Lepinguriikide Kaupmehed (E-1) ja Lepinguriikide Investorid (E-2)

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

Lepinguriikide Kaupmeeste (E-1) ja Lepinguriikide Investorite (E-2) viisad on mõeldud nende riikide kodanikele, kellega Ameerika Ühendriikidel on sõlmitud kaubandus- ja navigatsioonileping.  Eesti on üks neist riikidest. Nimekiri lepinguriikidest on saadaval siin: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html 

Lepinguriikide Kaupmeeste (E-1) ja Lepinguriikide Investorite (E-2) viisadele kvalifitseerumiseks peavad viisataotlejad USAsse saabuma selleks, et osaleda mahukas kvalifitseeruvate tegevuste äris, sh ka teenuste- või tehnoloogiaäris, st peamiselt USA ja lepinguriigi vahel; või et arendada ja juhtida ettevõtte tegevust, millesse taotleja on investeerinud olulises mahus rahalisi vahendeid. E-viisa omanikud peavad kavatsema USAst lahkuda, kui nende E-viisa omaniku staatus lõppeb.

Lepinguriikide kaupmeeste ja investorite abikaasad ja alla 21-aastased lapsed või ettevõtete töötajad võivad taotleda Ülalpidavatena E-viisat, et saata või järgneda oma abikaasale või vanemale. E-viisa saamiseks ei pea nende kodakondsus kattuma põhitaotleja kodakondsusega.

E-viisa annab kaupmehele/investorile ning tema perekonnale loa elada USAs nende ametliku lubatud viibimisaja jooksul, mille on andnud Sisejulgeolekuosakond (DHS). E-viisad on mitteimmigrandiviisad; tulenevalt sellest on viisaomanikel lubatud USAs elada ainult seni, kuni kehtivad tingimused, mille alusel viisa väljastati. Ülalpeetavatel ei ole lubatud USAs töötada, välja arvatud juhul, kui nad saavad selleks selge loa DHS-USCIS-ilt. Kaupmeeste ja investorite ülalpeetavad võivad tööluba taotleda peale USAsse saabumist.

Tingimused

Tingimused Lepinguriikide kaupmeeste (E-1) viisa taotlemiseks

 • Taotleja peab olema lepinguriigi kodanik;
 • Äriettevõte, mille pärast taotleja USAsse saabub, peab olema lepinguriigi kodakondsusega, st et lepinguriigi kodakondsusega isikud peavad omama vähemalt 50% ettevõttest;
 • Rahvusvaheline äri peab olema „mahukas”. Äri peab olema küllaldases ja jätkuvas mahus (äri tähendab kaupade, teenuste ja tehnoloogia rahvusvahelist vahetust). Kaubaartiklite omandiõigus peab minema ühelt osapoolelt teisele;
 • USA ettevõtte äri peab peamiselt toimuma USA ja lepinguriigi vahel. Rahvusvahelisest kaubavahetusest rohkem kui 50% peab toimuma USA ja taotleja kodakondsusriigi vahel;
 • Taotleja peab olema palgatud keskastmejuhi või juhtivtöötaja ülesannetes, või peab omama erilisi oskusi, mis on ettevõtte efektiivseks tegutsemiseks hädavajalikud. Oskustöölised või ilma oskusteta töölised ei kvalifitseeru. Nõutav võib olla detailne selgitus taotleja oskuste vajalikkuse kohta USA ettevõttele.
 • Taotleja peab kavatsema USAst lahkuda, kui tema E-1 staatus lõppeb.

 Tingimused  Lepinguriikide investorite (E-2) viisa taotlemiseks 

 • Investoril, kas eraisikul, partnerettevõttel või juriidilisel isikul, peab olema lepinguriigi kodakondsus.Kui tegemist on äriühinguga, siis vähemalt 50% peab kuuluma lepinguriigi kodakondsusega isikutele;
 • Investeering peab olema mahukas ja kapital peab olema „pöördumatult” paigutatud. Investeering peab olema piisav, et kindlustada ettevõtte edukat tegutsemist;
 • Investeering peab olema tehtud reaalselt tegutsevasse ettevõttesse. Spekuleeriv või mitteaktiivne investeering ei kvalifitseeru. Vabu vahendid pangaarvel või väljaarendamata maa omamist ei loeta investeeringuks;
 • Investeering ei tohi olla marginaalne. Tulenevalt 9 FAM 41.51-st peab ettevõte näitama kas finantstulu, mis ületab oluliselt investori elamiskuludeks vajalikku summat, või ettevõttel peab olema võimekust olulise majandusliku panuse tegemiseks käesoleval hetkel või tulevikus;
 • Investoril peab olema kontroll kapitali üle, ja investeering peab ärilises mõttes ohus olema. Kui rahalised vahendid ei ole äriõnne pöördumise korral käsitletavad osalise või täiskahjuna, siis ei ole tegu investeeringuga migratsiooni- ja kodakondsusseaduse (INA) jaotise 101(a)(15)(E) ja 9 Välissuhete Juhendi (FAM) 41.51 mõttes. Laenud, mis on tagatud investeerimisettevõtte varadega, ei kvalifitseeru;
 • Investor peab tulema USAsse, et ettevõtet arendada ja juhatada. Kui taotleja ei ole põhiinvestor, peab ta olema palgatud kesktasemejuhi, juhtivtöötaja või eriliste oskustega töötaja ametikohale. Oskustöölised või oskusteta töölised ei kvalifitseeru. Nõutav võib olla detailne selgitus taotleja oskuste vajalikkuse kohta USA ettevõttele või miks omab taotleja kvalifitseeruvaid „juhtiv- või järelevalvetöötaja” kogemusi;
 • Taotleja peab kavatsema USAst lahkuda, kui tema E-2 staatus lõppeb.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Koguge kokku vajalikud dokumendid vastavalt juhistele. Saadetise maksimaalne suurus on 40 kahepoolset lehte. Suuremaid saadetisi ei võeta vastu. Taotlused peavad olema esitatud kaustas, mis on jagatud eraldi osadeks selgesti eristatavate numbriliste või täheliste siltidega. Saadetisse ärge lisage läikivaid brošüüre, uhkeid pilte, ja täpsustavaid äriplaane, mis panustavad vähe või omavad vähe väärtust teie taotlusele. 

 • LEPINGURIIKIDE KAUPMEESTE ja LEPINGURIIKIDE INVESTORITE VIISAD (nii E-1 kui ka E-2 viisataotlused)
 • Silt A (Sisukord)
 • Silt B (Vormid)
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud viisalõivu (tasutav deebetkaardi või pangaülekandega)
  • Täidetud DS-160 vorm kõigi taotlejate kohta. Vajalik AINULT vormi täitmise kinnitusleht.
  • DS-156E ainult põhitaotleja kohta
  • G-28, kui kohaldatav
 • Silt C (Taotleja informatsioon)
  • Dokumendid, mis tõestavad iga taotleja perekondlikke sidemeid ja perekonnaseisu; sünni- ja abielutunnistus (üks koopia perekonna peale on piisav)
  • Põhitaotleja resümee või CV
  • Allkirjastatud dokument, mis tõendab kavatsust USAst lahkuda, kui põhitaotleja staatus lõpeb.
 • Silt D (Kaaskiri ja lisadokumendid)
 • Kaaskiri peab kirjeldama, kuidas ettevõte kvalifitseerub E-1 või E-2 staatusele ja peab sisaldama tulusaaja erioskuste ja kvalifikatsioonide kirjeldust, kui need ei ole resümees või elulookirjelduses välja toodud. Kiri peab käsitlema kõiki E-1 või E-2 viisakõlblikkuse nõudeid, mis on põhjalikult selgitatud USARiigidepartemangu 9 Välissuhete Juhendis (FAM) 41.51. 
 • E-1 viisa puhul käsitlege järgmisi punkte detailselt:
  • Investeering peab olema mahukas ja kestev
  • Vahetatavad kaubad on kergelt identifitseeritavad ja jälgitavad
  • Ettevõte on hetkel tegev
  • Vähemalt 50% ärist toimub USA ja lepinguriigi vahel. Selle nõude tõendamiseks eelistatakse veokirju, kuid iga-aastased raportid, ostukorraldused või -arved, müügiarved, laoseis ja kindlustuspaberid, mis dokumenteerivad tarbekaupade importi USAsse, võivad olla vastuvõetavad.
 • E-2 viisa puhul käsitlege järgmisi punkte detailselt:
  • Investeering peab olema mahukas
  • Investor on investeerinud või investeerimise protsess on käimas
  • Ettevõte on hetkel tegev või alustab tegevust lähitulevikus
  • Investeering on rohkem kui marginaalne ainult elatise teenimiseks. Kui taotleja ei ole põhiinvestor, peab ta olema palgatud kesktasemejuhi/juhtivtöötaja ametikohale või omab erilisi oskusi, mis on vajalikud ettevõtte käivitamiseks.
 • Dokumendid, mis toetavad taotleja ekspertiisi ja rõhutab tema vajalikke oskusi. See võib sisaldada olulisi diplomeid, tööalase koolituse tunnistusi ja/või kirju eelmistelt tööandjatelt.
 • Kaasake kaks esimest lehekülge ettevõtte USA maksudeklaratsioonist, mis näitab IRS-ile teatatud müügist viisataotlusele eelnenud viimase kahe aasta jooksul, ja kõige hilisem tuludeklaratsioon, mis on IRS-ile esitatud.
 • Tõendid selle kohta, et ettevõttel on käesoleval hetkel ja tulevikus piisavalt võimekust genereerida küllaldast sissetulekut minimaalse elatise tagamiseks investorile ja tema perekonnale. (Prognoositav võimekus tuleks realiseerida 5 aasta jooksul peale äri käivitamist.) 
 • Silt E (Omand)
  • Dokument, mis tõendab põhiinvestori/omaniku vähemalt 50% lepinguriigi kodakondusust.
  • Kui ettevõttel on mitu omanikku või tütarettevõtteid või kui omandiõigustekett hõlmab vahendusüksusi, esitage järgnevad dokumendid (kui kohaldatav):
  • a) Organisatsiooni skeem nimedega, mis näitab ettevõtte omandi struktuuri
  • b) Juriidiline omanditõend vastavalt kaubandusketile
  • c) Koopiad passi isikuandmete lehest ja iga osakuomaniku protsent emaettevõttes.
  • Juhul, kui paljude omanikega (kellest keegi ei oma rohkem kui 50%) ettevõtte on börsil noteeritud, esitage:
  • a) Ametliku volitusega kirjalik avaldus firma esindajalt, mis esitab kõik kaubavahetused, milles firma on osalenud.
  • b) Koopia hiljuti väljastatud kauplemisinformatsioonist, mis käsitleb osanike rahvust.
  • Kui ettevõtte on väljaspool USA-t registreeritud ettevõtte osa, siis E-1 viisa puhul esitage ettevõtte omandiskeem ja olemasolu sertifikaat/registreerimistunnistus sellest riigist/maakonnast, kus ettevõtte on registreeritud.

Taotlemisjuhised

 1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm

 1. etapp

Makske viisa taotlemise tasu. Viisatasude lehel on kirjas viisatüübid ja vastavad viisatasud USA dollarites ja kohalikus valuutas.

Viisatasu maksmiseks lugege sobivate pankade ja makseviiside lehte. Seal on kirjas viisatasu maksmise juhised. Peate looma profiili ning viisaintervjuule registreerumiseks vajate maksekviitungi numbrit. 

 1. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin. 
 1. etapp

Lugege hoolikalt juhiseid. Pärast kviitungi numbri sisestamist näete järgnevat sõnumit: „Teie intervjuu aja broneerimise taotlus on kätte saadud ning vaadatakse üle.“ 

 1. etapp

Saatke oma E-viisa taotlus järgnevale aadressile:

USA Saatkond

Kentmanni 20, Tallinn 15099

Eesti 

 1. etapp

Kui teie intervjuu aja broneerimise taotlus on kinnitatud, saadetakse teile e-mail. Selleks, et broneerida intervjuu aeg,  logige oma profiilile leheküljel  www.ustraveldocs.com ja valige vasakpoolsest menüüst „Edasi“. 

 1. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kas äriühing peab juba olemas olema/investeeringud peavad olema tehtud selleks, et oleks võimalik väljastada viisa?

V: Viisataotluse ajaks peab äri juba loodud olema. Investeeringud võivad sellegipoolest olla eeldatavad tingimusel, et kapital on investeeringusse pöördumatult paigutatud – kehtiv ainult viisa väljastamisel. Investeeritud kapital võib tulla mistahes riigist, kaasa arvatud Ameerika Ühendriikidest, seni kuni see on kontrollitud investorist taotleja poolt. 

K: Mis on mahukaks kvalifitseeruvate tegevuste äri?

V: Mahukaks kvalifitseeruvate tegevuste äri vaatleb kaubaartiklite katkematut liikumist Ameerika Ühendriikide ja lepinguriigi vahel. 

K: Mida loetakse mahukateks rahalisteks vahenditeks?

V: Summa, mida loetakse „mahukaks“  ei ole fikseeritud. Mahukas rahaline vahend moodustab summa, mis on küllaldane tagamaks investori rahalist panust ettevõtte edukaks tegutsemiseks vastavalt proportsionaalsuse testile. Proportsionaalsuse test võrdleb ettevõttesse investeeritud kogusummat ja elujõulise ettevõtte loomiseks tehtud väljaminekute kavandamise laadi või rahalisi vahendeid, mida läheb vaja olemasoleva ettevõte äraostmiseks.

Selline võrdlus kehtestab kaupmehest taotleja investeeringu protsendi suuruse. See protsent peab  soodsalt kõrvutama ümberpööratud liugastmiku kombel alustades kõrge protsendiga investeeringust madala maksumusega ettevõttele. Investeeringu protsent kahaneb aeglaselt samal ajal kui äri maksumus suureneb. Ettevõttesse investeeritud rahaliste vahendite suurus on üksnes eeldatud olema mahukas hetkel, kui see puutub kokku või ületab allolevas näites välja toodud näitajad (summad on esitatud USA dollarites):

 • 75% investeering ettevõttes, mille maksumus ei ole rohkem kui $500 000  (kui ettevõtte maksumus on olulisel määral madalam kui $500 000, 85-90% või isegi 100% investeering võib olla nõutud).
 • 50% investeering ettevõttes, mille maksumus on rohkem kui $500 000, aga mitte rohkem kui $3 000 000.
 • 30% investeering mistahes ettevõttes, mille maksumus on rohkem kui $3 000 000. 

Mitme miljoni dollari suurune investeering, mis on tehtud suure välisriigi ettevõtte poolt, loetakse tavaliselt olulisel määral mahukaks hoolimata ülaltoodud näidetest.

Investeering peab tegema rohkem kui ainult andma kasumit, mis võimaldab toetada investorit ja tema perekonda. Marginaalne ettevõte on ettevõte, millel puudub võime genereerida märgatavalt rohkem kui küllalt tulu, et pakkuda elatist investorile, tema perele ja teistele välismaalastest töötajatele. 

K: Kas ühisettevõtted on lubatud?

V: Jah, eeldusel, et viisat taotlev äri- või erainvestor suudab ettevõtet „arendada ja juhatada”. Viisataotleja suudab seda, kui ta kontrollib ettevõtet vähemalt 50%-suuruse omandiõiguse kaudu, omab tegevuse üle kontrolli marginaalse  positsiooni või muu korporatiivse vahendi kaudu, või tänu muudele vahenditele, mis näitavad, et viisataotleja kontrollib ettevõtet. 

K: Kui kauaks võib Lepinguriikide Kaupmees või Investor USAsse jääda?

V: Taotleja peab kavatsema USAst lahkuda peale äritegevuse lõppemist. Siiski võivad E-viisa omanikud  USAs resideeruda seni, kuni nad vastavad E-viisa nõuetele.

„Hädavajalikud töötajad“ võivad USAsse jääda ainult senikauaks, kuni nende oskused on nõutud selleks, et äri saaks tegutseda ja ainult senikauaks, kuni omanik suudab näidata, et USA töötajaid pole võimalik treenida oskusi jäljendama või et omanik teeb mõõdukaid pingutusi selleks, et treenida USA töötajaid asendajateks.

Austraalia kodanikest Lepinguriikide Investoritele ja kvalifitseeruvatele töötajatele on E-viisa tavaliselt kehtiv 24 kuud, aga võib olla kehtiv 48 kuud põhiinvestori ja tema pere jaoks. Esmakordsel riiki sisenemisel autoriseerivad tavaliselt immigratsiooniametnikud riigis viibimise ajaks ühe aasta, viibimisaja pikendamise võimalus on üldiselt võimalik senikaua, kuni E-viisa omanik ja tema pereliikmed säilitavad oma E-viisa staatuse.