Äri-/turismiviisa

Sellel lehel:


KKK

Ülevaade

B-1-/B-2-külastusviisa on ette nähtud isikutele, kes sõidavad Ameerika Ühendriikidesse ajutise äritegevuse eesmärgil (B-1) või meelelahutuse või meditsiinilise ravi eesmärgil (B-2). B-1-viisa saavad tavaliselt isikud, kes peavad äriühingutega nõu, osalevad teadus-, haridus-, eriala- või ärikoosolekutel/-konverentsidel või lepingute sõlmimisel või lepinguläbirääkimistel. B-2-viisa on meelelahutuslikku laadi reiside jaoks, sh turism, sõprade või sugulaste külastamine, meditsiiniline ravi ja mõttekaaslastega suhtlemine, sotsiaalne või abistamistegevus. Sageli kombineeritakse ja väljastatakse B-1- ja B-2-viisad ühe viisana: B-1/B-2.

Tingimused

B-1-/B-2-viisa taotlemisel peate konsulaarametnikule tõendama, et vastate USA viisa tingimustele, mis on sätestatud USA migratsiooni- ja kodakondsusseaduses (INA). INA jaotise 214(b) järgi eeldatakse, et iga B-1-/B-2-taotleja on potentsiaalne immigrant. Selle seadusest tuleneva eelduse ümberlükkamiseks peate tõendama järgmist.

 • Teie USA-reisi eesmärk on ajutine külastus, nt äritegevuse, meelelahutuse või meditsiinilise ravi eesmärgil.
 • Planeerite USA-s viibida ainult teatud aja
 • Teil on finantsilised vahendid, mis katavad teie USA-s viibimise ajal tekkivad kulud
 • Teil on Ameerika Ühendriikidest väljaspool asuv elukoht ning sotsiaalsed või majanduslikud sidemed, mille tõttu peate kindlasti reisi lõpus USA-st lahkuma

Koduabilised ja Outer Continental Shelfi piires välismaistel laevadel töötavate meeskondade liikmed võivad teatud tingimuste korral saada B-1-viisad.

Mõned võõrriigikodanikud ei pruugi migratsiooni- ja kodakondsusseadusest lähtuvalt viisa saamise tingimustele vastata. Lisateavet migratsiooni- ja kodakondsusseaduse kohta leiate siit.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kui taotlete äri-/turismiviisat, peate esitama järgmised dokumendid.

 • Mitteimmigrandiviisa elektroonilise avalduse (DS-160) vorm Lisateavet DS-160-vormi kohta leiate DS-160-veebilehelt.
 • USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti). Kui teie passi on kantud rohkem kui üks isik, peab iga viisat sooviv isik eraldi taotluse esitama.
 • Üks (1) 5cm x 5cm (2" x 2") foto, mis on tehtud viimase kuue kuu jooksul. Nõutud fotoformaadi andmed leiate sellelt veebilehelt.
 • Kviitung, mis tõendab, et olete tasunud kohalikus valuutas 160 USD väärtuses tagastamatut mitteimmigrandiviisa taotluse menetlemise tasu. Selle tasu maksmise teabe leiate sellelt veebilehelt. Viisa väljastamisel võib olenevalt teie kodakondsusest kehtida täiendav viisa väljastamise tasu. Riigidepartemangu veebisaidilt leiate teavet selle kohta, kas teie ja kui palju peate viisa väljastamise tasu maksma.

Peale nende dokumentide peate esitama ka intervjuu registreerimislehe, millega kinnitate, et registreerusite intervjuule selle teenuse kaudu. Võite kaasa võtta ka kõik muud asjakohased dokumendid, mis teie arvates kinnitavad konsulaarametnikule esitatavat teavet.

Taotlemisjuhised

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg sellel veebilehel. Intervjuule registreerumiseks on vajalik järgmine teave:

 • passi number;
 • viisatasu kviitungi number; Kui te ei leia seda numbrit üles, siis klõpsake siin;
 • DS-160-vormi kinnituslehelt pärinev kümnekohaline (10-kohaline) triipkoodi number.
4. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto ning teie praegune pass. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.

Muud asjakohased dokumendid

Muud asjakohased dokumendid on ainult üks paljudest teguritest, mida konsulaarametnik teie intervjuu puhul arvesse võtab. Konsulaarametnikud käsitlevad iga taotlust eraldi ning arvestavad otsuse langetamisel erialaste, sotsiaalsete, kultuuriliste ja muude teguritega. Konsulaarametnikud võivad vaadelda teie konkreetseid kavatsusi, perekondlikku olukorda, teie pikaajalisi plaane ja tulevikuperspektiivi, mis on seotud teie elukohariigiga. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi ning käsitletakse seaduse alusel.

NB! Ärge esitage võltsitud dokumente. Pettuse või valeandmete esitamise tagajärjeks võib olla jäädav viisakeeld. Kui konfidentsiaalsus vajab erilist tähelepanu, peab taotleja tooma dokumendid USA saatkonda või konsulaati pitseeritud ümbrikus. USA saatkond ja konsulaat ei avalda seda teavet kellelegi ning arvestab teabe konfidentsiaalsuse nõudega.

Intervjuule võite kaasa võtta järgmised dokumendid. Eelistame alati originaaldokumente koopiatele. Dokumente ei tohi USA saatkonda või konsulaati faksiga, e-posti ega posti teel saata.

 • Sissetulekute, maksude tasumise, kinnisvara või äri omanduse või varade kehtiv tõend.
 • Teie reisiplaan ja/või muu planeeritava reisi tutvustus.
 • Tööandja väljastatud dokument, kus on kirjas teie ametiaste, teie tööstaaž selles ettevõttes, teie USA reisi mis tahes volitatud puhkus ja ärieesmärk, kui see on olemas.
 • Kus tahes toimunud vahistamist või süüdimõistmist puudutavad kriminaal-/kohtutoimikud, ka siis kui olete karistuse kandnud või teile rakendati hiljem amnestia.

Reisi eesmärgist olenevalt soovitame esitada ka järgmised dokumendid.

Õpilased

Võtke kaasa oma hinnetelehed, akadeemiliste tõendite koopiad ja tunnistused/diplomid. Finantsvahendite olemasolu tõendamiseks võtke kaasa igakuised kontoväljavõtted, tähtajalise deposiidi kviitungid või muud tõendid.

Töötavad täiskasvanud

Tooge oma tööandjalt töötõend ja viimase kolme kuu pangakviitungid.

Ärimehed ja ettevõtete juhid

Võtke kaasa ameti- ja palgatõend.

Sugulase külastamine

Võtke kaasa sugulase staatuse tõendi (nt roheline kaart, kodakondsustunnistus, kehtiv viisa jne) koopiad.

Isikud, kes on enne USA-s käinud

Kui olete enne USA-s käinud, võtke kaasa kõik teie immigratsiooni- või viisastaatust tõendavad dokumendid.

Meditsiinilise ravi eesmärgiga taotlejate asjakohased dokumendid

Kui soovite sõita USA-sse meditsiinilise ravi eesmärgil, peate peale eelnimetatud ja konsulaarametniku nõutavate dokumentide esitama ka järgmised dokumendid.

 • Kohaliku arsti esitatud meditsiinilise diagnoosi dokument, kus on kirjas teie haigus ja põhjus, miks vajate ravi USA-s.
 • Ameerika Ühendriikide arsti või meditsiiniasutuse dokument, kus on kirjas nõusolek teie haigust ravida ning plaanitava ravi kestuse ja kulude andmed (sh arstitasud, haiglatasud ning kõik ravimitega seotud kulutused).
 • Teie transpordi-, ravi- ja elamiskulusid kandvate üksikisikute või organisatsiooni poolne dokument, kus kinnitatakse finantskulutuste kandmist. Üksikisikud, kes garanteerivad nende kulutuste kandmist, peavad esitama vastava tõendi, nt sissetulekute/säästude panga- või muud tõendid või tulumaksu deklaratsioonide tõendatud koopiad.

Lisateave

Lisateavet äri- ja turismiviisa taotluse fotole esitatavate nõuete kohta leiate Riigidepartemangu veebisaidilt.