Vaimuliku viisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

R-viisa on ette nähtud üksikisikutele, kes soovivad siseneda USA-sse, et töötada ajutiselt vaimuliku ametis, nagu on määratletud immigratsiooni- ja kodakondsusseaduses (INA) §101(a)(15)(R).

Tingimused

Vaimulikud on isikud, kellel on tunnustatud organisatsiooni volitus viia läbi religioosseid talitusi ja täita muid ülesandeid, mis tavaliselt määratakse seda religiooni esindava vaimulikkonna volitatud liikmetele, ning religioosset ametit pidavad isikud. Vaimuliku viisa taotlemiseks peate vastama järgmistele tingimustele.

 • Peate olema sellise religioosse konfessiooni liige, mida USA-s tunnustatakse kui bona fide mittetulunduslikku religioosset organisatsiooni.
 • Teie religioosne konfessioon ja selle sidusüksus (kui see on kohaldatav) peab olema maksuvaba või vastama maksuvabastaatuse nõuetele.
 • Peate vastama ka järgmistele nõuetele.
 1. Peate olema olnud vahetult enne vaimuliku viisa taotlemist kaks aastat oma konfessiooni liige
 2. Planeerite töötada oma konfessiooni teenistuses või vaimuliku ametis bona fide mittetulunduslikus religioosses organisatsioonis (või selle organisatsiooni maksuvabas sidusüksuses).
 3. Olete vahetult eelneva aasta elanud ja viibinud väljaspool USA-d, kui olete eelnevalt viis aastat selle viisaga töötanud.

Teie suhtes ei rakendata nõuet, et teil peab olema väljaspool USA-d elukoht, millest te ei kavatse loobuda. Peate siiski tõendama, et teil on kavatsus pärast seadusliku viisastaatuse lõppu Ameerika Ühendriikidest lahkuda.

Tööloa avaldused

Teie potentsiaalne tööandja peab esitama I-129-vormi töötaja tööloa avaldusena USA kodakondsus- ja migratsiooniametile (USCIS). Täpsemat teavet I-129-vormi esitamise ja nõuete kohta leiate USCIS R-1 ajutist mitteimmigrandist töötajat puudutavalt veebilehelt.

Märkus. Potentsiaalsed tööandjad peaksid tööloa avalduse esitama nii ruttu kui võimalik (kuid mitte varem kui kuus kuud enne planeeritava töö alguskuupäeva), et tööloa avalduse ja sellele järgnevaks viisa menetlemiseks jääks piisavalt aega.

Tööloa avalduse vorm-129 peab saama heakskiidu, enne kui saate USA saatkonnas või konsulaadis viisat taotleda. Kui teie tööloa avaldus kiidetakse heaks, saab teie tööandja või esindaja I-797-kinnitusvormi (Notice of Action). Konsulaarametnik kontrollib intervjuu käigus Riigidepartemangu tööloa avalduste teabehaldusteenuse (Petition Information Management Service; PIMS) kaudu, kas teie tööloa avaldus on heaks kiidetud.

Tööloa avalduse heakskiidu kinnitamiseks peate USA saatkonnas või konsulaadis toimuvale intervjuule kaasa võtma I-129 tööloa avalduse kviitungi numbri. Tuleb meeles pidada, et tööloa avalduse heakskiitmine ei garanteeri viisa väljastamist, kui selgub, et te ei ole USA immigratsiooniseaduse kohaselt viisa nõuetele vastav.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui taotlete vaimuliku viisat, peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas  tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • Heakskiidetud I-129 tööloa avaldusele trükitud kviitunginumber. I-797-vorm ei ole enam intervjuu jaoks vajalik.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

 1. 1. etapp

  Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

  2. etapp

  Makske viisa taotlemise tasu.

  3. etapp

  Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

  • passi number;
  • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
  • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
  4. etapp

  Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Teid värbava organisatsiooni spetsiaalse üksuse volitatud ametniku väljastatud dokument, mis määratleb, kas täitsite oma ülesandeid religioosse liikmena väljaspool Ameerika Ühendriike, kas täielikult või osaliselt; ja kinnitab, et kõnealune välismaine ja USA religioosne organisatsioon kuulub samasse konfessiooni ning et vahetult enne R-viisa taotlemist olete olnud religioosse konfessiooni liige vähemalt kaks aastat.
 • Kui olete vaimulikus teenistuses, peab teil olema tõend, mis näitab, kas teil on õigus selles konfessioonis religioosseid talitusi läbi viia. Ülesannete kohta tuleb esitada detailne kirjeldus või
 • kui olete elukutseline vaimulik, peate tõendama, et teil on vähemalt bakalaureuse või sellega võrdväärne kraad ning et see kraad on vajalik vaimuliku elukutse jaoks, või
 • kui asute tööle mitteerialases ametis, peate tõendama, et vastate vajalikele nõuetele, kui teile määratud töö on seotud traditsiooniliste religioossete ülesannetega
 • Tasustamisandmed, sh palga suurus ja maksja; muud tüüpi kompensatsioonid, nagu toit ja majutus; mis tahes muud soodustused, millega võib olla seotud rahaline väärtus ja teave, kas selline tasustamine toimub pakutavate teenuste eest.
 • Selle religioosse konfessiooni spetsiaalse organisatsioonilise üksuse või sidusüksuse nimi ja asukoht, kellele pakute teenuseid.
 • Kui töötate religioosse konfessiooniga seotud organisatsiooni heaks, esitage nende kahe organisatsiooni suhete kirjeldus.
 • Teie religioosse organisatsiooni varade ja töömeetodite tõend.
 • Organisatsiooni dokument organisatsiooni asutamisest kohaldatavate riiklike seaduste alusel.

Lisateave

Lisateavet vaimulike viisade kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.