Fiancé (e) Visas (K1 & K2)

NYOB HAUV NO MUAJ: 


Kev ntsuam xyuas 

Tus khub qhaib uas raug tos K1:

 Hom vis xaj sib qhaib yog ib hom vis xaj uas tus raug tos tsis yog neeg xam xaj mes kas tab sis tus    tos yog neeg xam xaj mes kas. Hom vis xaj sib qhaib K1 no tso cai rau tus khub qhaib raug tos mus rau teb chaws me kas thiab yuav tsum sib yuav ua ntej 90 hnub suav txij hnub mus txog teb chaws mes kas.Tus qhaib raug tos tuaj  nyob rau teb chaws mes kas ntawv yuav tsum tau thov hloov mus ua neeg muaj npav ntsuab(LPR) ntawm lub tsev hauj lwm saib xyuas kev ruaj ntseg (DHS) thiab lub tsev hauj lwm saib xyuas cov neeg xam xaj mes kas thiab cov neeg nkag teb chaws (USCIS). Tus qhaib uas raug tos tuaj ntawv yuav tsum tau muaj tej yam kom tsim nyog tau txais daim vis xaj sib qhaib uas nkag rau lub teb chaw mes kas, Vim hais tias hom vis xaj sib qhaib no tsuas tso cai pub rau tus qhaib uas raug tos ntawv nkag rau teb chaws mes kas xwb thiab yuav tsum sib yuav sai sai tom qab uas tus qhaib raug tos ntawv tuaj txog rau lub teb chaws mes kas.

Tus qhaib raug tos uas muaj me nyuam K2:

 Yog tias tus qhaib ntawv muaj me nyuam es xav coj nrog mus ua ke rau lub teb chaws mes kas, tus qhaib yuav tsum coj tus me nyuam tuaj xam phaj ua ke uas yog thov hom vis xaj K2. Yuav tsum tau npaj ntaub ntawv rau tus me nyuam kom zoo ib yam nkaus li tus qhaib thiab xws li yog them nyiaj rau tus nqi xam phaj thiab npaj ntaub ntawv txhua yam uas xab tham thuj xav tau thiab yuav tsum tuaj xam phaj ua ke.  Nco cia tias tus qhaib tus me nyuam muaj cai tuaj thov hom vis xaj K2 no li ib xyoo suav txij hnub uas tus qhaib tau daim vis xaj sib qhaib K1. Tus qhaib tus me nyuam yuav tsis tau txoj cai tswj kev tiv thaiv me nyuam yaus Child Status Protection Act (CSPA). Yog li ntawv thaum tus qhaib tus me nyuam muaj hnub nyoog tshaj 21 xyoo lawm, nws yuav tsis muaj txoj cai nkag rau lub teb chaws mes kas ntxiv lawm uas yog siv hom vis xaj K2 thiab yuav teem sij hawm xam phaj rau tus me nyuam uas yog hom vis xaj K2 no tsis tau lawm.

Tus qhaib xam xaj mes kas uas yog tus tos yuav tsum tau xa Daim Foos I-129F txhawm rau tus qhaib ua nyob nplog teb rau USCIS. Daim foos I-129F no xa tsis tau rau ntawm xab tham thuj mes kas los sis cov tsev hauj lwm USCIS uas nyob rau lwm lub teb chaws. Tseem muaj cov lus qhia txog hom vis xaj sib qhaib no ntau tshaj no nyob rau ntawm USCIS tus vev xaij uas saib tau ntawm no: Fiancé(e)Visas.

Tom qab lub tsev hauj lwm USCIS pom zoo txais koj cov ntaub ntawv tos koj tus qhaib lawm, lawv yuav muab xa mus rau lub tsev hauj lwm NVC tshawb fawb dua ces lub tsev hauj lwm NVC mam li muab cov ntawv no xa mus rau lub xab tham thuj mes kas ntawm lub teb chaw uas koj tus qhaib nyob.   

Nco cia tias:

  • Daim foos I-129F no tsuav siv tau li 4 lub hli xwb suav txij hnub uas lub tsev hauj lwm USCIS pom zoo txais. Tab si tuam tswv koos xum yuav muab lub sij hawm ntawm daim foos I- 129F no rub ntev dua 4 lub hli vim tias tuam tswv koos xum yuav saib raws qhov tseeb tias tus qhaib ntawv puas muaj lub sij hawm txaus los mus npaj thiab khiav cov ntaub ntawv kom tiav txhawm rau hnub tuaj xam phaj.
  • Tus me nyuam uas yug tshiab uas nws txiv yog neeg xam xaj mes kas muaj cai tau xam xaj mes kas yog nws muaj pov thawj txaus. Yog xav paub ntau tshaj no ntxiv, mus saib tau ntawm xab tham thuj mes kas nyob teb chaws nplog tus vev xaij tau: https://la.usembassy.gov/u-s-citizen-services/child-family-matters/birth/

Tau txais cov ntawv thiab ua raws li cov lus qhia los ntawm xab tham thuj mes kas hauv teb chaws nplog

Tus qhaib muaj cai tuaj thov tau hom vis xaj K1 ntawm xab tham thuj mes kas hauv nplog teb nkaus xwb. Tom qab xab tham thuj tau txais koj tus qhaib cov ntawv los tim lub chaw hauj lwm NVC lawm, xab tham thuj mam li xa ib tsab ntawv los sis ib tsab email rau neb uas qhia txog qhov yuav npaj ntaub ntawv dab tsi ntxiv txhawm rau hnub xam phaj. Yog tom qab 4 lim tiam suav txij li hnub lub chaw hauj lwm NVC qhia tias koj cov ntawv twb raug xa rau xab tham thuj hauv nplog teb lawm tab sis xab tham thuj mes kas tseem tsis tau xa ib tsab ntawv los sis ib tsab email rau koj txog qhov npaj ntaub ntawv koj, koj xa email tuaj mus nug koj cov ntawv ntawm koos xum tau. Tus email yog: conslao@state.gov.

 Tom qab koj tau txais tsab ntawv los sis email qhia txog kev npaj koj cov ntaub ntawv lawm, koj yuav tsum tau mus sau koj daim foos DS-160 online.

. Ua kom tiav koj daim foos DS-160 online:

Txhua tus uas yuav mus mes kas yuav tsum tau muaj daim foos DS-160. Mus saib tau rau  https://ceac.state.gov/genniv/ thiab ua raws li cov lus qhia hauv lub vev xaij.

Tom qab xa(submit) tas, daim foos DS-160 tsis tuaj yeem hloov los sis kho tau. Yog koj xav pauv daim DS-160 tshiab, koj yuav tsum tau sau tshiab thiab xa (submit) tshiab.  Yog xav paub ntau txog DS-160 koj tuaj yeem nrhiav tau ntawm: http://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-ds160info.asp


Duab vis xaj

 Txhua tus yuav tsum tau xa 2 daim duab uas pom ntsej muag tseeb. Sau koj lub npe thiab xyoo yug rau nqaum qab daim duab. Saib qhia txog daim duab vis xaj ua peb xav tau tau rau hauv no.


Npav xab pauj

 Txhua tus yuav tsum tau luam nws daim npav xab pauj xa tuaj. Phau npav xab pauj uav tsum muaj hnub yug 8 lub hli tom qab daim vis xaj tau tawm lawm.

Tseem ceeb: koj cov ntaub ntawv muaj yeem raug txiav yog koj tsis ua koj cov ntaub ntawv nyob rau 1 lub xyoo suav txij li hnub xab tham thuj xa cov ntawv qhia txog kev thov vis xaj rau koj.

Teem caij xam phaj hauv online 

Tsis txhob teem sij hawm xam phaj ua ntej koj tau txais cov ntawv qhia txog kev khiav ntawv ntawm thuj mes kas.

 

Hauv qab no yog qhia txog kev teem caij xam phaj:

  1. Mus hauv vev xaij no, ua raws li cov lus qhia ua mus ua ib tus npas xis thiab luam daim ntawv mus them nqi vis xaj tom thab nas khas.
  1. Nqa daim ntawv them nyiaj ntawv mus them nyiaj vis xaj ntawm ib lub thab nas khas ACLEDA twg los tau. Qhia txog kev them nqi vis xaj saib tau rau hauv no http://www.ustraveldocs.com/la_hy/la-niv-paymentinfo.asp
  1. Teem caij xam phaj ntawm no los yog hu xov tooj rau 021 255500 yog koj hu hauv nplog teb, hu rau 1-703-665-7350 yog koj hu hauv mes kas teb.

Tseem ceeb:

  • Txawm tias vis xaj sib qhaib yog hom vis xaj mus ib ntus xwb tab sis vis xaj sib qhaib yuav raug ua li vis xaj mus nyob kiag. Lub sij hawm koj teem xam phaj koj yuav tau xaiv hom vis xaj “Immigrant Visa”.
  • Koj yuav tsum tau rau tus lej DS160 kom thwj. Koj cov ntaub ntawv yuav raug ua mus raws tus lej DS160  no. yog koj tus lej no tsis thwj muaj yeem yuav ua rau koj cov ntawv tsis raug txais thiab/los is yuav ua rau koj hnub xam phaj raug tshem tawm. Cov ntawv hauv koj daim DS160 koj yuav tsum paub zoo tias yog qhov tseeb xwb thiab koj yeej paub zoo tias tsis dag. Yog koj ua tiav kom daim ntawv DS-160 tom qab koj twb teem caij xam phaj tag lawm, koj yuav tsum tau nkag mus hauv koj tus npas xis ustraveldocs account,mus kho koj tus lej DS-160 ntawm koj qhov teem caij xam phaj ces luam daim ntawv teem caij xam phaj tshiab.
  • Yog koj muaj lus nug los sis xav tau kev pab txog kev tsim koj tus npas xis(account), them nqi vis xaj thiab teem sij hawm xam phaj, koj mus saib tau rau ustraveldocs.com/la los sis hu rau 021 255500 yog hu hauv teb chaws nplog, los sis  +1-703-665-7350 yog hu hauv teb chaws mes kas.

Kev npaj txhawm rau hnub xam phaj

Tom qab uas koj twb teem caij xam phaj thiab twb muaj daim ntawv teem caij xam phaj lawm, koj yuav tau ua tib zoo nyeem qhov no this instruction package thiab ua raws li qhia hauv no nrog rau npaj koj tus kheej kom zoo sij hawm xam phaj ntawm thuj mes kas. Koj yuav tau xyuas kom tseeb tias koj nqa koj daim DS-160 uas muaj tus lej barcode kom thwj thiab lwm lwm yam ntaub ntawv ua tau hais tseg rau hauv cov ntawv qhia txog kev khiav ntawv vis xaj sib qhaib. Lub sij hawm koj mus kuaj mob ua koj cov ntawv vis xaj sib qhaib koj nco ntsoov nqa koj tus lej VNT nrog koj mus.

 Tseem ceeb: koj tsis txhob rawm maj yuav pib nyob hoom yog koj tsis tau laib koj phau npaj xab pauj uas muaj koj li visa. Peb lav tsis tau tias koj yuav xam phaj tau hnub uas koj tuaj xam phaj ntawv.

Kev teem caij xam phaj Tshiab los sis tshem koj li sij hawm xam phaj

Yog hais tias koj tsis tuaj yeem yuav tuaj xam phaj tau rau hnub koj teem tseg ntawv, koj tuaj yeem teem caij xam phaj tshiab los sis tshem tawm koj hnub xam phaj. Koj nkag mus hauv no. koj mus rau sab laug ces xaiv “Reschedule Appointment” los sis “Cancel Appointment”. 

 Cov nyiaj uas koj them nqi vis xaj sib qhiab no tsis muaj yeem yuav them and xa tau rov qab rau koj. Tab sis koj daim ntawv them nyiaj thab nas khas tawm rau koj ntawv siv tau nyob rau ib lub xyoo suav txij hnub koj tau them nyiaj. Koj muaj yeem siv daim ntawv them nyiaj no teem caij xam phaj dua tab sis koj yuav tsum xam tau tuaj xam phaj nyob rau ib lub xyoo suav txij hnub koj them nyiaj. Tom qab ib xyoo koj daim ntawv them nyiaj ua thab nab khas tawm rau koj ntawv yuav siv tsis tau lawm thiab koj yuav tau them nyiaj dua Tshiab yog koj xav teem caij xam phaj dua.

Lwm yam uas xav paub ntxiv

Yog muaj lwm yam uas koj xav paub txog vis xaj sib qhaib (K1) koj mus saib tau rau Department of State or the U.S. Embassy in Laos. Yog koj muaj lus nug ntxiv, koj sau ntavw rau tuam tswv koos xum tau rau conslao@state.gov.