Koduabilise viisa

Sellel lehel:


Ülevaade

Isiklikud või koduabilised, kes sõidavad koos tööandjaga või järgnevad talle hiljem USA-sse, võivad taotleda B-1-viisat. Sellesse koduabilistesse kategooriatesse kuuluvad muuhulgas kokad, majapidajad, autojuhid, lapsehoidjad, aednikud ja tasulised tugiisikud.

Need isikud, kes reisivad koos välisriigi diplomaadi või valitsusametnikuga või järgnevad talle hiljem, võivad olenevalt tööandja viisa staatusest vastata A-3- või G-5-viisa nõuetele.

Tingimused

Kui olete koduabiline ja soovite taotleda B-1-viisat, peate tõendama järgmist.

 • Teie reisi eesmärk on sõita USA-sse, et töötada koduabilisena
 • Planeerite USA-s viibida ainult teatud piiratud aja
 • Teie tööandja vastab teatud nõuetele
 • Teil on kohustavad sotsiaalsed ja majanduslikud sidemed väljaspool USA-d
 • Teil on Ameerika Ühendriikidest väljaspool asuv elukoht ja muud siduvad asjaolud, mille tõttu peate kindlasti lepingu lõppemisel USA-st lahkuma.

Mitteimmigrandiviisa omaniku juures töötamine

Kui olete koduabiline ja soovite reisida koos tööandjaga või järgneda hiljem tööandjale, kes ei ole USA kodanik või legaalne püsielanik ning kes taotleb sissepääsu USA-sse või juba viibib seal B-, E-, F-, H-, I-, J-, L-, M-, O-, P-, Q- või R-mitteimmigrandiviisaga, võite vastata B-1-viisa nõuetele. Täidetud peavad olema järgmised tingimused.

 • Teil on vähemalt üheaastane isikliku või koduabilisena töötamise kogemus, mille kohta on olemas eelmiste tööandjate tõendid.
  • Olete töötanud oma tööandja juures väljaspool USA-d vähemalt üks aasta enne teie tööandja USA-sse sisenemise kuupäeva või
  • teie vahel valitses tööandja- ja töövõtjasuhe vahetult enne tööandja viisataotluse esitamist ning teie tööandja suudab tõendada, et ta palkas teid regulaarselt (kas aasta ringi või hooajaliselt) koduabilisena oma viisataotluse esitamisele eelnevate aastate vältel
 • Teil ei ole muud tööd ning tööandja tagab teile tasuta majutuse ja toidu ning edasi-tagasipileti, nagu on kirjas töölepingu tingimustes

USA kodaniku juures töötamine

 1. Isiklikud või koduabilised, kes saadavad või järgnevad USA kodanikust tööandjale, kes on ajutiselt saadetud Ameerika Ühendriikidesse, võivad kvalifitseeruda B1 viisa tingimustele, kui nad vastavad järgmistele nõuetele: 

(1)     Töövõtjal on elukoht välisriigis, mida ta ei kavatse hüljata;

(2)     Teie tööandja- ja töövõtja suhe välisriigis peab olema kestnud vähemalt kuus kuud enne tööandja sisenemist USA-sse VÕI teie tööandja suudab näidata, et on väljaspool USA-d olles palganud koduabilisi sama koormusega kui teie puhul plaanitud;

(3)     Töövõtja suudab näidata vähemalt üheaastast kogemust isikliku või koduabilisena esitades kinnituskirju eelmistelt tööandjatelt; ja

(4)     Töövõtja omab lepingu originaali või koopiat, millel on nii tööandja kui ka töövõtja originaalallkirjad, ja mis tuleb esitada sissepääsupunktis. 

 1. USA kodanikust tööandja on tihti rahvusvahelistes lähetustes, mis kestavad kaks aastat või rohkem nagu märgitud tööandja personalijuhi poolt antud töötingimustes, ja tööandja suundub tagasi Ameerika Ühendriikidesse mitte kauemaks kui kuueks aastaks. Tööandja on ainus tööandja koduabilisele ning tagab koduabilisele tasuta majutuse, toitlustuse ja edasi-tagasi lennupileti nagu märgitud töölepingu tingimustes; ja 
 2. Nõutud tööleping on allkirjastatud tööandja ning koduabilise poolt ja varustatud kuupäevaga, ning sisaldab garantiid tööandjalt, et lisaks ülalloetletud tingimustele punktis (b), saab töövõtja minimaal- või valdavat palka, sõltuvalt kumb on suurem 8-tunnise tööpäeva kohta. Tööleping peab sisaldama ka teisi hüvesid, mida tavaliselt Ameerika Ühendriikide koduabilised tööpiirkonnas saavad. Tööandja peab andma vähemalt kaks nädalat varem teada kavatsusest tööleping lõpetada, ja tööandja ei pea andma rohkem kui kaks nädalat varem teada kavatsusest tööleping lõpetada.

USA legaalse püsielaniku juures töötamine

USA legaalsetel püsielanikel (rohelise kaardi omanikud) ei ole lubatud B-1-viisaga koduabilisi USA-sse mitte ühelgi tingimusel tuua.

B-1-viisa omanike lepingu nõuded

Kui olete B-1-viisat taotlev koduabiline, peate esitama lepingu, millele olete allakirjutanud teie ja teie tööandja. Leping peab sisaldama järgmist.

 • Teie tööülesannete kirjeldus USA-s.
 • Teie iganädalane töötundide arv
 • Lubatud puhkepäevade, puhkuse ja haiguspäevade arv aastas
 • Iganädalane puhkepäev/iganädalased puhkepäevad
 • Maksemäär, mis peab olema vähemalt kehtiv või miinimum-tunnipalk (kehtib neist kahest kõrgem), mis on sätestatud teie töökoha osariigi föderaalseadusega. Esitada tuleb kõigi töötundide maksemäär. Ameerika Ühendriikides kehtivate miinimumpalkadega saab tutvuda siin ja prevaleerivate palkadega siin.
 • Tõend, et teile on tagatud tasuta tuba ja toit
 • Tõend, et teie tööandja tagab, et teist ei saa tema juures töötades riigi ülalpeetav
 • Tõend, et te oma tööandja juures töötamise ajal ei võta te vastu mingit muud töökohta
 • Tõend, et teie tööandja ei hoia teie passi enda käes
 • Tõend, et mõlemad pooled mõistavad, et teid ei saa kohustada pärast tööpäeva lõppu tööle jääma ilma selle eest tasu maksmata
 • Tõend, et teie tööandja maksab teie algsed USA-sse sõitmise kulud ning edasised reisikulud teie tööandja sihtpunkti ning reisikulud teie asukohariiki pärast tööperioodi lõppu.

A-1-, A-2- või G-1–G-4-viisade omanikud (A-3- või G-5-viisad)

Kui olete mõne A-1- või A-2- või G-1–G4-klassi viisa omaniku teenindav töötaja või isiklik abiline, siis saate taotleda vastavalt A-3- või G-5-viisat. Peate tõendama, et vastate A-3- või G-5-viisa nõuetele (nt soovituskiri eelmiselt tööandjalt, tõend varasema töötamise kohta selles valdkonnas jne). Konsulaarametnik peab kindlaks tegema, et tööandjal on ametlik viisastaatus ja et mõlemad pooled kavatsevad astuda (või jääda) tööandja- ja töövõtjasuhtesse. Diplomaatide koduabilised (A3) ja rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad (G5) peavad enne viisa taotlemist registreeruma Riigidepartemangu välisministeeriumi haldusinfosüsteemis (TOMIS). Teabe saamiseks TOMIS-süsteemis registreerumise kohta võtke ühendust USA Riigidepartemangu välisministeeriumiga.

A-3- ja G-5-viisade taotlejaid peab intervjueerima konsulaarametnik. Viisa taotlemine toimub tavapärasel viisil, kuid kehtib ka üks erand: A-3- ja G-5-viisade taotlejad ei maksa viisa taotlemise tasu.

Konsulaarametnik peab olema veendunud, et A-3- või G-5-viisa taotlejale makstakse palka, mis on võrdväärne tema töökoha piirkonnas pakutava palgaga ning sellest töötasust piisab, et vältida riigipoolset ülalpidamist. Nende viisade taotlustele peab olema lisatud tööandja ja töövõtja allkirjastatud tööleping.

A-3/G-5-viisaomanike lepingu nõuded

Kui olete A-3- või G-5-viisat taotlev koduabiline, peate esitama töölepingu, millel on teie ja teie tööandja allkiri. Leping peab sisaldama järgmist.

 • Garantii, et teile tasutakse osariigis või föderaalpiirkonnas kehtivat miinimum- või prevaleerivat palka, olenevalt sellest, kumb on kõrgem. Ameerika Ühendriikides kehtivate miinimumpalkadega saab tutvuda siin ja prevaleerivate palkadega siin.
 • Kinnitus, et pärast esimest 90 tööpäeva makstakse kogu palk tšeki või elektroonilise ülekandena teie pangakontole. Teie pangakontole ei tohi tööandjal ega tema perekonnaliikmetel juurdepääsu olla.
 • Kui tööandja on välisriigi diplomaat, siis tema koduabilised peavad kehtivate tavade alusel saama lisaks töötasule ka tasuta majutuse ja toidu.
 • Teie lubadus, et oma tööandja juures töötamise ajal ei võta te vastu mingit muud töökohta
 • Teie tööandja lubadus, et ta ei hoia teie passi enda käes, ning kinnitus, et mõlemad pooled mõistavad, et teile ei saa panna kohustust viibida tööpaigas pärast ette nähtud töötunde, ilma et selle eest töötasu makstaks.
 • Leping on oluline dokument, mille raames saate taotleda teatud töö- või inimõiguste kaitset. Teie tööandja peab maksma teie algsed USA-sse sõitmise kulud ning edasised reisikulud teie tööandja sihtpunkti ning reisikulud teie elukohariiki pärast tööperioodi lõppu.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

B-1-, A-3- või G-5-viisa taotlemiseks peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Ainult B-1-viisa taotlejatele kehtiv teave Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas  tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • Teie tööandja viisa koopia või koopia mõnest muust dokumendist (nende viisavaba riigi pass või USA pass), millega nad USA-sse sisenesid.
 • Teie ja teie tööandja allkirjastatud tööleping, mis vastab kõigile eelnimetatud nõuetele
 • Ainult A-3- ja G-5-viisade taotlejatele kehtiv teave Teade Note Verbale , milles kinnitatakse lepingupoole põhiline tööalane staatus, lahkumiskuupäev, reisi eesmärk ja USA-s viibimise aeg. Teates Note Verbale peav olema märgitud töövõtja nimi ning tööandja ametinimetus või ametlik staatus. Kirjas peab olema ka lahkumiskuupäev, reisi eesmärk ja USA-s viibimise aeg. A-3- ja G-5-viisade taotlejad ei pea maksma viisa taotlemise tasu..

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Tõend, et teie tööandja on võimeline teile lubatud palka maksma. Märkus. Kui taotlete A-3- või G-5-viisat, kehtib see ainult siis, kui teie tööandja diplomaatiliseks auastmeks on nõustaja või madalam auaste.
 • Tõend, mis näitab, et viibite USA-s ajutiselt.
 • Lisateabe saamiseks vaadake Riigidepartemangu veebisaiti.

Lisateave

Lisateabe saamiseks A-3-, B-1- ja G-5-viisade kohta vaadake Riigidepartemangu veebisaiti.