អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ទីតាំងធនាគារ

អាស័យដ្ឋានធនាគារ

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

អ្នកអាចបង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នកនៅសាខាធនាគារអេស៊ីលីដាណាមួយក៏បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទឹកប្រាក់នេះអាចបង់ជាដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ឬជាប្រាក់រៀល (KHR) ទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ។ សម្រាប់ការណែនាំបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលឡើងវិញ ការបង់ប្រាក់

អាស័យដ្ឋានសាខាធនាគារ

ដើម្បីរកអាស័យដ្ឋានសាខាធនាគារ សូមចុចទីនេះ