អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ពាក្យសុំ​ដែល​រង់ចាំ​ការសម្រេច​បន្ថែមទៀត

ពាក្យសុំ​ដែល​រង់ចាំ​ការសម្រេច​បន្ថែមទៀត

លើទំព័រនេះ


ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ការបដិសេធទិដ្ឋាការក្នុងមាត្រា 221(g) មានន័យថាបេក្ខជនមិនទាន់បានយកព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបស់គេ ឬពាក្យសុំទិដ្ឋាការបស់គេត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ដំណើរការរដ្ឋបាល។ មន្ត្រីកុងស៊ុលដែលសម្ភាសន៍ នឹងជំរាបអោយដឹងនៅពេលសម្ភាសន៍ចប់ ប្រសិនបើពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់នោះត្រូវបដិសេធក្នុងមាត្រា 221(g) ដោយសារត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមដែលនៅសេសសល់។ មន្ត្រីកុងស៊ុលអាចនឹងប្រាប់អ្នកថាពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នកត្រូវការពេលវេលារដ្ឋបាលដើម្បីពិនិត្យពិចារណា ឬក៏ស្នើសុំអោយអ្នកទៅរកឯកសារ និងព័ត៌មានមកបន្ថែមទៀត។

ប្រសិនបើត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម មន្ត្រីរូបនោះនឹងប្រាប់អ្នកពីរបៀបប្រគល់ព័ត៌មានទាំងនោះ។ ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនេះដែរ អ្នកនឹងទទួលបានលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយ ហើយអ្នកអាចត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេល 12 ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំ ហើយអ្នកអាចយកឯកសារទាំងនោះមកដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវាដាក់ពាក្យ សុំទិដ្ឋាការជាថ្មីទេ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំ ពាក្យសុំដែលត្រូវបានបដិសេធតាមមាត្រា 221(g) នឹងអស់ សុពលភាព ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 203(e)។

ប្រសិនបើស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំព័ត៌មាន ឬឯកសារបន្ថែមពីអ្នក អ្នកត្រូវតែប្រគល់ឯកសារទាំងនោះមក ដោយគោរពទៅតាមសេចក្ដីណែនាំដែលមានចែងនៅក្នុងលិខិតបដិសេធ 221(g) ដែលមន្ត្រីកុងស៊ុល ជូនទៅអ្នក។

ព័ត៌មានផ្សេងទៀត

ពាក្យសុំទិដ្ឋាការខ្លះតម្រូវឲ្យមានដំណើរការរដ្ឋបាលបន្ថែម ដែលត្រូវការពេលវេលាបន្ថែម បន្ទាប់ពីមន្ត្រីកុងស៊ុលបានសម្ភាសន៍អ្នក។ មន្ត្រីកុងស៊ុលនឹងជំរាបអ្នកពីការសម្រេចចិត្តនេះក្នុងពេលសម្ភាសន៍។ នៅពេលដែលពាក្យសុំទិដ្ឋាការត្រូវដំណើរការរដ្ឋបាលបន្ថែម រយៈពេលដែលត្រូវចំណាយចំពោះពាក្យសុំទាំងនោះគឺខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅតាមស្ថាន ភាពជាក់ស្តែងរបស់ពាក្យសុំនីមួយៗ។ អ្នកត្រូវបានគេរំឭកឲ្យដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឲ្យបានឆាប់រហ័ស និងសមរម្យល្មមមុនពេលកាលបរិច្ឆេទដែលអ្នកគិតចង់ធ្វើដំណើរ។

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃពាក្យសុំរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេល នៅ គេហទំព័រ ដូចតទៅនេះ។។