អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាព

លើទំព័រនេះ


ព័ត៌មាន​សំខាន់​ៗអំពី​ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ​នេះ

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ CGI Federal Inc. (សហព័ន្ធCGI) ដើម្បីជួយក្នុងការប្រមូលនិងដំណើរការព័ត៌មានបេក្ខជនដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ សហព័ន្ធCGIគឺប្រកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិឯកជន។ យើងបានអនុវត្ដគោលនយោបាយភាពឯកជននេះហើយបានប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដើម្បីឱ្យអ្នកដឹងអំពីរបៀបដែលយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងទទួលពីអ្នកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះនិងពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នក។ ក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលអាចធ្វើបានគឺយើងប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ពីម្ចាស់ទិន្នន័យរួមទាំងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រនេះនិងទិន្នន័យជីវមាត្រដែលប្រមូលបានក្នុងដំណើរការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រមូលផ្តុំការប្រើប្រាស់ការផ្ទុកនិងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានដាក់ស្នើដើម្បីផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាទិដ្ឋាការ។តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះអ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានការទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិករួមទាំងការឆ្លើយតបជាសំឡេងនិងការទំនាក់ទំនងមជ្ឈមណ្ឌលហៅទូរស័ព្ទទាក់ទងនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទាក់ទងដោយ សហព័ន្ធCGI សូមកុំប្រើគេហទំព័រនេះ។ សហព័ន្ធCGI នឹងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោមៈ 

  • ប្រមូលព័ត៌មានអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក។
  • បញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយសហព័ន្ធCGI អ្នកម៉ៅការអ្នកលក់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជាការចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការពាក្យសុំទិដ្ឋាការដូចដែលបានស្នើសុំពីអ្នក។
  • អនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីត្រឹមត្រូវ។
  • ការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពឬសុខុមាលភាពរបស់នរណាម្នាក់។
  • ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើងឬចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់សមរម្យ។ឬ
  • ដូចដែលចាំបាច់ក្នុងការបំពេញកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដរាបណាការប្រើបែបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតិដោយច្បាប់និងស្របតាមដែនកំណត់ផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីនៅទីនេះ។

សហព័ន្ធCGI ប្រមូលបានតែព័ត៌មានដែលចាំបាច់ដើម្បីដំណើរការពាក្យសុំរបស់អ្នកហើយនឹងរក្សាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ចំនួនអប្បបរមានៃពេលវេលាដែលទាមទារដោយដំណើរការទិដ្ឋាការនិងកិច្ចសន្យារបស់យើងជាមួយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក។ សហព័ន្ធCGI ក៏អាចប្រើព័ត៌មានដូចជាអាស័យដ្ឋានអ៊ីនធឺណេត (IP) អ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពេលវេលានិងកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលមើលរបស់អ្នកនិងស្ថិតិការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលប្រមូលបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយគេហទំព័រនេះសម្រាប់ការធ្វើរបាយការណ៍ស្ថិតិការវិភាគអំពីការប្រើប្រាស់និង ប្រសិទ្ធភាពនៃគេហទំព័រនិងតម្រូវការរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោមកិច្ចសន្យារបស់យើង។ ដើម្បីការពារទិន្នន័យរបស់អ្នក CGI សហព័ន្ធបានអនុវត្តការការពារសុវត្ថិភាពផ្នែកបច្ចេកទេសនិងអង្គភាពសមស្របដើម្បីការពារការចូលដំណើរការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សហព័ន្ធ CGIក៏តម្រូវឱ្យមានកម្រិតខ្ពស់នៃសន្តិសុខព័ត៌មានពីភាគីទីបីទាំងអស់ដែលអាចជួយក្នុងការដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាអ្នកម៉ៅការអ្នកលក់និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែអ៊ីនធឺណេតសហព័ន្ធ CGIមិនអាចធានាថាភាគីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានទេហើយអាចចូលប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងមិនត្រឹមត្រូវ។ គេហទំព័រនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែមនុស្សពេញវ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយអនីតិជនត្រូវបានស្នើអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សពេញវ័យទទួលខុសត្រូវក្នុងការដាក់ស្នើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ។ សហព័ន្ធ CGI​សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការជូនដំណឹងសិទ្ធិឯកជននេះនៅពេលណាមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការប្រមូលឬការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសូមផ្ញើសំណើរទៅsupport@ustraveldocs.com.