Tööviisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

Kui soovite USA-s ajutiselt mitteimmigrandina USA immigratsiooniseaduse alusel töötada, vajate teatud teie plaanitavast tööst lähtuvat viisat. Enamiku ajutiste töötajate kategooriate puhul peab teie potentsiaalne tööandja või esindaja esitama tööloa avalduse, mille peab USA-s kinnitama USA kodakondsus- ja migratsiooniamet enne, kui saate viisat taotleda.

H-, L-, O-, P- ja Q-viisade taotlejatel peab olema USCIS-i heakskiidetud tööluba. Tööloa avalduse vorm I-129 peab saama heakskiidu, enne kui saate USA saatkonnas või konsulaadis tööviisat taotleda. Kui teie tööloa avaldus kiidetakse heaks, saab teie tööandja või esindaja I-797-kinnitusvormi (Notice of Action). Konsulaarametnik kontrollib intervjuu käigus Riigidepartemangu tööloa avalduste teabehaldusteenuse (Petition Information Management Service; PIMS) kaudu, kas teie tööloa avaldus on heaks kiidetud.

Tööloa avalduse heakskiidu kinnitamiseks peate USA saatkonnas või konsulaadis toimuvale intervjuule kaasa võtma I-129 tööloa avalduse kviitungi numbri. Tuleb meeles pidada, et tööloa avalduse heakskiitmine ei garanteeri viisa väljastamist, kui selgub, et te ei ole USA immigratsiooniseaduse kohaselt viisa nõuetele vastav.

Viisade kirjeldused ja nõuded

H-1B (kõrgharidusega spetsialistid)

H-1B-viisa on vajalik siis, kui soovite USA-s pakkuda teenuseid eelnevalt kokku lepitud erialasel töökohal. Viisa nõuete täitmiseks peab teil olema bakalaureuse või kõrgem kraad (või sellega võrdväärne kraad) erialal, millel kavatsete tööle asuda. USCIS määrab kindlaks, kas teie amet vastab kõrgharidusega spetsialisti ametile ja kas te vastate nende teenuste pakkumiseks vajalikele tingimustele. Teie tööandja peab esitama tööministeeriumile töötingimuste avalduse seoses teiega sõlmitud töölepingu nõuete ja tingimustega.

Lepingupõhine ajutine tööviisa H-1B1
Tšiili ja Singapuriga allkirjastatud vabakaubanduslepingute kohaselt on Tšiili ja Singapuri kvalifitseeritud kodanikel lubatud Ameerika Ühendriikides teatud tingimustel ajutiselt töötada. Peamised taotlejad saavad olla üksnes Tšiili ja Singapuri kodanikud, nende abikaasad ja lapsed võivad olla ka teiste riikide kodanikud. 

H-1B1 viisa taotlejal peaks juba olema olemas USA tööandja tööpakkumine enda valitud töövaldkonnas, kuid tööandja ei pea täitma ajutise tööloa vormi I-129 (Petition for Non-immigrant Worker) ning taotleja ei pea hankima enne viisataotluse esitamist tööandja kinnitusvormi I-797 (Notice of Approval). Taotleja peab igal juhul esitama enne viisa taotlemist tööministeeriumile võõrtööjõu sertifikaadi avalduse (Application for Foreign Labor Certification). Lisateavet H-1B1 viisa kohta saate aadressilt:

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (hooajalised põllumajandustöötajad)

H-2A-viisa abil saavad USA tööandjad välisriigi kodanikke USA-sse tuua hooajaliste põllumajandustööde tegemiseks, milleks USA-s tööjõud puudub. H-2A mitteimmigrantide klassifikatsioon kehtib teile, kui soovite teha USA-s ajutiselt põllumajandustöid või ajutisi või hooajalisi töid. USA tööandja (või USA põllumajandustootjate ühing, mida nimetatakse kaastööandjaks) peab esitama teie nimel I-129-vormi mitteimmigrandist töötaja tööloa avaldusena.

H-2B-viisa (oskus- ja lihttöölised)

Vajate seda viisat siis, kui saabute USA-sse ajutistele või hooajatöödele, milleks USA töölisi napib. Teie tööandja peab hankima tööministeeriumilt tõendi, mis kinnitab, et USA-s ei ole teie tööloa avalduses nimetatud töö jaoks sobivaid kvalifitseeritud töötajaid.

H-3 (väljaõpe)

Vajate H-3-viisat, kui saabute USA-sse, et saada tööandja juures kuni kaks aastat väljaõpet ükskõik mis alal, v.a magistriharidus või -koolitus. Väljaõppel osalemise eest tohib teile maksta ja lubatud on ka “kätega töötamine”. Väljaõppe eesmärk ei saa olla produktiivne tööhõive ning teie riigis peab selle väljaõppe võimalus puuduma.

H-4 (ülalpeetavad)

Kui olete kehtiva H-viisa omanik, võivad teie abikaasa või vallalised lapsed (alla 21-aastased) saada H-4-viisa, et teiega koos USA-sse sõita. Teie abikaasa/lapsed ei tohi aga Ameerika Ühendriikides viibimise ajal töötada.

L-1 (ettevõttesisesed vahetustöötajad)

L-1-viisa on vajalik rahvusvahelise ettevõtte töötajale, kelle ettevõte saadab ajutiselt sama ettevõtte emaettevõttesse, filiaali või sidusettevõttesse USA-s. Rahvusvaheline ettevõte võib olla kas USA või välismaine organisatsioon. L-1-viisa nõuete täitmiseks peate olema juhtivtöötaja või omama eriteadmisi ning ükskõik kumb neist kahest peab olema põhjuseks teie USA-sse tööle määramiseks. Te ei pea aga eelmisega samal ametikohal töötama. Enne USA-sse sisenemise taotluse esitamist peate olema väljaspool USA-d rahvusvahelises ettevõttes kolme eelmise aasta jooksul pidevalt ühe aasta töötanud. L-1-viisat saate taotleda pärast seda, kui USA ettevõte või sidusettevõte on saanud USCIS-ilt tööloa kinnituse, .ükskõik kas tööluba on üldine või individuaalne.

L-2 (ülalpeetavad)

Kui olete L-viisa omanik, võivad teie abikaasa või vallalised lapsed (alla 21-aastased) saada tuletisviisa. Hiljutise seaduse muudatuse tõttu võib teie abikaasa taotleda tööluba. Teie abikaasa peab USA-sse sisenema L-2-viisaga ja seejärel esitama vormi I-765 (mis saadakse USCIS-ist) ning maksma taotluse tasu. Teie lapsed ei tohi USA-s töötada.

O

O-viisad väljastatakse inimestele, kellel on erilised võimed ja oskused teaduses, kunstis, hariduses, äris ja spordis või ebatavalised saavutused filmi- ja televaldkonnas. Sama tüüpi viisad väljastatakse ka nende olulistele abitöötajatele.

P (artistid, meelelahutajad)

P-tüüpi viisad väljastatakse teatud sportlastele, meelelahutajatele, artistidele ning nende olulistele abitöötajatele, kes tulevad esinema USA-sse.

Q

Q-viisa on vajalik USA-sse reisimiseks, et osaleda rahvusvahelises kultuurivahetusprogrammis eesmärgiga pakkuda praktilist koolitust, tööd ja tutvustada oma riigi ajalugu, kultuuri ja traditsioone. Programmi sponsor peab teie nimel tööloa avalduse esitama ja USCIS peab teie avalduse heaks kiitma.

Kuidas taotleda

USA saatkond või konsulaat võib teie H-, L-, O-, P- või Q-viisa taotlust kuni 90 päeva enne teie tööle asumise algust menetleda, nagu on märgitud teie I-797-dokumendis. Reisi plaane tehes pidage siiski silmas, et föderaaleeskirjade järgi saate viisat USA-sse sisenemise taotlemiseks kasutada kuni 10 päeva enne heakskiidetud staatuseperioodi algust, nagu on märgitud I-797-dokumendis.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui taotlete H-, L-, O-, P- või Q-viisat, peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas 190 USD väärtuses tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • Kui olete üldise tööloa avaldusega L-1-viisa taotleja, peate maksma pettuse tõkestamise ja avastamise tasu (lisateavet selle tasu kohta leiate siit).
 • Heakskiidetud I-129 tööloa avaldusele trükitud kviitunginumber.  I-797 vormi ei ole vaja intervjuule kaasa võtta.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto ning teie praegune pass. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

Kui taotlete viisat esimest korda, võite aja säästmiseks intervjuule kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Teie töökvalifikatsiooni tõend, sh ülikoolidiplomid.
 • Teie praeguse ja endiste tööandjate originaaldokumendid, kus on kirjas teie amet ning projektid, millega olete tegelenud, ning kui kaua vastavas ettevõttes töötasite.
 • Kui praegu töötate ja olete H-1B-viisa omanik, esitage käesoleva kalendriaasta palgatõendid ning kõigi USA-s töötatud aastaid puudutavad föderaalmaksu tagastuste tõendid (IRS-I vorm 1040 ja W-2). Peaksite ka kaasa võtma:
  • praegusest või viimasest töökohast pärinevad palgatõendid;
  • praeguse ja eelmiste töökohtade personalijuhtide nimed ja kehtivad telefoninumbrid;
  • elulookirjeldus

Ülalpeetavad

Teie ülalpeetavad peavad esitama kõik mitteimmigrandiviisa jaoks vajalikud dokumendid. Peale selle peate esitama ka:

 • abielu- (teie abikaasa puhul) ja sünnitunnistuste (alla 21-aastaste vallaliste laste puhul) originaalid, kui need on kohaldatavad;
 • teie tööandja väljastatud dokument, milles ta kinnitab, et töötate jätkuvalt tema alluvuses;
 • kui teie abikaasa töötab praegu H1-B-viisaga USA-s, tuleb esitada käesoleva kalendriaasta palgatõendid ning kõiki USA-s H-1B-viisaga töötatud aastaid puudutavad föderaalmaksu tagastuste tõendid (IRS-I vorm 1040 ja W-2-d).

Lisateave

Lisateavet H-, L-, O-, P- ja Q-viisade kohta leiate Riigidepartemangu ajutiste töötajate veebilehelt.