Õpilasviisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

USA võtab meeleldi vastu välisriikide kodanikke, kes tulevad Ameerika Ühendriikidesse õppima. Enne viisa taotlemist peavad kõik õpilasviisa taotlejad saama vastavalt koolilt või programmilt kinnituse vastuvõtu kohta. Kui isik on vastu võetud, annavad haridusasutused igale taotlejale vajaliku kinnitusdokumendi, mis tuleb õpilasviisa taotlemisel esitada.

Viisade kirjeldused ja nõuded

F-1-viisa

See on kõige tavalisem õpilasviisa tüüp. Vajate F-1-viisat, kui soovite osaleda akadeemilistes õpingutes Ameerika Ühendriikides heakskiidetud koolis, nt akrediteeritud USA kolledžis või ülikoolis, eragümnaasiumis või heakskiidetud inglise keele õppeprogrammis. F-1-viisat vajate ka siis, kui teie õppekursused kestavad üle 18 tunni nädalas.

M-1-viisa

Vajate M-1-viisat, kui soovite osaleda mitteakadeemilises või kutseõppes või koolitusel USA asutuses.

Lisateavet nende viisade ja õppimisvõimaluste kohta USA-s leiate Education USA veebisaidilt.

USA riigikoolid

USA seaduste kohaselt ei tohi välisriikide õpilased õppida riiklikes põhikoolides (lasteaiast kuni 8. klassini) ega riigi finantseeritavates täiskasvanute koolitusprogrammides. Seetõttu ei väljastata F-1-viisasid õpinguteks sellistes koolides.

F-1-viisa võib väljastada õpinguteks riigigümnaasiumides (9.-12. klass), kuid õpilane tohib seal õppida kuni 12 kuud. Kool peab ka I-20-vormil märkima, et õpilane on maksnud subsideerimata õppemaksu ning kirjas peab olema ka summa, mille õpilane on tasunud.

Lisateavet F-1-viisade juriidiliste nõuete kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.

Märkus. A-, E-, F-2-, G-, H-4-, J-2-, L-2-, M-2- või muu tuletuslik mitteimmigrandiviisa võidakse väljastada õpinguteks riiklikes põhikoolides ja gümnaasiumides.

Õpilaste abiteave USA kooli leidmisel

Soovitame õpilastel, kes soovivad õppida Ameerika haridusasutuses, võtta ühendust saatkonna haridusnõustamiskeskusega aadressil http://www.eac.ttu.ee/.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

F- või M-viisa taotlemiseks peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas  tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • USA kooli või programmi heaks kiidetud I-20-vorm.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Dokumendid, mille abil tõendate, et teil on oma elukohariigiga tugevad finantsilised, sotsiaalsed ja perekondlikud sidemed, mille tõttu naasete pärast programmi või õpingute lõppu USA-s oma elukohariiki.
 • Finants- ja mis tahes muud dokumendid, mis võivad teie taotlusele kasuks tulla ning mis on usaldusväärsed tõendid selle kohta, et teil on juba olemas finantsvahendid, mis katavad teie esimese õpinguaasta kulud, ning et teil on juurdepääs finantsvahenditele, millest piisab USA-s kogu ülejäänud ajal toimuvate õpingute rahastamiseks. M-1-viisa taotlejad peavad tõestama, et suudavad tasuda kõik õppe- ja elamiskulud kogu planeeritud viibimisaja ulatuses.
 • Kontoväljavõtete koopiad võetakse vastu ainult siis, kui esitate ka kontoväljavõtete originaaldokumendid.
 • Kui teil on sponsor, kes teid finantsiliselt toetab, siis esitage tõend (nt enda sünnitunnistus), mis näitab teie seost sponsoriga. Peate esitama ka sponsori viimased originaal-maksudokumendid ja sponsori tähtajalise deposiidi tõendid.
 • Haridust tõendavad akadeemilised dokumendid. Kasulikud dokumendid, sh kooli ärakirjad (soovitatavalt originaaleksemplarid), kus on kirjas hinded, riigieksamite tulemused (A-tase jne), standardtestide (SAT, TOEFL jne) tulemused, ning diplomid.

Ülalpeetavad

Abikaasad ja/või alla 21-aastased vallalised lapsed, kes soovivad koos põhiviisa omanikuga USA-sse sõita ning viibida seal sama kaua kui põhiviisaomanik, peavad taotlema tuletuslikke F- või M-viisasid. F- või M-viisaomanike vanemate jaoks tuletusviisad puuduvad.

Perekonnaliikmed, kes ei kavatse USA-sse koos põhiviisaomanikuga elama jääda, vaid soovivad teda puhkuse ajal külastada, võivad taotleda külastusviisat (B-2-viisa).

Abikaasad ja ülalpeetavad ei tohi USA-s tuletuslike F- või M-viisadega töötada. Kui teie abikaasa/laps kavatseb tööle asuda, peab abikaasal olema vastav tööviisa.

Ülalpeetavate kohta esitatavad dokumendid

Taotlejad, kellel on ülapeetavad, peavad esitama:

 • õpilase seost abikaasaga ja/või lapsega puudutavad tõendid (nt abielu- ja sünnitunnistused)
 • Soovitatav on, et perekonnaliikmed esitavad viisataotlused ühel ajal. Kui aga abikaasa ja/või laps esitab viisataotluse hiljem eraldi, tuleb neil esitada õpilasviisa omaniku passi ja viisa koopia ning ka kõik muud vajalikud dokumendid.

Muu teave

Valikuline praktiline koolitus (Optional Practical Training; OPT)

F-1-viisa omanikel võib olla võimalus jääda kuni 12-kuulisele valikulisele praktikale, kui nad on täitnud kõik nõuded (v.a väitekirjade või muu taolise kaitsmine) kooli lõpetamiseks või pärast kogu õpingute lõppu. OPT seisab õpilase akadeemilisest tegevusest eraldi, OPT-i ei arvestata tavaliselt õpilase akadeemilise programmi aja ja õpingute lõppkuupäeva esitamisel. Õpilastel, kes taotlevad OPT-i jaoks F-viisat, võib I-20-vormil olev algne õpingute lõppkuupäev juba möödas olla. Siiski peab heakskiidetud kooli esindaja I-20-vormile märkme tegema, et kinnitada õpilase OPT-programmis osalemist, mis ületab õppeperioodi normaalaja. Õpilasel peab olema ka tõend, et USA kodakondsus- ja migratsiooniamet on tema praktilise koolitusprogrammi heaks kiitnud ning taotlus on ootel. Tõend esitatakse kas heakskiidetud tööloadokumendina (Employment Authorization Card) või I-797-vormina, millel on näidatud, et tema OPT-programmis osalemise taotlus on menetlemise ootel.

Õpilasviisade kehtivus pärast õpingute vaheaega

Üle viie kuu õpingutest eemal viibinud õpilased peavad uut F-1- või M-1-viisat taotlema, et pärast USA-s väljaspool viibimist taas koolis õpinguid alustada. Lähema selgituse leiate altpoolt.

Ameerika Ühendriikides viibivad õpilased

Immigratsiooniseaduse kohaselt võib õpilane (F-1- või M-1-viisaga) kaotada oma staatuse, kui ta viie kuu jooksul alates koolist või programmist lahkumisest õpinguid ei jätka. Kui õpilane kaotab viisastaatuse ja kui USA kodakondsus- ja migratsiooniamet tema staatust ei taasta, ei saa õpilane oma F- või M-viisaga ka tulevikus USA-sse naasta. Lisateavet leiate USCIS-I veebisaidilt. Sealt leiate ka mitteimmigrandistaatuse pikendamise/muutmise I-539-vormi, et staatuse taastamist taotleda.

Õpilased – naasmine Ameerika Ühendriikidesse pärast välismaal viibimist

Õpilased, kes lahkuvad USA-st õpingute ajal viieks või enamaks kuuks, võivad oma F-1- või M-1-staatuse kaotada. Staatus jääb kehtima, kui nende välismaal viibimine on seotud õpingutega. Enne reisi peaksid õpilased määratud kooli ametnikelt küsima ja kontrollima, kas nende tegevus välismaal on seotud õpingutega.

Kui USA-sse naasev õpilane, kes on olnud üle viie kuu väljaspool USA-d õpingutest eemal, esitab tolli- ja piiriteenistuse immigratsiooniinspektorile USA sissepääsupunktis varem kasutatud mitteaegunud F-1- või M-1-viisa, võib immigratsiooniinspektor õpilasele sissepääsu USA-sse mittesobiva mitteimmigrandiviisa tõttu keelata. Tolli- ja piiriteenistus võib ka viisa tühistada pärast seda, kui on andnud õpilasele loa sissepääsu avaldusest loobuda. Seetõttu peaksid õpilased, kes on õpingutest üle viie kuu õpingutega mitte seotud põhjustel eemal olnud, enne USA-sse õpingutele naasmist USA saatkonnas või konsulaadis uue viisa taotlema.