Viisavabadusprogramm

Sellel lehel:


Ülevaade

Viisavabadusprogrammi (VVP) raames saavad teatud riikide kodanikud sõita turismi- väi ärieesmärgil (viisaeesmärgid) USA-sse kuni 90 päevaks ilma viisat hankimata. Kõik riigid ei osale VVP-s ja kõigile VVP-s osalevatest riikidest pärit isikutele see programm ei kehti. Viisavabadusprogrammi raames reisijad peavad taotlema elektroonilise reisiloa taotlemise (ESTA) süsteemi kaudu loa, nad kontrollitakse USA piiripunktis üle ning registreeritakse sisejulgeolekuministeeriumi USA külastamise programmis OBIM program.

*Liikmesriigid
Andorra
Austraalia
Austria
Belgia
Brunei
Tšiili
Tšehhi Vabariik
Taani
Eesti
Soome
Prantsusmaa
Saksamaa
Kreeka
Ungari
Island
Iirimaa
Itaalia
Jaapan
Läti
Liechtenstein
Leedu
Luksemburg
Malta
Monaco
Uus-Meremaa
Norra
Portugal
Poola
Korea Vabariik
San Marino
Singapur
Slovakkia
Sloveenia
Hispaania
Rootsi
Šveits
Taiwan
Holland
Ühendkuningriik

Liikmesriikide kodanikud ei pea kuni 90-päevase turismi- või ärireisi jaoks viisat taotlema, kui nad vastavad järgmistele nõuetele.

 • Neil on integreeritud kiibiga pass (e-pass).
 • Nad registreerivad end võrgus elektrooniline reisiloa taotlemise (ESTA) süsteemi kaudu.
 • Nad vastavad VVP-programmi allnimetatud nõuetele.

Kanada, Mehhiko ja Bermuda kui Suurbritannia meretaguse ala kodanikud leiavad teavet Riigidepartemangu reisimisteemaliselt veebisaidilt.

* Seoses selles dokumendis olevate kõigi viidetega “riigile” või “riikidele" tuleb märkida, et Taiwani suhete akti 1979, Pub. L. No. 96-8 jaotis 4(b)(1) tagab, et, “[m]is tahes seadused ja neis sätestatud tingimused, mida USA rakendab välisriikide, rahvaste, riikide, valitsuste või muude taoliste üksuste suhtes, kehtivad ka Taiwani suhtes.”  22 U.S.C. § 3303(b)(1).  Selle kohaselt kehtivad kõik viisavabadusprogrammis volitatud seadusandluses, migratsiooni- ja kodakondsusseaduse jaotises 217 (8 U.S.C. 1187) „riiki“ või „riike“ puudutavad viited ka Taiwanile.  See on kooskõlas Ameerika Ühendriikide ühe Hiina poliitikaga, mille kohaselt on Ameerika Ühendriigid säilitanud alates 1979. a Taiwaniga mitteametlikud suhted.

Tingimused

Ameerika Ühendriikidesse viisavabadusprogrammi raames reisimiseks tuleb täita järgmised tingimused.

 • Peate olema ühe ülalnimetatud riigi kodanik ning teil peab olema VVP-nõuetele vastav pass.
 • Teil peab olema ESTA reisiluba.
 • Tohite USA-s viibida kuni 90 päeva.
 • Lubatud reisieesmärgid:
 1. Äritegevus – planeeritud reisi eesmärk on nõupidamine ärikolleegidega: teadus-, haridus-, eriala- või ärikoosolekul või -konverentsil osalemine, kinnisvara ostmine, läbirääkimiste pidamine või lepingute sõlmimine.
 2. Puhkus/turism – plaanitava reisi eesmärk on meelelahutuslik, sh turism, puhkus, meelelahutus, sõprade või sugulaste külastamine, meditsiiniline ravi, mõttekaaslastega suhtlemine, sotsiaalne või abistamistegevus; amatööride tasuta osalemine muusika- ja spordi- ning muudel sarnastel üritustel ja võistlustel.
 3. Transiit – reisite Ameerika Ühendriikide kaudu.

Kui reisite Ameerika Ühendriikidesse õhu- või mereteed pidi, peavad olema täidetud järgmised nõuded.

 • Teil peab olema tagasi- või edasipilet. Kui ostsite elektroonilise pileti, peab teil kaasas olema reisiplaan immigratsiooniametnikule esitamiseks. Edasisõidupiletiga reisijad, kelle sihtpunktiks on Mehhiko, Kanada, Bermuda või Kariibi mere saared, peavad olema nende piirkondade legaalsed elanikud.
 • USA-sse reisimisel peate kasutama transporditeenusepakkujana lennu- või laevakompaniid, kes on nõustunud programmis osalema. Sellesse klassi kuuluvad näiteks USA lennukorporatsioonid, kes on sõlminud sisejulgeolekuministeeriumiga lepingu reisijate veoks viisavabadusprogrammi raames.

Kui sisenete USA-sse maismaateed pidi Kanadast või Mehhikost, on dokumentidele esitatavad nõuded samad. Edasi-tagasipiletid ning lepinguliste veoteenusepakkujate kasutamine ei ole vajalik. Peate tolliametnikule tõendama, et teil on USA-s viibimiseks ja sealt lahkumiseks piisavalt rahalisi vahendeid.

Elektroonilise reisiloa taotlemise süsteem (ESTA)

Alates 1. aprillist 2016 peavad kõik, kes soovivad USAsse reisida Viisavabadusprogrammi raames, omama kehtivat e-­passi. See hõlmab ka neid, kellel juba on kehtiv elektrooniline reisiluba (ESTA). E­-passi esikaanel on sümbol:
                                                                         Biometric symbol
 
Passi nõuded
Viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikud, kes on reisinud või viibinud Iraanis, Iraagis,Süürias, Põhja-Korea, Sudaanis, Liibüas, Somaalias ja/või Jeemenis 2011. aasta 1. märtsil või peale seda, ei kvalifitseeru enam reisima USAsse Viisavabadusprogrammi raames. Isikud, kellel on topelkodakondsus viisavabadusprogrammis osalevas riigis ning Iraagis, Iraanis, Põhja-Korea, Süürias või Sudaanis, ei kvalifitseeru enam reisima USAsse Viisavabadusprogrammi raames.
See piirang ei kehti neile Viisavabadusprogrammi raames reisijatele, kes viibis ülalpool loetletud riikides viisavabadusprogrammis osalevate riikide sõjaväes teenimise tõttu, või kes täitis täiskoormusega teenistuskohustusi viisavabadusprogrammis osalevate riikide valitsuse heaks. USA Sisejulgeolekuminister võib sellest viisavabadusprogrammi piirangust taganeda, kui ta leiab,et see on USA sisejulgeoleku või õiguskaitse huvides. Selline loobumine otsustatakse iga juhtumi puhul eraldi. Üldiselt võib selline loobumine kehtida järgmistele isikutele:
 • Isikud, kes on reisinud tööasjus Iraaki, Iraani, Süüriasse, Põhja-Korea, Sudaani, Liibüasse, Somaaliass ja/või Jeemenisse rahvusvaheliste, piirkondlike organisatsioonide või omavalitsuste esindajatena;
 • Isikud, kes on reisinud Iraaki, Iraani, Süüriasse, Põhja-Korea, Sudaani, Liibüasse, Somaaliasse ja/või Jeemenisse humanitaarabi pakkuvate mittetulundusühingute (MTÜ) esindajatena; ja
 • Isikud, kes on reisinud Iraaki, Iraani, Põhja-Korea, Süüriasse, Sudaani, Liibüasse, Somaaliasse ja/või Jeemenisse ajakirjanikena reportaažide tegemiseks.
 • Isikud, kes on reisinud Iraani seaduslikel ärilistel eesmärkidel, järgides ühise laiaulatusliku tegevuskava (14.07.2015) järeldusi; ja
 •  Isikud, kes on reisinud Iraaki seaduslikel ärilistel eesmärkidel.
Uuendatud ESTA avaldusvorm on saadaval. Uus avaldusvorm sisaldab lisaküsimusi, et selgitada välja reisikõlblikkuse nõuded vastavalt Viisavabadusprogrammi Parendamise ja Terroristi Reisimise Tõkestamise Seadusele. Julgustame ESTA­ga reisida soovijaid kasutama täiustatud süsteemi, mis aitab otsustada, kas teie puhul on võimalik sellest piirangust taganeda. Piirangust taganemiseks eraldi avaldust ei ole.
 
Kehtiva ESTA omanikud peaksid oma ESTA staatust kontrollima enne reisi USA sisejulgeolekuministeeriumi veebilehel: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
 

Passi kehtivus Ameerika Ühendriikidesse reisivatel isikutel peab olema pass, mis kehtivad vähemalt kuus kuud pärast nende USA-s viibimist, kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti. Kui reisite viisavabadusprogrammi raames, peab teie pass kehtima vähemalt 90 päeva. Kui teie passi kehtivusaeg on alla 90 päeva, saate USA-s viibida kuni kuupäevani, millal teie passi kehtivusaeg lõpeb.

Kui soovite reisida VVP-programmi raames ning teie pass ei vasta nimetatud nõuetele, võite taotleda Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroost uue, VVP-nõuetele vastava passi. Vastasel juhul ei saa te VVP-programmi raames reisida ning peate USA-sse sisenemiseks hankima kehtivasse passi viisa.

Sobimatus

Mõned reisijad ei pruugi olla sobivad, et USA-sse VVP-programmi raames reisida. Siia kuuluvad isikud, kes on olnud vahistatud, ka need, kellele ei esitatud kriminaalsüüdistust; isikud, kes on kantud karistusregistrisse (isegi kui nad on õigeks mõistetud ja amnestia või muu õigusmenetluse korras vabastatud), isikud, kellel on tõsised nakkushaigused; isikud, kellele on USA-sse sissesõit olnud keelatud või keda on USA-st välja saadetud; isikud, kes on eelnevalt viisavabastusprogrammi raames reisides lubatust kauem USA-s viibinud. Need isikud peavad taotlema viisat. Kui nad üritavad ilma viisata reisida, võidakse neile sissesõit Ameerika Ühendriikidesse keelata.

2015. aasta Viisavabadusprogrammi Parendamise ja Terroristi Reisimise Tõkestamise Seaduse raames need, kes on reisinud või viibinud Iraanis, Iraagis, Liibüas, Jeemenis, Põhja-Korea, Somaalias, Sudaanis ja/või Süürias 2011 aasta 1.märtsil k.a või pärast seda (piiratud eranditega diplomaatilise või sõjalise otstarbega reisi puhul Viisavabadusprogrammi teenistuses) VÕI reisijad, kes on Iraani, Iraagi, Põhja-KoreaSudaani ja/või Süüria kodanikud, ei kvalifitseeru enam reisima Viisavabadusprogrammi raames. Informatsiooni 2015. aasta Viisavabadusprogrammi Parendamise ja Terroristi Reisimise Tõkestamise Seaduse kohta leiate järgnevalt leheküljelt: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Reisijad, kellel on väiksemad liiklusrikkumised, millele ei järgne vahistamist ja/või süüdimõistmist, võivad reisida viisavabalt, kui nad kõigile vajalikele nõuetele vastavad. Kui liiklusrikkumine on leidnud aset USA-s viibimise ajal ning te ei ole tasunud määratud trahvi või te ei ilmunud kohtulikule arutamisele, võib olla teie kohta välja antud vahistamiskäsk ning teil võib esineda probleeme, kui taotlete luba USA-sse sisenemisel. Seetõttu peate enne reisimist probleemi lahendama ja võtma ühendust kohtuga, kuhu pidite ilmuma. Kui te ei tea kohtu aadressi, siis leiate selle teabe Interneti-aadressilt www.refdesk.com.

Viisavabalt ei saa reisida need isikud, kes kavatsevad USA-s õppida, töötada või viibida üle 90 päeva või kes teavad, et neil võib USA-s viibides tekkida soov oma staatust muuta (turistist õpilaseks jne). Sellised reisijad vajavad viisat. Kui immigratsiooniametnik arvab, et viisavaba reisija kavatseb USA-s õppida, töötada või viibida üle 90 päeva, siis ei anna ametnik reisijale sissesõiduks luba.

Kanadast ja Mehhikost pärinevad taotlejad

Kanada, Mehhiko ja Bermuda ei osale viisavabadusprogrammis. Migratsiooni- ja kodakondsusseaduses on kirjas muud viisavaba reisimist puudutavad sätted, mis kehtivad teatud tingimuste puhul Kanada ja Bermuda kodanikele. Vt Kanada ja Bermuda kodanikud. Kuna need riigid ei osale viisavabadusprogrammis, ei kehti masinloetavate ja biomeetriliste passidega seotud VVP-programmi nõuded Kanada, Mehhiko ja Bermuda kodanikele. Mõned Kanadas ja Bermudas elavate rahvuste esindajad, kes reisivad USA-sse, vajavad mitteimmigrandiviisasid.

ESTA keeld

Reisijad, kellele ei anta ESTA reisiluba, ei saa VVP-programmi raames reisida. Sellisel juhul peate enne reisi viisat taotlema.

Kõik ESTA protsessiga seotud küsimused suunake sisejulgeolekuministeeriumile.