Obchodní/turistické vízum

Na této stránce:


Časté otázky

Přehled

Návštěvnické vízum B-1/B-2 je určeno pro osoby cestující krátkodobě do Spojených států v obchodních záležitostech (B-1) nebo za zábavou či lékařským ošetřením (B-2). Obecně je vízum B-1 určeno pro osoby, které cestují ke konzultaci s obchodními partnery, účastní se vědeckých, vzdělávacích, profesních nebo podnikatelských setkání a konferencí, vyřizují majetkové záležitosti nebo sjednávají kontrakty. Vízum B-2 je určeno pro osoby, které cestují za účelem rekreace, tj. za turistikou, na návštěvu přátel nebo příbuzných, k lékařskému ošetření nebo za aktivitami spolkové, společenské povahy či poskytnutím služeb. Víza B-1 a B-2 jsou často kombinovaná a vydávají se jako jedno vízum: B-1/B-2.

Kvalifikace

Jestliže žádáte o vízum B-1/B-2, musíte konzulárnímu úředníkovi prokázat, že se kvalifikujete pro americké vízum v souladu s americkým imigračním zákonem (INA). Odstavec 214(b) imigračního zákona INA předpokládá, že každý žadatel o vízum B-1/B-2 je potenciální přistěhovalec. Tento předpoklad zákona musíte překonat tím, že prokážete:

 • Že účelem vaší cesty do Spojených států je krátkodobá návštěva, například obchod, zábava nebo lékařské ošetření
 • Že plánujete zůstat ve Spojených státech po konkrétní, omezené časové období
 • Doklad o finančních prostředcích pokrývajících náklady během pobytu ve Spojených státech
 • Že máte trvalé bydliště mimo Spojené státy i jiné sociální nebo ekonomické vazby, které zaručují váš návrat do zahraničí po ukončení pobytu

Osobní nebo domácí zaměstnanci a členové posádek pracující na palubách lodí ve vnějším kontinentálním šelfu se mohou za určitých okolností kvalifikovat pro vízum B-1.

Někteří cizí státní příslušníci nebudou způsobilí pro udělení víza podle imigračního zákona. Další informace o imigračním zákoně a nezpůsobilosti pro udělení víza si můžete prostudovat zde.

Položky žádosti

Pokud žádáte o obchodní/turistické vízum, musíte předložit následující doklady:

 • Formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160). Další informace o formuláři DS-160 naleznete na webové stránce DS-160.
 • Platný cestovní pas pro cestu do Spojených států, který bude platný ještě alespoň šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech (pokud dohody s konkrétními zeměmi neumožňují výjimku). Česká republika má udělenou výjimku, pasy občanů České republiky nemusí být platné šest měsíců po skončení plánované doby pobytu ve Spojených státech. Pokud je v pase uvedena více než jedna osoba, musí každá osoba požadující vízum podat žádost.
 • Jedna (1) fotografie (5 cm x 5 cm) pořízená v posledních šesti měsících. Tato webová stránka uvádí informace o požadovaném formátu fotografie.
 • Potvrzení o platbě nevratného poplatku zpracování žádosti o nepřistěhovalecké vízum v místní měně. Tato webová stránka uvádí další informace o zaplacení tohoto poplatku. Je-li vízum vydáno, může být v závislosti na vaší státní příslušnosti vyžadován dodatečný reciproční poplatek za vydání víza. Na webové stránce ministerstva zahraničí můžete zjistit, zda jste povinen/a zaplatit reciproční poplatek za vydání víza včetně jeho výše.

Kromě těchto položek musíte předložit potvrzení o schůzce k pohovoru, schůzku lze sjednat zde prostřednictvím této služby. Můžete s sebou rovněž přinést jakékoli podpůrné dokumenty, které by podle vašeho názoru mohly zvýšit přesvědčivost informací předávaných konzulárnímu úředníkovi.

Jak podat žádost

Krok 1

Vyplňte formulář elektronické žádosti o nepřistěhovalecké vízum (DS-160).

Krok 2

Zaplaťte poplatek za žádost o vízum.

Krok 3

Naplánujte schůzku na této webové stránce. Pro naplánování schůzky potřebujete následující informace:

 • Číslo svého cestovního pasu
 • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. (Klepněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.)
 • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.
Krok 4

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Přineste s sebou vytištěnou kopii potvrzení o schůzce, potvrzovací stránku formuláře DS-160, jednu fotografii pořízenou v posledních šesti měsících a svůj aktuální cestovní pas. Žádosti bez všech těchto položek nebudou přijaty.

Podpůrné dokumenty

Podpůrné dokumenty jsou pouze jedním z řady faktorů, které konzulární úředník při pohovoru zohledňuje. Konzulární úředníci hodnotí každou žádost individuálně a při posuzování zvažují profesní, sociální, kulturní a další faktory. Konzulární úředníci mohou přihlédnout k vašim specifickým záměrům, rodinné situaci a k vašim dlouhodobým plánům a vyhlídkám v zemi trvalého bydliště. Každý případ se zkoumá samostatně a věnuje se mu veškerá zákonná pozornost.

Upozornění: Nepředkládejte falešné dokumenty. Podvod nebo zkreslování údajů může vést k trvalé nezpůsobilosti k vydání víza. Záleží-li žadateli na zachování důvěrnosti, musí přinést doklady na americké velvyslanectví nebo konzulát v zapečetěné obálce. Americké velvyslanectví nebo konzulát tyto informace neposkytne žádné osobě a bude respektovat důvěrnou povahu informací.

K pohovoru si přineste následující doklady. Originály dokladů jsou vždy lepší než fotokopie a vždy je nutné tyto doklady přinést s sebou k pohovoru. Podpůrné dokumenty na americké velvyslanectví nebo konzulát před schůzkou nefaxujte ani nezasílejte e-mailem nebo poštou.

 • Potvrzení o aktuálním příjmu, platbě daní, majetkovém nebo obchodním vlastnictví či aktivech.
 • Váš cestovní itinerář a/nebo jiné objasnění vaší plánované cesty.
 • Potvrzení od zaměstnavatele s podrobnostmi o vaší pozici, platu, délce pracovního poměru, potvrzeném volnu a obchodním účelu (pokud se uplatňuje) vaší cesty do Spojených států.
 • Záznamy z trestního rejstříku/soudní protokoly týkající se jakéhokoli zatčení nebo odsouzení kdekoli, i když jste si trest již odpykal/a nebo byl/a omilostněn/a.

Dále podle účelu své cesty zvažte donesení následujících dokladů:

Studenti

Doneste poslední školní vysvědčení, výkazy o studiu a doklady o dosažení titulu případně diplomy. Přineste s sebou rovněž doklad o finanční podpoře, například měsíční bankovní výpis, potvrzení o vázaném vkladu nebo jiný doklad.

Pracující dospělí

Přineste s sebou pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem a výplatní pásky za poslední tři měsíce.

Podnikatelé a firemní ředitelé

Přineste s sebou doklad o své pozici ve firmě a odměnách.

Návštěva příbuzného

Přineste s sebou fotokopie dokladu o statusu příbuzného (například Zelená karta, naturalizační osvědčení, platné vízum a jiné).

Dřívější návštěvníci Spojených států

Pokud jste již byli ve Spojených státech, přineste dokumenty dosvědčující váš přistěhovalecký a vízový status.

Podpůrné dokumenty pro Obchodní a průmysloví pracovníci

 • Smlouva o prodeji zařízení do USA, jejíž součástí je povinnost prodejce zajistit instalaci, servis a opravy daného zařízení, jakož i provádění zaškolení na provoz tohoto zařízení.
 • Podrobný popis odborných znalostí a dovedností, vyžadovaných k provádění výše uvedených činností a postavení žadatele při vykonávaných pracích v USA.
 • Historie zaměstnání a potvrzení o odborné kvalifikaci žadatele, seznam podobných projektů, na kterých žadatel s vyžadovanými zkušenostmi pracoval již dříve.

Podpůrné dokumenty pro žadatele cestující za lékařskou péčí

Pokud chcete cestovat do Spojených států za lékařským ošetřením, musíte být schopni předložit následující doklady, které doplňují výše vyjmenované doklady a doklady vyžadované konzulárním úředníkem:

 • Lékařská diagnóza od místního lékaře s vysvětlením povahy onemocnění a důvodu potřebného ošetření ve Spojených státech.
 • Potvrzení od lékaře nebo léčebného ústavu ve Spojených státech, které potvrzuje připravenost poskytnout ošetření této konkrétní choroby a uvádí plánovanou délku a náklady na léčbu (včetně poplatků pro lékaře, poplatků za hospitalizaci a veškerých nákladů spojených s lékařským ošetřením).
 • Prohlášení o finanční odpovědnosti jednotlivců nebo organizace, která platí vaši přepravu, náklady na lékařské ošetření a životní náklady. Jednotlivci ručící za uhrazení těchto nákladů musejí prokázat, že jsou schopni tak učinit, nejčastěji formou bankovního výpisu nebo jiného dokladu o příjmu/úsporách nebo ověřenou kopií daňového přiznání.

Další informace

Další informace o obchodních a turistických vízech získáte na webové stránce amerického ministerstva zahraničí.