Kuv Lub Sijhawm Teem Caij Mus Ntsib

Ntawm nplooj ntawv no:


Rov Qab Saib Xyuas Tag Nrho

Ib txwm, ib tug neeg txawv tebchaws uas xav mus saib Tebchaws Meskas yuav tsum tau daim ntawv vixaj, tsis hais daim ntawv vixaj nkag tebchaws ib ntus lossis vixaj nkag mus nyob hauv tebchaws rau cov neeg muaj chaw nyob ruaj ntseg. Cov neeg ntawm lub tebchaws muaj cai tej zaum tuaj yeem mus Tebchaws Meskas tau yam tsis tas muaj vixaj raws li Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj. Yog koj tsis muaj cai rau hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj lossis yog koj tabtom mus kawm ntawv, ua haujlwm, lossis koom txoj haujlwm sib pauv hloov, koj yuav tsum thov hom vixaj nkag tebchaws ib ntus.

Cov neeg thov vixaj Meskas tus kheej yuav tsum tshwm ntsej muag thaum xam phaj muab vixaj rau tom Xab Tham Thuj lossis Koos Xum Meskas. Koj yuav teem caij mus ntsib rau qhov xam phaj ntawd, uas yog mus siv hauv online rau ntawm lub website no lossis teem caij rau tom lub chaw pabcuam.

Cov Ntaub Ntawv Pab Txhawb

Yuav teem caij sib ntsib rau hom vixaj nkag tebchaws ib ntus, koj yuav tsum muaj cov ntaub ntawv txuas mus ntxiv no thiab muaj cov ntaub ntawv coj los siv tau:

  • Ib phau ntawv hla tebchaws raug cai siv taug kev mus Tebchaws Meskas yuav tsum siv tau tsawg kawg yog rau lub hli dhau lub sijhawm uas koj xav mus nyob Tebchaws Meskas (tshwj tsis yog muaj kev zam raws li lub tebchaws uas tau muaj kev sib cog lus pom zoo lawm). Yog muaj ntau dua ib tug neeg nyob rau hauv koj phau ntawv hla tebchaws, tus neeg no xav tau vixaj nws yuav tsum xa ib daim ntawv thov mus;
  • Koj tus nqi them rau daim ntawv thov vixaj (MRV);
  • Koj nplooj ntawv lees paub daim ntawv foos DS-160;
  • Koj tus e-mail; thiab
  • Yog tsim nyog, xav tau cov ntaub ntawv raws li koj theem vixaj (xws li ib daim ntawv thov kev pom zoo rau cov vixaj; cov ntaub ntawv ntxiv ntsig txog hom vixaj thiab cov ntaub ntawv ntsig txog txhua yam tuaj yeem nrhiav tau rau ntawm no).

Kev Txwv Pauv Hloov Kev Teem Caij Mus Ntsib

Cov neeg thov rov qab teem caij sib ntsib dua tshiab yuav raug txwv tsis pub lawv teem caij tau ntau zaus. Thov npaj raws li qhov ntawd koj thiaj tsis tau them lwmyam nqi vixaj ntxiv.

Kev Nqi Tes Ua Ntau Yam Ntxiv

Teem Caij Sib Ntsib
Hloov koj qhov teem caij sib ntsib