Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Tuaj Ceeb Vias Cas yuav hloov pauv Tus Nqi Pauv Nyiaj Hauv Koos Xum 1 USD = 16.000LAK mus rau 1 USD = 17.000LAK txij li hnub tim 28 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2022.

Tag nrho txhua tus qhua thov hom vixaj mus nyob ib ntus them tus nqi rau hnub ntawv los yog tom qab hnub ntawv uas yog tim 28 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2022 yuav tsum tau them raws li tus nqi pauv nyiaj ntshiab yog 1 USD = 17.000LAK.

Cov qhua uas twb tau them nqi thov vixaj raws li tus nqi pauv nyiaj qub rau hnub ntawv los yog ua ntej hnub ntawv uas yog tim 27 lub 9 Hlis Ntuj xyoo 2022 tuaj yeem siv daim ntawv them nqi no mus txog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023.


Pib txij li thaum 00:01 teev sij hawm sab hnub tuaj EDT hnub tim 12 lub 6 hli xyoo 2022, Lub tsev tswj thiab tiv thaiv kab mob CDC twb tau tshem tawm tsab ntawv tshaj tawm kom txhua cov dav hlau los sis txhua tus qhua yuav tsum muaj daim ntawv ntsuas kab mob COVID-19 tias tsis tau kis mob los yog cov ntaub ntawv pov thawj tias twb zoo COVID-19 ua ntej yuav caij dav hlau tuaj mus rau teb chaws Mes Kas. Thov nco ntsoov hais tias, Lub tsev tswj thiab tiv thaiv kab mob CDC tseem siv txog tsab ntawv tshaj tawm tawm kom txhua tus qhua txawv teb chaws tuaj mus ncis ua sis rau teb chaws Meskas yuav tsum muaj daim pov thawj tias twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Yog xav paub ntxiv txog cov ntaub ntawv pov thawj, thov zoo siab mus saib ntawm Lub tsev tswj thiab tiv thaiv kab mob CDC kev txhaj tshuaj tiv thaiv COVID-19 rau cov neeg caij dav hlau.


“Hnub tim 25 lub 10 hli, Thawj coj Biden twb tau tshaj tawm muaj ib tsab ntawv muaj lub npe tias“Tshaj tawm txhim kho kev nyab xeeb mus los ntawm kev ncig Tebchaws Thoob Ntiaj Teb nyob rau lub caij muaj kab mob COVID-19 ”. Qhov kev tshaj tawm no, yuav pib siv txij li thaum lub sij hawm 12:01 sij sawv ntxov ( raws li lub sij hawm nyob sab hnub tuaj) hnub tim 8 lub 11 hli xyoo 2021, yuav tshem tawm txhua cov kev tshaj tawm txwv tsis pub mus los ntawm Thawj coj (PP) uas muaj tus zauv 9984, 9992, 10143 thiab 10199. Txhua cov kev tshaj tawm no yog hais txog kev txwv tsis pub nkag mus teb chaws Meskas rau cov qhua uas tab tom nyob rau hauv cov teb chaws xws li Brazil, Suav, India, Iran, Ireland, the Schengen Area, South Africa, thiab United Kingdom. Los hloov pauv cov kev txwv no, Tus Thawj coj twb tau tshaj tawm tias txhua tus qhua laus neeg txawv teb chaws yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Qhov kev tshaj tawm no yuav siv rau cov qhua ya tuaj mus rau teb chaws Meskas, uas yuav yuav pib ya tom qab thaum lub sij hawm 12:01 sij sawv ntxov (raws li lub sij hawm nyob sab hnub tuaj) hnub tim 8 lub 11 hli xyoo 2021. Yog xav paub ntxiv txog cov ntaub ntawv hais txog kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thoob ntiaj teb, los yog txhua cov kev zam muaj kev nyab xeeb, thov chaw nkag mus saib hauv tus website  https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/safely-resuming-travel-by-vaccine-requirement-and-rescission-of-travel-restrictions.html.

Raws li kev Tshaj tawm ntawm Thawj coj Biden, suav txij li hnub tim 8 lub 11 hli, Tsoomfwv Meskas Lub Tsev Lis Haujlwm Feem Txawv Tebchaws tuaj yeem tawm vixaj rau cov qhua uas tab tom nyob rau cov teb chaws uas tau hais los saum toj sauv.

Thov nco ntsoos hais tias txawm txhua cov kev tshaj tawm ntawm Thawj coj twb tag sij hawm siv lawm los tsis tau txhais tau hais tias. Xab Tham Thuj Meskas yuav qhib muaj kev teem caij xam phaj nyob rau tam sim no kiag rau txhua cov qhua uas raug ncua sij hawm xam phaj thov vixaj. Yog xav paub ntxiv txog cov kev thov vixaj uas tab tom qhib thiab kev qhia thov vixaj mus nyob ib ntus, thov chaw nkag mus saib hauv Xab Tham Thuj Meskas tus website”


Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv teb chaws Nplog nkag siab zoo hais tias muaj coob leej ntau tus qhua thov vixaj twb tau them tus nqi thov vixaj tag lawm thiab tab tom tos ntsoov teem caij xam phaj thov vixaj xwb. Peb tau siv zog ntsos ua hauj lwm thiab ua kom txhua yam kev thov vixaj rov qab los zoo li qub sai li sai tau thiab muaj kev nyab xeeb raws qhov ua tau. Nyob rau hauv lub sij hawm tos, tso siab tau hais tias Xab Tham Thuj Meskas twb txuas lub hnub nyoog siv daim ntawv them tus nqi thov vixaj ntawm tus qhua ( tus nqi MRV) mus txog rau hnub tim 30 lub 9 hli xyoo 2023 lawm, txhawm rau muab sij hawm rau cov qhua uas tseem tsis tau teem caij xam phaj tau vim Xab Tham Thuj Meskas kaw tsis pub teem caij xam phaj thov vixaj thiab / los yog tsis tau mus xam phaj thov vixaj raws li cov nqi uas twb tau them tag ntawv.


Yog hais tias xav paub ntxiv txog txoj cai Hom Kev Zam Tsis Muaj Vixaj nrog txoj cai txog daim ntawv electronic passport zoo siab saib ntawm: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Mount Rushmore - South Dakota

Zoo siab txais tos tuaj rau hauv qhov kev pabcuam Cov Ntaub Ntawv Vixaj Meskas hauv Tebchaws Nplog. Koj tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntsig txog kev thov vixaj nkag tebchaws ib ntus thiab vixaj nkag tebchaws mus nyob thiab tshooj cai kev thov rau txhua hom vixaj. Koj kuj tuaj yeem mus saib seb yuav them tus nqi thov vixaj licas, thiab yuav teem caij mus xam phaj licas rau ntawm Xab Tham Thuj Meskas nyob hauv Vias-Cas.

Nov yog lub website cov ntaub ntawv vixaj ntawm Tsoomfwv Meskas nyob hauv Tebchaws Nplog.