អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / បន្តទិដ្ឋាការរបស់ខ្ញុំជាថ្មី

ការសុំទិដ្ឋាការសាឡើងវិញ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖

ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ B1/B2, F, M ឬប្រភេទ សាជាថ្មី អ្នកប្រហែលជាអាច​ប្រើប្រព័ន្ធ​លើកលែងការសម្ភាស Interview Waiver/Drop-Off (ដោយមិនសម្ភាស)​ បាន ហើយអាចយកពាក្យ​សុំទិដ្ឋាការមកដាក់នៅ​ការិយាល័យ​កុងស៊ុល​នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង -៣​​រសៀល ប្រសិនបើអ្នកមាន​​​លក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របតាមលក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោម។

ចំណាំ៖ បន្តពីថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១ រហូតដល់មានការជូនដំណឹងបន្ថែម បេក្ខជនណាដែលដាក់ពាក្យសុំបន្តទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ដែលធ្លាប់ទទួលបានពីមុនប្រភេទដដែល (B1/B2, F, M ឬប្រភេទ J) ដែលផុតសុពលភាពក្នុងអំឡុងពេល៤៨ខែ អាចនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដោយពុំចាំបាច់សម្ភាសន៍ (Interview Waiver/Drop-Off)

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ៖

ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F M ឬប្រភេទ “J” ហើយ (a) ជាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីប្រទេសដែលទទួលបានការលើកលែងទិដ្ឋាការ ឬ (b) ជាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីប្រទេសដែលមិនទទួលបានការលើកលែងទិដ្ឋាការនោះទេ ប៉ុន្តែធ្លាប់ទទួលបានទិដ្ឋាការអាមេរិកពីមុន សូមអានព័ត៌មានស្តីពីការផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ទិដ្ឋាការប្រភេទ F M ​​និងប្រភេទ J ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ។

លក្ខណៈសម្យត្តិ៖

 • ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ B1/B2, F, M ឬប្រភេទ J សាជាថ្មី ហើយទិដ្ឋាការពីមុនរបស់អ្នកប្រភេទដូចគ្នានេះនៅមានសុពលភាព ឬបានផុតសុពលភាពក្នុងអំឡុងពេល៤៨ខែ (បួនឆ្នាំកន្លងមកនេះ
 • អ្នកមិនដែលធ្លាប់បានគេបដិសេធមិនអោយចូលសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • អ្នកមិនដែលធ្លាប់បានគេបដិសេធទិដ្ឋាការអាមេរិក ឬប្រសិនបើធ្លាប់ ក្រោយមកគេបានចេញទិដ្ឋាការប្រភេទដដែលនោះអោយអ្នកវិញ។
 • អ្នកកំពុងតែមានវត្ថមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
 • ឈ្មោះ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងសញ្ញាតិនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនអ្នកដូចគ្នានឹងទិដ្ឋាការពីមុនរបស់អ្នក ហើយអ្នកកំពុងតែដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទដូចគ្នានឹងទិដ្ឋាការពីមុនដែលនៅមានសុពលភាព ឬទិដ្ឋាការដែលអ្នកធ្លាប់ទទួលបាននាពេលកន្លងមក។

  -  សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F និងប្រភេទ M សាជាថ្មី បេក្ខជនត្រូវតែ៖

(ក)  ធ្វើដំណើរទៅបន្តការសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដដែល ទោះបីជានៅវិទ្យាស្ថានផ្សេងខុសពីមុនក៏ដោយ ឬ
(ខ)  ទៅសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានដដែល ប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីសិក្សាខុសពីមុន។ 

  -  សម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ J សាជាថ្មី ត្រូវមានលេខសម្គាល់ SEVIS ដូចគ្នានឹងទម្រង់ DS-2019 កាលពីមុន។

របៀបដាក់ពាក្យសុំ៖

ជំហានទី 1:

បំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការទម្រង់ DS-160។ សូមអោយប្រាកដថាអ្នកប្រើប្រាស់បារកូដនៃទម្រង់ DS-160 ថ្មីដែលទើបតែបានបំពេញ។ 

ជំហានទី 2:

បង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ 

ជំហានទី 3:

សូមចូលទៅ Profile របស់អ្នកដោយប្រើឈ្មោះ និងព័ត៌មានសម្ងាត់ (Username and Password) រួមទាំងព័ត៌មានខាងក្រោម ហើយបន្ទាប់មកសូមព្រីនចេញនូវទំព័របញ្ជាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Drop-Off។

 • លេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។
 • លេខវិក្កយបត្របង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ (សូមចុចទីនេះប្រសិនបើត្រូវការរកលេខវិក្កយបត្រ)។
 • លេខបារកូដដប់​ (១០) ខ្ទង់នៃទំព័របញ្ជាក់របស់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការទម្រង់​ DS-160។

បេក្ខជនចាំបាច់ត្រូវព្រីនចេញនូវទំព័របញ្ជាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Interview Waiver (Interview Waiver Confirmation Page) រួចគូសបំពេញក្នុង ប្រអប់នៃបញ្ជីរាយឯកសារ។ បេក្ខជនណាដែលមិនមានទំព័របញ្ជាក់នេះ អាចប្រឈមមុខនឹងការយឺតយូរ​ដល់ដំណើរ​នៃពាក្យសុំ​ទិដ្ឋាការ​របស់ពួកគេ។

ឯកសារចាំបាច់ដែលត្រូវយកទៅដាក់នៅការិយាល័យកុងស៊ុល

 • លិខិតឆ្លងដែនដែលអាចធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន ហើយមានសុពលភាពនៅសល់យ៉ាងតិច​ប្រាំមួយខែក្រោយពី​រយៈ​ពេលដែលអ្នកចង់ទៅស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
 • ទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកធ្លាប់បានទទួលចុងក្រោយគេបង្អស់។
 • ទំព័របញ្ជាក់របស់ទម្រង់ DS-160 ដែលមានបារកូដ។
 • រូបថតថ្មីចំនួន១សន្លឹក (លក្ខខ័ណ្ឌតម្រូវរូបថតទីនេះ)។
 • វិក្កយបត្របង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការពីធនាគារ Cathay United Bank ឬ VFS Global។
 • ទំព័របញ្ជាក់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ Interview Waiver។

សម្រាប់បេក្ខជនជាសិស្ស និស្សិត ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងបេក្ខជនផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា

 • ច្បាប់ដើមរបស់ទម្រង់ I-20 ​ឬ ទម្រង់ DS-2019។
 • សម្រង់ពិន្ទុផ្លូវការរបស់សិស្ស និស្សិត (Official transcripts)។  

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ

 • សូមអានការណែនាំសម្រាប់បំពេញទម្រង់ DS-160 ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ សូមបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់អោយ​បាន​ពេញលេញ ហើយសូមអោយប្រាកដថាព័ត៌មានទាំងនោះជាព័ត៌មានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវ។ គេអាចនឹងបដិសេធពាក្យ​សុំ​ទិដ្ឋាការ​របស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកបំពេញពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវទេនោះ។
 • ប្រព័ន្ធ Drop-Off នេះ មិនអាចធានាថានឹងចេញទិដ្ឋាការជូនបាននោះទេ។
 • ក្នុងករណីទិដ្ឋាការមួយចំនួន បេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសាជាថ្មីតាមប្រព័ន្ធលើកលែងការសម្ភាស ប្រព័ន្ធ Drop-Off នេះអាចនឹងត្រូវគេអញ្ជើញអោយមកសម្ភាសន៍នៅការិយាល័យកុងស៊ុល។ ឧទាហរណ៍ដូចជា​ពាក្យសុំទិដ្ឋាការណាដែលបំពេញពត៌មានមិនបានពេញលេញ ឬផ្តល់ពត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឬប្រើប្រាស់រូបថតចាស់ជាដើម។ ការិយាល័យកុងស៊ុលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានទៅអ្នកប្រសិនបើត្រូវការឯកសារអ្វីបន្ថែមទៀត ឬក៏ត្រូវអញ្ជើញអ្នកអោយ​មកសម្ភាសន៍។
 • ការសុំទិដ្ឋាការសាជាថ្មីតាមប្រព័ន្ធលើកលែងការសម្ភាស ឬតាមប្រព័ន្ធ Drop-Off នេះអាចចំណាយពេល​ប្រហែល​ជា៧ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)។ ប្រសិនបើការធ្វើដំណើររបស់អ្នកជាលក្ខណៈប្រញាប់ អ្នកត្រូវណាត់ពេលវេលាមកសម្ភាសន៍​ដោយផ្ទាល់វិញ។