Transiidi-/laevameeskonna viisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

Transiit (C-viisa)

Välisriigi kodanik, kelle eesmärk on kohene ja katkematu transiit läbi USA sihtpunkti jõudmiseks, vajab kehtivat transiidiviisat. Selle nõude puhul on erandiks reisijad, kellel on õigus sõita läbi USA viisavabadusprogrammi raames ilma viisata või kelle kodakondsusriigiga on USA sõlminud lepingu, mille kohaselt selle riigi kodanikud võivad USA-sse ilma viisata reisida.

Kui reisija soovib USA-st läbisõidul ümberistumist oodates näiteks oma sõpru külastada või vaatamisväärsustega tutvuda, siis peab ta vastama selleks ette nähtud viisatüübile ja selle viisa (nt B-2-viisa) taotlema.

Meeskond (D-viisa)

Laeva ja õhusõiduki meeskonna liige, kes viibib vastava sõiduki pardal USA-s, vajab laeva ja õhusõiduki meeskonna viisat. Õhusõiduki või laeva meeskonna liikmed, kes sõidavad läbi USA või selle vete, kasutavad tavaliselt kombineeritud transiidi-/meeskonnaviisat (C-1/D). Teatud juhtudel võib vajalik olla ainult D-viisa.

Meeskonnaliikmed, kes teenivad Outer Continental Shelfi piires välisvetes, võivad vastata meeskonnaviisa asemel modifitseeritud B-1-viisa nõuetele.

Meeskonnaliikmed, kes sisenevad Ameerika Ühendriikidesse lendude või laevareiside vahelisel ajal, peavad isiklikes huvides veedetavate/puhkepäevade jaoks hankima B-1-/B-2-viisa. Samaaegselt C-1-/D- ja B-1-/B-2-viisat taotlevad isikud maksvad ainult ühe viisa taotlemise tasu.

Tingimused

Transiidiviisa taotlemiseks peate täitma järgmised tingimused.

 • Teil on kavastus läbida USA ilma viivitusteta ja peatusteta.
 • Transpordipilet või muu transporditõend, mis näitab, et teie reis sihtpunkti on korraldatud.
 • Teil on piisavalt rahalisi vahendeid läbisõidureisiks.
 • Teil on olemas luba siseneda pärast USA-st lahkumist teise riiki.

Muude C-, D- või C-1-/D-viisade taotlemiseks peate konsulaarametnikule tõestama järgmist.

 • Teie eesmärk siseneda USA-sse on seotud ainult läbisõidu või meeskonnaga.
 • USA-s viibimise ajal ei saa te ühestki USA allikast tasu. Sellist tasu võite saada ainult siis, kui olete saanud nõuetekohase ajutise tööviisa heakskiidu.
 • Planeerite USA-s viibida teatud piiratud aja.
 • Teil on tõend finantsiliste vahendite kohta, mis katavad kõik teie USA-s viibimise ajal tekkivad kulud.

.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Transiidi- või laeva ja õhusõidukimeeskonna viisa taotlemiseks peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas  tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.
 • Meremehe teenistusraamat, mis kehtib ka pärast praegust töölepingu lõppu. Meremehe teenistusraamatu puudumisel peavad meeskonnaliikmed esitama selle kohta ametliku aruande.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning viisatasu originaalmaksekviitung. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

Kuigi täiendavad asjakohased dokumendid võivad teile intervjuul kasuks tulla, tugineb konsulaarametnik viisa nõuetele vastavuse otsuses siiski peamiselt intervjuule. See tähendab, et täiendavate dokumentide esitamine ei ole kohustuslik ning need on teisejärgulised.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peaksite dokumendid USA saatkonda või konsulaati tooma pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid.

 • Sissetulekute, maksude tasumise, kinnisvara või äri omanduse või varade kehtiv tõend.
 • Tööandja väljastatud dokument, kus on kirjas teie ametiaste, teie tööstaaž selles ettevõttes, teie USA reisi mis tahes volitatud puhkus- ja ärieesmärk, kui see on olemas.
 • Teie reisiplaan ja/või muu teave planeeritava reisi osas, kui see on kohaldatav. (See teave ei tohi olla oletatav.)
 • Pangasääste näitavad konto väljavõtted või muud likviidse vara tõendid, mis näitavad teie kontode saldot ja kontotegevust.
 • Kinnisvararendilepingud või -dokumendid.
 • Meeskonna puhul: ettevõtte peakontori väljastatud dokument ja/või meremehe teenistusraamat.

Lisateave

Lisateavet transiidiviisade ja laeva ja õhusõiduki meeskonna liikmete viisade kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.