អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការស្នើសុំ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​របស់​អ្នក

ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​នៃ​ការស្នើសុំ​ទិដ្ឋាការ​អន្តោប្រវេសន៍​របស់​អ្នក

លើទំព័រនេះ

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ

ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃញត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អ្នក ចូលមើលគេហទំព័រ USCIS ទីនេះ។ អ្នកត្រូវតែបញ្ចូលលេខបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នកដែលជាចំនួនបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ចំនួន 13 ខ្ទង់ ដែលចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការ EAC, WAC, LIN ឬ SRC បន្តដោយលេខ។