Vim kev txwv tsis pub mus los tau tshaj tawm los ntawm lub chaw ua hauj lwm ntawm tus tswv xeev tuam ceeb vias cas uas tau tshaj tawm hnub tim 19 lub 9 hli xyoo 2021, Xab Tham Thuj Meskas hauv Tuam Ceeb Vias Cas twb kaw tag nrog txhua cov kev thov vixaj kom txog thaum uas muaj kev tshaj tawm tshiab. Peb yuav ceeb toom tuaj rau txhua tus qhua yog thaum Xab Tham Thuj Meskas rov los qab ua hauj lwm li qub.Thawj Coj Biden twb tshem tawm qhov kev Tshaj tawm ntawm Thawj Coj(PP) 10014 muaj npe tias “txwv tsis pub nkag teb chaws Meskas rau cov neeg thov hom vixaj mus nyob muaj kev cuam tshuam tsis zoo txog kev ua hauj lwm los ua zog nyob rau lub sij hawm tsim kho Meskas lub luag hauj lwm kev lag luam tom qab tus mob COVID-19 tau tshwm sim tawm,”Rau hnub tim 24 lub 2 hli xyoo 2021. Cov neeg thov hom vixaj mus nyob ua tau ntsib teeb meej vim qhov kev tsham tawm no thov nej mus saib cov ntaub ntawv qhia nyob ntawm no.


Qhov kev tshaj tawm ntawm thawj tswj hwm 10052, uas yog txwv tsis pub nkag mus teb chaws Meskas rau tej hom vixaj H-1B, H-2B, J (ua yog hom Vixaj Sib Pauv Hloov kev paub) thiab hom vixaj L mus nyob ib ntus, twb tau tag sij hawm rau hnub tim 31 lub 3 hli xyoo 2021. Cov neeg thov vixaj ua tsis tau mus xam phaj sis twb tau teem caij xam phaj yuav tau kev tso cai thiab saib xyuas cov ntaub ntawv ua ntej raws li txhua qebua tau hais tseg. Cov neeg uas tsis tau vixaj vim qhov kev tshaj tawm ntawm thawj tswj hwm 10052 yuav tsum tau thov vixaj dua tshiab ua yog yuav tsum ua ntaub ntawv thov vixaj tshiab thiab them nqi xam phaj dua tshiab.


Raws li nqe lus tshaj tawm lej 9984, 9992, 10143 thiab nqe lus tshaj tawm rau hnub tim 30 lub 4 hli xyoo 2021, cov neeg txawv teb chaws uas tau mus ncig dhau cov teb chaws muaj npe hauv qab no, yog lawv tuaj txog tim Meskas ua ntej 14 hnub suav txij hnub lawv tawm hauv lub teb chaws tau tshaj tawm ntawd, lawv yuav raug txwv tsis pub nkag teb chaws Meskas:

• India ( tsuas siv rau cov neeg mus nyob ib ntus);

• South Africa;

• Brazil;

• Teb chaws Akiv thiab teb chaws Northern Ireland, tshwj tsis yog thaj chaw nyob sab nrauv Europe;

• Teb chaws Ireland;

• 26 lub teb chaws nrog rau thaj chaw Schengen (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland);

• Teb chaws Iran;

• Teb chaws Suav, tshwj tsis yog thaj chaw Hoojkoos thiab Maskauj.

Qhov kev txwv tsis pub nkag teb chaws no kuj muaj kev zam rau cov neeg muaj npav ntsuab, ib txhia yog tug neeg hauv pej xeem Meskas tsev neeg thiab cov neeg muaj npav ntsuab tsev neeg raws cai li cov kev zam uas twb tau muab sau tseg hauv cov nqe lus tau tshaj tawm. Yog tias koj tseem tab tom nyob, nyuam qhuav mus ntoj ncig los sis hla los yog mus dhau ib lub teb chaws tau hais saum no ua ntej koj npaj mus rau teb chaws Meskas raws koj txoj kev npaj, koj yuav tsum tau hloov koj lub sij hawm teem caij xam phaj thov vixaj mus kom txog 14 hnub tom qab suav txij hnub koj tawm hauv cov teb chaws tau tshaj tawm ntawd. Tsis tag li ntawv, yog koj tseem muaj mob xws li hawb pob, los sis koj ntseeg tau tias koj tug nkeej ntxim li twb kis tau tus mob corona tshiab, koj yuav tsum ncua koj lub sij hawm xam phaj thiab teem caij xam phaj tshiab tom qab tsawg kawg yog 14 hnub. Yog xav paub cov lus qhia ntxiv thov zoo siab mus saib ntawm no


Hnub tim 20 lub 1 hli xyoo 2021, Tus Thawj Coj Teb Chaws Meskas Biden twb tau kos npe tsab ntawv tshaj tawm muaj lub npe hais tias “Tshem Cov Kev Txwv Tsis Pub Nkag mus rau Tebchaws Meskas vim kev ntxub ntxaug.”Qhov kev ceeb toom no tshem tawm cov kev ceeb toom txwv kev mus los ntawm Tus Thawj Coj tsab 9645 thiab 9983 uas txwv tsis pub nkag mus tebchaws Meskas ntawm qee lub teb chaws, raws li hom vixaj xwb, xws li lub tebchaws Myanmar, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, Kaus lim qaum teb, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela thiab Yemen. Yog xav paub ntau tshaj no thov chaw nkag mus saib hauv tus website  no. 


Suav txij li hnub tim 26 lub 1 hli,  lub tsev tswj thiab tiv thaiv kab mob (CDC)  yuav kom txhua cov qhua uas tuaj dav hlau tuaj mus rau teb chaws Mes Kas yuav tsum muaj daim ntawv ntsuas kab mob COVID- 19 (Kev tshuaj ntsuam txhawm rau nrhiav tus kab mob virus SARS – CoV-2 tau raug tso cai los sis lees txais los ntawm cov koom haum uas muaj feem xyuam txog nyob rau hauv lub teb chaws.)   tias tsis tau kis mob thiab nyuam qhuav ntsuas tau tsis dhau 72 teev ua ntej yuav pib ya dav hlau. Txhua cov dav hlau yuav tsum paub meej tias txhua tus qhua yuav tsum muaj daim ntawv ntsuas kab mob tsis tau kis tau mob ua ntej thaum yuav nce mus saum dav hlau. Cov dav dhau yuav tsum tsis pub cov qhua uas tsis muaj daim ntawv ntsuas kab mob COVID – 19 tias tsis tau kis tau tus kab mob ntawv nce dav hlau. Qhov kev no tsis nyob rau hauv cov txheej txheem kev thov vixaj. Tag nrho txhua cov kev tshaj tawm ntawm tus Thawj Coj hais txog cov kev mus los vim kab mob COVID- 19 tseem muaj cai siv thiab siv txuas mus ntxiv rau cov qhua tseem muaj lub hom phiaj yuav tuaj mus Mes Kas txawm tias qhov kev ntsuas kab mob thiab txhab tshuaj ntawm tus qhua yuav zoo li cas los xij. Cov qhua nkag mus hauv teb chaws Mes Kas raws li hom kev zam uas muaj rau cov neeg uas txiaj ntsim rau teb chaws Mes Kas los yuav tsum tau ua raws li txhua cov kev tshaj tawm ntsuas kab mob ua ntej thaum yuav mus. Yog xav paub ntxiv cov ntaub ntawv hais txog kev zam ntsuas kab mob nias tau ntawm no.


Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv teb chaws Nplog nkag siab zoo hais tias muaj coob leej thov vixaj twb tau them tus nqi thiab tab tom tos mus teem caij xam phaj thov vixaj. Peb tab tom siv zog ntsos ua kom txhua yam kev thov vixaj rov qab los zoo li qub sai li sai tau thiab muaj kev nyab xeeb tau kom los zoo li qub txij li hnub tim 22 lub 2 hli xyoo 2021. Hais txog cov ntawv them nqi tseem siv tau los yog tom qab hnub tim 20 lub 3 hli xyoo 2020 los txog rau hnub tim 21 lub 2 hli xyoo 2021, Xab Tham Thuj Meskas twb txuas lub hnub nyoog siv daim ntawv them tus nqi thov vixaj ntawm tus qhua ( tus nqi MRV) mus txog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2022, tso cai rau txhua leej ua teem tsis tau caij xam phaj vim Xab Tham Thuj Meskas kaw qhov rooj tsis pub teem caij thiab / los yog tsis tau mus xam phaj thov vixaj raws li cov nqi twb tau them. Cov nqi uas them rau hnub tim 22 lub 2 hli xyoo 2021 los yog tom qab tsuas muaj hnub nyoog siv li hauv 1 lub xyoo suav txij li hnub mus them nqi xam phaj.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.