Cov Duab thiab Taub Ntiv Tes

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Thaum tso npe ib hom vixaj nkag tebchaws ib ntus, koj yuav tsum rub ib daim duab uas yees los tsis ntev dua rau lub hli tso rau thiaj li ua thiab xa tiav Daim Ntawv Foos DS-160. Koj yuav tau nqa koj ib daim duab tuaj tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas rau hnub koj tuaj xam phaj. Koj yuav raug ntaus taub ntiv tes thaum koj tuaj xam phaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas.

Daim Qauv Duab Xav Tau

Koj daim duab siv thov vixaj yuav tsum raug raws li qhov dav thiab phim tsim nyog. Kev muab cov duab uas tsis tau raws li tus qauv xa mus tuaj yeem ua rau ncua qhov txheej txheem lis daim ntawv thov vixaj. Kev pom zoo tias koj tseem nyob ntawm qub vaj tsev, koj daim duab yuav tau yees hnub nyoog tsis tshaj rau lub hlis. Yog koj daim duab yees tsis raws cai, koj tuaj yeem xa ib daim duab tshiab mus ua ntej koj daim Visa tau txheeb xyuas, txawm tias lub lav thawj thov Visa lees txais koj daim duab saum lub tshuab.

*Txij li hnub tim 01 lub 11 hli ntuj xyoo 2016 mus, yuav tsis txais cov duab vis xaj uas rau tsom iav. Cov duab uas muab tso nrog koj daim ntawv Foos DS-160 yuav tsum thaij kom tsis ntev dua rau lub hli, thiab yuav tsum raug raws li daim duab qauv qhia hauv qab no:

Qhov Dav ntawm Lub Taub Hau

Koj qhov siab ntawm lub taub hau, ntsuas saum koj lub taub hau los, suav txij cov plaub hau mus txog ntawm koj lub puab tsaig, yuav tsum nyob li thaj tsam 50% thiab 70% ntawm qhov siab ntawm daim duab tag nrho. Qhov siab ntawm lub qhov muag, ntsuas txij hauv qab ntawm daim duab mus txog ncaj rau koj lub qhov muag, yuav tsum nyob li thaj tsam 55% thiab 70%- lossis khwv yees thaj tsam 2/3 ntawm qhov siab ntawm daim duab.

Qhov Dav ntawm Daim Duab

Koj daim duab yuav tsum dav plaub fab xwm fab xwm yeem, txhais tau tias qhov siab yuav tsum dav ibyam li qhov dav. Qhov dav nqaim kawg nkaus ntawm koj daim duab yog 600 pixels x 600 pixels (qhov siab x qhov dav). Qhov dav ntau kawg nkaus yog 1200 pixels x 1200 pixels (qhov siab x qhov dav).

7 Kauj ruam ua kom Daim Duab Tiav Zoo

Kev Kho Kom Lub Taub Hau Haum

Kev kho lub taub hau kom haum yog tseem ceeb thaum koj yees koj daim duab vixaj. Kho koj tus kheej hauv daim duab thiaj li pom koj lub ntsej muag tag. Tig lub ntsej muag ncaj qha rau lub koob yees duab thiab tsis txhob qi qhov muag.

Kev Kho Tus Ntug

Koj daim duab yuav tsum pom tag nrho koj lub taub hau, txij saum toj kawg ntawm koj cov plaub hau mus txog hauv qab ntawm koj lub puab tsaig. Daim duab zoo, qhov siab ntawm koj lub taub haus yog ntsuas 1-1-3/8 yas tes (25 txog 35 mm), lossis puv li thaj tsam 50%-70% ntawm daim duab, zoo xws li no:

Nyob Kom Ncaj Nruab Nrab

Koj lub taub hau yuav tsum nyob hauv nruab nrab ntawm cov ntug.

Pom Koj Ob Lub Qhov Muag

Nco ntsoov tsis txhob qi qhov muag. Koj ob lub qhov muag yuav tsum nyob 2/3 rod saum ntawm daim duab, lossis thaj tsam 1-1/8 yas tes mus txog 1-3/8 yas tes (28mm thiab 35 mm) - thaj tsam 60% - rau sab hauv qab ntawm daim duab. *Txij li hnub tim 01 lub 11 hli ntuj xyoo 2016 mus, yuav tsis txais cov duab vis xaj uas rau tsom iav.

Sab Tom Qab

Thaj chaw hauv daim duab sab tom qab yuav tsum tsis txhob tsuas thiab yog xim dawb tag nrho lossis tawm tso xim dawb ntau. Zaum tom hau ntej ntawm daim ntaub dawb lossis dawb muag lias thiaj ua rau sab nrab qaum pom meej.

Kho Qhov Tsaus Ntuj Tawm

Zaum yog li ntawd thiaj pom koj lub ntsej muag tag thiab thiaj tsis muaj duab los ntis thoob koj lub ntsej muag lossis sab nrab qaum.

Nyob Twj Ywm Yam Tsis Ntxhov Siab thiab Ua Kom Zoo Li Thas Mab Xaj

Ua kom koj lub ntsej muag zoo li thas mab xaj thaum yees koj daim duab, zoo xws li pom rau ntawm no:

Tsis txhob ntoo kaus mom lossis siv phuam npog plaub hau lossis txoj hlua khi plaub hau, tshwj tsis yog hom neeg kev cai dab qhuas uas niaj hnub ntoo. Yuav tsum pom tag nrho koj lub ntsej muag, thiab daim phuam npog plaub hau yuav tsum tsis txhob ua rau muaj qhov tsaus rau ntawm koj lub ntsej muag.

Kev ntaus taub ntiv tes

Cov neeg thov vixaj yuav tau ntaus taub ntiv tes rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas vim yog ibqho ntawm kev xam phaj muab vixaj. Lub sijhawm txiav txim daim ntawv thov vixaj, yeej ib txwm yog thaum xam phaj, siv kua cwj mem ntaus taub ntiv tes, siv tshuab yees taub ntiv tes yog ua tau sai dua. Muaj qee tus neeg thov tsis tas yuav kom ntaus taub ntiv tes xws li:

  • Cov neeg thov vixaj uas mus ua haujlwm rau tsoomfwv cov haujlwm, zam rau cov neeg thov hom vixaj A-3 thiab G-5
  • Cov neeg thov hnub nyoog qis dua 14 xyoos lossis hnub nyoog tshaj 79 xyoo

Cov Ntaub Ntawv Ntxiv

Rau cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog hom duab siv rau daim ntawv tso vixaj, mus saib hauv Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws lub website.

Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws kuj muaj cov nqe lus nug (FAQ) txog daim qauv duab (Cov Nqe Lus Nug Uas Nquag Nug) ntawm no.