ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកលែងនូវតម្រូវការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មុខ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់បេក្ខជនទិដ្ឋាការប្រភេទ F M និងប្រភេទ J ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របដើម្បីទៅសិក្សារថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ និងសកលវិទ្យាល័យ ហើយពួកគេជាសិស្ស និស្សិត សាស្ត្រាចារ្យ អ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកសិក្សារយៈពេលខ្លី ឬអ្នកឯកទេស (បេក្ខជនប្រភេទ J ដែលទៅសិក្សា) ទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់ទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទណាមួយខាងលើ ហើយមានលក្ខណៈសម្យត្តិត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវមួយចំនួន។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លែងតម្រូវការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់មុខចំពោះបេក្ខជនដាក់ពាក្យជាលើកដំបូង ដែលសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F M និងប្រភេទ J ដែលជាពលរដ្ឋឬជាជនជាតិនៃបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការ (VWP) ក្រោមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏លែងតម្រូវឲ្យមានការផ្ដិតម្រាមដៃ រហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២១ ចំពោះបេក្ខជនដាក់ពាក្យលើកដំបូង ដែលសុំទិដ្ឋាការប្រភេទ F M និងប្រភេទ J ដែលទៅសិក្សា ទាំងឡាយដែលជាពលរដ្ឋឬជាជនជាតិនៃបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការ (VWP) ហើយពួកគេមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សុំទិដ្ឋាការដោយមិនចាំបាច់សម្ភាសន៍។

ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតិឲ្យលើកលែងនូវតម្រូវការសម្ភាសន៍ចំពោះជនជាតិមកពីប្រទេសទាំងអស់ លើកលែងតែជនជាតិមកពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប៉ុណ្ណោះ។

បេក្ខជនទិដ្ឋាការប្រភេទ F M និងប្រភេទ J ទៅសិក្សា ដែលអាចទទួលបាននូវការលើកលែងនេះ រួមមាន៖

  • បេក្ខជនដែលធ្លាប់ទទួលបានទិដ្ឋាការប្រភេទណាមួយ ហើយមិនដែលធ្លាប់បានគេបដិសេធ លើកតែការបដិសេធទិដ្ឋាការនោះ ត្រូវបានគេអនុម័តចេញទិដ្ឋាការអោយវិញ ឬក៏ទទួលបាននូវការលើកលែងចំពោះមូលហេតុនៃការបដិសេធនោះ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើបេក្ខជនធ្លាប់ត្រូវបានគេបដិសេធទិដ្ឋាការតាមមាត្រា 214b នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៌ និងសញ្ជាតិ (INA) ហើយក្រោយមកគាត់ទទួលបានទិដ្ឋាការវិញ គឺមានន័យថាគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញអោយមន្ត្រីកុងស៊ុលផ្លាស់ប្តូរនូវការបដិសេធនេះរួចហើយ។
  • សិស្ស និស្សិតដែលទើបដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការជាលើកដំបូង និងសិស្ស និស្សិតដែលត្រូវត្រឡប់ទៅបន្តការសិក្សាវិញ ហើយជាពលរដ្ឋឬជនជាតិនៃបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការ (VWP) ហើយជាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានអវិជ្ជមាន ឬអាចនឹងមានព័ត៌មានអវិជ្ជមានផ្សេងៗ ហើយពួកគេមិនដែលធ្លាប់ត្រូវគេបដិសេធសំណើ ESTA ពីមុនមក។

ការសម្ភាសន៍មិនអាចលើកលែងបានទេ ចំពោះ៖

  • ប្រសិនបើបេក្ខជនធ្លាប់ត្រូវបានគេបដិសេធ ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ទទួលបានទិដ្ឋាការវិញ ឬក៏ទទួលបាននូវការលើកលែងចំពោះមូលហេតុនៃការបដិសេធនោះ។ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ជូនខាងលើ បេក្ខជនដែលធ្លាប់ត្រូវគេបដិសេធទិដ្ឋាការតាមមាត្រា 214b នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៌ និងសញ្ជាតិ (INA) ហើយក្រោយមកគាត់ទទួលបានទិដ្ឋាការវិញ គឺមានន័យថាគាត់បានបញ្ជាក់បង្ហាញអោយមន្ត្រីកុងស៊ុលផ្លាស់ប្តូរនូវការបដិសេធនេះ។
  • ប្រសិនបើបេក្ខជនធ្លាប់ត្រូវគេបដិសេធសំណើ ESTA នៃកម្មវិធីលើកលែងទិដ្ឋាការ (VWP)។
  • ប្រសិនបើមានចំណុចអ្វីដែលបង្ហាញថាបេក្ខជនអាចនឹងមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិអាចទទួលបានទិដ្ឋាការដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអវិជ្ជមានដែលមន្ត្រីកុងស៊ុលទទួលបាន ហើយមិនអាចជម្រះមន្ទិលនោះដោយគ្មានការសម្ភាសន៍បានទេ បូករួមជាមួយនឹងករណីដែលបេក្ខជនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធ Consular Lookout and Support System ដែលមន្ត្រីកុងស៊ុលគ្មានសិទ្ធិអាចសម្រេចដោយខ្លួនឯងបាន។
  • ប្រសិនបើបេក្ខជនពុំមែនជាពលរដ្ឋឬជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគាត់កំពុងដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។
  • ប្រសិនបើបេក្ខជនជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចាត់បញ្ចូលជាប្រទេសដែលគាំទ្រ ភេរវកម្ម។
  • ប្រសិនបើបេក្ខជនជាសិស្សដែលសុំទិដ្ឋាការតាមកម្មវិធីលើកលែងការសម្ភាសន៍ (IW) ដែលមានបញ្ហា SEVIS hit សូមធ្វើតាមសេចក្ដីណែនាំនៅក្នុង 9 FAM 303.3។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហា (hit) ដោយប្រើប្រាស់រាល់ឯកសារដែលមានទេនោះ មន្ត្រីកុងស៊ុលត្រូវតែសម្ភាសន៍បេក្ខជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា (hit) ហើយបេក្ខជនលែងមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់សុំទិដ្ឋាការតាមប្រព័ន្ធលើកលែងការសម្ភាសន៍បានទេ។ ត្រូវធ្វើកំណត់ត្រានូវការសម្រេចចិត្តដូចដែលបានរៀបរាប់ជាលម្អិតនៅក្នុងសេចក្ដីណែនាំ ឬ
  • ប្រសិនបើមន្ត្រីកុងស៊ុលយល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវសម្ភាសន៍បេក្ខជន ដោយយោងតាមហេតុផលណាមួយ។


ចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ខែមេសាឆ្នាំ២០២១តទៅ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានបើកបំរើសេវាកម្មសម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ឡើងវិញ​ ខណៈពេលដែលការផ្តល់ជូននូវការណាត់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មានចំនួនកំណត់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានធុរៈបន្ទាន់ហើយត្រូវធ្វើដំណើរភ្លាមៗ សូមធ្វើតាមការណែនាំដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងគេហទំព័រនេះ https://ustraveldocs.com/kh/kh-niv-expeditedappointment.asp សម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ ឬអ៊ីម៉េលមក ivphnompenh@state.gov សម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ដើម្បីស្នើសុំណាត់សម្ភាសន៍ជាប្រញាប់។


លោករដ្ឋមន្ត្រី Blinken​នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានបន្តការអនុញ្ញាតជាលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នអោយមន្រ្តីកុងស៊ុលអាចលើកលែងនូវការសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់មុខជាមួយបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ប្រភេទដដែល។ កាលពីមុនមានតែបេក្ខជនទិដ្ឋាការណា ដែលទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍របស់គេផុតសុពលភាពក្នុងរយៈពេល ២៤ខែតែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទទួលបាននូវការលើកលែងការសម្ភាសន៍។ លោករដ្ឋមន្រ្តីបានសម្រេចបន្តនូវរយៈពេលផុតសុពលភាពនេះរហូតដល់៤៨​ខែ ជាបណ្តោះអាសន្នសិន។ គោលការណ៍នេះបានចូលជាធរមាន ហើយនឹងមានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងអនុញ្ញាតិឱ្យមន្រ្តីកុងស៊ុលអាចបន្តដំណើរការនៃពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ប្រភេទមួយចំនួន ដោយកំណត់ចំនួនបេក្ខជនដែលត្រូវមានវត្តមាននៅការិយាល័យកុងស៊ុល ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ដល់បេក្ខជនទិដ្ឋាការ និងបុគ្គលិកកុងស៊ុលផ្សេងទៀត។ អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យអានព័ត៌មានក្នុងគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូត ឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្បែរអ្នកបំផុតដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីសេវាកម្មរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬព័ត៌មានផ្សេងៗអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិ និងការណែនាំសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដោយមិនចាំបាច់សម្ភាសន៍។


កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោកប្រធានាធិបតី Biden បានលុបចោលនូវសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី (PP) ១០០១៤ ដែលមានចំណងជើងថា “ការផ្អាកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ទីផ្សារការងារអាមេរិកមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងកំឡុងពេលនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃ​មេរោគកូវីដ១៩”។ បេក្ខជនទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសេចក្តីប្រកាសនេះ អាចពិនិត្យមើល ការណែនាំនៅទីនេះ


សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី លេខ១០០៥២ ដែលបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននូវការធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនដូចជាប្រភេទ H-1B, H-2B, J (សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយចំនួន) និងប្រភេទ L បានផុតសុពលភាពហើយ កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។ ការិយាល័យកុងស៊ុលនឹងផ្តល់អាទិភាព និងដំណើរការពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់បេក្ខជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់បានសម្ភាស ឬណាត់ពេលវេលាដើម្បីសម្ភាស ដោយអនុលោមតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពី ដំណាក់កាលបន្តសេវាកម្មទិដ្ឋាការ ដែលមានស្រាប់។ បេក្ខជនទិដ្ឋាការទាំងឡាយណាដែលធ្លាប់បានគេបដិសេធទិដ្ឋាការដោយសារយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី លេខ១០០៥២ នេះ អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឡើងវិញបាន ដោយត្រូវដាក់ពាក្សសុំថ្មី និងបង់ប្រាក់សាជាថ្មី។


ជនបរទេសណាដែលធ្លាប់មានវត្តមាននៅក្នុងបណ្តាប្រទេសខាងក្រោមនេះអំឡុងពេល១៤ថ្ងៃមុនចូល ឬមានបំណងធ្វើដំណើរចូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់ ដោយយោងទៅតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីលេខ៩៩៨៤ លេខ៩៩៩២ លេខ១០១៤៣ និងសេចក្តីប្រកាសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី៣០ ​ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១។

- ប្រទេសឥណ្ឌា (អនុវត្តសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍តែប៉ុណ្ណោះ)។
- ប្រទេសអាហ្រ្វិចខាងត្បូង
-​ ប្រទេសប្រេស៊ីល
-​ ចក្រភពអង់គ្លេស និងអៀរឡង់ខាងជើង ដោយមិនរាប់បញ្ចូលទឹកដីក្រោមចក្រភពដែលនៅខាងក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុប។
- សាធារណរដ្ឋអៀរឡង់
- ប្រទេសទាំង២៦នៅក្នុងតំបន់ Schengen រួមមានប្រទេសអូទ្រីស ប្រទេសប៊ែលស៊ិក សាធារណរដ្ឋឆែក ប្រទេសដាណឺម៉ាក ប្រទេសអេស្តូនី ប្រទេសហ្វាំងឡង់ ប្រទេសបារាំង ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ប្រទេសក្រិច ប្រទេសហុងគ្រី ប្រទេសអ៊ីស្លង់ ប្រទេសអ៊ីតាលី ប្រទេសឡេតូនី ប្រទេសលិចតិនស្តាញ​ប្រទេសលីទុយអានី ប្រទេសលុចសំបួ ប្រទេសម៉ាល់ត៍ ប្រទេសហូឡង់ ប្រទេសណរវែស៍ ប្រទេសប៉ូឡូញ ប្រទេសប៉ទុយហ្គាល់ ប្រទេសស្លូវាគី ប្រទេសស្លូវានី ប្រទេសអេស្បាញ ប្រទេសស៊ុយអ៉ែត និងប្រទេសស្វីស
- សាធារណរដ្ឋឥស្លាមិកអ៊ីរ៉ង់
- សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដោយមិនរាប់បញ្ចូលរដ្ឋបាលពិសេសនៃហុងកុង និងម៉ាកាវ។

មានករណីលើកលែងមួយចំនួនចំពោះការហាមឃាត់នេះ ដូចជាសម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិក និងសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនរបស់អ្នកមានសិទ្ធរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមជាមួយនឹងការលើកលែងដទៃទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្ដីប្រកាសទាំងនោះ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់រស់នៅ ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ឬមានបំណងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ ឬមានបំណងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដែលបានរាយនាមខាងលើនេះមុនធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក យើងខ្ញុំសូមជូនយោបល់អោយលោកអ្នកពន្យារថ្ងៃសម្ភាសន៍ ដោយត្រូវរង់ចាំរហូតដល់រយៈពេល១៤ថ្ងៃក្រោយពីថ្ងៃដែលអ្នកបានចាកចេញពីប្រទេសដែលហាមប្រាមខាងលើជាមុនសិន។ លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈដូចរោគសញ្ញាជំងឺផ្តាសាយ ឬជឿថាអ្នកបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងមេរោគកូរ៉ូណាថ្មី យើងខ្ញុំសូមផ្តល់យោបល់ឲ្យអ្នកពន្យារថ្ងៃសម្ភាសន៍ ដោយត្រូវរង់ចាំយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល១៤ថ្ងៃក្រោយទៀត។ សូមចុចទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម


នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ លោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីដែលមានចំណងជើងថា“ការបញ្ចប់បម្រាមប្រកាន់ពូជសាសន៍នៃការចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក"។ សេចក្តីប្រកាសនេះបញ្ចប់ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរក្រោមសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីលេខ ៩៦៤៥ និង ៩៩៨៣ ដែលបានផ្អាកការចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្អែកលើប្រភេទទិដ្ឋការនៃជនជាតិជាក់លាក់មួយចំនួនពីប្រទេស Burma, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, North Korea, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, និង Yemen។ សូមចុចត្រង់នេះ here សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។


ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំងឺឆ្លង (CDC) នឹងតម្រូវឱ្យគ្រប់អ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសដែលនឹងចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានកូវីដ១៩ (តេស្តសម្រាប់រកមេរោគប្រភេទ SARS-CoV- 2 ដែលបានអនុម័ត ឬបានអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ) ដែលទើបបានធ្វើក្នុងអំឡុងពេល៧២ម៉ោងនៃការចេញដំណើរ។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ត្រូវតែបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរទាំងអស់មានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានមុននឹងអាចឡើងយន្តហោះបាន។ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរឡើងយន្តហោះទេប្រសិនបើមិនបានផ្តល់ឯកសារដែលបង្ហាញថាគេមានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន ឬបានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយ។ តម្រូវការនេះគឺដាច់ដោយឡែកពីដំណើការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ រាល់សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីដែលរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរដោយសាជំងឺកូវីដ១៩ នៅមានសុពលភាពដដែល ហើយបន្តអនុវត្តចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរដែលជាប់ក្នុងការរឹតបន្តឹងនោះដោយមិនគិតពីលទ្ធផលតេស្តកូវីដ ឬការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់គេឡើយ។ អ្នកដំណើរដែលមានការលើកលែងដោយសាពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិ ក៏ត្រូវបំពេញទៅតាមតម្រូវការធ្វើតេស្តមុនពេលចេញដំណើរដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពីការលើកលែងសម្រាប់តម្រូវការតេស្តកូវីដ សូមចុចត្រង់នេះ


ចាប់ពីពេលនេះតទៅ ស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបើកបំរើសេវាកម្មសម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ និងទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ប្រភេទមួយចំនួន​ រួមមានប្រភេទK​ ប្រភេទCR1 ប្រភេទCR2 ប្រភេទIR1 ប្រភេទIR2 ប្រភេទSB1 ប្រភេទEB5 ប្រភេទB1/B2 ប្រភេទF ប្រភេទM និងប្រភេទJ។ ស្ថានទូតកំពុងខិតខំធ្វើប្រតិបត្តិការករណីទិដ្ឋាការនីមួយៗឲ្យបានលឿន ប៉ុន្តែពេលវេលានៃការរង់ចាំអាចនឹងយូរជាងមុនដោយសាយើងនៅមានករណីដែលនៅ​សល់ពីមុនជាច្រើនកំពុងបន្តដំណើរការនៅឡើយ។ ប្រាក់ដែលបានបង់សម្រាប់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ (MRV fee) នឹងមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបង់ប្រាក់ ហើយអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនៅក្នុងប្រទេសណាដែលបានបង់ប្រាក់នោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានធុរៈបន្ទាន់ហើយត្រូវធ្វើដំណើរភ្លាមៗ សូមធ្វើតាមការណែនាំដែលបានផ្ដល់ជូនក្នុងគេហទំព័រនេះសម្រាប់ទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ ​ឬអ៊ីម៉េលមក IVPhnomPenh@state.gov សម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ ដើម្បីស្នើសុំណាត់សម្ភាសន៍ជាប្រញាប់។


ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថា បេក្ខជនជាច្រើនបានបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរួចហើយ និងកំពុងរង់ចាំណាត់សម្ភាសន៍។ ស្ថានទូតកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបើកបំរើសេវាកម្មទិដ្ឋាការទាំងអស់ឡើងវិញឱ្យបានឆាប់ និងមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ក្នុងពេលនេះ លោកអ្នកអាចទុកចិត្តបានថា ស្ថានទូតនឹងបន្តសុពលភាពនៃការបង់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ (MRV Fee) របស់លោកអ្នកដែលបានបង់រួច រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីឱ្យបេក្ខជនទាំងអស់ដែលមិនអាចណាត់សម្ភាសន៍សុំទិដ្ឋាការដោយសារតែការផ្អាកសេវាកម្មមានឱកាសណាត់សម្ភាសន៍ និង/ឬចូលសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការរបស់ខ្លួនដែលបានបង់រួច។ សូមបន្តតាមដានគេហទំព័រនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានពីពេលណាដែលស្ថានទូតបើកបំរើសេវាកម្មទិដ្ឋាការធម្មតាឡើងវិញ។


ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការប្រភេទB1 ប្រភេទB2 និងប្រភេទB1/B2 ដល់មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានតួនាទីចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយក រហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃក្រសួងនេះ និងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ ដោយមានករណីលើកលែងតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។ ដោយយោងតាមមាត្រា២៤៣(d) នៃច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក នៅពេលទទួលបានសំណើពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិថា មានប្រទេសមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលយក ឬប្រើប្រាស់ហេតុផលដែលមិនសមស្របដើម្បីពន្យារពេលទទួលយកពលរដ្ឋនៃប្រទេសរបស់ពួកគេវិញនោះ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបញ្ជាអោយមន្ត្រីកុងស៊ុលបញ្ឈប់លែងផ្តល់ទិដ្ឋាការរហូតទាល់តែរដ្ឋមន្រ្តីសន្តិសុខមាតុភូមិទទួលបានព័ត៌មានថា ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបានយល់ព្រមទទួលយកពលរដ្ឋរបស់គេវិញហើយ។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវបានគេផ្អាកការចេញទិដ្ឋាការ ហើយអ្នកសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនោះ មន្ត្រីកុងស៊ុលនឹងសម្ភាសអ្នក ប៉ុន្តែមិនអាចផ្តល់ទិដ្ឋាការជូនបានទេ រហូតទាល់តែការផ្អាកនោះត្រូវបានលើកលែង។ សូមពិចារណាអោយបានដិតដល់មុនពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ។ សូមជំរាបថាថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលបានបង់រួចមិនអាចបង្វិលសងវិញបានទេ។


Mount Rushmore - South Dakota

សូមស្វាគមន៍មកកាន់សេវាព័ត៌មានទិដ្ឋាការសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ ប្រទេសកម្ពុជា។ លើគេហទំព័រនេះ អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ និងមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍ និងតម្រូវការផ្សេងៗដើម្បីដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនីមួយៗ។ អ្នកអាចស្វែងយល់ផងដែរអំពីរបៀបបង់ប្រាក់ថ្លៃដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដែលចាំបាច់ និងរបៀបណាត់ពេលវេលាសំរាប់សម្ភាសន៍នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។

នេះគឺជាគេហទំព័រផ្លូវការរបស់បេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេស កម្ពុជា ដែលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការ ។

ព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍


ការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមិនមែនអន្តោប្រវេសន៍


ពត៌មានអំពីទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍