Lub Tuam Txhab Nyiaj thiab Hom Kev Xaiv Them Nqi thiab Them Kuv Cov Nqi Vixaj

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov qab saib xyuas tag nrho

Cov neeg thov feem ntau, suav txog cov menyuam yaus yuav tsum tau them tus nqi Vivaj Uas Nyeem Ntawm Lub Tshuab Tau (MRV) los pib lis lawv daim ntawv thov vixaj Meska. Tsoomfwv Meskas tus nqi uas yuav tsum tau them no yog tus nqi lis vixaj yuav tsum them tseem tias yuav muab vixaj rau lossis tsis kam muab vixaj rau koj losxij.

Tus nqi MRV yog thim rov qab tsis tau thiab xa mus them tsis tau. Cov neeg thov yuav tsum txiav txim siab seb lawv puas yuav tsum tau thov lossis tsis tau them ib hom vixaj mus Tebchaws Meskas ua ntej xa lawv daim ntawv thov.

Qee yam ua piv txwv uas tej zaum yuav tsis tau thov vixaj muaj xws li txuas mus ntxiv no, tabsis kuj tsis yog tag li no xwb xws li:

  • Yog koj tabtom thov hom vixaj A lossis G rau kis sawv kev mus haujlwm raws cai, koj tsis tas them tus nqi MRV.
  • Yog koj tabtom thov hom vixaj J raws li Tsoomfwv Meskas pab txhawb nyiaj txiag (suav txog cov haujlwm G-1, G-2, G-3, G-7), koj tsis tas them tus nqi MRV.
  • Yog koj twb muaj ib hom vixaj siv tau rau koj lub homphiaj sawv cev mus lawm, koj tsis tas thov vixaj ntxiv.
  • Yog koj yog haiv neeg Canada lossis Bermuda (tabsis tsis tau thov rau hom vixaj A, E, G, K lossis V), tsis tas thov vixaj.

Yog koj tsis tau thov vixaj, thov ua raws li cov lus qhia hais txog kev them cov nqi txuas mus ntxiv no. Cov neeg thov yuav tsum them cov nqi kom tiav ua ntej yuav raug tso cai teem caij mus xam phaj. Cov neeg thov uas them cov nqi tsis raug rau lawv hom vixaj tej zaum yuav raug txwv tsis pub teem caij xam phaj.

Kiag thaum teem caij (nav) xam phaj thawj zaug lawm, cov neeg thov yuav raug txwv tsis pub lub sijhawm ntaus rov qab los teem caij dua tshiab ntxiv. Yog koj plam tsis tau mus xam phaj raws li koj lub sijhawm teem caij, koj yuav tsum them tus nqi MRV dua koj thiaj rov qab mus teem caij xam phaj ntxiv tau. Thov npaj mus raws li koj lub sijhawm xam phaj koj thiaj tsis tau them cov nqi vixaj ntxiv. Cov nqi vixaj tsis tuaj yeem thim rov qab tau.

Nco ntsoov: Cov neeg thov yuav raug txwv tsis pub lub sijhawm ntaus rov qab los theem caij dua tshiab ntxiv. Thov npaj mus raws li koj lub sijhawm xam phaj yog li ntawd koj thiaj tsis tau them cov nqi vixaj ntxiv. Cov nqi vixaj tsis tuaj yeem thim rov qab tau.

Tus Nqi (Nqi Them Pauj)

Nce raws li koj haiv neeg thiab hom vixaj uas koj tabtom thov, tej zaum koj yuav tau them tus nqi vivaj lossis "tus nqi them pauj". Tus nqi no tsis yog Tus Nqi MRV thiab tsis tuaj yeem siv coj mus teem caij xam phaj tau. Thov nco ntsoov them koj tus nqi them pauj ua ntej yog koj rov qab toj hnub nyoog rau koj daim ntawv yav dhau lo thiab xa koj daim ntawv thov mus raws lub tub xa ntawv. Yog koj tabtom teem caij koj qhov xam phaj, tsis tas them tus nqi them pauj ua ntej; tus nqi no yuav raug them rau thaum lub sijhawm koj xam phaj rau ntawm Chav Koos Xum ntawm Xab Tham Thuj Meskas.

Thov khij rau nplooj ntawv no mus nrhiav txog cov nqi them pauj uas siv tau.

Cov Lus Qhia Them Koj Cov Nqi Vixaj

Hauv tebchaws Nplog tej zaum koj tus kheej yuav tau mus them Tus Nqi Vixaj rau ntawm ib ntawm 41 lub chaw ncau ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. Rau tag nrho cov npe ntawm cov chaw ncau tuam txhab nyiaj no mus Nias Ntawm Nov. Koj yuav tsum tso npe ua ntej rau ntawm lub chaw tus neeg thov thiab xaiv koj lub caij mus ntsib thiaj nkag mus rau cov ntaub ntawv hais txog hom kev xaiv them nyiaj tau. Saib cov khauj ruam hauv qab no.

Khauj ruam 1

Nkag mus rau peb cov txheej txheem thov hauv online thiab mus tsim ib lub phlaub ntawv. Qhov no yuav ua rau them cov nyiaj raug thiab ua haujlwm tau ncav sijhawm. Cov nqi no yuav tshwm sim ua nyiaj Meskas Daus Las (USD); txawm licas losxij yuav tsum them ua nyiaj Kij Nplog (LAK). Nplooj ntawv no muaj ntau cov nqi vixaj sib txawv.

Khauj ruam 2

Nias ntawm qhov xaiv Teem Caij Kuv Qhov Mus Ntsib nyob sab-lauj ntawm koj lub nab-cos. Ua Cov Khauj Ruam ntawm Hom Vixaj Kom Tiav, Xaiv Hom Vixaj thiab Theem Vixaj.

Khauj ruam 3

Kiag thaum koj nkag mus rau ntawm lub nab-cos Kev Them Nqi, nias ntawm Hom Kev Xaiv Them Nqi. Koj yuav luam koj daim ntawv tw Faj Nyiaj CGI nqa mus tom Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. TSIS TXHOB LUAM DAIM NTAWV TW NYIAJ FAJ NO NTAU DAIM. Yog koj tabtom thov ntau hom vixaj rau koj tsev neeg lossis pawg neeg, tsuas ua IB zaug them xwb.

Cov nyiaj Kij (LAK) yog xam raws li tus nqi pauv nyiaj tom Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Feem Txawv Tebchaws. Cov neeg thov uas them cov nqi tsis raug rau lawv hom vixaj tej zaum yuav raug txwv tsis pub teem caij xam phaj.
Khauj ruam 4

Mus them koj cov nqi vixaj tom Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. Koj yuav tsum them koj cov nqi "Daim Ntawv Faj Nyiaj" kom tiav rau tom Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. Koj yuav tsum muab tus nab npawb Pov Thawj CGI siv rau ntawm Daim Ntawv Faj Nyiaj.

Thaum koj them cov nqi vixaj, koj lees paub tias cov nqi vixaj no yuav thim tsis tau rov qab vim yuav tsum them ua ntej yuav saib xyuas daim ntawv thov. Nws tsis txhais tau tias yog ibqho kev cog lus nrog tus neeg thov, tsis yog yuav lav tias daim ntawv thov yuav tsum raug pom zoo. Tseem daim ntawv thov yuav zoo licas los yuav tsis tuaj yeem thim cov nyiaj rov qab tau.

Khauj ruam 5

Tomqab them nyiaj rau koj qhov vixaj tag muab daim ntawv them nyiaj ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA (Tus Neeg Qhua Cov Ntaub Ntawv Theej Tseg ) khaws tseg cia rau koj. Yuav tsis tuaj yeem hloov tau yog daim ntawv no poob. Koj yuav tsis tuaj yeem teem caij mus xam phaj tau yog tsis muaj tus nab npawb Pov Thawj CGI.

Khauj ruam 6

Kiag thaum koj them koj cov nqi vixaj, koj thiaj tuaj yeem teem caij rau koj qhov xam phaj rau thaum lub sijhawm 12:00 teev tav su ntawm hnub ua haujlwm txuas mus ntxiv. Nkag mus rau hauv koj lub plhaub ntawv thiab siv koj tus nab npawb Pov Thawj CGI mus Teem Caij Koj Qhov Xam Phaj kom tiav.

Hom Kev Xaiv Them Nqi

Cov Nyiaj Ntsuab ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA:

Koj tuaj yeem them koj cov nqi vixaj nkag tebchaws ib ntus (NIV) ua nyiaj ntsuab rau ntawm ib lub chaw ncau Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA. Ua ntej mus them nyiaj, koj yuav tsum luam thiab nqa cov ntaub ntawv tw nyiaj them tus nqi vixaj Meskas mus nrog tomqab koj nkag mus rau hauv koj lub plhaub rau ntawv.

TSIS TXHOB LUAM DAIM NTAWV TW NYIAJ FAJ NO NTAU DAIM. Yog koj tabtom thov ntau hom vixaj rau koj tsev neeg lossis pawg neeg, tsuas ua IB zaug them xwb.

Tsuas siv IB Daim Ntawv Tw Faj Nyiaj CGI xwb. Nqa daim ntawv tw faj nyiaj luam tawm no nrog koj thaum mus them koj cov nqi. Nco ntsoov tias koj yuav tsum them cov nqi kom raug raws li cov nyiaj ntawm daim ntawv tw faj nyiaj. Koj yuav tsum them cov nyiaj Daim Ntawv Faj Nyiaj rau tom Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA kom tiav. Tomqab tau txais koj cov nqi, tus kws txais nyiaj ntawm lub tuam txhab nyiaj ACLEDA yuav muab ib daim ntawv txais nyiaj rau koj.

Khaws koj daim ntawv txais nyiaj no nrog tus nab npawb Pov Thawj CGI. Yuav tsis tuaj yeem hloov tau yog daim ntawv no poob. Koj yuav tsis tuaj yeem teem caij mus xam phaj tau yog tsis muaj tus nab npawb Pov Thawj CGI.

Kev Teem Caij Koj Qhov Xam Phaj

Tseem koj yuav teem caij koj qhov xam phaj rau hauv online lossis tiv toj rau peb tus xovtooj ntawm lub chaw txais tos, koj yuav tsum muaj Tus Nab Npawb Pov Thawj CGI los ntawm koj daim ntawv tw faj nyiaj.

Daim Ntawv Faj Nyiaj Rau Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA

Qee Daim Ntawv Faj Nyiaj Ua Piv Txwv (Ua tiav lawm)

Cov Nyiaj Ntsuab ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA

Saib cov ntaub ntawv hauv qab no txog lub sijhawm siv lis daim ntawv them nqi

Lub Sijhawm Siv Lis Them Cov Nqi Daim Ntawv Thov Vixaj - Ua Nyiaj Ntsuab rau ntawm lub chaw ncau ntawm Lub Tuam Txhab Nyiaj ACLEDA
Lub Sijahwm Them Nqi Teem Xam Phaj
Them nyiaj ua ntej 4 teev yav txaus ntuj 12 teev tav su rau hnub ua haujlwm txuas mus ntxiv.
Piv txwv: Yog koj them nyiaj rau hnub Vas-cas ua ntej 4 teev yav txaus ntuj, koj daim ntawv txais nyiaj yuav siv tau tomqab 12 teev tav su rau hnub Vas-As-Qhas
Them nyiaj tomqab 4 teev yav txaus ntuj 12 teev tav su rau hnub ua haujlwm txuas mus ntxiv + 1 (2 hnub tomqab them nyiaj).
Piv txwv: Yog koj them nyiaj rau hnub Vas-cas tom qab 4 teev yav txaus ntuj, koj daim ntawv txais nyiaj yuav siv tau tomqab 12 teev tav su rau hnub Vas-Phuv