Vahetusprogrammis osaleja viisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

USA võtab meeleldi vastu välisriikide kodanikke, kes tulevad Ameerika Ühendriikidesse vahetusprogrammides osalema. Enne viisa taotlemist peavad kõik vahetusprogrammis osaleja viisad taotlejad saama heakskiidetud programmi sponsorilt kinnituse vastuvõtu kohta. Kui taotleja on vastu võetud, saab ta haridusasutuselt või programmilt vajalikud kinnitusdokumendid, mille ta esitab viisa taotlemisel.

Vahetusprogrammis osaleja J-viisa on ette nähtud isikute, teabe ja oskuste vahetamise soodustamiseks haridus-, kunsti- ja teadusalal. Osalejateks võivad olla mis tahes akadeemilisel tasemel õpilased; praktikandid, kes soovivad tööpraktikat ettevõtetes, asutustes ja agentuurides; põhikoolide, gümnaasiumide ja erikoolide õpetajad; professorid, kes saabuvad kõrgharidusasutustesse õpetama või teadustööd tegema; teadurid; meditsiini- või sellega seotud valdkondade erialapraktikandid; rahvusvahelised külastajad, kelle eesmärk on reisida, vaadelda, teavet koguda, uurimistööd teha, koolitada, eriteadmisi või -oskusi jagada või näidata või osaleda kohaliku elustiiliga tutvumise programmis

Ülalpeetavad

Abikaasad ja/või alla 21-aastased vallalised lapsed, kes soovivad koos J-1-põhiviisa omanikuga USA-sse sõita ning viibida seal sama kaua kui põhiviisaomanik, peavad taotlema tuletuslikke J-2-viisasid. Abikaasa või lapsed, kes ei kavatse USA-sse koos põhiviisaomanikuga elama jääda, vaid soovivad teda puhkuse ajal külastada, võivad taotleda külastusviisat (B-2).

Vahetusprogrammis osaleja abikaasa ja/või laps ei tohi J-2-viisa omanikena USA-s töötada, kui nad ei ole esitanud I-765-vormi ehk tööloaavaldust. USA kodakondsus- ja migratsiooniamet (USCIS) peab olema I-765-vormi läbi vaadanud ja andnud loa J-2-viisa omanikul töötada. USCIS-I veebisaidil on PDF-dokument "Employment Authorization" (Tööloa saamine), kust leiate rohkem teavet.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

J-viisa taotlemiseks peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kui teie J-programmi sponsor ei ole USA valitsus (programmi kood ei alga G-ga), peate esitama kviitungi, mis näitab, et olete tasunud kohalikus valuutas  tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Siit veebisaidilt leiate rohkem teavet selle tasu maksmise kohta. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • USA programmi väljastatud heakskiidetud DS-2019-vorm.
 • Kui teie J-programmi sponsor ei ole USA valitsus, peate  maksma SEVIS-e tasu.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Dokumendid, mille abil tõendate, et teil on oma elukohariigiga tugevad finantsilised, sotsiaalsed ja perekondlikud sidemed, mille tõttu naasete pärast programmi või õpingute lõppu USA-s oma elukohariiki.
 • Finants- ja mis tahes muud dokumendid, mis võivad teie taotlusele kasuks tulla ning mis on usaldusväärsed tõendid selle kohta, et teil on juba olemas finantsvahendid, mis katavad teie esimese õpinguaasta kulud, ning et teil on juurdepääs finantsvahenditele, millest piisab USA-s kogu ülejäänud ajal toimuvate õpingute rahastamiseks.
 • Kontoväljavõtete koopiad võetakse vastu ainult siis, kui esitate ka kontoväljavõtete originaaldokumendid.
 • Kui teil on sponsor, kes teid finantsiliselt toetab, siis esitage tõend (nt enda sünnitunnistus), mis näitab teie seost sponsoriga. Peate esitama ka sponsori viimased originaal-maksudokumendid ja sponsori tähtajalise deposiidi tõendid.
 • Haridust tõendavad akadeemilised dokumendid. Kasulikud dokumendid, sh kooli ärakirjad (soovitatavalt originaaleksemplarid), kus on kirjas hinded, riigieksamite tulemused (A-tase jne), standardtestide (SAT, TOEFL jne) tulemused, ning diplomid.

Ülalpeetavate kohta esitatavad dokumendid

Kui teil on ülalpeetavaid, peate esitama ka järgmised dokumendid.

 • Teie seost abikaasa ja/või lastega tõendav dokument (nt abielu- ja sünnitunnistused).
 • Mõlemal abikaasal ja igal lapsel peavad olema eraldi DS-2019-vormid. See vorm on vajalik, et hankida viisa, millega abikaasa/laps saaks koos teiega kui põhikülastusviisa omanikuga USA-sse siseneda või teiega hiljem USA-s liituda.

Lisateave

Lisateavet vahetusprogrammis osalejate viisade kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.