Визи за посетители по обменни програми

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща иформация

Съединените щати приветстват чуждестранните граждани, които идват в САЩ, за да участват в програми за обмен. Преди да кандидатстват за виза, от всички кандидати по програми за обмен се изисква да бъдат приети и одобрени от упълномощен спонсор на програмата. При одобрение кандидатът ще получи от учебното заведение или спонсора на програмата необходимата документация, която трябва да се подаде при кандидатстване за виза.

J визата по програма за обмен е предназначена за насърчаване на обмена на хора, знания и умения в областта на образованието, изкуствата и науката. Сред участниците са студенти на всички академични нива, стажанти получаващи обучение на работното място във фирми, институции и агенции, учители от начално, средно, и специализирани училища, преподаватели, идващи с цел преподаване или научни изследвания в университетите, научни работници; професионалисти обучаващи се в медицинската и свързани с нея области, както и международни посетители, идващи с цел пътуване, наблюдение, консултации, изследвания, обучение, споделяне или демонстриране на специализирани познания или умения или участие в специално организирани програми.

Придружаващи членове на семействата

Съпрузи или несемейни деца под 21-годишна възраст, които желаят да придружават или се присъединяват към основния приносител на J-1 виза за времето на престой в САЩ, трябва да имат J-2 визи. Съпрузи или деца, които не възнамеряват да пребивават в САЩ с основния приносителят на визата, но които ще направят посещение само през ваканциите, могат да кандидатстват за посетителски визи (В-2).

 • Съпругът(ата) и/или дете на посетител по обменна програма в САЩ не може да работи с J-2 виза, освен ако не са подали формуляр I-765, Искане за разрешение за работа. Службата за американско гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) трябва да разгледа формуляр I-765 и да даде разрешение на притежателя на J-2 виза да работи. Уебсайтът на USCIS има PDF документ, озаглавен „Разрешение за работа”, в който има повече информация.

Какво е необходимо за да кандидатствате

За да кандидатствате за J виза, трябва да представите следното:

 • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
 • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
 • Една (1) снимка 2”x2” (5cmx5cm), направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
 • Освен ако Вашата J програма е спонсорирана от правителството на Съединените щати (с програмен код, започващ с „G”), Вие трябва да представите разписка, показваща плащане на невъзстановима такса от 160 долара за обработка на неимигрантската виза, платена в местна валута. Тази уеб страница съдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена, може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата, в зависимост от вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да Ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер.
 • Одобрен DS-2019 от Вашата спонсорираща организация
 • Освен ако Вашата J програма е спонсорирана от правителството на Съединените щати (с програмен код, започващ с „G”), Вие трябва да платите своят формуляр I-901 SEVIS такса. Уебсайтът на SEVIS има повече информация за това.

В допълнение към тези документи трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю, което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също може да донесете подкрепящи документи, които според Вас потвърждават информацията, предоставена на консулския служител.

Как да кандидатствате

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване за виза.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160) form (Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете дата и час за Вашето интервю на тази уеб страница. Имате нужда от три вида информация, за да насрочите час и дата за Вашето интервю:

 • Вашия номер на паспорт
 • CGI референтен номер от вашата заплатена визова такса. (Кликнете тук, ако имате нужда от помощ за откриването на този номер на Вашата квитанция.)
 • Десетцифрения (10-цифрения) баркод номер от Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
Стъпка 4

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю за получаване на виза. Трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на интервю, Вашата страница за потвърждение на DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, текущия и всички стари паспорти, както и оригиналната банкова бележка за плащане на таксата за издаване на виза. Заявления, които не съдържат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.

Подкрепящи документи

Подкрепящите документи са само един от многото фактори, които консулският служител ще вземе под внимание на Вашето интервю. Консулските служители разглеждат всяка молба отделно и обмислят професионалните, социални, културни и други фактори по време на отсъждането. Консулските служители могат да разглеждат Вашите конкретни намерения, семейно положение, както и Вашите дългосрочни планове и перспективи в рамките на Вашата страна на постоянно пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

Внимание: Не представяйте документи с невярно съдържание. Измамата или представянето на невярна информация могат да доведат до постоянен отказ за издаване на виза. Ако информацията е конфиденциална, кандидатът трябва да занесе документите в Посолството в запечатан плик. Посолството ще ограничи достъпа до тази информация и ще съблюдава правилата за поверителност.

Трябва да донесете следните документи на интервюто:

 • Документи, доказващи, силни финансови, социални и семейни връзки в родната Ви страна, които ще Ви принудят да се върнете във Вашата страна след като програмата на обучение в САЩ приключи.

Подкрепящи документи за придружаващи членове на семействата

Ако сте придружавани от членове на семейството, Вие също трябва да предоставите:

 • Доказателство за връзката Ви с Вашия съпруг и/или дете (например свидетелство за брак и за раждане).
 • Всеки съпруг или дете трябва да има свой собствен формуляр DS-2019. Този формуляр се използва за получаване на виза, необходима за съпруга(ата)/детето да влязат в САЩ с Вас, като основен притежател на J-1 виза или да се присъединят в САЩ на по-късна дата.

Повече информация

За повече информация относно визи по обменни програми, посетете уебсайта на Държавния департамент.