tub lag tub luam, tub-ntxhais kawm ntawv, thiab kev pauv hloov cov neeg mus sib xyuas. Cov nqi vixaj xws li cov vixaj ua haujlwm thiab feem kev cai dab qhuas yog US$205. Hom vixaj K yog US$265 thiab tus nqi vixaj E yog US$315 Cov ntaub ntawv hauv qab no muaj ntau hom vixaj thiab cov nqi vixaj.

Hom Vixaj thiab Cov Nqi ntawm Daim Ntawv Thov - Tau faib raws li Theem Nqi
Cov Nqi (Nyiaj Daus Las $) Cov Nqi (Nyiaj Nplog) Hom Vixaj Kev Piav Qhia
$185 N/A B Tub Lag Luam/Neeg Ncig Xyuas Tebchaws
$185 N/A C-1 Hla
$185 N/A D Cov Neeg Lis Haujlwm Hauv Nkoj/Saum Nyob Hoom
$185 N/A F Tub-ntxhais kawm ntawv (kev kawm ntawv)
$185 N/A I Kws Tshaj Xov Xwm thiab Kws Sau Xov Xwm
$185 N/A J Cov Neeg Qhua Sib Pauv Hloov
$185 N/A M Tub-ntxhais kawm ntawv (kawm ua haujlwm)
$185 N/A T Tus Neeg Raug Tsim Txom los ntawm Kev Ua Lag Luam Neeg Txhaum Cai
$185 N/A TN/TD NAFTA Cov Kws Ua Haujlwm
$185 N/A U Tus Neeg Raug Tsim Txom los ntawm Txoj Haujlwm Ua Txhaum Cai Lij Choj
$205 N/A H Cov Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus/Raws Caij Nyoog thiab Kev Ua Haujlwm, Cov Neeg Mus Koom Kev Qhia
$205 N/A L Cov Neeg Sib Pauv Hloov Hauv Lub Tuam Txhab Ua Haujlwm
$205 N/A O Cov Neeg muaj Rab Peev Xwm Tshwj Xeeb
$205 N/A P Nav Kis Las. Cov Nav Xim Lab Pab thiab Cov Kws Ua Yeeb Yam
$205 N/A Q Kev Sib Pauv Hloov Kab Lis Kev Cai Txawv Tebchaws
$205 N/A R Tus Neeg Ua Haujlwm Feem kev cai dab qhuas
$265 N/A K Tus hluas nraug losyog tus hluas nkauj raug qhaib lossis Tus txij nkawm Neeg Meskas
$315 N/A E Kev Cog Lus Kev Ua Lag Luam Txawv Tebchaws/Tus Tswv Nqis Peev, Neeg Auv Xab Tes Lias uas Paub Tejyam Tshwj Xeeb
Hom Vixaj thiab Cov Nqi ntawm Daim Ntawv Thov - Tau faib raws li Hom Vixaj
Hom Vixaj Kev Piav Qhia Cov Nqi (Nyiaj Daus Las $) Cov Nqi (Nyiaj Nplog)
B Tub Lag Luam/Neeg Ncig Xyuas Tebchaws $185 N/A
C-1 Hla $185 N/A
D Cov Neeg Lis Haujlwm Hauv Nkoj/Saum Nyob Hoom $185 N/A
E Kev Cog Lus Kev Ua Lag Luam Txawv Tebchaws/Tus Tswv Nqis Peev, Neeg Auv Xab Tes Lias uas Paub Tejyam Tshwj Xeeb $315 N/A
F Tub-ntxhais kawm ntawv (kev kawm ntawv) $185 N/A
H Cov Neeg Ua Haujlwm Ib Ntus/Raws Caij Nyoog thiab Kev Ua Haujlwm, Cov Neeg Mus Koom Kev Qhia $205 N/A
I Kws Tshaj Xov Xwm thiab Kws Sau Xov Xwm $185 N/A
J Cov Neeg Qhua Sib Pauv Hloov $185 N/A
K Tus hluas nraug losyog tus hluas nkauj raug qhaib lossis Tus txij nkawm Neeg Meskas $265 N/A
L Cov Neeg Sib Pauv Hloov Hauv Lub Tuam Txhab Ua Haujlwm $205 N/A
M Tub-ntxhais kawm ntawv (kawm ua haujlwm) $185 N/A
O Cov Neeg muaj Rab Peev Xwm Tshwj Xeeb $205 N/A
P Nav Kis Las. Cov Nav Xim Lab Pab thiab Cov Kws Ua Yeeb Yam $205 N/A
Q Kev Sib Pauv Hloov Kab Lis Kev Cai Txawv Tebchaws $205 N/A
R Tus Neeg Ua Haujlwm Feem kev cai dab qhuas $205 N/A
T Tus Neeg Raug Tsim Txom los ntawm Kev Ua Lag Luam Neeg Txhaum Cai $185 N/A
U Tus Neeg Raug Tsim Txom los ntawm Txoj Haujlwm Ua Txhaum Cai Lij Choj $185 N/A
TN/TD NAFTA Cov Kws Ua Haujlwm $185 N/A

Hom Vixaj thiab Tshooj Cai Tsis Tau Them Tus Nqi

  • Cov neeg thov rau hom vixaj A, G, C-2, C-3, NATO, thiab cov vixaj nav kas thuj (tau sau tseg rau hauv 22 CFR 41.26);
  • Cov neeg thov uas muaj hom vixaj J thiab cov neeg uas tabtom kawm ntawv thiab kev pauv hloov kab lis kev cai uas raug pab txhawb nyiaj los ntawm Tsoomfwv Meskas;
  • Kev pauv hloov ib daim ntawv vixaj uas lub tshuab nyeem tau rau qhov kev muab vixaj hauv ib lub xyoos, thaum daim qauv vixaj qub raug ntaus cim siv tsis tau lawm lossis yuav tsum tau muab vixaj dua tshiab vim tus neeg thov tsis muaj kev txhaum dabtsi;
  • Cov neeg thov uas raug zam los ntawm kev cog lus pom zoo txawv tebchaws, suav txog cov tswvcuab thiab cov neeg lis haujlwm ntawm ib tug kws soj ntsuam hauv Lub Chaw Ua Haujlwm Loj Ntawm Lub Koom Haum Koom Haiv uas muaj kev lees paub los ntawm Xab Pha UN thiab lawv cov tsev neeg;
  • Cov neeg thov uas taug kev mus pabcuam pub dawb;
  • Tsoomfwv Nom Tswv Meskas cov neeg lis haujlwm taug kev mus ua haujlwm raug raws cai; thiab,
  • Ib tug niam losyog txiv, kwvtij viv ncaus losyog nus-muag, tus txij nkawm, lossis ib tug menyuam ntawm Tsoomfwv Nom Tswv Meskas tus neeg ua haujlwm tag sim neej rau ntawm txoj haujlwm tabtom sawv kev mus koom tus neeg ua haujlwm ntawd lub ntees thiab/lossis kev faus; lossis ib tug niam losyog txiv, kwvtij viv ncau losyog nus-muag, tus txij nkawm, lossis tus tub lossis tus ntxhais ntawm Tsoomfwv Nom Tswv Mekas tus neeg ua haujlwm raug mob hnyav rau ntawm txoj haujlwm rau thaum lub sijhawm mus khomob sai thiab thaum lub sijhawm so tomqab khomob.

Lwmyam Nqi

Nyob hauv qee kis, yuav tau them tus nqi vixaj ntxiv ncaj qha mus rau Lub Chaw Vixaj Hauv Lub Tebchaws, Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas lossis Lub Tsev Lis Xyuas Kev Ruaj Ntseg Hauv Lub Tebchaws.

Cov Nqi Muab Vixaj Nkag Tebchaws Ib Ntus ("Them Pauj")

Cov neeg thov tuaj ntawm cov tebchaws paub meej tej zaum yuav tsum tau them tus nqi muab vixaj tomqab tau pom zoo rau lawv daim thov. Cov nqi no yog nce raws li "them pauj" (tus nqi them rau hom vixaj zoo sib xws uas lwm lub tebchaws yuav tsum kom ib tug neeg Meska them). Tebchaws Meskas yuav maj mam txo tus nqi muab vixaj raws li qhov ua mus tau, txawm licas losxij, thaum ib tsoomfwv txawv tebchaws sau cov nqi tshaj no rau cov neeg Meskas raws li tib hom vixaj, Tebchaws Meskas yuav sau tus nqi "ua pauj" rau lub tebchaws ntawd raws li hom vixaj zoo sib xws ntawd. Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website muaj cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog kev muab vixaj thiab tuaj yeem pab koj txiav txim seb hom vixaj no siv puas tau rau koj haiv neeg.

Cov Nqi SEVIS

Tus Tub-ntxhais kawm ntawv thiab Tus Neeg Qhua Sib Pauv Hloov Cov Txheej Txheem Qauv Ntaub Ntawv (SEVIS) yog ibqho txheej txheem qauv nyob hauv Is Thaws Nej uas soj qab xyuas cov neeg thov hom vixaj F, M, thiab J (thiab lawv cov tswvcuab hauv tsev neeg) rau thaum lub sijhawm lawv txais cov ntaub ntawv xub thawj (tsis hais hom I-20 lossis DS-2019) kom mus txog rau thaum lawv kawm ntawv tiav/tawm mus tom lub tsev kawm ntawv lossis kawm tag/tawm mus ntawm txoj haujlwm.

Cov neeg thov tseem ceeb rau hom vixaj F, M thiab J: Kuaj xyuas tom koj lub tsev kawm ntawv Meskas kom paub meej tias koj cov ntaub ntawv twb raug muab ntaus nkag rau hauv SEVIS lawm. Nej yuav tau nyias them nyias cov nqi SEVIS rau ntawm tus nqi them ntxiv rau daim ntawv thov vixaj. Rau cov tub-ntxhais kawm ntawv ib ntus uas siv Daim Ntawv Foos I-20, tus nqi SEVIS yog US$350. Rau cov neeg qhua sib pauv hloov uas siv Daim Ntawv Foos DS-2019, tus nqi SEVIS yog US$220. Yuav tsum txheeb xyuas daim ntawv them nqi ua ntej yuav muab vixaj rau koj cov tub-ntxhais kawm ntawv lossis tus neeg qhua sib pauv hloov. Tsis tuaj yeem them nqi rau tom Xab Tham Thuj lossis Lub Chaw Koos Xum Meskas tau. Cov lus qhia txog kev them tus nqi SEVIS tuaj yeem nrhiav tau ntawm no.

Kev Zam Rau Tus Nqi SEVIS

Cov neeg thov uas koom nrog ibqho txoj haujlwm pab txhawb los ntawm Tsoomfwv Nom Tswv Meskas (cov haujlwm uas pib cov lab hav G-1, G-2, G-3, G-7) tsis tau them tus nqi SEVIS.

Cov Nqi Ntawm Phaj L (Tus Nqi Tiv Thaiv Kev Dag Noj Dag Haus)

Thxua tus neeg thov visa thawj zaug hom visa blanket L yuav tau them qhov nqi Nrhiav Pom thiab Tiv Thaiv Kev Dag Ntxiag 500 dola Meskas. Tus neeg thov visa yuav tau them qhov nqi no rau tus neeg txais tuav nyiaj nyob hauv Xab tham thuj hnub mus xam phaj. Tom qab yog koj rov qab thov hom visa blanket L thiab siv dua daim form I-129S tshiab, Koj yuav tau them qhov nqi Nrhiav Pom thiab Tiv Thaiv Kev Dag Ntxiag no. Tsi tag li ntawd tus neeg txais tos pab thov hom blanket L rau koj yuav tau them 2,250 dola Meskas rau qhov nqi Tiv thaiv Ciam teb (Border Security Act). Cov neeg thov hom visa L (Individual L), Hom H-1B, thiab hom H-2B, tus neeg txais tos koj nyob Meskas yuav tau them qhov nqi Tiv thaiv Ciam teb no thaum thov ntaub ntawv nyob hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Pabcuam Neeg Pej Xeem thiab Kev Hla Tebchaws (USCIS).