Виза за религиозни работници

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща иформация

Виза тип R е за физически лица, които желаят да влязат в Съединените щати за временна работа като религиозни служители, както е определено в Закона за имиграция и натурализация (INA), § 101(а)(15)(R).

Изисквания

Религиозните работници са лица, упълномощени от признат орган да извършват религиозно богослужение и да поемат други задължения, които обикновено се извършват от упълномощени членове на духовенството на тази религия, както и религиозни работници, ангажирани с религиозни занимания. Ако искате виза за религиозна дейност, трябва да отговаряте на следните критерии:

 • Трябва да сте член на вероизповедание, признато като добросъвестна религиозна организация с нестопанска цел в САЩ
 • Вашето вероизповедание и сродните на него дейности трябва да бъдат освободени от данъчно облагане или да отговарят на изискванията за освобождаване от данъци.
 • Вие трябва да сте били:
  • а) член на съответната деноминация за двете години, непосредствено преди Вашето кандидатстване за статут на религиозен работник
  • б) планирате да работите като свещеник на деноминацията или като религиозен служител за призната религиозна организация с идеална цел (или освободен от данъци филиал на такава организация)
  • в) да сте пребивавали физически извън САЩ през предходната една година, ако преди това сте прекарали пет години в САЩ под тази категория.

Няма изискване за доказване на постоянно местожителство в чужбина, което нямате намерение да изоставите. Въпреки това, трябва да възнамерявате да си тръгнете от САЩ в края на законния статут, при липса на конкретни указания или доказателства за противното.

Петиции

Вашият бъдещ работодател трябва да подаде петиция формуляр I-129 за работници неимигранти в Службата за американско гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). За по-подробна информация относно подаването на формуляр I-129, както и изискванията, моля, вижте информацията за временна неимигрантска виза за религиозен работник R-1 на уеб страницата на USCIS.

Забележка: Потенциалните работодатели трябва да подадат молбата възможно най-скоро (но не повече от 6 месеца преди датата на започване на предложената заетост), за да се осигури достатъчно време за разглеждане на молбата и последващата обработка на визата.

Вашата петиция, формуляр I-129, трябва да бъде одобрена преди да можете да кандидатствате за виза в Посолството. Когато бъде одобрена Вашата петиция, Вашият работодател или агент ще получи Указания за действие, формуляр I-797, който служи като уведомление за одобрението на Вашата петиция. Консулският служител ще провери одобрението на Вашата петиция чрез Системата за управление на информацията относно петициите на Държавния департамент (PIMS)по време на интервюто.

По време на интервюто в Посолството трябва да предоставите входящия номер на петицията I-129, за да се провери одобрението на Вашата петиция. Моля, обърнете внимание, че одобряването на петиция не гарантира издаването на виза, ако се установи, че не отговаряте на изискванията за виза според имиграционното законодателство на САЩ.

Какво е необходимо за да кандидатствате

Ако кандидатствате за виза за религиозен работник, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Разписка, показваща плащане на невъзстановима такса на стойност 190 долара за обработка на заявлението за издаване на неимигрантска виза, платена в местна валута. Тази уеб страница сдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от Вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер. Входящия номер на одобрената петиция I-129. Моля, обърнете внимание, че формуляр I-797 вече не е задължителен за интервюто.

В допълнение към тези документи трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване за виза.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)

 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната банкова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които нямат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • Писмо от упълномощен представител на конкретното звено на Вашата наемаща организация, която удостоверява, че ако сте член на религиозна организация извън Съединените щати, тази религиозна организация и религиозните организации в Съединените щати принадлежат към едно и също вероизповедание и че непосредствено преди молбата си за R виза, сте бил член на съответната религиозна институция в продължение на изисквания двугодишен период.
 • Ако сте свещеник, трябва да имате разрешение за провеждане на богослужение за това вероизповедание. Задълженията следва да бъдат описани в детайли;
 • Ако сте професионален свещеник, че имате най-малко бакалавърска степен или нейния еквивалент и че такава степен се изисква за влизане в религиозната професия; или
 • Ако предстои да заемете непрофесионална длъжност, че сте квалифициран за нея, ако видът на работата се отнася до традиционна религиозна дейност.
 • Предвиденото възнаграждение, включително размера и източника на заплата, други видове обезщетение като храна, жилище и всякакви други обезщетения, на които може да се поставя парична стойност, както и да се посочи дали това възнаграждение трябва да бъде в замяна на предоставените услуги.
 • Името и местоположението на конкретната организационна единица на съответната религиозна институция или филиал, за който ще предоставяте услуги.
 • Ако ще се работи за организация, която е свързана с религиозното изповедание, описание на характера на отношенията между двете организации.
 • Доказателство за активите на религиозна организация и методите й на работа.
 • Документи за учредяване на Вашата организация съгласно приложимото законодателство.

Повече информация

За повече информация относно визи за религиозни служители, посетете уебсайта на Държавния департамент на САЩ.